thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
109
lượt xem
40
download

thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế khối chọn: Do đề tài có hai chế độ hiển thị là giờ phút và ngày tháng. Do đó trong mỗi thời điểm chỉ có một chế độ hiển thị được hoạt động để cho phép dữ liệu từ bộ nhớ ngày tháng hay từ bộ nhớ giớ phút được phép xuất ra khối hiển thị. Tạo xung điều khiển chọn Rom từ linh kiện rời: + Sử dụng mạch dao động đa hài để tạo xung điều kiện chọn ROM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 7

  1. I. Chương 7: THIEÁT KEÁ KHOÁI CHOÏN VAØ CHOÁT DÖÕ LIEÄU 1. Thieát keá khoái choïn: Do ñeà taøi coù hai cheá ñoä hieån thò laø giôø phuùt vaø ngaøy thaùng. Do ñoù trong moãi thôøi ñieåm chæ coù moät cheá ñoä hieån thò ñöôïc hoaït ñoäng ñeå cho pheùp döõ lieäu töø boä nhôù ngaøy thaùng hay töø boä nhôù giôù phuùt ñöôïc pheùp xuaát ra khoái hieån thò. Taïo xung ñieàu khieån choïn Rom töø linh kieän rôøi: + Söû duïng maïch dao ñoäng ña haøi ñeå taoï xung ñieàu kieän choïn ROM. 5V +V R1 R2 R3 R4 Q Q\ C1 C2 NPN NPN Hình Chu kyø T1, T2 ñöôïc xaùc ñònh bôûi cacù ñieän trôû vaø tuï ñieän. Öu ñieåm: kinh teá, taïo ñöôïc caùc hu kyø Q vaø Q khaùc nhau. Nhöôïc ñieåm: coàng keành, phöùc taïp. + Taïo khung ñieàu khieån töø moät ngoõ ra xung vuoâng: Töø ngaõ ra cuûa moät tín hieäu xung vuoâng ta coù theå taïo ñöôïc hai tín hieäu coù pha ngöôïc nhau, baèng caùch maéc qua coång ñaûo. Q Q\
  2. Öu ñieåm: goïn, tieát kieäm, chính xaùc. Nhöôïc ñieåm: khoâng taïo ñöôïc chu kyø ON/OFF cuûa Q khaùc nhau. Söû duïng Flip -Flop: 5V +V Xung 30 giaây S J Q CP K QN R Khi coù xung kích giöõa Q vaø Q ôû hai traïng thaùi ngöôïc nhau cho ñeán khi coù xung kích tieáp hai ngaõ ra ñoåi möùc logic cho nhau. Öu ñieåm: oån ñònh, ñôn giaûn, deã kieåm tra hö hoûng, deã söûa chöõa. Nhöôïc ñieåm: khoâng kinh teá, khoâng taïo ñöôïc hai chu kyø xung khaùc nhau. Sô ñoà keát noái khoái choïn: 5V 74LS373 E Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 74LS373 E Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 +V 74573 74573 Xung 30 giaây OE D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 OE D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 S J Q CP K QN R 1. Khoái choát döõ lieäu Veà cô baûn tröôùc khi xuaát döõ lieäu töø boä nhôù ra, phaûi duøng theâm maïch choát döõ lieäu nhaèm traùnh maát döõ lieäu khi ngoõ vaøo ñoät ngoät bò nhieãu. Maët khaùc maïch choát coøn coù nhieäm vuï giao tieáp ngoõ ra boä nhôù vaù caùc maïch beân ngoaøi.
