Thẻ nhớ: không còn bí ẩn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
93
lượt xem
16
download

Thẻ nhớ: không còn bí ẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như trước đây người dùng nghiệp dư ít quan tâm quá đến cấu trúc của phim và tính năng thể hiện của nó thì ngày nay với kỹ thuật số lại có không ít thắc mắc về việc chọn và sử dụng cấu trúc của ảnh. Nhìn chung các máy dCam & BCam có các cấu trúc (format) ảnh sau: JPEG, TIFF, RAW. Trong đó JPEG là tiêu chuẩn quốc tế về cấu trúc ảnh phổ thông nhất, TIFF là tiêu chuẩn của công nghiệp thiết kế, in ấn...còn RAW là cấu trúc ảnh đặc trưng của từng nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẻ nhớ: không còn bí ẩn

 1. Th nh : không còn bí n N u như trư c ây ngư i dùng nghi p dư ít quan tâm quá n c u trúc c a phim và tính năng th hi n c a nó thì ngày nay v i k thu t s l i có không ít th c m c v vi c ch n và s d ng c u trúc c a nh. Nhìn chung các máy dCam & BCam có các c u trúc (format) nh sau: JPEG, TIFF, RAW. Trong ó JPEG là tiêu chu n qu c t v c u trúc nh ph thông nh t, TIFF là tiêu chu n c a công nghi p thi t k , in n...còn RAW là c u trúc nh c trưng c a t ng nhà s n xu t máy nh. Th s khác nhau gi a các c u trúc nh này gì và ưu như c i m c a chúng? NTL mu n lưu ý các b n r ng ch có các máy dCam cao c p và BCam m i có th có c 3 c u trúc này. Thông thư ng các máy dCam dùng c u trúc nh JPEG, các máy BCam có thêm RAW và TIFF. C u trúc JPEG là nh ã ch u "nén" - có nghĩa là nh nh hơn nhưng ch t lư ng ít nhi u b gi m sút, tuỳ theo m c nén cao hay th p. C u trúc TIFF là chu n dùng trao i khi in n, nó t o thu n l i trong vi c s d ng cùng m t hình nh trong nhi u b ph n làm vi c mà v n luôn m b o ch t lư ng chính xác lúc in ra. nh TIFF có tr ng lư ng r t n ng. Cu i cùng là nh RAW, nghĩa en c a nó trong tiêng Anh có th hi u là nh "thô" hay tương ương như nh thu ư c trên phim c i n. nh RAW thư ng có tr ng lư ng n ng nhưng nó là lo i c u trúc có ch t lư ng nh cao nh t và cho phép ngư i s d ng kh năng thao tác hi u ch nh thêm sau khi nh ã ch p. Ti n l i c a nh RAW có th ư c th y như hi u ch nh k t qu o sáng Ev, hi u ch nh "WB", s c nét, tương ph n...Nh ng thao tác này òi h i vi c s d ng thêm các ph n m m chuyên d ng c a nhà ch t o hay PS CS. V y nên s d ng c u trúc nh nào? Câu tr l i c a NTL r t ơn gi n: nó tùy thu c vào m c ích s d ng c a b n.
