Thẩm định dự án

Chia sẻ: Dang Vuong Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
656
lượt xem
276
download

Thẩm định dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nướ c ta đang trong th i kỳ công nghiep hóa đât nướ c, kinh tê ngày càng phát trien rât sôi đong, nhiệp sông ngày càng cao nhưng không vì thê mà chúng ta lơ là viec chăm sóc sức khỏe cho ngư ời dân, mà chúng ta cân phải đẩy mạnh viec mở rộng các cơ s y tê tế đáp úng nhu câu không thể thiếu này của ngư ời dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định dự án

 1. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø B xây d ng TRƯ NG CAO ð NG XÂY D NG S 3 KHOA KINH T *** BÀI T P L N L P VÀ TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN NGUYEÂN KHANG. ÑT: 0905215402 Sinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN THAØNH PHÖÔNG Lôùp : CO6KT1 Website : www.thanhphuongkt.tk ÑT : 0972562703 Tuy Hòa, tháng 3 năm 2009 Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 1
 2. Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang ð : B nh vi n tư nhân Hoàng Vũ d ñ nh s ñ u tư m t phòng khám và ñi u tr m i. Vòng ñ i ñ u tư là 10 năm. V i các s li u ñ u tư như sau: 1. Chi phí ñ u tư: - Chi phí xây d ng: 31.000.000.000ñ 7.000.000.000ñ - Chi phí th t b : 2. Ngu n v n ñ u tư: Chi phí s d ng v n (%năm) Ngu n v n T tr ng (%) V n riêng 60 15 Vay dài h n 20 14 Vay ng n h n 10 12 Nay trung h n 10 13 3. Ngu n thu: Lo i ñi u tr ðơn giá S lư ng/ngày 25.000ñ/lư t 250 lư t Khám b nh 3.000.000ñ ng/ca Ph u thu t 6 N m ñi u tr 180.000ñ ng/ngày 250 giư ng ð i v i s lư t khám b nh và ca ph u thu t thì m t tháng ñư c tính 26 ngày, m t năm là 300 ngày. ð i v i s lư t khám b nh và ca ph u thu t thì m t tháng ñư c tính 26 ngày, công su t s d ng giư ng b nh trong năm ñ u tiên là 70%, năm 2 là 80%, t năm 3 tr ñi là 90 %. 4. Nhu c u v nhân l c S lư ng Lương tháng V trí công vi c 1. Qu n lý: - Giám ñ c 12.000.000ñ 1 - Phó giám ñ c 8.000.000ñ 2 3.000.000ñ - Qu n lý khác 5 2. Bác sĩ khám, ñi u tr 5.000.000ñ 10 3. Bác sĩ ph u thu t 5.000.000ñ 3 3.000.000ñ 4. Y tá, k thu t viên 20 5.Lao ñ ng khác 1.000.000ñ 10 5. Tiêu hao nguyên v t li u. năng lư ng: 20% doanh thu 6. Chi phí xây d ng và chi phí thi t b kh u hao ñ u trong 10 năm. Chi phí b o trì máy móc thi t b , nhà xư ng h ng năm là 5% doanh thu. 7. Chi phí v sinh môi trư ng h ng năm là 5% doanh thu. 8. Thu thu nh p doang nghi p ñư c mi n 3 năm ñ u, các năm ti p theo ñư c tính 28%. 9. Gi m ti n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo d ki n h ng năm là 5% doanh thu./// Sinh viên: Nguy n Thành Phương
 3. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø I. Hi n tr ng Vi t Nam và s c n thi t ph i ñ u tư d án: Nư c ta ñang trong th i kỳ công nghi p hóa ñ t nư c, kinh t ngày càng phát tri n r t sôi ñ ng, nh p s ng ngày càng cao nhưng không vì th mà chúng ta lơ là vi c chăm sóc s c kh e cho ngư i dân, mà chúng ta c n ph i càng ñ y m nh vi c m r ng các cơ s y t ñ ñáp úng nhu c u không th thi u này c a ngư i dân. Nhưng… hi n nay nhu c u khám ch a b nh c a ngư i dân trong nư c nói riêng và t nh Phú Yên nói chung ngày càng cao trong khi các cơ s y t trong t nh ta còn h n ch , ñ i ngũ các y, bác sĩ còn m ng, trình ñ tay ngh chưa cao ñã d n ñ n tình tr ng quá t i c a các b nh vi n tuy n t nh. M t trong nh ng gi i pháp c p bách ñư c các nhà qu n lý cũng như ý ki n c a ñông ñ o các y, bác sĩ là ph i ñ y m nh xã h i hoá y t , không nh ng xây d ng nh ng b nh vi n tuy n t nh mà c n ph i xây d ng các cơ s y t tiên ti n các phân huy n, nâng cao ch t lư ng b nh vi n và tay ngh c a ñ i ngũ y bác sĩ … Th c t năm 2008 cho th y, h th ng m ng lư i y t các tuy n huy n, xã t nh Phú Yên còn thưa không th ñáp ng nhu c u khám ch a b nh cho ngư i dân tuy n dư i, vùng sâu vùng xa nên tình tr ng quá t i b nh vi n ða khoa t nh Phú yên không ph i là m t hi n tư ng l và nó tr thành m t “căn b nh nan y”, ñó là m t c nh báo cho ngành y t t nh Phú Yên. Vì v y quy t ñ nh phát tri n thêm các cơ s y t tuy n huy n xã là m t vi c không th châm tr nh m kh ng ch hi n tư ng quá t i các b nh vi n tuy n t nh, m t khác ñáp nh ng nhanh nhu c u khám ch a, c p c u k p th i cho ngư i dân vùng sâu vùng xa. Trư c nh ng th c tr ng trên, b nh vi n tư nhân Hoàng Vũ quy t ñ nh ñ u tư m t phòng khám và ñi u tr m i ñ t t i th tr n La Hai, huy n ð ng Xuân, t nh Phú Yên ñ gi i quy t th c tr ng trên. Ta ñã bi t b nh vi n huy n, th xã, là nơi chăm sóc s c kho cơ b n cho nhân dân, là tuy n ñi u tr g n dân nh t nên ñóng vai trò h t s c quan tr ng trong vi c khám ch a b nh cho nhân dân vì v y ý tư ng này ñã ñư c các c p chính quy n phê duy t và h tr ñ u tư. Vi c xây d ng phòng khám và ñi u tr m i ñư c ñ t t i th tr n La Hai, huy n ð ng Xuân hy v ng ñáp ng yêu c u c p thi t nh t c a nhân dân. D án này có t m quan tr ng r t l n vì nó ñưa các d ch v k thu t y t v g n dân, t o ñi u ki n thu n l i cho ngư i nghèo, ngư i dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa ñư c ti p c n các d ch v y t có ch t lư ng ngày m t t t hơn, gi m gánh n ng v chi phí cho ngư i b nh, ñ ng th i góp ph n gi m chi phí v y t và chi phí xã h i ñ ng th i gi m tình tr ng quá t i cho các B nh vi n tuy n trên. Nó s là trung tâm chăm sóc s c kh e cho toàn huy n ð ng Xuân và các huy n mi n núi lân c n. *** Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 3
 4. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø II. Căn c pháp lý ñ u tư: Căn c lu t xây d ng ngày 26/11/2003; - Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p, Ngh ñ nh s - 02/2000/Nð-CP ngày 03/02/2000 c a Chính Ph v ñăng ký kinh doanh, Ngh ñ nh s 03/2000/Nð-CP ngày 12/9/2003 c a Chính Ph hư ng d n thi hành m t s ði u c a Lu t Doanh; Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân s 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003; - Ngh ñ nh s 73/1999/Nð-CP ngày 19/8/1999 c a Chính Ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa ñ i v i các ho t - ñ ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Ngh ñ nh 103/2003/Nð-CP ngày 12/9/2003 c a Chính Ph qui ñ nh chi ti t thi hành m t s ði u c a Pháp l nh - Hành ngh y, dư c tư nhân; Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 c a B Tài chính hư ng d n m t s ði u c a Ngh ñ nh s - 73/1999/Nð-CP ngày 19/8/1999 c a Chính Ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa ñ i v i các ho t ñ ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Quy t ñ nh s 437/Qð-BYT ngày 20/2/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành danh m c trang thi t b y t - B nh vi n ña khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám ña khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n; Theo Ngh quy t s 46/NQ-TƯ ngày 23/02/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân - trong tình hình m i; Ch th s 06 CT/TƯ ngày 22/01/2002 c a Ban Bí thư Trung ương ð ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ - s. - Ngh quy t s 46/NQ-TƯ ngày 23/02/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân trong tình hình m i; Căn c Quy t ñ nh s 47/2008/Qð-TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t ð án ñ u tư - xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n ña khoa huy n và b nh vi n ña khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai ño n 2008 – 2010. Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 4
 5. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø *** III. ð a ñi m, quy mô d án:: Phòng khám và ñi u tr m i n m t i trung tâm th tr n La Hai, huy n ð ng Xuân, T nh Phú Yên, n m ñ i di n v i ñư ng ðT641 v phái Tây, ñây là trung tâm th tr n cũng là trung tâm huy n ð ng Xuân nên r t thu n ti n cho vi c khám ch a b nh cho ñông ñ o ngư i dân trong huy n, chi ti t v d án như sau: 1. Tên d án: D án ñ u tư xây d ng m i phòng khám và ñi u tr m i thu c b nh vi n tư nhân Hoàng Vũ. 2. Ch ñ u tư: B nh vi n tư nhân Hoàng Vũ. 3. ð a ñi m xây d ng: Th tr n La Hai huy n ð ng Xuân, t nh Phú Yên - Di n tích chi m ñ t: 15.000 m2. 4. Hình th c qu n lý d án: Ch ñ u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án. 5. Hình th c ñ u tư: Xây d ng m i. 6. T ch c tư v n l p d án: Công ty c ph n tư v n và ñ u tư xây d ng Thanh Tâm 7. N i dung, quy mô ñ u tư và gi i pháp xây d ng: Xây d ng m i phòng khám và ñi u tr m i thu c b nh vi n tư nhân Hoàng Vũ ph c v nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân huy n mi n núi ð ng Xuân; quy mô 250 giư ng b nh. 7.1. Kh i nhà khám ña khoa 3 t ng: Chi u cao 3 t ng, di n tích sàn 2879 m2, ngu n c p ñi n 3 pha, dây và thi t b s n xu t trong nư c, h th ng ñi n tho i, cáp vi tính l p ñ t ñ ng b . Thi t b c p thoát nư c và x lý nư c th i, v sinh s n xu t trong nư c, h th ng phòng cháy ch a cháy bao g m bình b t c u ho theo tiêu chu n phòng cháy ch a cháy. 7.2 Nhà k thu t nghi p v chi u cao 2 t ng, di n tích sàn 1148 m2; Khoa ði u tr n i trú chi u cao 3 t ng, di n tích sàn 3214 m2. Khoa dư ng và dư c chi u cao 2 t ng, di n tích sàn 1.476 m2. - Khoa Truy n nhi m chi u cao 1 t ng, di n tích 326 m2 Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 5
 6. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø - San n n, c ng tư ng rào, nhà thư ng tr c; ñư ng giao thông n i b ñ bê tông, gara ô tô di n tích 70 m2, gara xe ñ p, xe máy 366 m2, nhà gi t là di n tích 211 m2, tr m bi n áp, h th ng c p thoát nư c, c p ñi n ngoài nhà, cây xanh, b n hoa, th m c , kho xư ng , nhà th c nghi m. - H th ng h t ng k thu t y t bao g m h th ng khí y t , nư c y t , m ng âm thanh, ñi n tho i n i b , loa báo g i y tá, truy n hình, m ng lan, trang thi t b khám y t , trang thi t b văn phòng, xây d ng. - Có h th ng s lý nư c th i và rác th i theo tiêu chu n c a B và ñư c ñ u tư k , ñ m b m v sinh môi trư ng. Toàn b dây chuy n thi t b ph c v khám ch a b nh, ph c v ñư c ñ u tư m i tiên ti n c a Nh t tr giá 7 t ñ ng và nó ñư c ñánh giá là hi n ñ i nh t t trư c ñ n nay t i các huy n mi n núi trong t nh Phú Yên. 8. T ng m c ñ u tư: 38.000.000.000 ñ ng (ba mươi tám t ñ ng) 31.000.000.000 ñ ng; - Xây d ng : 7.000.000.000 ñ ng; - Thi t b : 9. Ngu n v n ñ u tư: 22.8000 tri u ñ ng, V n riêng: 7.600 tri u ñ ng, Vay dài h n: 3.800 tri u ñ ng, Vay ng n h n: 3.800 tri u ñ ng. Vay trung h n: IV. B máy qu n lý và nhu c u nhân s : 1. V qu n lý: B nh vi n c n 1 Giám ñ c, 2 Phó giám ñ c qu n lý ñi u hàng b nh viên, và 5 qu n lý khác. 2. Khám ch a b nh: B nh viên c n 10 bác sĩ khám và ñi u tr , 3 bác sĩ ph u thu t, 20 y tá và k thu t viên. 3. Lao ñ ng khác: 20 ngư i làm vi c ngoài khám ch a b nh. Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 6
