Thiết kế hệ thống điều khiển tự động

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
657
lượt xem
202
download

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chương trình 1: viết chương trình xác định hàm truyền vòng kín có khâu hồi tiếp đơn vị. - Chương trình 2: Viết chương trình tìm cực và zero của hàm truyền - Chương trình 3: Viết chương trình khảo sát tính ổn định của hệ tuyến tính liên tục dùng giản đồ bode.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động

  1. MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Trang 273 MOÄT SOÁ CHÖÔNG TRÌNH KHAÛO SAÙT, THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG (Neáu baïn naøo quan taâm ñeán caùc chöông trình thì lieân heä vôùi PQT) 1. Chöông trình 1: Vieát chöông trình xaùc ñònh haøm truyeàn voøng kín coù khaâu hoài tieáp ñôn vò. 2. Chöông trình 2: Vieát chöông trình tìm cöïc vaø zero cuûa haøm truyeàn. 3. Chöông trình 3: Vieát chöông trình khaûo saùt tính oån ñònh cuûa heä tuyeán tính lieân tuïc duøng giaûn ñoà Bode. 4. Chöông trình 4: Taïo ra leänh hurwitz ñeå xeùt tính oån ñònh cuûa heä thoáng tuyeán tính lieân tuïc theo tieâu chuaån Hurwitz. 5. Chöông trình 5: Vieát chöông trình töï ñoäng veõ giaûn ñoà Bode, bieåu ñoà Nyquist, quyõ ñaïo nghieäm cuûa heä tuyeán tính lieân tuïc. 6. Chöông trình 6: Vieát chöông trình ñeå tìm caùc chæ tieâu trong mieàn thôøi gian cuûa heä baäc 2. 7. Chöông trình 7: Vieát chöông trình ñeå thöïc hieän boå chính cho moät heä thoáng tuyeán tính lieân tuïc baèng giaûn ñoà Bode. 8. Chöông trình 8: Vieát chöông trình khaûo saùt aûnh höôûng cuûa khaâu PID vaøo heä thoáng tuyeán tính baäc 2. trong caùc taäp tin naøy chöông trình seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc. 9. Chöông trình 9: Vieát leänh duøng ñeå khaûo saùt tính oån ñònh cuûa heä thoáng tuyeán tính giaùn ñoaïn theo tieâu chuaån Jury. 11. Chöông trình 11: Vieát chöông trình ñoà hoïa ñeå veõ caùc ñaùp öùng taàn soá vaø ñaùp öùng thôøi gian baèng caùch choïn trong menu. Chöông trình ñöôïc soaïn thaûo trong 2 taäp tin dohoa.m vaø action.m vaø heä thoáng trong chöông trình naøy coù haøm truyeàn laø: 1 G(s) = s ( s + 4)( s + 5)
  2. MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Trang 274 PHUÏ CHÖÔNG: LÖU ÑOÀ CAÙC CHÖÔNG TRÌNH Löu ñoà chöông trình töï ñoäng veõ bieåu ñoà Nyquist, giaûn ñoà Bode vaø quyõ ñaïo nghieäm Baét ñaàu Nhaäp soá laàn veõ n Veõ bieåu ñoà Nyquist Veõ giaûn ñoà BODE Veõ quyõ ñao nghieäm k=k+1 S k>n Ñ Döøng
  3. MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Trang 275 Chöông trình tìm caùc chæ tieâu trong mieàn thôøi gian cuûa heä baäc 2 Baét ñaàu Nhaäp taàn soá tö nhieân Wn vaø heä soá taét z Ñ Wn = 0 S Ñ z=0 S Thieát laäp haøm truyeàn Tính Cmax, Cxl, S%, exl, tdelay, tqñ,... Döøng Chöông trình boå chính cho heä thoáng tuyeán tính lieân tuïc
  4. MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Trang 276 Baét ñaàu Nhaäp haøm truyeàn Ñ num = 0 S Ñ den = 0 S Veõ giaûn ñoà BODE Tính Gm, Pm, Wcp, Wcg Ñ Pm > 0 S Nhaäp taàn soá caét bieân sau boå chính Wcgb Wcgb = Wcg S Wcgb > Wcg Boå chính sôùm pha S Boå chính treã pha Tìm Gmf, Pmf, Wcgf, Wcpf S Pmf ≥ Pm Ñ In ra haøm truyeàn khaâu boå chính In ra haøm truyeàn cuûa heä thoáng Döøng
  5. MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Trang 277 Chöông trình khaûo saùt aûnh höôûng cuûa khaâu PID vaøo heä thoáng Baét ñaàu Nhaäp Wn, z Ñ Wn = 0 S Ñ z=0 S Veõ giaûn ñoà BODE Tính Gm, Pm, Wcp, Wcg Veõ ñaùp öùng naác ñôn vò Tìm Cmax, Cxl, exl, tdelay Theâm khaâu PID vaøo heä thoáng Veõ giaûn ñoà BODE Tính Gm, Pm, Wcp, Wcg Veõ ñaùp öùng naác ñôn vò Tìm Cmax, Cxl, exl, tdelay Döøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản