THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ PHÁ - XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Chia sẻ: Dohuuduan Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
134
lượt xem
31
download

THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ PHÁ - XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuốc nổ: là một loại hoá chất không ổn định, dưới tác dụng của năng lượng bên ngoài (ma sát, va đập, nhiệt lượng, lửa đốt…) dễ phát sinh ra những phản ứng hoá học mạnh đồng thời giải phóng nhiệt lượng và tạo ra được lượng khí lớn có áp suất cao, gây tác động xung kích và đẩy ép đối với các vật chất xung quanh làm cho chúng bị phá vỡ. Qúa trình giải phóng năng lượng như vậy được gọi là nổ phá. Các loại thuốc nổ: có rất nhiều loại thuốc nổ, thường dùng các loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ PHÁ - XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

  1. Chöông 6  THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÅ PHAÙ    : 6.1 Vaät lieäu noå  1) Thuoác   noå : laø moät loaïi hoaù chaát khoâng oån ñònh, döôùi taùc duïng cuûa naêng löôïng beân ngoaøi (ma saùt, va ñaäp, nhieät löôïng, löûa ñoát…) deã phaùt sinh ra nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc maïnh ñoàng thôøi giaûi phoùng nhieät löôïng vaø taïo ra ñöôïc löôïng khí lôùn coù aùp suaát cao, gaây taùc ñoäng xung kích vaø ñaåy eùp ñoái vôùi caùc vaät chaát xung quanh laøm cho chuùng bò phaù vôõ. Quùa trình giaûi phoùng naêng löôïng nhö vaäy ñöôïc goïi laø noå phaù. Caùc loaïi thuoác noå: coù raát nhieàu loaïi thuoác noå, thöôøng duøng caùc loaïi noå phaù sau: a) A m o â nít: laø loaïi thuoác noå ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát vaø ñöôïc saûn xuaát nhieàu nhaát trong coâng nghieäp thuoác noå hieän nay. Ñoù laø moät loaïi hoãn hôïp thuoác noå loaïi nitrat amoân, maàu vaøng, daïng boät mòn, taïo thaønh do phoái hôïp NH4NO3 + Toâlít. b) Nitrat  m o â n   a troän  daàu : laø moät loaïi thuoác noå nitrat amoân môí phaùt trieån töø nhöõng naêm 50 trôû laïi ñaây. Noù laø hoãn hôïp NH4NO3 troän vôùi daàu hoaû. Laø loaïi vaät lieäu deã kieám, phoái cheá ñôn giaûn, giaù thaønh reû, söû duïng an toaøn . c) Ñina mít: coù thaønh phaàn chính laø C3H5(ONO2)3 vaø nitrat kali (hoaëc nitrat natri ) maàu vaøng, theå deûo, caùc thaønh phaàn khaùc coøn coù boät goã vaø caùc hôïp chaát höõu cô khaùc …Ñinamít laø chaát noå maïnh, coù theå noå caû trong nöôùc. d) Thuoác  ñen: laø loaïi thuoác noå ñòa phöông, laø moät hoãn hôïp ñöôïc taïo thaønh baèng caùch troän nitrat kali (dieâm tieâu), löu huyønh vaø than cuûi theo tyû leä nhaát ñònh (toát nhaát laø 75:10 :15). 2) Vaät lieäu gaây  noå:  Trong noå phaù, ñeå ñaûm baûo thuoác noå coù theå noå moät caùch an toaøn, ñuùng luùc vaø tin caäy thì phaûi nhôø vaøo vaät lieäu noå. Caùc vaät lieäu noå thöôøng duøng goàm coù: a) Daây  chaùy (hay daây daãn löûa ): daây coù loõi laøm baèng thuoác ñen, giöõa loõi coù daây gai, beân ngoaøi cuoán chaët baèng giaáy phoøng nöôùc, ngoaøi cuøng queùt moät lôùp bitum, ñöôøng kính daây chaùy laø 5- 6mm. b) Kíp mìn: duøng ñeå truyeàn daãn noå cho khoái thuoác chuû yeáu hoaëc cho daây daãn noå thoâng qua khoái thuoác gaây noå naèm trong kíp. c) Daây  noå: coù beà ngoaøi gioáng nhö daây chaùy, nhöng loõi laïi duøng thuoác noå maïnh cao caáp, beà ngoaøi coù maøu ñoû hoaëc ñoû vaøng xen keõ, daây noå khoâng caàn qua kíp noå. 6.2 Nguyeân lyù tính toaùn thuoác noå: 1) Taùc  duïng  noå  phaù  cuûa  goùi  thuoác  noå:   - Goùi thuoác noå laø moät löôïng thuoác noå nhaát ñònh, ñöôïc ñaët beân trong moâi chaát ñeå chuaån bò tieán haønh gaây noå. - Khi khoái thuoác noå noå beân trong moâi chaát ñoàng nhaát baùn voâ haïn ( töông ñöông vôùi choã raát saâu döôùi maët ñaát ) thì aùp löïc
  2. tónh vaø soùng xung kích seõ khueách taùn ñeàu theo boán phía, laøm cho moâi chaát xung quanh bò chaán ñoäng vaø phaù hoaïi theo caùc möùc ñoä khaùc nhau. a) Vuøng  co  eùp: gaàn goùi thuoác noå nhaát, chòu taùc duïng tröïc tieáp cuûa söùc noå, neáu laø loaïi ñaát deûo thì vuøng naøy coù theå bò ñaåy eùp thaønh moät khoaûng troáng; neáu laø ñaù cöùng seõ bò vôõ vuïn. b) Vuøng  noå  tung: naèm ngay saùt vuøng co eùp vaø vaãn chòu taùc        duïng noå raát lôùn, ngoaøi vieäc laøm cho ñaát ñaù bò vôû vuïn thi neáu gaëp maët thoaùng seõ tung vaêng caùc hoøn ñaù vôõ vuïn. c) Vuøng  noå  o m: ôû vuøng naøy ñaát ñaù khoâng bò tung vaêng ra ngoaøi nhöng vaãn coù theå laøm cho keát caáu cuûa ñaù bò phaù hoaïi ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau. d) Vuøng  chaán  ñoäng: söùc noå yeáu ñeán möùc chæ coù theå gaây ra caùc hieän töôïng chaán ñoäng, ngoaøi vuøng chaán ñoäng naøy thì naêng löôïng noå phaù gaàn nhö hoaøn toaøn bò tieâu tan. - Khi goùi thuoác noå ñaët trong moâi chaát höõu haïn (coù moät hay nhieàu maët thoaùng), thì do aûnh höôûng cuûa caùc vuøng taùc duïng seõ coù caùc loaïi hình thaùi phaù hoaïi khaùc nhau. Neáu moâi chaát ñoàng nhaát thì taùc duïng noå phaù tröôùc heát seõ nhaém vaøo caùc choã coù löïc caûn cuûa moâi chaát laø nhoû nhaát, töùc laø phaùt sinh taùc duïng tröôùc heát ôû caùc choã coù khoaûng caùch töø taâm goùi thuoác ñeán maët thoaùng laø nhoû nhaát, khoaûng caùch naøy ñöôïc goïi laø ñöôøng khaùng nhoû nhaát W. + Noå ngaàm: W >R3 nghóa laø chieàu saâu ñaët goùi thuoác W lôùn hôn baùn kính noå om R3 thì sau khi noå, maët ñaát khoâng coù veát tích bò phaù hoaïi. + Noå om: R2 < W < R3 nghóa laø chieàu saâu ñaët goùi thuoác W lôùn hôn baùn kính noå om R3 nhöng nhoû hôn baùn kính noå tung R2 thì sau khi noå, beà maët moâi chaát chæ bò rôøi raïc vaø theo höôùng ñöôøng khaùng nhoû nhaát thì maët ñaát bò ñaåy troài leân. + Noå tung: W < R2 thuoác ñöôïc choân saâu ôû ñoä saâu nhoû hôn baùn kính noå tung R2 thì sau khi noå, moät phaàn ñaù seõ tung vaêng ra ngoaøi, toaøn beà maët moâi chaát seõ hình thaønh pheãu noå. Ngöôùi ta thöôøng duøng chæ soá taùc duïng noå phaù n   ñeå ñaëc tröng cho hình daïng cuûa pheãu noå r n = W Trong ñoù: r laø baùn kính pheãu noå, n lôùn thì pheãu noå roäng vaø noâng, n  nhoû thì pheãu heïp vaø saâu.  n   1, goùc ôû ñaùy pheãu laø goùc vuoâng, pheãu noå ñöôïc = goïi laø pheãu noå tieân chuaån vaø goùi thuoác taïo neân pheãu nhö vaäy laø goùi thuoác noå tung tieâu chuaån.  n  >1, goùc ôû ñaùy pheãu laø goùc tuø, pheãu noå goïi laø pheãu noå tung maïnh, töông öùng vôùi goùi thuoác noå tung maïnh.
  3.  n  < 1, goùc ñaùy pheãu laø goùc nhoïn, töông öùng vôùi pheãu noå tung yeáu vaø goùi thuoác noå tung yeáu. 2) Phöông  phaùp  tính toaùn  löôïng thuoác  noå:  - Coâng thöùc tính löôïng thuoác noå caàn thieát döïa vaøo quan heä baäc nhaát giöõa löôïng thuoác naïp trong goùi thuoác vôùi theå tích ñaù caàn noå phaù. Q    = q.V Trong ñoù: Q : löôïng thuoác naïp trong goùi thuoác (kg). V : theå tích ñaù caàn noå phaù bôûi goùi thuoác Q (m3). q : heä soá tyû leä, laø löôïng thuoác noå tieâu hao cho moät ñôn vò theå tích ñaù caàn noå phaù, goïi laø löôïng thuoác noå ñôn vò (kg/m3). - Khi noå tung tieâu chuaån, r  W : = 1 V = π 2 . .r.W.W 3 3 1 Q  = π .r .W.q.W 3 = q 0.W 3 = e.k.W 3 2 3 Trong ñoù: q0 : löôïng thuoác noå ñôn vò khi hình thaønh pheãu noå tung tieâu chuaån k : thöôøng laáy baèng trò soá q0 töông öùng vôùi loaïi thuoác amoânít soá 2 e : heä soá tính ñoåi veà loaïi thuoác phuï thuoäc naêng löïc cuûa thuoác noå - Khi noå tung khoâng tieâu chuaån: coâng thöùc tính toaùn phaûi ñöa vaøo chæ soá tính chaát noå phaù F      =   = f (x)  (0,4  0,6n 3). –  Q =e.k.W 3.F 3) Caùc  nhaân  toá aûnh  höôûng  ñeán  hieäu  quaû  noå  phaù : (SGK) 6.3 Caùc phöông phaùp noå phaù 1) Phöông  phaùp  loã  mìn : - Caùch tieán haønh: khoan vaøo ñaù caàn noå phaù caùc loã ñaët thuoác noå coù ñöôøng kính ≤ 30 cm, sau ñoù naïp thuoác (thuoác goùi thaønh caùc thoûi daøi) vaø laáp loã, roài tieán haønh gaây noå. Tuyø theo ñöôøng kính vaø ñoä saâu, loã mìn chia laøm hai loaïi laø loã noâng vaø loã saâu. a) Noå  phaù  loã noâng: ñöôøng kính 25- 50mm, chieàu saâu ≤ 5m, taïo loã baèng caùch khoan hôi eùp hoaëc duøng nhaân coâng ñeå ñaøo. - Nhöôïc ñieåm: + Do ñöôøng kính loã nhoû löôïng thuoác naïp ít neân löôïng ñaù noå phaù cuûa moãi loã mìn khoâng quaù 10m3. + Khi khoái löôïng ñaù lôùn thì phaûi khoan nhieàu loã, naêng suaát khoâng cao. - Öu ñieåm: + Khoâng ñoøi hoûi caùc thieát bò khoan phöùc taïp, thao taùc thi coâng ñôn giaûn. + Aûnh höôûng chaán ñoäng tôùi xung quanh nhoû.
  4. - Phaïm vi aùp duïng: söû duïng roäng raõi cho neàn ñöôøng ñaøo noâng, ñaøo haøo raõnh, tu söõa taluy, söõa sang maët baèng, phaù vôõ caùc hoøn ñaù moà coâi, ñaøo haàm ñaët thuoác noå… - Löu yù: + Khi choïn vò trí cuûa loã mìn phaûi döïa vaøo ñieàu kieän ñòa hình, ñòa chaát taïi choã. Ñoä saâu cuûa loã mìn thöôøng khoâng vöôït quaù phaïm vi ñaøo ñeå traùnh noå phaù quaù lôùn. + Neáu coù moät maët thoaùng thì höôùng cuûa loã mìn neân giao caét vôùi maët thoaùng moät goùc 30 - 60 0. + Neáu noå phaù thaønh töøng haøng phaûi duøng phöông phaùp noå cuøng luùc. Khoaûng caùch giöõa caùc loã mìn cuøng haøng laáy baèng (0,8 ÷2)W. Neáu duøng nhieàu haøng thì phaûi boá trí xen keõ kieåu hoa mai vaø khoaûng caùch giöõa caùc haøng laø 0,86a. - Löôïng thuoác naïp khoâng caàn tính toaùn maø laáy theo kinh 1 1 nghieäm vaø phaûi khoáng cheá chieàu daøi naïp thuoác baèng ( ÷ ) 2 3 1 chieàu daøi loã mìn. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät cho pheùp laáy > 2 2 nhöng khoâng vöôït quaù chieàu daøi loã mìn. 3 b) Noå  phaù  loã saâu: ñöôøng kính ≥ 75mm, chieàu saâu >5m, taïo loã phaûi duøng maùy khoan ñuïc loã ngaàm hoaëc maùy khoan loã. - Nhöôïc ñieåm: + Ñoøi hoûi phaûi coù maùy khoan vöøa vaø lôùn, coâng taùc chuaån bò phöùc taïp. + Sau khi noå phaù coù 10 – 15% ñaù töông ñoái lôùn caàn phaûi noå phaù laàn 2 ñeå laøm nhoû. - Öu ñieåm: naêng suaát cao, löôïng ñaù phaù ñöôïc moät laàn lôùn, toác ñoä thi coâng nhanh, hieäu quaû cuûa noå phaù deã khoáng cheá vaø söû duïng töông ñoái an toaøn. - Ñeå taêng hieäu quaû noå phaù vaø tieän cho thao taùc cuûa maùy khoan tröôùc heát caàn taïo baäc treân maët ñaát. W 1 =( 20 – 40 )d ñöôøng khaùng ôû ñaùy baäc. d ñöôøng kính loã khoan phuï thuoäc khoái löôïng caàn noå phaù. a    0,7  1,2  min laø khoaûng caùch giöõa caùc loã mìn. = (  –  )W W2 khoaûng caùch giöõa caùc haøng, laáy baèng W1. b khoaûng caùch töø meùp treân cuûa baäc caáp ñeán mieäng loã khoan phía tröôùc tính töø W1, h, ß, α. - Löôïng thuoác noå: Q     = e.k.W.H.a W =W1 ñoái vôùi loã mìn coù moät haøng hoaëc haøng ñaàu tieân. W =W2 ñoái vôùi loã mìn ôû haøng sau. 2) Phöông  phaùp  noå  mìn  baàu: - Caùch tieán haønh: duøng moät löôïng thuoác nhoû ñeå môû roäng ñaùy cuûa loã mìn thaønh moät baàu naïp thuoác hình caàu, sau ñoù naïp thuoác vaøo baàu, nhôø löôïng thuoác naïp taäp trung neân taêng cöôøng ñöôïc khaû naêng noå phaù. Moãi moät baàu thuoác naïp 5 – 8 kg thuoác noå vaø khoái löôïng ñaát ñaù moãi baàu thuoác coù theå noå phaù ñöôïc
  5. töø haøng chuïc ñeán haøng traêm m3, ñaù noå ra phaàn lôùn laø ñaù taûng to. - Phaïm vi aùp duïng: thích hôïp ôû ñaát cöùng, ñaù cöùng, vôùi nhöõng ñoaïn ñöôøng maø maët ñaát coù ñoä doác lôùn. - Khoái löôïng thuoác naïp: Q   e.k.W 3. = - Ñoái vôùi phöông phaùp noå mìn baàu thì coâng taùc taïo baàu laø chuû yeáu nhaát.Phaûi chôø cho nhieät ñoä trong baàu giaûm xuoáng döôùi 400 môùi tieán haønh laàn noå tieáp theo. 3) Phöông  phaùp  haà m  thuoác: - Caùch tieán haønh: ñaàu tieân duøng mìn nhoû ñeå ñaøo caùc ñöôøng haàm (haàm ngang hoaëc gieáng thaúng ñöùng) vaø haàm thuoác (chieàu daøi moãi caïnh thöôøng khoâng nhoû hôn 1m). Sau ñoù boá trí thuoác noå töø vaøi traêm caân ñeán vaøi taán, vaøi chuïc taán vaø tieán haønh noå phaù. - Öu ñieåm: naêng suaát cao, khoái löôïng noå phaù raát lôùn ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian thi coâng. - Nhöôïc ñieåm: do khoùi löôïng thuoác noå lôùn neân sau khi noå phaù deã gaây maát oån ñònh ñoái vôùi söôøn doác, ñaøo ñöôøng haàm vaø haàm thuoác khoù khaên, sau khi noå phaù ñaù quaù côõ töông ñoái nhieàu. - Phaïm vi aùp duïng: nôi taäp trung khoái löôïng lôùn, ñòa hình hieåm yeáu hoaëc nhöõng ñoaïn yeâu caàu thi coâng nhanh; khoâng neân duøng ôû nôi ñaù phong hoaù maïnh, caùc ñoaïn ñöôøng coù ñieàu kieän ñòa chaát, thuyû vaên xaáu. - Tuyø thuoäc vaøo tính chaát cuûa haàm thuoác maø coù caùc caùch noå phaù nhö sau: a) Noå  vaêng  xa: laø loaïi noå tung aùp duïng cho tröôøng hôïp maët caét ñaøo hoaøn toaøn trong ñieàu kieän ñòa hình, ñòa chaát baèng phaúng hoaëc ñoä doác ngang < 300.Tyû leä vaêng xa 80%, chæ soá noå n =1,5 - 2,2. Caùch noå naøy phaûi söû duïng nhieàu thuoác, aûnh höôûng töông ñoái lôùn ñeán ñoä oån ñònh cuûa taluy neàn ñöôøng neân ít söû duïng trong coâng trình ñöôøng boä. b) Noå  tung: aùp duïng cho neàn ñaøo hoaøn toaøn ñoä doác ngang 30 - 70 , hieäu quaû noå phaù ôû tröôøng hôïp naøy toát hôn sovôí treân ñòa 0 hình baèng phaúng neân giaûm ñöôïc khoái löôïng thuoác noå. Tyû leä tung vaêng 60%, chæ soá noå n   =1,0 -1,5. c) Noå  tung  suïp: aùp duïng cho neàn nöûa ñaøo ñoä doác ngang >300, ñaát ñaù beân treân suïp lôû xuoáng coù goùc maùi ñoáng ñaù lôùn hôn goùc nghæ töï nhieân khieán cho chuùng tieáp tuïc tröôït lôû xuoáng phía döôùi neàn ñöôøng nhôø ñoù taêng hieäu quaû noå phaù.Tyû leä vaêng suïp laø 45 -85%. Ñeå treân maët ñænh vaø taluy neàn ñöôøng khoâng bò taùc duïng phaù hoaïi khi noå phaù thì phaûi ñaët khoái thuoác trong haàm caùch maët ñænh vaø maët taluy moät khoaûng caùch nhaát ñònh nghóa laø phaûi giöõ laïi moät taàng baûo hoä, chieàu daøy taàng baûo hoä tính theo coâng thöùc :
  6. Q ρ = 0,062 3 µ.       ∆ ρ : beà daøy taàng baûo hoä ñeå laïi (m). Q : löôïng thuoác naïp trong khoái thuoác (kg). ∆ : maät ñoä thuoác noå (g/cm3). μ: heä soá eùp co cuûa ñaù - Löôïng thuoác naïp: Q   e.k.W 3. Φ(E).f  ( α) = E: heä soá tung (%). Φ(E): haøm soá cuûa tyû leä tung. α(%) : ñoä doác cuûa maët ñaát töï nhieân. f(α): heä soá tung suïp, tra baûng. - Tính baùn kính phaù hoaïi phía döôùi: R     = W. 1 + n 2 W : ñöôøng khaùng nhoû nhaát E         n = ( + 0,51).3 f (α ) 55 - Tính baùn kính phaù hoaïi phía treân: R’    = W. 1 + A.α '.n 2 A : heä soá suïp lôû. α’ : ñoä doác ngang cuûa maët ñaát taïi choã laân caän vôùi pheãu suïp lôõ. - Khoaûng caùch giöõa caùc haàm thuoác: W + Noå tung vaêng: a = (n + 1) 2 W : trò soá trung bình caùc ñöôøng khaùng nhoû nhaát cuûa hai khoái thuoác gaàn nhau. + Noå tung treân söôøn doác: a  W .3 F = + Noå tung suïp hay noå om: a =(1 ÷ 1,3) W 6.4 kyõ thuaät an toaøn (SGK) Chöông 7: XAÂY DÖÏNG NEÀN MAËT ÑÖÔØNG KHI NAÂNG CAÁP CAÛI TAÏO  VAØ TRONG CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT 7.1 Tröôøng hôïp naâng caáp caûi taïo - Caûi taïo neàn ñöôøng laø coâng taùc ñöa ñöôøng leân caáp kyõ thuaät cao hôn daãn tôùi phaûi xaây döïng ñöôøng theo caùc tieâu chuaån môùi. - Khi naâng caáp caûi taïo neân laøm ñöôøng môùi beân caïnh ñöôøng cuõ hoaëc ñi theo moät höôùng môùi vaø söû duïng ñöôøng cuõ phuïc vuï giao thoâng ñòa phöông. Tuy nhieân trong nhieàu tröôøng hôïp tuyeán naâng caáp caûi taïo truøng vôùi tuyeán cuõ vaø söû duïng moät phaàn neàn ñöôøng vaø maët ñöôøng cuûa tuyeán cuõ. 1)  ô û   M roäng  neàn  ñöôøng:
  7. - Môû roäng neàn ñöôøng laø tröôøng hôïp thöôøng gaëp nhaát trong naâng caáp caûi taïo ñöôøng. Tuyø theo caáp ñöôøng caàn naâng caáp maø chieàu roäng cuûa neàn ñöôøng seõ ñöôïc môû roäng theâm 2 - 7m. a) Neàn  ñaép:  * Tim tuyeán môùi truøng vôùi tim tuyeán cuõ: coù theå môû roäng veà hai beân, ñeå quy ñònh vieäc môû roäng naøy caàn keát hôïp xem xeùt bieän phaùp thi coâng vaø ñaëc ñieåm cuûa maùy laøm ñaát. * Khi chieàu roäng môû theâm nhoû hôn ñeå thi coâng ñöôïc baèng maùy thì phaûi môû roäng veà moät beân vaø khi ñoù phaûi dòch tim ñöôøng veà vò trí môùi. Treân caùc ñoaïn neàn ñöôøng ñaép cao, ñeå ñaûm baûo an toaøn cho xe maùy thi coâng chieàu roäng phaàn môû theâm khoâng nhoû hôn 3 – 4m. * Tröôøng hôïp chieàu roäng môû theâm nhoû hôn 1,5 – 2m thì phaûi taêng leân ñeán 2 – 3m ñeå ñaûm baûo coù theå môû roäng baèng maùy, chieàu roäng neàn ñöôøng seõ taêng so vôùi tieâu chuaån. Do ñoù ñeå chieàu roäng chæ taêng leân moät trò soá nhoû so vôùi tieâu chuaån thì phaûi ñaøo moät phaàn neàn ñöôøng cuõ vaø sau ñoù ñaùnh caáp ñeå xe maùy thi coâng coù theå laøm vieäc thuaän tieän. b) Neàn  ñaøo: Ñeå ñaûm baûo ñuû dieän thi coâng thì hôïp lyù nhaát laø môû roäng veà moät phía. Tröôùc tieân ñaøo boû lôùp ñaát höõu cô ôû maùi taluy, sau ñoù ñaøo ñaát ôû maùi taluy ñeå ñaép vaø ñaàm chaët raõnh bieân. Khi môû roäng neàn ñöôøng phaûi ñaûm baûo cho phaàn môû roäng cuøng chòu löïc vôùi neàn ñöôøng cuõ thaønh moät keát caáu thoáng nhaát, do ñoù toát nhaát neân duøng cuøng moät loaïi ñaát vôùi neàn cuõ. Cuõng nhö khi laøm ñöôøng môùi trong thôøi gian xaây döïng phaûi ñaûm baûo toát coâng taùc thoaùt nöôùc. Ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng treân ñöôøng khi môû roäng veà hai beân, tröôùc tieân phaûi môû roäng moät beân tröôùc roài môùi môû roäng phaàn beân kia. 2) Toân  cao  neàn  ñöôøng: Trong nhieàu tröôøng hôïp, khi caûi taïo ñöôøng thöôøng naâng cao ñoä cuûa neàn ñöôøng cuõ leân ñeå caûi thieän traéc doïc. Tuyø theo bieän phaùp thi coâng coù theå toân neàn theo caùc phöông phaùp sau: + Khi aùo ñöôøng cuõ khoâng ñaét tieàn thì coù theå ñaép neàn ñöôøng leân treân, trong tröôøng hôïp naøy aùo ñöôøng cuõ seõ coù taùc duïng nhö lôùp treân cuûa neàn ñaát, caûi thieän cheá ñoä thuyû nhieät cuûa maët ñöôøng. + Tröôøng hôïp taän duïng vaät lieäu maët ñöôøng cuõ, tröôùc khi ñaép ñaát phaûi phaù boû maët ñöôøng cuõ vaø vaän chuyeån ñeán caùc ñoaïn ñöôøng khaùc ñeå laøm moùng ñöôøng. + Tröôøng hôïp ñöôøng cuõ coù ñuû chieàu roäng ñeå toân cao neàn ñöôøng thì tieán haønh môû roäng neàn ñöôøng tröôùc ñeå ñaûm
  8. baûo ñoä doác yeâu caàu cuûa maùi taluy vaø chieàu roäng cuûa neàn ñöôøng môùi. 7.2 Xaây döïng neàn ñöôøng qua vuøng ñaát tröôït 1) Nguyeân taéc chung: - Ñieàu tra laøm roõ tính chaát cuûa khoái ñaát tröôït, ñieàu kieän veà ñòa hình ñòa chaát, quy moâ cuûa vuøng ñaát tröôït. - Khi thieát keá caàn traùnh caùc vuøng ñaát tröôït coù quy moâ lôùn, tính chaát phöùc taïp. Khi tuyeán ñöôøng ñi qua caùc ñoaïn tröôït nhoû thì neân tieán haønh xöû lyù taän goác baèng caùc bieän phaùp thoaùt nöôùc, choáng ñôõ hoaëc caûi thieän tính chaát cuûa coâng trình. - Khi kieåm toaùn oån ñònh cuûa maùi taluy thì laáy heä soá an toaøn laø 1,15 - 1,2, ñöôøng cao toác 1,2 – 1,3. - Neàn ñöôøng phía thaáp cuûa khoái ñaát tröôït neân laøm neàn ñaép, neàn ñöôøng ôû phía cao neân laøm kieåu ñaøo. 2)Bieän  phaùp  xöû  lyù: a) Thoaùt  nöôùc  maët: + Laøm raõnh chaén nöôùc ngoaøi phaïm vi ñöôøng nöùt cuûa khoái ñaát tröôït ít nhaát laø 5m vaø ôû trong vuøng ñaát oån ñònh. Phaûi caên cöù vaøo ñòa hình, löu löôïng nöôùc caàn thoaùt maø laøm moät hoaëc moät soá raõnh chaén nöôùc caùch nhau töø 50 – 60m. + Phaûi ñaàm chaët maët maùi taluy khoâng cho nöôùc thaám vaøo vaø bòt ñöôøng nöùt. + Phaûi laøm raõnh thoaùt nöôùc cho caùc tuï nöôùc nhoû vaø caùc maïch nöôùc loä trong phaïm vi khoái ñaát tröôït. b)  Thoaùt  nöôùc  ngaàm: + Phaûi caên cöù vaøo ñieàu kieän cuï theå ñeå boá trí caùc thieát bò thoaùt nöôùc thích hôïp ñeå thoaùt nöôùc ngaàm ra ngoaøi phaïm vi ñaát tröôït. c) Giaûm   troïng vaø  phaûn  aùp: + Ñaây laø nguyeân taéc caàn chuù yù khi thieát keá ñöôøng: phía cao cuûa khoái tröôït neân thieát keá ñaøo ñeå giaûm troïng löôïng gaây tröôït, phía thaáp thì thieát keá ñaép coù taùc duïng nhö moät beä phaûn aùp taêng oån ñònh. d)  Laøm   caùc  coâng   trình choáng  ñôõ nhö töôøng chaén, coïc neo vaø caùc coâng trình phoøng choáng xoùi. 7.3 Xaây döïng neàn ñöôøng ôû caùc ñoïan ñaù laên, ñaù suït 1)Nguyeân taéc chung: - Vôùi caùc ñoaïn neàn ñöôøng qua vuøng ñaù laên, ñaù suït phaûi tieán haønh ñieàu tra tình hình ñòa chaát, thuyû vaên, ñòa hình, xaùc ñònh phaïm vi, loaïi hình vaø nguyeân nhaân hình thaønh, möùc ñoä nguy haïi ñoái vôùi ñöôøng. - Traùnh ñaùnh caáp, ñaøo saâu vaø toát nhaát cho tuyeán traùnh xa khu vöïc naøy. - Xöû lyù toång hôïp baèng caùc phöông phaùp bòt maët, choáng ñôõ, ñaøo boû… 2)  Bieän  phaùp  xöû  lyù: a) Bòt  maët  vaø  laøm  töôøng  phoøng  hoä:
  9. + Vôùi caùc maùi taluy hoaëc maùi doác töï nhieân töông ñoái baèng phaúng neáu beà maët ñaõ bò phong hoùa thì phaûi duøng vöõa ximaêng ñeå bòt maët hoaëc laøm töôøng phoøng hoä ñeå ngaên ngöøa khoâng cho phong hoaù tieáp. b) Ñaøo  boû: + Neáu khoái löôïng lôùn, möùc ñoä phaù hoaïi cuûa ñaù khoâng nghieâm troïng thì coù theå ñaøo boû toaøn boä vaø laøm thoaûi maùi taluy. c) Laø m  töôøng  chaén  ñaù  vaø   a ù n g   m höùng  ñaù  rôi: + Vôùi caùc ñoaïn ñaù bò phaù hoaïi nghieâm troïng thöôøng bò laên, suït thì phaûi laøm töôøng chaén vaø maùng höùng ñaù rôi. + Töôøng chaén ñaù vaø maùng höùng ñaù rôi thöôøng phoái hôïp söû duïng. d) Laø m  lôùp phoøng  hoä  baèng  coïc neo  vaø  phun  vöõa  xiaê m n g: + Vôùi caùc maùi taluy cao vaø lôùp maët keát caáu yeáu deã bò suït, tröôït thì aùp duïng bieän phaùp xöû lyù naøy ñeå choáng phong hoaù beà maët. 7.4 Xaây döïng neàn ñöôøng qua vuøng hang ñoä 1) Nguyeân  taéc  chung: - Khi tuyeán qua vuøng hang ñoäng thì phaûi tieán haønh ñieàu tra tình hình ñòa maïo, ñòa chaát, möùc ñoä phaùt trieån cuûa hang ñoäng, quy luaät hoaït ñoïng cuûa nöôùc ngaàm. - Toát nhaát laø thieát keá tuyeán traùnh vuøng hang ñoäng. - Ñeå xöû lyù hang ñoäng castô vaø nöôùc trong hang ñoäng thöôøng phaûi caên cöù vaøo tình hình maët nöôùc vaø maët nöôùc ôû gaàn neàn ñöôøng, vò trí, ñoä lôùn vaø tính oån ñònh cuûa hang ñoäng maø aùp duïng caùc bieän phaùp daãn doøng, bòt kín gia coá hoaëc laøm ñöôøng maùng cho nöôùc vöôït qua ñöôøng. 2) Caùc  bieän  phaùp  xöû  lyù: + Phaûi thoaùt nöôùc ra ngoaøi phaïm vi neàn ñöôøng baèng moïi bieän phaùp. + Vôùi hang ñoäng khoâ naèm treân taluy neàn ñaøo thì coù theå ñaép ñaù, cöûa hang xaây ñaù bòt kín. + Vôùi hang ñoäng khoâ naèm ôû ñaùy neàn ñöôøng, neáu cöûa hang nhoû vaø noâng thì coù theå ñaàm chaët, neáu cöûa hang roäng vaø töông ñoái saâu thì neân laøm caàu vöôït. + Ñeå ñeà phoøng ñaùy hang ñoäng bò suït vaø thaám nöôùc caàn gia coá theo caùc bieän phaùp sau: Neáu hang ñoäng saâu vaø heïp thì gia coá baèng taám baûn beâtoâng coát theùp. Neáu hang ñoäng roäng vaø deã thi coâng thì xaây töôøng ñaù, coät ñaù ñeå choáng ñôõ.
Đồng bộ tài khoản