thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
163
lượt xem
64
download

thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do từ 7 ngã ra của bộ nhớ mà phải hiển thị 4 led 7 đoạn. Do đó tại mỗi thời điểm 1 led được nhận đúng dữ liệu của mình. Nên nhiệm vụ của khối này nhằm xác định dữ liệu cho từng led. 1. Khối đa hợp, chọn kênh sử dụng IC giải mã: a. Sử dụng IC 4556: EA A01 A1A O0A O1A O2A O3A Vss VĐ EB A0B A1B O0B O1B O2B O3B 4556 12/ A1 Q3 A0 Q2 Q1 E Q0 Ở đây IC 4556 được sử dụng cho khối giải mã, chọn kênh 4556 là IC giải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 5

  1. I. Chương 5: THIEÁT KEÁ KHOÁI ÑA HÔÏP VAØ CHOÏN KEÂNH Do töø 7 ngaõ ra cuûa boä nhôù maø phaûi hieån thò 4 led 7 ñoïan. Do ñoù taïi moãi thôøi ñieåm 1 led ñöôïc nhaän ñuùng döõ lieäu cuûa mình. Neân nhieäm vuï cuûa khoái naøy nhaèm xaùc ñònh döõ lieäu cho töøng led. 1. Khoái ña hôïp, choïn keânh söû duïng IC giaûi maõ: a. Söû duïng IC 4556: EA VDD A01 EB 4556 A1A A0B 1/2 O0A A1B A1 Q3 O1A O0B A0 Q2 O2A O1B Q1 O3A O2B E Q0 Vss O3B ÔÛ ñaây IC 4556 ñöôïc söû duïng cho khoái giaûi maõ, choïn keânh 4556 laø IC giaûi maõ 4 ñöôøng ra möùc thaáp thuoäc hoï CMOS, goàm coù 2 phaàn gioáng nhau. Moãi phaàn coù 2 ñöôøng chia chæ vaøo (Ao vaø A1), moät chaân Enable Input taùc ñoäng ôû möùc thaáp (E) vaø 4 ngaõ ra ôû möùc thaáp (Oo_ O3) khi chaân (E) ôû nöõa cao thì Oo ñeán O3cuõng laø cao. Baûng traïng thaùi hoïat ñoäng: E A0 A1 O0 O1 O2 O3 L L L L H H H L L H H L H H L H L H H L H L H H H H H L H X X H H H H
  2. L: Low (möùc thaáp) H: High (möùc cao) X: Thaáp hoaëc cao hoaëc khoâng xaùc ñònh b. Söû duïng IC 74138. IC 74138 laø IC giaûi maõ 3 ñöôøng sang 8 ñöôøng, ra möùc thaáp Sô ñoà chaân Sô ñoà logic 74138 Vcc A O0 A2 Q7 B A1 Q6 O1 A0 Q5 C O2 Q4 Q3 E1 O3 E3 Q2 E2 E2 Q1 O4 E1 Q0 E3 O5 O7 O6 GND H: High Level L: Low Level X: High or Low Baûng traïng thaùi hoïat ñoäng
  3. E1 E2 E3 C B Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 A Q6 Q7 H x x X X H H H H H H x H x X H H x x L X X H H H H H H L L H X H H L L H L L L H H H H H L H H L L H L L H L H H H H H H H L L H L H H H L H H H L H H L L H L H H H H L H H H H H L L H H L H H H H L H L H H L L H H L H H H H H L H H H H H H H H H H H L L H H H H H H H H H H H L Sô ñoà maïch: 5V +V 74LS138 Töø Q5 cuûa 4060 A2 Q7 Ñeán Transistor T4 A1 Q6 A0 Q5 Q4 Ñeán Transistor T3 Q3 E3 Q2 Ñeán Transistor T2 Töø Q4 cuûa 4060 E2 E1 Q1 Q0 Ñeán Transistor T1
  4. IC 74154 laø IC giaûi maõ 4 ñöôøng sang 16 ñöôøng töôg töï nhö 74138 nhöng ñöôøng ra gaáp ñoâi.
Đồng bộ tài khoản