  3. Coång choát ñöôïc duøng laø coång choát coù ñieàu khieån, maø chaân ñieàu khieån ñöôïc ñieàu khieån töø khoái choïn Rom hieån thò. IC choát coù theå söû duïng laøm IC ñeäm döõ lieäu, coù nhieàu loaïi IC ñeäm, ñeäm moät chieàu, ñeäm hai chieàu, ñeäm coù chaân ñieàu khieån. a. IC choát 8 bit 74 LS373: Sô ñoà chaân sô ñoà logic D0 D0 OC Vcc D1 D1 Q0 Q7 D0 D2 D2 D7 D1 D6 D3 D3 Q1 Q6 D4 D4 Q2 Q5 D5 D2 D5 D5 D6 D3 D4 D6 Q3 D7 D7 Q4 GND E OC E Baûng traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa 74LS373 Internal Operation mode Input Out put Degister D OE E Q7 - Q0 n Enable and read L H L L L register L H H H H
  4. Lacth and read L L L L L register L L H H H Lacth register and disable out H L L L Higt - Z put H L H H High - Z b. IC choát 8 bit 74573: IC choát 74573 ñöôïc söû duïng laøm chöùc naêng ñeäm. 74573 coù 8 FF D vaø 8 coång ñeäm 3 traïng thaùi. Caùc FF duøng ñeå chuyeån döõ lieäu ra khi chaân choát C ôû möùc cao, khi chaân C ôû möùc thaáp thì noù laøm nhieäm vuï choát döõ lieäu laïi, coøn chaân OC duøng ñeå ñieàu khieån xuaát döõ lieäu laïi. Sô ñoà chaân Vcc OC 1D 1Q 2D 2Q 3D 3Q 4D 4Q 5D 5Q 6D 6Q 7D 7Q 8Q 8Q GND C
  5. IC choát 74LS573 coù cöùc naêng töôg töï nhö IC choát 74373 nhöng trình töï caùc chaân khaùc vôùi 74373 raát thuaän tieän trong vieäc raùp vaø veõ maïch In II. THIEÁT KEÁ KHOÁI DAO ÑOÄNG ÑIEÀU CHÆNH Thöïc chaát maïch naøy taïo xung dao ñoäng ñöa vaøo chaân nhòp cuûa IC ñeám giaûi maõ ñòa chæ vaø laøm cho ñòa chæ taêng daàn leân daãn ñeán phuùt giôø, ngaøy, thaùng, thöù cuõng thay ñoåi theo. Muoán vaäy xung dao ñoäng phaûi coù taàn soá lôùn hôn xung chuaån. Maïch chænh giôø söû duïng IC 4047B: Sô ñoà chaân IC 4047B. 1. Cext 8. T0 2. Rext 9. MR 3. Rext\Cext 10. Q 4. Ea1 11. Q\ 5. Ea0 12. IRT 6. T1\ 13. OVss 14. Vdd T0: ngoõ vaøo Trigger ( L  H). T1: ngoø vaøo Trigger ( H  L). EA0: ngoõ vaøo cho pheùp (Active H). EA1: ngoõ vaøo cho pheùp (Active L). MR: Master Reset. O: Oscillater Out put. Vi maïch 4047 nhö treân laø maïch dao ñoäng ña haøi, ñôn oå (mono stable) coù xung ra thay ñoåi ñöôïc. Ñeå ñieàu chænh sai soá ôû haøng phuùt hoaëc ngaøy caàn taàn soá cao, coøn ôû haøng giôø hoaëc haøng thaùng thì taàn soá thaáp hôn. Ta coù: T = 0,7 RC. Choïn R = 15 K
  6. T = 1/3 Hz  Tuï C = 0,47 F. T = 1/0 Hz  Tuï C = 40 F. Vcc Sô ñoà maïch chænh giôø. 10K S1 AST 5 AST Q 4 -T 6 +T Q 8 RET 12 R/C OSC C1 3 C 15K 0.47 1 R C2 2 RES 9 S2 10uF Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch hieäu chænh giôø. Bình thöôøng caùc nuùt S1, S2 hôû laøm chaân 4 cuûa IC noái Vcc neân maïch khoâng hoaït ñoäng. Khi muoán hieäu chænh phuùt nhaán S1, chaân 4 noái maïch chuyeån traïng thaùi laøm vieäc cho ngoõ ra OSC (chaân 13). Tuy nhieân : Ñeå ñôn giaûn cho maïch ñieän ngöôøi vieát choïn phöông phaùp laáy xung töø moät ngoõ ra cuûa maïch dao ñoäng ñeå laøm xung ñieàu chænh giôø, ngaøy, thöù . Sô ñoà keát noái:
  7. Khoái ñieàu chænh giôø: Xung chuaån 1 phuùt SWH Xung töø Q12 cuûa 4060 Vaøo IC giaûi maõ ñòa chæ ROM ngaøy Xung tö ø Q\ cuûa 4027 SWN SWL R Khoái ñieàu chænh ngaøy: Xung chuaån 1 ngaøy SWH Xung töø Q12 cuûa 4060 Vaøo IC giaûi maõ ñòa chæ ROM ngaøy Xung tö ø Q\ cuûa 4027 SWN SWL R Khoái ñieàu chænh thöù Xung chuaån 1 ngaøy SWH Xung töø Q12 cuûa 4060 Vaøo IC 4017 Xung tö ø Q\ cuûa 4027 SWT SWL
Đồng bộ tài khoản