Thị trường trái phiếu

Chia sẻ: Pham Nguyen Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
460
lượt xem
292
download

Thị trường trái phiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hệ thống giao dịch trái phiếu là kênh dẫn vốn, và là nền tảng cho thị trường trái phiếu công ty. Thị trường trái phiếu cũng tăng cường sự độc ... và giá trái phiếu, lãi suất trên thị trường thứ cấp chính xác hơn. Nhờ thế, thanh khoản của thị trường thứ cấp sẽ tăng và giúp tổ chức phát hành xác định lãi suất huy động hợp lý trên thị trường ... Với việc hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt đi vào hoạt động từ hôm nay, hơn 500 loại trái phiếu với trị giá 166...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường trái phiếu

 1. Chuyên đề 4 THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết 1
 2. 1. Khái niệm trái phiếu.  Traùi phieáu laø giaáy chöùng nhaän nôï, xaùc nhaän quyeàn chuû nôï cuûa ngöôøi sôû höõu ñoái vôùi toå chöùc phaùt haønh ra noù. Traùi phieáu coù laõi suaát hoaëc chieát khaáu coá ñònh cuûa Chính phuû, coâng ty phaûi traû cho ngöôøi naém giöõ. 2
 3.  Theo Luật Chứng Khoán VN, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành 3
 4.  Traùiphieáu coù nhöõng ñaëc ñiểm rieâng:  - Traùi phieáu laø chöùng khoaùn nôï daøi haïn, coù kyø haïn, ñöôïc hoaøn voán;  - Laõi cuûa traùi phieáu ñöôïc xaùc ñònh tröôùc;  - Traùi phieáu coù ít ruûi ro hôn coå phieáu. 4
 5. 2. Đặc trưng của TP  Mệnh giá (Par value) là giá trị danh nghĩa của TP được in ngay trên tờ phiếu, đại diện cho số vốn gốc được hoàn trả cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn. Mệnh giá của TP = số vốn huy động số trái phiếu phát hành 5
 6.  Tỷ suất lãi TP (coupon interest Rates) là lãi suất danh nghĩa của TP quy định mức lãi mà NĐT được hưởng hàng năm.  Thông thường có 2 phương thức trả lãi 6 tháng/lần hoặc 1năm/lần  Mỗi TP có ghi lãi suất của tổ chức phát hành cam kết sẽ thanh toán cho trái chủ.  Số tiền lãi NĐT nhận được = Lãi suất coupon X mệnh giá TP 6
 7.  Giá mua TP là khoản tiền thực tế mà người mua đã bỏ ra để có được quyền sở hữu TP  Kỳ hạn của TP là số năm mà theo đó tổ chức phát hành hứa hẹn đáp ứng những điều kiện của nghĩa vụ  Quyền mua lại (đối với loại TP có điều khoản chuộc lại) cho phép tổ chức phát hành TP thu hồi TP và hoàn lại vốn gốc với mức giá dự kiến trước thời hạn thanh toán. 7
 8. 3. Các loại TP  Caên cöù vaøo phöông thöùc toå chöùc phaùt haønh coù hai loaïi traùi phieáu :  Traùi phieáu doanh nghieäp  Traùi phieáu Chính phuû & Chính quyền ĐP 8
 9. a/. Traùi phieáu doanh nghieäp  (corporate bonds ):  Laø traùi phieáu do caùc DN phaùt haønh vôùi muïc ñích huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån. 9
 10. T ổ  ức phát ch Giá trị Ngày phát Đáo Hạ n hành Lãi suất hành (triệuĐồng ) Vinashin 500 10% 5/1/2007 5/1/2012 Vinashin 1.000 10,5% 18/1/2007 18/1/2017 Lilama 500 9,6% 5/3/2007 5/3/2012 Vinashin 3.000 9% 13/4/2007 13/4/2017 Vnsteel 400 9,5% 10/5/2007 10/5/2012 Lilama 1.000 9,2% 6/6/2007 6/6/2017 CII 500 10,3% 9/7/2007 9/7/2014 BIDV 3.000 8,15% 23/7/2007 23/7/2012 Techcombank 1.750 8,6% 31/8/2007 31/8/2012 Vinashin 3.000 9,4% 20/9/2007 20/9/2017 CTCK Thăng 300 9% 22/9/2007 22/9/2009 Long ACB 2.250 8,6% 25/9/2007 25/9/2012 VNECO 500 10,05% 28/9/2007 28/9/2012 Vincom 1.000 10,3% 22/10/2007 22/10/2012 Sacomreal 500 9,8% 31/10/2007 31/10/2012 CK Thăng 200 9% 27/11/2007 27/11/2009 Long Công ty Đầu tư 400 9% 28/11/2007 28/11/2022 và phát triển Đường cao tốc SCB 1.400 8,5% 2/12/2007 5/12/2009 Sacomreal 500 10% 10/12/2007 10/12/2012 Vinacomin 1.500 9,5% 11/12/2007 11/12/2017 SATRA 1.000 9,6% 15/12/2007 15/12/2012 ACB 1.920 8,7% 20/12/2007 10/12/2010 10 Minh Phú 200 9,98% 21/12/2007 21/12/2012
 11. Coâng ty coù theå phaùt haønh caùc loaïi traùi phieáu  ­  Traùi  phieáu  theá  chaáp  (mortgage bonds): Laø traùi phieáu baûo ñaûm, theå hieän quyeàn ñoái vôùi nhöõng taøi saûn cuï theå do moät coâng ty laøm chuû. Caùc DN muoán phaùt haønh TP naøy phaûi coù theá chaáp baèng taøi saûn hay chöùng khoaùn. 11
 12. ­  Traùi  phieáu  tín  chaáp  (depentures ): Laø traùi phieáu chæ döïa vaøo uy tín cuûa coâng ty ñeå phaùt haønh. Neáu Cty bò phaù saûn, seõ ñöôïc traû nôï sau caùc traùi chuû coùù baûo ñaûm baèng taøi saûn theá chaáp, nhöng tröôùc caùc coå ñoâng  12
 13. ­  Traùi  phieáu  thu  nhaäp  (income  bonds): Laø TP maø vieäc thanh toaùn laõi phuï thuoäc vaøo möùc thu lôïi haøng naêm cuûa Cty, thöôøng ñöôïc phaùt haønh khi toå chöùc laïi coâng ty hoaëc trong caùc tình huoáng khaùc khi coâng ty bò suy thoaùi veà taøi chính Tuyø theo lôïi nhuaän Cty thu ñöôïc seõ traû laõi cho traùi chuû, 13
 14. ­  Traùi  phieáu  chuyeån  ñoåi  (convertible bonds): Laø loaïi traùi phieáu maø khi phaùt haønh coù keøm ñieàu khoaûn cho pheùp ngöôøi chuû sôû höõu traùi phieáu ñaëc quyeàn, ñöôïc chuyeån ñoåi traùi phieáu cuûa mình thaønh moät soá löôïng nhaát ñònh nhöõng coå phieáu thöôøng vôùi giaù cuûa CP ñöôïc aán ñònh tröôùc vaø goïi laø giaù chuyeån ñoåi. 14
 15. Thuaän l ôï i vaø baát l ôï i cuûa t oå chöùc phaùt haønh: + Thuaän l ôï i : * TP chuyeån ñoåi coù theå baùn ra vôùi laõi suaát thaáp hôn laõi suaát cuûa TP, CP thöôøng. * Cty coù theå loaïi boû laõi suaát coá ñònh khi coù söï chuyeån ñoåi vì theá giaûm ñöôïc soá nôï. * Soá CP trong thò tröôøng hieám khi gia taêng nhanh vì söï chuyeån ñoåi xaûy ra trong khoaûng thôøi gian daøi ( do ñoù ít gaây ra söï pha 15 loaõng giaù caùc CP)
 16. + Baát l ôï i : * Voán coå ñoâng bò pha loaõng vaøo thôøi ñieåm chuyeån ñoåi. Cô caáu voán cuûa Cty khoâng ñöôïc oån ñònh nhö tröôùc. * Söï chuyeån ñoåi nhieàu seõ laøm thay ñoåi khaû naêng kieåm soaùt cuûa Cty. * Cty phaûi ñoùng nhieàu thueá hôn khi coù chuyeån ñoåi. 16
 17.  Thuận lợi của NĐT: * TP chuyển đổi chi trả tiền lãi cố định và sẽ được thu hồi theo đúng mệnh giá khi đến ngày đáo hạn. * Trái chủ ưu tiên đòi chi trả hơn trái chủ TP, cổ phiếu thường, trong trường hợp thanh lý Cty. * Giá thị trường của TP chuyển đổi có khuynh hướng ổn định hơn trong thời kỳ thị trường đi xuống khi so với CP thường. * Giá thị trường của TP chuyển đổi có khuynh hướng tăng theo giá CK. 17
 18.  Cách tính giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi: + Giá chuyển đổi (Conversion Price) Là giá của CP thường mà TP chuyển đổi lấy làm căn cứ trong việc chuyển đổi. Giá chuyển đổi = Mệnh giá của TP chuyển đổi Tỷ lệ chuyển đổi 18
 19.  Vídụ:  Một TP chuyển đổi có mệnh giá 1 triệu đồng được quy định sẽ đổi thành 50 CP thường, vậy giá chuyển đổi là: 1.000.000 = 20.000đ 50 19
 20. + Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Ratio)  Là số CP thường được chuyển đổi ra từ một TP.  Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá của TP chuyển đổi Giá chuyển đổi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản