thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
122
lượt xem
53
download

thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với các thiết bị điện nói chung và các thiết bị số nói riêng. Bộ dao động đóng vai trò hết sức quang trọng để tạo xung điều khiển các thiết bị hoạt độngTùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật ma có các mạch dao động tương ứng .Đối với những hệ thống không cần sự chính xác quá cao và tần số thấp có thể sử dụng những linh kiện rời như: R,L,C, BTT để tạo mạch dao động hoặc là sử dụng IC 555…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 4

  1. Chương 4: THIEÁT KEÁ KHOÁI DAO ÑOÄNG VAØ CHIA XUNG 1. Muïc ñích thieát keá khoái dao ñoäng vaø chia xung: Ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän noùi chung vaø caùc thieát bò soá noùi rieâng. Boä dao ñoäng ñoùng vai troø heát söùc quang troïng ñeå taïo xung ñieàu khieån caùc thieát bò hoïat ñoäng.Tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu kyõ thuaät ma coù caùc maïch dao ñoäng töông öùng .Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng khoâng caàn söï chính xaùc quùa cao vaø taàn soá thaáp coù theå söû duïng nhöõng linh kieän rôøi nhö: R,L,C, BTT ñeå taïo maïch dao ñoäng hoaëc laø söû duïng IC 555…Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng caàn söï chính xaùc cao nhö maùy tính ,heä thoáng ñieàu khieån, ñoàng hoà…,khoâng theå söû duïng nhöõng maïch dao ñoäng treân vì ñoä chính xaùc khoâng cao, ñoä sai soá cuûa linh kieän lôùn, taàn soá khoâng ñaùp öùng ñöôïc. Do ñoù phaûi söû duïngnhöõng maïch coù ñoä chính xaùc cao hôn, maø thoâng duïng hieän nay laøsöû duïng maïch dao ñoäng thaïch anh. 2. Caùc maïch dao ñoäng caên baûn:  Dao ñoäng dòch pha: 1 +Taàn soá dao ñoäng: fo= 2nRC 6 +Ñieàu kieän dao ñoäng: Av 29  Dao ñoäfg caàu vieân(wien): 1 Taàn soá dao ñoäng: fo= A 2nRC RT Ñieàu kieän dao ñoäng: 1 + >3 R  Dao ñoäng coäng höôûng LC: 1 Taàn soá dao ñoäng: fo= 2n LC  Dao ñoäng Colpilts:
  2. 1 2 Taàn soá dao ñoäng: fo= 2n LC  Dao ñoäng Hartley: Taàn soá dao ñoäng: fo= 1 1 2 2LC  Dao ñoäng vuøng trôû aâm: 1 1 _(Rb + R) / r I Taàn soá dao ñoäng: fo = 2n LC 2  Dao ñoäng thaïch anh: Taàn soá dao ñoäng fo: ñöôïc aán ñònh saún. Ngaøy nay thaïch anh raát phoå duïng nhaát laø trong caùc maïch ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao. Do yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñoøi hoûi phaûi coù söï chính xaùc cao neân ngöôøi vieát choïn boä dao ñoäng ôû ñaây laø thaïch anh ñeå laøm xung chuaån.  Sô löôïc ñaëc tính cô baûn cuûa thaïch anh. Caét tinh theå thaïch anh theo moät phöông vò goùc xaùc ñònh, chuùng ta ñöôïc caùc ieáng thaïch anh (daïng troøn,vuoâng,daøi,thanh…).Sau ñoù maï leân hai maët thaïch anh lôùp kim loaïi vaø gaén leân caùc ñieân cöïc ñeå taïo thaønh caùc boä dao ñoäng thaïch anh. Thaïch anh coù ñaëc tính laø khi chòu kích thích bôûi moät ñieän tröôøng thì bò bieán daïn. Ngöôïc laïi khi thaïch anh chòu kích thích cô hoïc thì laïi phaùt ra ñieän tröôøng,ñoù laø hieäu öùng ñieän aùp.Vaäy neáu kích thích thaïch anh baèng nguoàn ñieän thaïch anh dao ñoäng vaø laïi phaùt ra ñieän tröôøng. Bieân ñoä ñieän aùp chæ ra ñuû lôùn ñoái vôùi taàn soá coäng höôûng rieâng cuûa heä.
  3. 3. Maïch dao ñoäng taïo xung 1 phuùt söû duïng thaïch anh 32768 Hz: Thaïch anh 32768 Hz sau khi ñöôïc chia 15taàn FF seõ cho ra taàn soá 1Hz ñeå taïo ñöôïc xung 1 phuùt phaûi qua 6 taàng Flip-Flop nöõa keát hôïp vôùi coång logic5V ñöôïc xung 1 phuùt (1/ 60 Hz). ñeå 4060 +V 4040 *Sôï ñoà maïch: 1 Q11 15 Q10 14 Q9 12 Q8 13 Q7 4 Q6 2 S Q5 10 3 J Q CP Q4 5 CP Q3 11 6 K QN MR Q2 7 Q1 9 R Q0 100K 32768HZ *Öu ñieåm: Taïo ñöôïc xung 1s maø khoâng caàn duøng coång logic, söû duïng caùc ngoõ ra coøn troáng ñeå kích caùc khoái khaùc: chænh giôø, ña hôïp choïn keânh… *Nhöôïc ñieåm: Phaûi söû duïng coång logic ñeå taïo tín hieäu xung 1 phuùt. 4. Maïch taïo xung 1 phuùt söû duïng thaïch anh 1M: Thaïch anh 1MHz sau khi ñöôïc chia 20 taàn FF seõ cho ra taàn soá 1Hz ñeå taïo ñöôïc xung 1 phuùt phaûi theâm 6 taàn ff nöõa keát hôïp vôùi coång logic . 220= 1048 26 =64  Sô ñoà maïch: Xung 1 phuùt 4040 Cp 10 4060 9 RES 10 11 12 9
  4.  Öu ñieåm: Chia thaïch anh coù taàn soá caøng cao thì ñoä chín` xaùc taêng leân.  Nhöôïc ñieåm: Khoù khaên trong vieäc taïo tín hieäu Reset boä ñieám. 5. Maïch dao ñoäng taïo xung 1 phuùt söû duïng maïch dao ñoäng cuûa ñoàng hoà treo töôøng: Maïch dao ñoäng cuûa ñoàng hoà treo töôøng taïo ra dao ñoäng taàn soá 1Hz voùi bieân ñoä vaø doøng ñieän thaáp. Do ñoù ñeå kích qua maïch chia phuùt phaûi qua caàn phaûi qua Tranzitor ñeäm.  Sô ñoà maïch: 5V +V 4040 Q11 Xung 1 giaây Q10 Q9 Xung 1 phuùt Q8 330 Q7 Q6 Q5 CP Q4 Q3 NPN MR Q2 Q1 Q0
  5.  Öu ñieåm: Ñôn giaûn töông ñoái chính xaùc.  Nhöôïc ñieåm: Caàn caáp nguoàn rieâng cho cuoän dao ñoäng taïo xung, khoâng thích hôïp ñoái vôùi moâi tröôøng coâng nghieäp vaø ngoaøi trôøi. 6. Maïch taïo xung 1 phuùt söû duïng IC 555: 5V +V 10k 555 Xung ra Gnd Vcc 378k Trg Dis Out Thr Rst Ctl 100uF Ta coù: T1=0,7(R1+R2)C T2=0,7R2C T=0,7(2R2+R1)C T=T1+T2= 1phuùt. Choïn C=100 F R1=100 K
  6. 60 60 R 2= - R1 = - 10.103 = 0,857.106 = 0,7C 0,7.100.10 _ 6 857.103 R2=378,5.103() *Öu ñieåm: Ñôn giaûn deã laép raùp, reõ tieàn, doøng, aùp ra lôùn. *Nhöôïc ñieåm: Khoù tìm dinh kieän ñuùng trò soá tính toùan, khoâng chính xaùc do sai soá cuûa ñieän trôû vaø tuï ñieän lôùn.
Đồng bộ tài khoản