 2. 1. N u b n ch p nh sinh ho t gia ình, du l ch...trong i u ki n ánh sáng cân b ng thì c u trúc nh JPEG là hoàn toàn . Nó cho phép b n in tr c ti p ra máy in hay ngoài Lab v i ch t lư ng p. 2. N u b n có ch ý ch p nh ngh thu t hay g p nh ng trư ng h p ánh sáng khó khăn mà không ch c ch n v thao tác k thu t c a mình thì nên dùng RAW. Nó cho phép b n thao tác nhanh hơn và có th hi u ch nh thêm v i máy tính sau này. C u trúc TIFF có l ch th t s mang l i hi u qu c a nó v i nh ng ngư i s d ng Pro trong công ngh thi t k và in n. Tuy nhiên n u b n thành th o v k thu t thì có th hoàn toàn ch p nh ngh thu t b ng c u trúc JPEG mà nh v n p. Th còn vi c ch n kích thư c c a nh cùng tinh x o? NTL khuyên b n nên ch n "L" và "Fine", trong trư ng h p g n h t th nh thì b n có th i sang dùng M nhưng luôn v i "Fine". Vi c ch n kích thư c nh l n "L" s cho phép b n khuôn l i hình tho i mái hơn mà v n in ư c kh nh như ý. Khi xem l i nh trên máy tính có nhi u b n th c m c v thông s hi n th "72 dpi" và "300 dpi"...ch ng h n. ây ơn gi n ch là thi t nh cho hi n th màn hình c a t ng nhà ch t o. NTL xin ư c nh c l i r ng tính toán phân gi i chính xác cho t m nh c a mình b n ch vi c l y s pixels chia cho chi u dài tính theo "inch" c a m i c nh nh (1 inch = 2,54cm). M t th c m c r t ph bi n n a là khi in nh k thu t s ngoài Lab nhi u b n cho r ng nh t thi t ph i ch nh kích thư c c a nh theo úng kh nh mà mình mu n in, ví d 10x15cm. i u này là chưa chính xác. V n mà b n quan t m nh t khi in nh là t l c a hai c nh c a t m nh. Thông thư ng các máy dCam & BCam cho nh v i t l 4:3 (gi ng như TV) trong khi ó t l các c nh c a gi y nh ngoài Lab là 3:2 ( châu Âu ã có lo i gi y nh chuyên d ng 4:3 t r t lâu r i). V n n m ch là n u như b n gi nguyên t l "Ratio" nh 4:3 thì khi in trên
 3. gi y 3:2 s có m t vi n tr ng bên c nh nh. Có m y gi i pháp x lý v n này: ho c b n t khuôn l i hình theo t l 3:2 b ng các ph n m m x lý nh ki u PS CS, ACDsee 7.0...ho c b n ngh Lab ch ng "xén" nh c a mình theo ý h khi in. B n nên tránh vi c dùng các ph n m m không chuyên d ng thay i kích thư c nh vì chúng s làm gi m ch t lư ng nh c a b n. Thông thư ng các máy nh 6 Mpix cho phép in nh t i kh 30x40 v i ch t lư ng có th ch p nh n ư c, các máy nh 5 Mpix cho phép in nh t i kh 20x25, các máy nh nh hơn 4 Mpix ch nên in kh 13x18. Các máy BCam 8 Mpix cũng ch in p t i 30x40 m c dù b n có th ngh phóng ra kh 40x50cm ch ng h n. Ta s quay l i các thao tác cho vi c in nh sau này. Như v y n ây ta ã c p t i nh ng y u t căn b n nh t b n có th b t u ch p nh v i dCam & BCam. Trong bài vi t ti p theo NTL s i sâu vào các thao tác k thu t c a máy nh. • RAW vs JPEG Có nh ng gì trong m t dCam? M i ch vài năm trư c ây thôi vi c s h u m t chi c máy nh s còn là c m tv n trong khi ch t lư ng hình nh chưa th t là cao. Khi ó k thu t s m i ang trong th i kỳ th nghi m. Nhưng ta cũng chưa th nói ngày hôm này v n này ã ư c gi i quy t. Câu h i thư ng g p c a nhi u ngư i s d ng máy dCam là t i sao mình ch p nh không p m c dù máy mua r t t ti n hay ây là m t trong nh ng lo i máy t t nh t r i? Gi ng như i v i máy nh cơ, b n có m t chi c máy t t nhưng còn c n ph i bi t khai thác t i a kh năng c a chúng n a. Có m t ngư i b n ã h i tôi r ng máy nh Leica d o trư c khuôn ng m l ch tâm, tiêu c không t ng mà sao giá t th ? ây ngư i b n y ch nhìn th y m i s khác bi t c a hình th c mà chưa nh n ra giá tr c a ch t lư ng ng kính cũng như h th ng cơ h c tuy t h o ã ưa Leica lên v trí s 1 c a th gi i. Và b n ã
