intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

322
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bảng trạng thái của 8255, ta thấy thanh ghi điều khiển đặt dưới địa chỉ bên trong là A1 = [1], A0 = [1]. Trong một chu kỳ ghi lên thanh ghi điều khiển, xác định cổng váorà cũng như chế độ hoạt động. Khi chân RẾT ở mức [H], thanh ghi điều khiển sẽ được đặt lại và định nghĩa toàn bộ 24 đường dẫn như là các ngõ vạoTràng thái này kéo dài tới khi chương trình ứng dụng viết từ điều khiển vào thanh ghi điều khiển để xác định chế độ làm việc của 8255....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 8

  1. Luaän vaên toát nghieäp Trang 1 Chương 8: Caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa 8255 Qua baûng traïng thaùi cuûa 8255, ta thaáy thanh ghi ñieàu khieån ñaët döôùi ñòa chæ beân trong laø A1 = [1], A0 = [1]. Trong moät chu kyø ghi leân thanh ghi ñieàu khieån, xaùc ñònh coång vaøo/ra cuõng nhö cheá ñoä hoaït ñoäng. Khi chaân RESET ôû möùc [H], thanh ghi ñieàu khieån seõ ñöôïc ñaët laïi vaø ñònh nghóa toaøn boä 24 ñöôøng daãn nhö laø caùc ngoõ vaøo.Traïng thaùi naøy keùo daøi tôùi khi chöông trình öùng duïng vieát töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa 8255. Caùc coång A, B, C ñöôïc phaân thaønh hai nhoùm. Nhoùm A goàm coång A vaø nöûa cao cuûa coång C, nhoùm B goàm coång B vaø nöûa thaáp coøn laïi cuûa coång C. Coù 3 cheá ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau: - Cheá ñoä 0: vaøo/ra thoâng thöôøng. - Cheá ñoä 1: choát vaøo/ra. - Cheá ñoä 2: bus hai chieàu. Cheá ñoä 0: Töø ñieàu khieån: 1 0 0 D4 D3 0 D1 D0 Cheá ñoä 0 xaùc laäp hai coång 8 bit (A vaø B) vaø hai coång 4 bit (nöûa cao vaø nöûa thaáp cuûa C). Baát kyø coång naøo cuõng coù theå nhaäp hoaëc xuaát döõ lieäu moät caùch ñoäc laäp tuøy theo caùc bit D4, D3, D1 vaø D0. Coù 24 = 16 khaû naêng vaøo/ra trong cheá ñoä naøy GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  2. Luaän vaên toát nghieäp Trang 2 Caáu truùc töø ñieàu khieån: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Nhoùm B Port C (thaáp) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port B 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä 0 = cheá ñoä 0 1 = cheá ñoä 1 Nhoùm A Port C (cao) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port A 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä 00 = cheá ñoä 0 01 = cheá ñoä 1 1x = cheá ñoä 2 Côø laäp cheá ñoä 1 = tích cöïïc Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân ñuû keùo cho led saùng. Chuùng em choïn IC ñeäm 74245, sau ñaây laø sô ñoà chaân, baûng traïng thaùi cuûa 74245: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 74245 nhö sau: GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  3. Luaän vaên toát nghieäp Trang 3 18 DIR 1 20 Vcc A1 2 19 G\ Enable Direction Operation G\ Control A2 3 B1 DIR A3 4 17 B2 L L Döõ lieäu töø B ñöa ra A4 5 74245 16 B3 bus A L H Döõ lieäu töø A ñöa ra A5 6 15 B4 busA A6 7 14 B5 H X Ngaên A7 8 13 B6 A 9 12 B7 Baûng söï thaät 10 11 B8 Sô ñoà chaân Tuy nhieân doøng ra lôùn neân phaûi duøng theâm ñieän trôû haïn doøng töø moãi ngoõ ra (B1 _ B8) cuûa 74245 4. Baøn phím: Vì ñaây laø maïch ñeám saûn phaåm, ñeám soá saûn phaåm trong moät thuøng, vaø soá saûn phaåm trong moät loâ, moãi loaïi nhö vaäy coù theå nhaäp vaøo soá ñeám trong phaïm vi töø 0 ñeán toái ña 9999, do ñoù chuùng em söû duïng 10 phím soá töø 0 ñeán 9. Vaø moãi laàn nhaäp soá vaøo ñeå nhaän bieát laø nhaäp maáy soá hoaëc ñaõ nhaäp xong vaø muoán bieát cho pheùp GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  4. Luaän vaên toát nghieäp Trang 4 ñeám chöa hoaëc huûy boû soá vöøa nhaäp phaûi caàn söû duïng theâm caùc phím chöùc naêng, neân chuùng em duøng theâm 6 phím chöùc naêng töø A ñeán F. Do ñoù baøn phím goàm 16 phím ñöôïc keát noái vaøo port 1 cuûa 8051: Sô ñoà khoái keát noái nhö sau: 8051 PORT 1 BAØN PHÍM GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  5. Luaän vaên toát nghieäp Trang 1 Port0 Data A 0  A7 A 0  A1 Address PortB.0 Hieån Thu Phaùt 74373 ROM RAM 8255-2 PortA 8255-1 8 thò 0 CS\ CS\ CS\ PortB Rôle CS\ PortA Rôle ÑH BC 5 A8  A12 1 Port2 A13  A15 74138 Y0 Y1 Y2 Y3 Port1 BAØN PHÍM GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  6. Luaän vaên toát nghieäp Trang 2 SÔ ÑOÀ KHOÁI CHI TIEÁT CUÛA MAÏCH ÑIN GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  7. Luaän vaên toát nghieäp Trang 3 GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2