Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
172
lượt xem
89
download

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách sử dụng: Đầu tiên mở máy lên, sau đó chọn chương trình. Nếu ta nhập số hiệu chương trình (từ 0 đến 7) và ấn phím ỂNT thì chương trình tương ứng với số ta nhập sẽ được thực hiện. Nếu ta ấn một trong các phím số từ 0 đến 7 thì có nghĩa là đặt tên cho chương trình mới với số vừa ấn. Tiếp theo nếu không ấn phím PRO thì quang báo sẽ ở chế độ chờ nhập số hiệu chương trình, còn nếu có ấn PRO thì quang báo sẽ cho phép bắt đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 10

 1.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 3 CHÖÔNG 10 THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM Begin Hieån thò chöõ PR Nhaäp soá chöông trình Phím S Phím S PRO ? Enter ? Ñ Ñ Nhaäp döõ Chaïy chöông lieäu caàn trình hieån thò Phím S Phím PRO ? Enter ? Ñ
 2.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 4 S Ñ
 3.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 5 Caùch söû duïng: Ñaàu tieân môû maùy leân, sau ñoù choïn chöông trình. Neáu ta nhaäp soá hieäu chöông trình (töø 0 ñeán 7) vaø aán phím ENTER thì chöông trình töông öùng vôùi soá ta nhaäp seõ ñöôïc thöïc hieän. Neáu ta aán moät trong caùc phím soá töø 0 ñeán 7 thì coù nghóa laø ñaët teân cho chöông trình môùi vôùi soá vöøa aán. Tieáp theo neáu khoâng aán phím PRO thì quang baùo seõ ôû cheá ñoä chôø nhaäp soá hieäu chöông trình, coøn neáu coù aán PRO thì quang baùo seõ cho pheùp baét ñaàu nhaäp doøng thoâng baùo. Sau khi nhaäp doøng thoâng baùo xong neáu khoâng nhaán PRO thì quang baùo vaãn ôû cheá ñoä chôø nhaäp doøng thoâng baùo tieáp theo. Coøn neáu keát thuùc baèng phím ENTER thì luùc ñoù quang baùo seõ quay trôû veà traïng thaùi ban ñaàu laø choïn chöông trình, vaø cöù theá trình töï laïi laëp laïi nhö treân. II . LÖU ÑOÀ HEÄ THOÁNG CHO QUANG BAÙO: Qua caùch söû duïng cho ngöôøi duøng quang baùo nhö treân thì ngöôøi thieát keá ñaët ra löu ñoà heä thoáng cho maïch nhö sau:
 4.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 6 LÖU ÑOÀ HEÄ THOÁNG QUANG BAÙO Begin Nhaäp soá hieäu Khôûi taïo 8255 chöông trình Xaùc laäp vuøng SP Call hieån thò chöõ PR S Nhaán phím ENTER? Nhaäp soá hieäu chöông trình Ñ Chaïy chöông trình S Nhaán phím Pro ? Ñ Nhaäp doøng thoâng baùo S Nhaán phím Ñ Pro ?
 5.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 7
 6.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 8 Ñaàu tieân khôûi taïo 8255A, xaùc laäp vuøng SP. Goïi chöông trình queùt phím, hieån thò ñoaïn chöông trình laø PR, sau ñoù goïi chöông trình queùt phím vaø nhaäp soá hieäu chöông trình töø soá 0 ñeán soá 7 vaø nhaán phím PRO. Sau khi nhaán phím PRO luùc ñoù ta nhaäp noäi dung doøng thoâng baùo töø baøn phím, sau khi nhaäp doøng thoâng baùo xong thì nhaán phím PRO ñeå baùo cho Vi xöû lí bieát doøng thoâng baùo ñaõ keát thuùc. Sau ñoù, ta nhaán soá hieäu chöông trình vaø nhaán phím ENTER thì chöông trình töông öùng vôùi soá hieäu vöøa nhaäp seõ ñöôïc thöïc hieän. Löu ñoà heä thoáng treân neáu ta vieát thaønh moät chöông trình lôùn thì seõ raát daøi, deã maéc nhieàu loãi sai soùt maø ta khoù kieåm tra söõa chöõa. Vì theá ta seõ taùch ra thaønh nhieàu chöông trình nhoû ñeå deã vieát, khi raùp vaøo thaønh moät chöông trình heä thoáng lôùn seõ traùnh ñöôïc nhieàu raéc roái. 1 . Chöông trình hieån thò : Muïc ñích laø hieån thò 35 byte döõ lieäu leân 35 coät cuûa Ma traän LED . Theo caùch keát noái phaàn cöùng thì toaøn boä döõ lieäu haøng cuûa Ma traän LED keát noái song song nhau ôû möùc thaáp vaø coät ôû möùc cao thoâng qua hoaït ñoäng cuûa 74LS164. Muoán cho döõ lieäu cuûa coät moät cuûa LED thöù nhaát saùng thì ngoõ döõ lieäu gôûi cho haøng phaûi ôû möùc thaáp vaø döõ lieäu gôûi ra cho coät (töùc laø ngoõ ra QA cuûa 74LS164 thöù nhaát) ôû möùc cao, luùc ñoù coät moät saùng. Löu ñoà cuûa chöông trình Text 35 PC0 noái vôùi chaân Ck cuûa 74LS164 PC1 noái vôùi chaân AB cuûa 74LS164 PC2 noái vôùi chaân Clear cuûa 74LS164 Port C coù ñòa chæ laø 12h Port A coù ñòa chæ laø 10h
 7.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 9 LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH HIEÅN THÒ Begin Call reset Call Startx 35  Boä ñeám (M)  A (A)  Port A Call delay (HL) + 1  HL (Boä ñeám) - 1 0  port A S Ñ
 8.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 10 Boä ñeám =