 7. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø V. Phân tích tài chính: *Ngu n vu n ñ u tư: T ng ngu n v n: 31.000 + 7.000 = 38.000 tri u ñ ng Trong ñó: V n riêng: 60% x 38.000 = 22.8000 tri u ñ ng, ivr = 15 %năm; Vay dài h n: 20% x 28.000 = 7.600 tri u ñ ng, idh = 14 %năm; Vay ng n h n: 10% x 38.000 = 3.800 tri u ñ ng, inh = 12 %năm; Vay trung h n: 10% x 38.000 = 3.800 tri u ñ ng. ith = 13 %năm. 22.800 x0.15 + 7.600 x0.14 + 3.800 x0.12 + 3.800 x0.13 x100% = 14.3% ibq = 38.000 ðVT:Tri u ñ ng **B ng tính toán doanh thu: Năm ñ u Năm th 2 T năm 3 tr ñi Kho ng m c doanh thu 0,025 x 250 x 300 0,025 x 250 x 300 0,025 x 250 x 300 1.Khám b nh =1.875 =1.875 =1.875 3 x 6 x 300 3 x 6 x 300 3 x 6 x 300 2.Ph u thu t =5.400 =5.400 =5.400 0,18 x 250 x 365 x 0.7 0,18 x 250 x 365 x 0,8 0,18 x 250 x 365 x 0,9 3.N m ñi u tr =11.497,5 =13.140 =14.782,5 1.875 +5.400 +11.497,5 1.875 +5.400 + 13.140 1.875+5.400+14.782,5 T ng DT =18.772,5 =20.415 =22.057,5 18.772,5x5/100 20.415x5/100 22.057,5x5/100 *Các kho ng gi m DT =938.625 =1.020,75 =1.102,875 (5%T ng Doanh thu) Doanh thu thu n 17.833,875 19.394,25 20.954,625 Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 7
 8. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø ***B ng tính toán chi phí: ðVT: Tri u ñ ng Năm ñ u Năm th 2 T năm 3 tr ñi Kho ng m c chi phí (1x12+2x8+5x3+10x5+3x5+ (1x12+2x8+5x3+10x5+3x5 (1x12+2x8+5x3+10x5+3x5 3x5+20x3+10x1)x12 +3x5+20x3+10x1)x12 +3x5+20x3+10x1)x12 1.Chi phí nhân viên = 2.136 = 2.136 = 2.136 2136 x 19/100 2136 x 19/100 2136 x 19/100 2.Chi phí b o hi m = 405,84 = 405,84 = 405,84 18.772,5 x 20/100 20.415 x 20/100 22.057,5 x 20/100 3.Chi phí v tiêu hao = 3.754,5 = 4.083 = 4.411,5 NVL, năng lư ng 18.772,5 x 5/100 20.415 x 5/100 22.057,5 x 5/100 4.Chi phí b o trì máy = 938,625 = 1.020,75 =1.102,875 móc thi t b 18.772,5 x 5/100 20.415 x 5/100 22.057,5 x 5/100 5.Chi phí v sinh môi = 938.625 = 1.020,75 = 1.102,875 trư ng 2.136+405,84+3.754,5 2.136+405,84+4.083 2.136+405,84+4.411,5 +938.625+938.625 +1.020,75+1020,75 +1.102,875+1.102,875 T ng chi phí = 8.173,59 = 8.666,34 = 9.159,09 - Chi phí kh u hao h ng năm = 38000/10= 3.800 tri u ñ ng Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 8
 9. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø **** B ng d trù lãi l : ðVT: Tri u ñ ng Các ch tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 10 1. Doanh thu thu n 17.833,875 19.394,25 20.954,625 20.954,625 2. T ng chi phí (chưa có KH) 8.173,59 8.666,34 9.159,09 9.159,09 3. Kh u hao 3.800 3.800 3.800 3.800 - - - 4. Thu thu nh p 2.238,7498 5. Lãi ròng 5.860,285 6.927,91 7.995,535 5.756,7852 6. Thu nh p ròng (Lãi ròng+KH) 9.660,285 10.727,91 11.795,535 9.556,7852 7. Các t l tài chính - Lãi ròng/Doanh thu 0,33 0,35 0,38 0,27 - Lãi ròng/T ng v n ñ u tư 0,154 0,182 0,21 0,151 - Lãi ròng/V n t có 0,257 0,304 0,35 0,252 - Trong ñó thu thu nh p doanh nghi p t năm 4 ñ n năm 10 ñư c tính như sau: T= [22.057,5-(1.102,875+12.959,09)]x28/100=2.238,7498 Bi u di n dòng ti n: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thu nh p ròng h ng năm (Bt-Ct) 38000 Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 9
 10. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø Tính NPV 1 − 1,143 −7 NPV= − 38.000 + 9.660,285 x1,143 −1 + 10.727,91x1,143 − 2 + 11.795,535 x1.143 −3 + 9.556,7852 x x1,143 −3 = 13.757,30613 0.143 NPV= 13.757,30613 tri u ñ ng. Tính su t thu h i n i b : G i IRR là su t thu h i n i b , IRR th a: 1 − (1 + IRR) −7 NPV= − 38.000 + 9.660,285 x(1 + IRR) −1 + 10.727,91x(1 + IRR) − 2 + 11.795,535 x(1 + IRR) −3 + 9.556,7852 x x(1 + IRR) −3 = 0 IRR S d ng phương pháp n i suy ñ tìm IRR: NPV • Ch n IRR=IRRa=23% NPVa= 370,114161 • Ch n IRR=IRRb=24% NPVb= -793,969318 T ñ th ta suy ra phương trình: 370,114161 1− x x = x=0.318 370,114161 793,969318 1-x V y IRR= 23+0.318= 23.318%. 23 ðánh giá d án qua IRR: Qua tính toán ta th y ibq
 11. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø Tính th i gian hoàn v n d án: G i t (năm) là th i gian hoàn v n c a d án, ta có: • Cho t=5 1 − 1,143−2 NPV5= − 38.000 + 9.660,285 x1,143−1 + 10.727,91x1,143− 2 + 11.795,535 x1.143−3 + 9.556,7852 x x1,143−3 = −2.939,76965 0.143 • Cho t=6 1 − 1,143−3 NPV6= − 38.000 + 9.660,285 x1,143−1 + 10.727,91x1,143− 2 + 11.795,535 x1.143−3 + 9.556,7852 x x1,143−3 = 1.346,05544 0.143 Dùng phương pháp ñ th ta có: 1− x x = x=0.686 2.939,76965 1.346,05544 V y t= 5+0.686=5.686 (năm) V y th i gian hoàn v n c a d án là 5,686 năm. *** Phân tích ñ nh y c a d án (ðVT: tri u ñ ng) B ng tính toán giá tr thay ñ i (Bt-Ct) Bt - Ct Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 10 +10% 10.626,3135 11.800,701 12.975,0885 10.512,46372 -10% 8.694,2565 9.655,119 10.615,9815 8.601,10668 B NG TH HI N ð NH Y C A D ÁN % bi n ñ i (Bt - Ct) % bi n ñ i NPV NPV +10% 18.933,03674 37,62% 0 13.757,30613 0 -10% 8.581,575 -37,62% Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 11
 12. GVHD: Nguyeãn Nguyeân Khang Baøi taäp Laäp & thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Baø VI. Phân tích hi u qu kinh t , xã h i: 1.V m t kinh t : D ki n sau khi b nh vi n ñư c thành l p s ñem l i l i nhu n m i năm trung bình 9 t ñ ng, ñóng góp vào ngân sách nhà nư c m i năm trên 2 t ñ ng, góp ph n làm tăng GDP t nh Phú Yên nói chung và huy n ð ng Xuân nói riêng, thúc ñ y n n kinh t phát tri n v lĩnh v c y t . 2. V m t xã h i: Nói ñ n y t thì chúng ta không th ch nói ñ n l i ích v kinh t mà chúng ta c n ph i nói v l i ích xã h i, nói ñ n nh ng ñóng góp to l n c a nó cho xã h i trong vi c chăm lo ñ n s c kh e c a ñ i s ng nhân dân. Sau khi d án này thành l p thì nó s góp ph n gi i quy t ñư c m t ph n nào ñó th c tr ng c a ngành y t Vi t Nam nói chung và ngành y t Phú Yên nói riêng. B nh vi n s khám ch a b nh cho h u h t ngư i dân huy n mi n núi ð ng Xuân, các huy n lân c n và k các t nh khác v i công ngh ñư c ñ u tư tiên ti n. B nh vi n s ti n hành gi m ti n khám b nh cho nh ng ngư i nghèo, khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i theo quy ñ nh c a nhà nư c. Ngoài ra khi b nh vi n này thành l p góp ph n gi m ñư c ph n l n chi phí khám ch a b nh c a ngư i dân trong vùng thay vì ph i ñi khám b nh xa, góp ph n ngăn ch n d ch b nh, chăm lo ñ i s ng s c kh e c a ngư i dân ñư c t t hơn. VII. Ki n ngh cơ quan c p trên: Qua phân tích trên, d án c n m t kho ng ñ t r ng 15.000m2 t i trung tâm th tr n La Hai, d án này c n ñư c c p trên h tr gi i phóng m t b ng, h tr cho vay v n, ưu ñãi v lãi su t, gi m thu h ng năm/ ---***--- Sinh viên: Nguy n Thành Phương Trang 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản