thiết bị lập trình , chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
96
lượt xem
38
download

thiết bị lập trình , chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ví dụ 2 Phát hiện chi tiết Tay ép Chi tiết Băng tải Kẹp chi tiết H−ớng chuyển động Ví dụ 3 Phần nâng/hạ Hạ khoan Phần khoan Nâng khoan Giới hạn nâng Phần làm mát Giới hạn hạ Phần kẹp Nút nhấn Công tắc cho phần làm mát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 2

 1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Giíi thiÖu vÒ SFC (Grafcet) C¸c vÝ dô vÒ hÖ tuÇn tù Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ cÊu tróc SFC (Grafcet) C¸c vÝ dô ¸p dông C¸c vÝ dô vÒ hÖ tuÇn tù VÝ dô 1 HCTr M HCd HCt A HCp B(to) C(nho) Pd 1
 2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô 2 Ph¸t Tay Ðp hiÖn chi tiÕt Chi tiÕt B¨ng t¶i H−íng chuyÓn ®éng KÑp chi tiÕt VÝ dô 3 PhÇn n©ng/h¹ H¹ khoan PhÇn khoan N©ng khoan Giíi h¹n n©ng PhÇn lµm m¸t Giíi h¹n h¹ PhÇn kÑp Nót nhÊn C«ng t¾c cho phÇn lµm m¸t 2
 3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô 4 n¾p ®æ nguyªn liÖu PhÔu A B èng nung 1 2 3 4 5 ®Çu ®ïn §c¬ truyÒn ®éng Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ cÊu tróc SFC Ho¹t ®éng theo mét tuÇn tù hoÆc nhiÒu tuÇn tù. Trong mçi tuÇn tù cã nhiÒu b−íc, mçi mét b−íc thÓ hiÖn mét tr¹ng th¸i cña hÖ. Gi÷a c¸c b−íc lµ c¸c ®iÒu kiÖn. 3
 4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c phÇn tö c¬ b¶n B−íc: ThÓ hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cña hÖ t¹i tr¹ng th¸i ®ã B−íc ®−îc ®¸nh theo sè thø tù 1 0 B−íc ban ®Çu 10 B−íc ®ång bé ho¸ T¸c ®éng: ThÓ hiÖn t¸c ®éng g¾n liÒn víi tõng b−íc T¸c ®éng ®−îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i A kÌm víi chØ sè (th−êng trïng víi chØ sè b−íc) 1 A1 C¸c ®iÒu kiÖn: Lµ mét tæ hîp c¸c yªu cÇu l«gÝc, khi tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nµy, hÖ thèng cã thÓ chuyÓn ®æi tõ b−íc nµy sang b−íc kh¸c C¸c ®iÒu kiÖn ®−îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i T kÌm víi chØ sè. §−îc thÓ hiÖn b»ng nÐt g¹ch ngang trªn s¬ ®å T1 1 A1 T2 §iÒu kiÖn lu«n ®óng =1 4
 5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Trong ng«n ng÷ S7-Graph, th× ®iÒu kiÖn ®−îc lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ LAD (FBD). C¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ x¶y ra t¹i c¸c khu vùc sau: T¹i c¸c vÞ trÝ ®Æt ®iÒu kiÖn gi÷a c¸c b−íc. T¹i vÞ trÝ kho¸ chÐo. T¹i vÞ trÝ gi¸m s¸t lçi. T¹i vÞ trÝ ®Æt c¸c lÖnh toµn côc. C¸c liªn hÖ cã h−íng: §−îc thÓ hiÖn b»ng ®−êng mòi tªn trªn s¬ ®å, cho biÕt mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a tr¹ng th¸i vµ ®iÒu kiÖn, ngoµi ra chóng còng cho biÕt ®−îc chiÒu h−íng vËn ®éng cña hÖ thèng m¹ng T3 T1 T1 1 1 T2 T2 2 2 T3 T3 S1 5
 6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c giai ®o¹n macro: §−îc xem nh− mét ch−¬ng tr×nh con hoÆc mét tr×nh tù con, trong ®ã b−íc ban ®Çu kÝ hiÖu lµ IN, b−íc cuèi cïng lµ OUT. MACRO IN OUT C¸c b−íc ®ång bé ho¸: Cã nghÜa lµ mét tuÇn tù muèn thùc thi ®−îc cßn ph¶i phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn nµo ®ã cña mét tuÇn tù kh¸c, do vËy cÇn ph¶i cã mét b−íc trung gian nh»m môc tiªu ®ång bé ho¸ hÖ thèng. 6
 7. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Chó ý: NÕu kh«ng chØ ra c¸c liªn hÖ cã h−íng th× hÖ thèng vËn hµnh tõ trªn xuèng d−íi Víi mét hÖ thèng t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã sÏ cã mét hoÆc nhiÒu b−íc tÝch cùc vµ c¸c b−íc kh¸c lµ kh«ng tÝnh cùc. §Ó thÓ hiÖn sù tÝch cùc cña b−íc ng−êi ta dïng dÊu chÊm ®Æt bªn trong b−íc ®ã. T1 1 T2 2 T3 C¸c quy t¾c vËn ®éng cña SFC (Grafcet) ChuyÓn b−íc HÖ thèng chuyÓn tõ b−íc nµy sang b−íc kh¸c ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 2 yÕu tè • B−íc tr−íc ®ã ®ang tÝch cùc • §iÒu kiÖn ph¶i tÝch cùc Khi x¶y ra chuyÓn b−íc th× b−íc míi ®−îc x¸c lËp vµ b−íc cò bÞ xo¸ bá. Khi ®iÒu kiÖn tr−íc vµ sau cña b−íc cïng tÝch cùc th× b−íc bÞ v« hiÖu ho¸. 7
 8. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Kh¶o s¸t vÝ dô sau: a b c 1 S1 0 1 1 1 1 T1 T1 T1 T1 0 2 2 2 1 T2 T2 T2 S2 0 1 T2 0 B−íc 1 tÝch cùc (t¸c ®éng ®−îc thùc thi). Khi x¶y ra ®iÒu kiÖn T1 (ON). B−íc 2 chuyÓn sang tÝch cùc. B−íc 2 cßn tÝch cùc cho ®Õn khi x¶y ra ®iÒu kiÖn T2. §iÒu kiÖn cã thÓ d−íi d¹ng xung. §iÒu kiÖn: T1 1 0 §iÒu kiÖn d¹ng xung 1 Tr−íc khi b−íc b−íc 2 Sau khi b−íc 2 S2 0 2 tÝch cùc tÝch cùc tÝch cùc 1 T2 0 T1 T1 T1 2 2 2 1 A 0 T2 T2 T2 1 B 0 §iÒu kiÖn d¹ng s−ên xung 1 T1 0 T1 ↑A and B T1 ↑A and B T1 ↑A and B S2 1 0 2 2 2 1 ↑ ↑ ↑ C T2 C and D T2 C and D T2 C and D 0 1 D 0 1 T2 0 8
