intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

603
lượt xem
153
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; - Các văn bản pháp lý có liên quan khác ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C

 1. 28. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) và Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng a. Trình tự thực hiện - Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em chủ trì. - Các đơn vị thuộc Bộ góp ý hồ sơ. - Trình Lãnh đạo Bộ ký. b. Cách thức thực hiện - Qua bưu điện. - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; - Các văn bản pháp lý có liên quan khác. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): - Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - Các văn bản pháp lý có liên quan khác. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể. d. Thời hạn giải quyết Dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả thời gian xem xét cho ý kiến về thiết kế cơ sở và ý kiến của các cơ quan liên quan):
 2. - Dự án nhóm A không quá 40 ngày làm việc. - Dự án nhóm B không quá 30 ngày làm việc. - Dự án nhóm C không quá 20 ngày làm việc. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: - Thời gian thẩm định không quá 20 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. - Cơ quan phối hợp (nếu có): không. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ–có gửi kèm. - Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng - có gửi kèm. h. Phí, lệ phí - Biểu mức thu lệ phí thẩm định đầu tư quy định tại thông tư số 109/2000/TT–BTC ngày 13/11/2000 – có biểu phí gửi kèm. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng
 3. về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Mẫu 1 (Phụ lục số 2-Ban hành tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ đầu tư Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : _______________________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Kính gửi: - Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư:
 4. 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 4. Chủ nhiệm lập dự án: 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 7. Địa điểm xây dựng: 8. Diện tích sử dụng đất: 9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 10. Loại, cấp công trình: 11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 13. Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng cộng: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14. Nguồn vốn đầu tư: 15. Hình thức quản lý dự án:
 5. 16. Thời gian thực hiện dự án: 17. Các nội dung khác: 18. Kết luận: Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./. Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên, - Lưu: Phô lôc sè 1 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam (Tªn Chñ ®Çu t) ________ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _______________________ Sè: .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m.......... kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n cña c«ng tr×nh ……………. … (§èi víi c«ng tr×nh lËp B¸o c¸o KTKT) KÝnh göi : …(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)...
 6. - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè... ngµy … th¸ng … n¨m … cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). Sau khi thÈm ®Þnh, (Tªn chñ ®Çu t) b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n c«ng tr×nh…………………….. nh sau: 1. Tãm t¾t c¸c néi dung chñ yÕu cña c«ng tr×nh: a) C«ng tr×nh: - Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh: b) §Þa ®iÓm x©y dùng: c) DiÖn tÝch sö dông ®Êt: d) Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: ®) Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng: e) Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu: g) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông: h) Néi dung thiÕt kÕ: 2. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: a) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng víi quy m«  x©y dùng trong B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt.  b) ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc  ¸p dông;  c) Sù hîp lý cña gi¶i ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh. d) §¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c«ng tr×nh.  ®) Sù  hîp lý  cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ  vµ  thiÕt bÞ  c«ng nghÖ   ®èi víi c«ng tr×nh cã  yªu cÇu  c«ng nghÖ e) Sù  tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ m«i trêng, phßng ch¸y,  ch÷a ch¸y, an ninh, quèc phßng. 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n:
 7. a) TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ tÝnh trong dù to¸n b) Sù phï hîp khèi lîng x©y dùng tÝnh tõ thiÕt kÕ víi khèi lîng x©y dùng trong dù to¸n c) KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n ®îc tæng hîp nh sau: - Chi phÝ x©y dùng: - Chi phÝ thiÕt bÞ: - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: - Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng: - Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ dù phßng: Tæng céng: 4. KÕt luËn: a) §¸nh gi¸, nhËn xÐt: b) Nh÷ng kiÕn nghÞ: N¬i nhËn: §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Nh trªn; - Lu:…
 8. Phô lôc sè 2 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (Tªn Chñ ®Çu t) Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  ________ Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: ______________________ .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m.......... tê tr×nh thÈm ®Þnh b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh………. KÝnh göi: …(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t)… - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè.. .ngµy … th¸ng … n¨m .. cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan). (Tªn Chñ   ®Çu t)  tr×nh thÈm  ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ  ­  kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung chÝnh sau:  1. Tªn c«ng tr×nh: 2. Tªn chñ ®Çu t: 3. Tæ chøc t vÊn lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: 4. Môc tiªu ®Çu t x©y dùng: 5. §Þa ®iÓm x©y dùng: 6. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 7. Tæng møc ®Çu t: 8. Nguån vèn ®Çu t: 9. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: 10. Thêi gian thùc hiÖn: 11. Nh÷ng kiÕn nghÞ: (Göi kÌm theo Tê tr×nh nµy lµ toµn bé hå s¬ B¸o c¸o KTKT vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n)
 9. N¬i nhËn: §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Nh trªn, - Lu:…
 10. Phô lôc sè 3  (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam (Tªn C¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh B¸o c¸o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc kinh tÕ - kü thuËt) ____________________ _________ .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m.......... Sè: ………………… tê tr×nh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ……. KÝnh göi: ………(Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t) …………… - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè ... ngµy …th¸ng ... n¨m … cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¨n cø (ph¸p lý kh¸c cã liªn quan); Sau khi thÈm ®Þnh, (Tªn c¬ quan thÈm ®Þnh) b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ………nh sau: 1. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu cña B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt: a. Tªn c«ng tr×nh: b. Tªn chñ ®Çu t; c. Môc tiªu ®Çu t: d. Néi dung vµ quy m« ®Çu t: ®. §Þa ®iÓm x©y dùng: e. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: g. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: h. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã):
 11. i. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã) k. Tæng møc ®Çu t: - Trong ®ã: + Chi phÝ x©y dùng: + Chi phÝ thiÕt bÞ: + Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: + Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng: + Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng (nÕu cã): + Chi phÝ kh¸c: + Chi phÝ dù phßng: l. Nguån vèn ®Çu t: m. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: n. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 0. C¸c néi dung kh¸c: 2. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan: 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt: a. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, bao gåm: sù cÇn thiÕt ®Çu t; quy m«; thêi gian thùc hiÖn; tæng møc ®Çu t; hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ – x· héi. b. Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, bao gåm: nhu cÇu sö dông ®Êt; kh¶ n¨ng gi¶i phãng mÆt b»ng; c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi c«ng tr×nh nh an ninh, quèc phßng, m«i trêng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n. 4. KÕt luËn: a. §Ò nghÞ phª duyÖt hay kh«ng phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt b. Nh÷ng kiÕn nghÞ: Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ thÈm ®Þnh BCKTKT N¬i nhËn: (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Nh trªn; - Lu:...
 12. Phô lôc sè 4 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ (C¬ quan quyÕt   céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Þnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ________________________________________  ®Çu t) .........., ngµy......... th¸ng......... n¨m......... _____________ Sè: QuyÕt ®Þnh cña....... VÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ……………….. - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø Th«ng t sè… . ngµy… th¸ng ... n¨m …cña Bé trëng Bé X©y dùng; - C¸c c¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan; - C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña (c¬ quan phª duyÖt)...; XÐt ®Ò nghÞ cña…(C¬ quan, ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh B¸o c¸o KTKT)... t¹i Tê tr×nh sè.…. ngµy..... .., QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt B¸o c¸o KTKT x©y dùng c«ng tr×nh.……… víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. Tªn c«ng tr×nh: 2. Chñ ®Çu t: 3. Tæ chøc t vÊn lËp BCKTKT: 4. Chñ nhiÖm lËp BCKTKT: 5. Môc tiªu ®Çu t x©y dùng: 6. Néi dung vµ quy m« ®Çu t x©y dùng: 7. §Þa ®iÓm x©y dùng:
 13. 8. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: 9. Ph¬ng ¸n x©y dùng : 10. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh: 11. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (nÕu cã): 12. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã): 13. Tæng møc ®Çu t: Trong ®ã: - Chi phÝ x©y dùng: - Chi phÝ thiÕt bÞ: - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: - Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng: - Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã): - Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ dù phßng: 14. Nguån vèn ®Çu t: 15. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: 16. Thêi gian thùc hiÖn: 17. C¸c néi dung kh¸c: §iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan liªn quan thi hµnh quyÕt ®Þnh./. N¬i nhËn: Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) - Nh §iÒu 3; - C¸c c¬ quan cã liªn quan; - Lu:…
 14. Ranh giíi ®­êng  theo quy ho¹ch Phô lôc sè 5 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé trëng Bé X©y dùng) ------------------------ Nh µ ë § ê n Ranh giíi ®­ g êng hiÖn t¹i t h e Ranh giíi l«  o ®Êt cña chñ hé q u y S¬ ®å mÆt b»ng x©y  h o dùng Chñ  ¹ c nhµ:  ......................... h .............................. . VÞ trÝ x©y
 15. Phụ lục II (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) _________ CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ____________________________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình _________ Kính gửi: Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 16. Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nÕu kh¸c víi tæ chøc t vÊn lËp dù ¸n): 4. Chủ nhiệm lập dự án: 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 7. Địa điểm xây dựng: 8. Diện tích sử dụng đất: 9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 10. Loại, cấp công trình: 11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 13. Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng cộng: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí quản lý dự án:
 17. - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14. Nguồn vốn đầu tư: 15. Hình thức quản lý dự án: 16. Thời gian thực hiện dự án: 17. Các nội dung khác: 18. Kết luận: Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./. Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ tài chính ) Đơn vị tính: %giá trị công trình Lệ Giá trị công trình(Đơn vị tính bằng đồng và không bao gồm thuế (GTGT) Nhóm dự án phí thẩm < ss0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 định Dự Tổng mức đầu tư được phê duyệt án đầu I-V 0,0250 0,0230 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 tư Dự toán giá xây dựng
 18. 2. I 0,1026 0,0855 0,0765 0,0675 0,0450 0,0360 0,0315 0,0225 0,0157 0,0112 0,0056 Thiết kế kỹ II 0,0702 0,0585 0,0540 0,0450 0,0315 0,0252 0,0220 0,0157 0,0112 0,0081 0,0045 thuật III,IV 0,0666 0,0558 0,0513 0,0427 0,0301 0,0238 0,0211 0,0148 0,0108 0,0076 0,0040 V 0,0960 0,0720 0,0675 0,0585 0,0382 0,0306 0,0270 0,0193 0,0112 0,0099 0,0055 3. I 0,0900 0,0750 0,0650 0,0500 0,0340 0,0240 0,0225 0,0180 0,0115 0,0095 0,0050 Tổng dự II 0,1080 0,0900 0,0800 0,0600 0,0400 0,0340 0,0265 0,0220 0,0165 0,0115 0,0057 toán III,IV 0,0755 0,0630 0,0560 0,0240 0,0290 0,0280 0,0185 0,0150 0,0115 0,0080 0,0045 V 0,0720 0,0600 0,0530 0,0400 0,0275 0,0265 0,0175 0,0145 0,0110 0,0075 0,0040
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2