 4. bao gi t h i r ng chi c máy nh dCam m i mua c a mình có th làm ư c nh ng gì chưa? Hôm nay NTL s cùng b n l t t ng trang cu n "Manual Guide" và tìm ra cách làm t i ưu hoá hình nh k thu t s c a b n nhé. i u u tiên là c n hi u th t úng t t c các thông s k thu t và các ký hi u trên máy. TYPE OF CAMERA - Ki u máy nh Compact digital still camera with built-in flash - Trong c câu này thì b n hoàn toàn có th an tâm mà b qua t "still" vì nó ơn gi n ch là m t cách vi t phân bi t chính xác gi a k thu t s hình nh ng và tĩnh (Still) mà thôi. IMAGE CAPTURE DEVICE - M ch i n t c m quang Có 3 lo i t t c : CCD, CMOS, LBCAST. Total Pixels Approx. - ây là t ng s i m nh (tính tương i) c a máy nh LENS - ng kính Focal Length - Tiêu c 35mm film equivalent: - Tính tương ương v i máy nh cơ. Digital Zoom - Zoom k thu t s , m t kh năng m i nhưng ch t lư ng hình nh thư ng r t...x u. Focusing Range Normal AF - Kh năng o nét v i tiêu c t ng ch bình thư ng. B n s th y m t kho ng cách t i thi u và vô c c.
 5. Macro AF - ch p nh c n c nh v i tiêu c t ng. Thư ng s có hai kho ng cách, m t dành cho v trí ng kính góc r ng (thư ng s ch p ư c sát hơn) và m t cho v trí télé. Autofocus 1-point AF - ây là s lư ng i m tiêu c t ng dùng canh nét. Thư ng thì v i lo i máy Compact dCam thì s có 1 i m. VIEWFINDERS - Khuôn ng m Optical Viewfinder - khuôn ng m b ng quang h c LCD Monitor - Màn hình tinh th l ng qu n lý ch p và xem l i hình nh. LCD Pixels Approx. phân gi i c a màn hình LCD càng cao thì ch t lư ng càng p. LCD Coverage - Ph n trăm (%) góc "nhìn" trư ng nh th c. APERTURE AND SHUTTER - Kh u sáng và T c ch p Maximum Aperture - B n s có 2 giá tr t i a, m t cho v trí ng kính góc r ng (W) và m t cho v trí télé (T) Shutter Speed - T c ch p Slow shutter - T c ch p ch m, th i gian phơi sáng lâu. EXPOSURE CONTROL - o sáng
 6. Sensitivity -Các nh y c a máy tính b ng ISO Light Metering Method - Các phương pháp o sáng: Evaluation ( o sáng t ng hoà)/ Center-weighted average ( o sáng trung tâm)/ Spot ( o sáng i m) Exposure Control Method - Các chương trình o sáng t ng ư c l p trình s n: Program AE (T ng hoàn toàn), Shutter-Priority AE (ưu tiên T c ch p), Aperture-Priority AE (ưu tiên kh u ánh sáng), Manual (ch p b ng k thu t cá nhân) AE Lock - ây là tính năng giúp b n ghi nh ch s o sáng c a m t i m c bi t ưu tiên. ND Filter - Kính l c trung tính, có th ư c g n luôn trong máy r i. WHITE BALANCE - Cân b ng tr ng White Balance Control Auto (Ch t ng), Pre-set chương trình t s n:(Daylight (ánh sáng ban ngày), Cloudy (tr i nhi u mây), Tungsten (ánh sáng vàng c a èn dây tóc), Fluorescent ( èn nê-ông), Fluorescent H ( èn nê-ông m u), or Flash), or Custom (thư ng ây là các v trí b n có th cá nhân hoa cân b ng tr ng theo ý mình) FLASH Built-in Flash Operation Modes - Các ch ho t ng c a èn g n s n trong máy: Auto, Red-Eye Reduction On/ Off - ch ng m t . Flash Range : C ly ho t ng hi u qu c a èn s ư c tính theo ng kính góc r ng (WIDE) và Télé, thư ng tính theo nh y 100 ISO.
 7. Recycling Time Approx. - th i gian èn n p i n và ho t ng bình thư ng gi a hai l n ch p. Terminals for External Flash - ây là ch g n thêm èn Flash bên ngoài. Automatic E-TTL: èn flash ho t ng b ng ch o sáng qua ng kính (TTL = through-the-lens) Flash Exposure Compensation - ây là kh năng hi u ch nh cư ng sáng c a èn flash, tăng hay gi m tính b ng kh u sáng +/-EV (exposure value) SHOOTING SPECIFICATIONS - Các ch ch p nh Shooting Modes Auto, Creative (P (t ng hoàn toàn), Av (Ưu tiên kh u sáng), Tv (ưu tiên t c ch p), M (ch nh theo k thu t cá nhân), Custom 1, Custom 2 (cá nhân hoá)), Image - Các ch ch p t s n trong máy(Portrait (chân dung), Landscape (phong c nh), Night Scene (ch p bu i t i), Stitch Assist (ch p nh quang c nh r ng v i ch c năng ghép nhi u hình nh t o nên m t nh duy nh t), Movie (quay phim)) Self-Timer - Ch p nh t ng Wireless Control - i u khi n không dây t xa. Continuous Shooting High Speed:Ch p nh liên thanh, thư ng thì s có thông tin v s lư ng hình nh có th ch p ư c trên 1 giây. Photo Effects - Hi u qu c bi t: Vivid (m u s c s ng ng), Neutral (màu trung tính), Low Sharpening ( ư ng nét m m m i), Sepia (màu gi ng như nh cũ)and Black & White ( en tr ng)
 8. IMAGE STORAGE - Thi t b lưu tr nh Storage Media - ây b n s có thông tin y v lo i "card" tương thích, kích thư c nh, tr ng lư ng nh... Các thông tin k thu t trên ây ư c l y d a theo máy nh Canon PowerShot G5, trên máy c a b n có th s không có m t s tính năng ã nêu trên ây. i u quan tr ng là b n hi u rõ ràng chi c máy mà mình ang s d ng. Và chúng mình l i ti p t c nhé... Th nh : không còn bí n B n ang dùng m t chi c máy nh k thu t s và thay vào v trí c a cu n phim quen thu c là m t chi c th nh ("Memory Card" hay "Digital Film" như m t s ngư i ưa dùng...) - m t mi ng nh a nh bé và m ng manh v i nh ng m ch i nt n gi u bên trong. Cô bán hàng d m n không ng t l i khuyên b n nên dùng lo i th 128 Mo hay 512 Mo...thêm vào ó là nh ng t "chuyên môn" như t c x40...làm b n b i r i. Ch n lo i th nào và...như th nào? Hôm nay NTL s cùng i mua th nh v i b n trên th trư ng nhé. Nào chúng mình b t u. T t nhiên bên c nh ó còn có các lo i thi t b lưu tr hình nh khác như "PCMCIA card", CD-RW kích thư c nh ...Nhưng thông d ng nh t là lo i th nh CompactFlash mà b n có th th y a s các máy nh dSLR PRO v n dùng. X p h ng th 2 v s thông d ng ph i k n th SD và MS. Nh ng lo i th còn l i ít nhi u ư c s d ng trong nhi u lo i máy nh khác nhau. B n cũng có th tìm th y trên th trư ng các lo i máy nh có th s d ng cùng m t lúc nhi u lo i th như
 9. CF+MS (v i Sony DSC-V3) hay CF+SD…kh năng này giúp b n có ư c m t s l a ch n r ng hơn v dung lư ng lưu tr nh cũng như giá c . “CompactFlash Association (CFA) » là m t t ch c công nghi p phi l i nhu n, m c ích c a nó là nh m phát tri n và khuy n khích vi c s d ng lo i th CF trên th gi i. Trên th trư ng hi n t i thì th CF có dung lư ng t 16 Mb n6 Gb, tuy nhiên c u trúc c a CF cho phép nó t t i 137 Gb. Th CF ch p nh n i n năng s d ng t 3,3 V n 5V. Các chân ti p xúc c a th CF tương t như c u trúc c a “PCMCIA Card” nhưng có t i 50 “pins”. Môi trư ng s d ng và b n. Nhi t cho phép CF ho t ng t -40°C n +85°C. b n c a th CF cũng r t áng khâm ph c: nó có th ch u ư c ch n ng rơi t cao 2,5 m và tu i th trung bình trong i u ki n s d ng bình thư ng là 100 năm! Các h i u hành c a máy tính có th dung ư c v i th CF: , Windows 3.x, Windows 95, , Windows 98, Windows CE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, OS/2, Apple System 7, 8, 9 & OS X, Linux và a s các UNIX. Các d li u (Data) c a th nh CF ư c b o v b i “built-in dynamic defect management and error correction technologies” mb o an toàn cao nh t. T c c a th nh . V i m i m t “x1” thì b n có t c tương ương là 150 Kb/ giây. Như th s lư ng “x” càng l n thì t c làm vi c c a th nh càng nhanh. B n có th tham kh o b ng t c ghi dư i ây: 4X = 600KB/sec. 12X = 1.8MB/sec. 16X = 2.4MB/sec.
 10. 32X = 4.8MB/sec. 40X = 6.0MB/sec. Lo i th nh m i nh t c a CF v i c u trúc “Ultra II” cho phép b n ghi thông tin v i t c x60 (9 Mb/s) và c thông tin trên th v i t c x66 (10 Mb/s). ây là c u trúc ư c x p h ng 1 trên th gi i hi n t i. Tuy nhiên t c c hay ghi thông tin trên th nh còn ph thu c vào kh năng c a máy nh n a. N u b n có m t chi c CF Ultra II mà dùng m t chi c dCam i 2002 ch ng h n thì s không phát huy ư c h t t c c a th âu nhé. Ngư c l i cho trư ng h p dùng dSLR v i lo i th CF t c ch m, b n s m t th i gian ch i gi a hai ki u nh y (nh t là v i phân gi i l n c 6 Mpix) S lư ng nh có th lưu trên m t th nh Dư i ây là các thông tin c a Sandisk v s lư ng nh mà b n có th ch p (không b nén và ch u nén) v i t ng lo i th nh có dung lư ng khác nhau. B n có th tìm th y thông tin c th v tr ng lư ng và kích thư c nh trong Manuel c a máy nh. Nh ng y u t làm nh hư ng t i tr ng lư ng nh c a b n:
 11. - phân gi i: s lư ng "pixel" càng l n thì nh càng n ng - Kích thư c nh: tương quan v i phân gi i b n có các kích thư c L, M, S - Ch t lư ng c a nh: Fine, Normal, Standard. -M c chi ti t c a nh: nh càng nhi u chi ti t thì tr ng lư ng càng n ng. Lưu ý: không ph i máy nh nào cũng có kh năng dùng ư c các lo i th nh có dung lư ng l n trên 2 Go, b n c n xem k Manuel và làm Update cho máy trư c khi mua th . Tuy tin c y c a CF r t cao nhưng NTL khuyên b n nên dùng nhi u th 512 Mb hơn là dùng 1 chi c th 4 Go. * Uncompressed image = nh không ch u nén * Compressed image = nh ã b nén gi m tr ng lư ng
Đồng bộ tài khoản