Thiết kế chính sách doanh nghiệp

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
17
download

Thiết kế chính sách doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách thu nhập: Các khoản trợ cấp, hoa hồng, tiền thưởng, khuyến khích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế chính sách doanh nghiệp

  1. C. Chính saùch thu nhaäp: Caùc khoaûn trôï caáp (Allowance) (ñieän thoaïi, di chuyeån, giaûi trí, quan heä,…) Hoa hoàng (Commission) Tieàn thöôûng (Bonus) Khuyeán khích (Incentive) D. Chính saùch ñoäng vieân Traû lôøi caùc caâu hoûi 5 W: Why/How/When/What/Where ñeå taïo ñoäng löïc cho NVBH Soaïn thaûo keá hoaïch ñoäng vieân nhaân vieân chi tieát, hieäu quaû vaø khaû thi trong ngaân saùch cho pheùp. E. Khuyeán maïi Noäi dung chính keá hoaïch khuyeán maïi - Muïc tieâu - Caùch thöùc - Phaân tích taøi chính - Doanh soá taêng theâm mong ñôïi - Keá hoaïch thöïc hieän chi tieát - Kieåm soaùt/Theo doõi Ñaùnh giaù 1 keá hoaïch khuyeán maïi: - Tính khaû thi - Khaû naêng taêng doanh soá - Thöông hieäu - Lôïi nhuaän taêng theâm Theo doõi hieäu quaû khuyeán maïi: theo doõi veà doanh soá, thöông hieäu tröôùc trong vaø sau khi khuyeán maõi
Đồng bộ tài khoản