 9. ThiÕt bÞ lËp tr×nh §iÒu kiÖn thêi gian 1 T1 0 T1 1 2 S2 0 T2 ΔT/S2/100s 1 T2 100 gi©y 0 §iÒu kiÖn thêi gian kÕt hîp 1 T1 0 T1 1 2 S2 0 T2 ΔT/S2/100s and Ên nót 1 100 gi©y 0 1 Ên nót 0 1 T2 0 Kho¸ chÐo: Lµ tæ hîp c¸c tÝn hiÖu l«gÝc nh»m môc ®Ých kho¸ chÐo mét b−íc nµo ®ã cã ¶nh h−ëng tíi viÖc thùc thi c¸c t¸c ®éng riªng lÎ (VÝ dô dõng ch−¬ng tr×nh vµ ®−a ra b¸o lçi). KÝ hiÖu kho¸ chÐo lµ: Interlock. NÕu biÓu thøc l«gÝc cña ®iÒu kiÖn ®−îc tho¶ m·n, th× c¸c t¸c ®éng kÕt hîp víi kho¸ chÐo ®−îc thùc hiÖn. NÕu biÓu thøc l«gÝc cña ®iÒu kiÖn kh«ng ®−îc tho¶ m·n, th× ®ã lµ nhiÔu: • C¸c t¸c ®éng kÕt hîp víi kho¸ chÐo kh«ng ®−îc thùc hiÖn. • Mét lçi vÒ kho¸ chÐo ®−îc t¹o ra (sù kiÖn L1) Chó ý: NÕu bμi to¸n cã lËp tr×nh cho kho¸ chÐo, th× kho¸ chÐo cã t¸c dông khi lÖnh sö dông cã thªm kÝ tù C ®»ng sau. NÕu kho¸ chÐo kh«ng g¾n víi bÊt k× ®iÒu kiÖn nμo th× xem nh− kho¸ chÐo lu«n tho¶ m·n 9
 10. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Khi sö dông tiÕp ®iÓm NC lμm ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp: Kh¶o s¸t vÝ dô: T9 S10 T10 S11 T9 S10 T10 S11 Kh¶o s¸t vÝ dô 2: §C M1 = 1 (ho¹t ®éng) khi Stop = 1, Start = 1 M1 = Stop and ↓Start 10
 11. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Trong lËp tr×nh b»ng SFC (Grafcet), kh«ng cÇn tù gi÷ cho nót Start. Khi chuyÓn ®æi sang S7-200 ta cÇn dïng lÖnh tù gi÷ Kh¶o s¸t vÝ dô 3: 11
 12. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c kiÓu t¸c ®éng ®i kÌm c¸c b−íc: T¸c ®éng chuÈn cã hoÆc kh«ng cã kho¸ chÐo: TÊt c¶ c¸c t¸c ®éng chuÈn ®Òu cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi kho¸ chÐo. Nh÷ng t¸c ®éng chuÈn kh«ng cã kho¸ chÐo ®−îc thùc thi khi b−íc trë nªn tÝch cùc Chó ý: D lμ ®Þa chØ khèi d÷ liÖu DB (DI) LÖnh Vïng nhí ý nghÜa N[C] Q,I, M, D Khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× néi dung vïng nhí cã gi¸ trÞ 1 S[C] Q,I, M, D Khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× néi dung vïng nhí cã gi¸ trÞ 1 (cã nhí) R[C] Q,I, M, D Khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× néi dung vïng nhí cã gi¸ trÞ 1 (cã nhí) LÖnh Vïng nhí ý nghÜa D[C] Q,I, M, D Khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× sau kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc néi dung vïng nhí cã gi¸ trÞ 1. NÕu thêi gian b−íc tÝch cùc nhá h¬n thêi gian ®Æt tr−íc th× néi dung vïng nhí kh«ng thay ®æi. T# Gi¸ trÞ thêi gian cÇn ®Æt L[C] Q,I, M, D TÝch cùc d¹ng xung, khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng), th× néi dung vïng nhí ®−îc kÝch lªn 1 trong kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc. T# Gi¸ trÞ thêi gian cÇn ®Æt CALL[C] FB, FC, LÖnh gäi khèi, khi b−íc trë nªn tÝch cùc SFC, SFB (kho¸ chÐo t¸c ®éng) 12
 13. ThiÕt bÞ lËp tr×nh : nD (ngμy), nH (giê), nM (phót), nS (gi©y), nMS (miligi©y). VÝ dô: T#3D2H (3 ngµy, 2 giê) Q Q S4 Q1.0 Q1.1 1M20S Kh¶o s¸t vÝ dô: Start §Ìn 1 §Ìn 1 Reset §Ìn 2 §Ìn 2 1 gi©y 1 gi©y §Ìn Enable 13
 14. ThiÕt bÞ lËp tr×nh T¸c ®éng phô thuéc vμo sù kiÖn: Sù kiÖn lμ g×: • Sù kiÖn lµ sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña b−íc (S), cña tÝn hiÖu gi¸m s¸t (V), cña tÝn hiÖu kho¸ chÐo (L), cña mét c¶nh b¸o (A), cña mét x¸c nhËn (R) (s−ên lªn hoÆc s−ên xuèng) Sù kiÖn cña b−íc: Sù kiÖn gi¸m s¸t: Sù kiÖn tÝn hiÖu kho¸ chÐo: Sù kiÖn cña tÝn hiÖu c¶nh b¸o, mét x¸c nhËn: C¸c t¸c ®éng chuÈn (ngo¹i trõ t¸c ®éng cã g¾n víi lÖnh D hoÆc L) ®Òu cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi mét sù kiÖn. Sù kiÖn LÖnh ý nghÜa S1, V1, A1, N[C],R[C], Sau khi xuÊt hiÖn sù kiÖn (vµ kho¸ R1 S[C] chÐo t¸c ®éng) th× c¸c lÖnh t−¬ng øng CALL[C] ®−îc thùc hiÖn. S0, V0, L0, N, R, S, Sau khi xuÊt hiÖn sù kiÖn (vµ kho¸ L1 CALL chÐo t¸c ®éng) th× c¸c lÖnh t−¬ng øng ®−îc thùc hiÖn. R[C] Q,I, M, D Khi b−íc tÝch cùc (kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× néi dung vïng nhí cã gi¸ trÞ 1 (cã nhí) 14
 15. ThiÕt bÞ lËp tr×nh T¸c ®éng phô thuéc vμo sù kiÖn (®Ó kÝch ho¹t hoÆc v« hiÖu ho¸ b−íc): Sù kiÖn Vïng LÖnh ý nghÜa nhí S1, V1, S ON[C], KÝch ho¹t hoÆc v« hiÖu ho¸ A1,R1 OFF[C] b−íc tuú thuéc vµo sù kiÖn (vµ kho¸ chÐo) S1, V1 S_ALL OFF[C] V« hiÖu ho¸ tÊt c¶ c¸c b−íc tuú thuéc vµo sù kiÖn (vµ kho¸ chÐo), trõ b−íc ®ang g¾n víi t¸c ®éng S0, V0, S ON, KÝch ho¹t hoÆc v« hiÖu ho¸ L0, L1 OFF b−íc tuú thuéc vµo sù kiÖn L1 S_ALL OFF V« hiÖu ho¸ tÊt c¶ c¸c b−íc tuú thuéc vµo sù kiÖn, trõ b−íc ®ang g¾n víi t¸c ®éng VÝ dô: Q (1): Ngay khi xuÊt hiÖn s−ên lªn cña b−íc 4, ®ång thêi kho¸ chÐo tho¶ m·n, th× Q1.0 bÞ xo¸ vÒ 0. (2): Ngay khi xuÊt hiÖn gi¸m s¸t lçi th× tÊt c¶ c¸c b−íc bÞ v« hiÖu ho¸, ngo¹i trõ b−íc 4. (3): Ngay khi ®iÒu kiÖn kho¸ chÐo tho¶ m·n th× khèi FC10 ®−îc gäi. 15
 16. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Sö dông bé ®Õm lμm yÕu tè t¸c ®éng: Sù kiÖn Vïng LÖnh ý nghÜa nhí S1,S0,L1 C CS[C] Khi x¶y ra sù kiÖn (kho¸ chÐo L0,V1,V0 tho¶ m·n) th× gi¸ trÞ ®Æt ®−îc A1, R1 ghi vµo bé ®Õm Gi¸ trÞ ®Æt S1,S0,L1 C CU[C] Khi x¶y ra sù kiÖn (kho¸ chÐo L0,V1,V0 tho¶ m·n) th× gi¸ trÞ ®Õm néi A1, R1 ®−îc t¨ng lªn 1. S1,S0,L1 C CD[C] Khi x¶y ra sù kiÖn (kho¸ chÐo L0,V1,V0 tho¶ m·n) th× gi¸ trÞ ®Õm néi A1, R1 ®−îc gi¶m ®i 1. Sù kiÖn Vïng LÖnh ý nghÜa nhí S1,S0,L1 C CR[C] Khi x¶y ra sù kiÖn (kho¸ chÐo L0,V1,V0 tho¶ m·n) th× gi¸ trÞ ®Õm néi vµ A1, R1 bé ®Õm bÞ reset vÒ 0. Gi¸ trÞ ®Æt: IWy, QWy, MWy, LWy, DBWy, DIWy; biÕn cã kiÓu d÷ liÖu lμ word; C#0 ... C#999 y = 0 ... 65534 16
 17. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Sö dông bé trÔ (timer) lμm yÕu tè t¸c ®éng: Sù kiÖn Vïng LÖnh ý nghÜa nhí S1,S0,L1 T TL[C] KÝch ho¹t bé trÔ t¹o xung kÐo L0,V1,V0 dµi (SE) A1, R1 Gi¸ trÞ ®Æt S1,S0,L1 T TD[C] KÝch ho¹t bé trÔ theo s−ên lªn L0,V1,V0 (SD) A1, R1 Gi¸ trÞ ®Æt Sù kiÖn Vïng LÖnh ý nghÜa nhí S1,S0,L1 T TR[C] Khi sù kiÖn x¶y ra (kho¸ chÐo L0,V1,V0 t¸c ®éng) th× gi¸ trÞ ®Õm néi vµ A1, R1 timer bit bÞ xo¸ vÒ 0. Gi¸ trÞ ®Æt: IWy, QWy, MWy, LWy, DBWy, DIWy,WORD; S5T#time_cnstant y = 0 ... 65534 17
 18. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Sö dông biÓu thøc to¸n lμm yÕu tè t¸c ®éng: Sù kiÖn LÖnh BiÓu thøc ý nghÜa --- N[C] A:=B Khi b−íc tÝch cùc (vµ A:=func(B) kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× A:=BC biÓu thøc ®−îc thùc hiÖn. S1,S0,L1 N[C] A:=B Khi x¶y ra sù kiÖn (vµ L0,V1,V0 A:=func(B) kho¸ chÐo t¸c ®éng) th× A1, R1 A:=BC biÓu thøc ®−îc thùc hiÖn. C¸c d÷ liÖu sau ®−îc phÐp g¸n trùc tiÕp: 8 bits: BYTE, CHAR 16 bits: WORD, INT, DATE, S5TIME 32 bits: DWORD, DINT, REAL, TIME, TIME_OF_DAY 18
 19. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Sö dông hµm: A:=func(B) víi danh s¸ch hµm cho d−íi ®©y: 19
 20. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô: C (1): Ngay khi xuÊt hiÖn s−ên lªn cña b−íc 4 bé ®Õm C23 sÏ ®Õm lªn 1, ®iÒu nµy cã nghÜa bé ®Õm sÏ thùc hiÖn viÖc ®Õm sè lÇn b−íc ®−îc tÝch cùc. (2): Ngay khi xuÊt hiÖn s−ên lªn cña b−íc 4 biÕn A sÏ ®−îc t¨ng lªn 1, ®iÒu nµy cã nghÜa bé ®Õm sÏ thùc hiÖn viÖc ®Õm sè lÇn b−íc ®−îc tÝch cùc 20
Đồng bộ tài khoản