 9.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 11 ;------------------------------------------ -------------------- ;Chuong trinh hien thi 35 byte du lieu len 35 cot cua ma tran led ;------------------------------------------ -------------------- org 0000h lxi sp,5ff0h jmp main org 1e00h main: mvi a,80h out 13 c1: lxi h,2000h call reset call startx mvi b,35 c2: mov a,m out 10 call delay inx h dcr b jnz xoaled jmp c1 ;------------------ ;Chuong trinh reset ;------------------ mvi a,00h out portc out porta ret ;-------------------- ;Chuong trinh xoa led ;-------------------- mvi a,00h out 10h
 10.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 12 call clock jmp c2
 11.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 13 LÖU ÑOÀ DÒCH CHUYEÅN 256 BYTE DÖÕ LIEÄU Begin 2000  H 09  C Call reset Boä ñeám = 0 Call Startx S C-1C 35  Boä ñeám Ñ (M)  A (A)  port A S 2001  HL C=0 Call delay (L)  AÑ (HL) +1  HL A = FF ? Boä ñeám - 1 S 0  port A
 12.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 14 Ñ
 13.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 15 LÖU ÑOÀ CHOÏN CHÖÔNG TRÌNH Begin Call queùt phím S Ñ Vaøo RAM Nhaán phím Phím soá 0 Pro ? -7 copy döõ lieäu Ñ S Call hieån thò Nhaán phím Run? Ñ Ñ Nhaán phím Pro ? RET S
 14.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 16
 15.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 17 2 .Chöông trình chính cuûa quang baùo : org 0000h jmp main org 0100h main: lxi sp,5f00 mvi a,80h out 13h mvi a,90h out 03h call copy mvi a,00h sta 5f01h a2: mvi a,00h sta 5f00h a1: call catdata lxi h,4000h call h_t_data lda 5f00h cpi 00h jz a1 cpi prog jz a3 cpi run jnz a1 ;-------------------------------- ;Chay chuong trinh hien thi data ;-------------------------------- org 0131h mvi a,00h sta 5f00h ctc3: call addr call h_t_data ctc4: lda 5f00h cpi 00h jz ctc3
 16.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 18 jmp a2 ;------------------------------- ;Chuong trinh nhap chuoi du lieu ;------------------------------- org 0200h a3: mvi a,00h sta 5f00h call addr call clear mvi l,00h shld 5f02h a4: lhld 5f02h call a6 call h_t_p1 lda 5f00h cpi prog jnz a4 lhld 5f02h call cong35 mvi b,35 ; 35 cot xra a a5: mov m,a inr l dcr b jnz a5 lhld 5f02h call cong35 shld 5e00h jmp a2 ;----------------------------------- ;Chuong trinh con cat 5 byte cua led ;----------------------------------- org 0300h a6: push h push b
 17.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 19 push d mvi d,05 lxi b,4060h call cong35 a7: mov a,m stax b inr c inr l dcr d jnz a7 pop d pop b pop h ret cong30: mvi a,30 add l mov l,a mov a.h aci 00h mov h,a ret cong35: mvi a,35 add l mov l,a mov a,h aci 00h mov h,a ret ;------------------------------------------ --- ;Chuong trinh con copy chu pro tu EPROM ra RAM ;------------------------------------------ --- org 0500h push h
 18.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 20 x1: push b lxi h,1000h ;Vung du lieu lxi b,4000h x2: mov a,m stax b inr c inr l mov a,l cpi 36 jnz x2 pop b pop h ret ;----------------------------------------- ;chuong trinh con cat du lieu de nhap nhay ;----------------------------------------- org 0515h catdata: lxi h,401eh lxi b,4050h x3: mov a,m stax b inr c inr l mov a,l cpi 36 jnz x3 ret ;-------------------- ;Chuong trinh address ;-------------------- Xöû lí ñòa chæ keát quaû chöùa trong thanh ghi HL . Org 0526h x4: lda 5f01h add a ori 50h
 19.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 21 mov h,a mvi l,00 ret ;------------------------------------------ ---------- ;Chuong trinh con hien thi chu PR dung yen, dau nhap nhay ;------------------------------------------ ---------- org 0600 x5: push h mvi c,09h x6: call reset call startx mvi b,35 x7: mov a,m out porta call delay1 inx h dcr b jnz x10 dcr c jnz x8 pop h jmp z1 x8: pop h push h jmp x6 ;------------------------- ;xoa vung nho de nhap nhay ;------------------------- z1: push h lxi h,401eh mvi a,00h mov m,a
 20.  Luaän vaên toát nghieäp Trang 22 inr l mov a,l cpi 36 jnz x9 pop h z4: push h mvi c,09h z5: call reset z6: call startx mvi b,35 z3: mov a,m out porta call delay1 inx h dcr b jnz z7 dcr c jnz z3 pop h jmp z8 z2: pop h push h jmp z6 z7: mvi a,00h out porta call clkx jmp z3 ;---------------------------- ;tra lai cac du lieu ban dau ;---------------------------- z8: push h lxi b,4050h mvi l,30 z5: ldax b mov m,a inr l
Đồng bộ tài khoản