Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
131
lượt xem
55
download

Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở hệ thống này các linh kiện xung quanh được thiết kế theo kiểu bộ nhớ, dung lượng của các IC nhớ là 8 Kb. Do đó những bit cao của Bú địa chỉ không sử dụng, chân MEQ? dùng để giải mã định vị các vùng nhớ và cổng 8255A. Có nhiều loại IC giải mã ở đây nhóm đã chọn IC 74138 để giải mã. Sơ đồ chân và sơ đồ kết nối giải mã dùng IC74138 III9.. Bộ giao tiếp bàn phím. III9.1.. Nguyên tắc. Vi mạch giao tiếp sử dụng là vi mạch giao tiếp 8255A,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 7

  1. Chương 7: Sô ñoà maïch giaûi maõ ñòa chæ. ÔÛ heä thoáng naøy caùc linh kieän xung quanh ñöôïc thieát keá theo kieåu boä nhôù, dung löôïng cuûa caùc IC nhôù laø 8 Kb. Do ñoù nhöõng bit cao cuûa Bus ñòa chæ khoâng söû duïng, chaân MERQ duøng ñeå giaûi maõ ñònh vò caùc vuøng nhôù vaø coång 8255A. Coù nhieàu loaïi IC giaûi maõ ôû ñaây nhoùm ñaõ choïn IC 74138 ñeå giaûi maõ. Maïch ñöôïc thieát keá nhö sau: Hình 3.9 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà keát noái giaûi maõ duøng IC74138 III.9. Boä giao tieáp baøn phím. III.9.1. Nguyeân taéc. Vi maïch giao tieáp söû duïng laø vi maïch giao tieáp 8255A, giao tieáp song song, 8255A ñöôïc xem nhö laø moät vuøng nhôù, CPU truy xuaát tôùi baèng caùc leänh ñoïc vieát nhö ñoái vôùi ROM, RAM. Coù hai nguyeân taéc laøm vieäc cuûa baøn phím: a>Nguyeân taéc 1:noái chung taát caû chaân thöù nhaát cuûa caùc coâng taéc laïi vôùi nhau vaø noái leân möùc logic 1 laø Vcc qua moät ñieän trôû. Caùc chaân coøn laïi seõ ñöa qua moät maïch giaûi maõ nhò phaân. Khi moät coâng taéc ñöôïc nhaán ngoõ ra cuûa maïch giaûi maõ seõ xuaát hieän moät soá nhò phaân töông öùng. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc gôûi ñeán Döõ lieäu Bus cuûa vi xöû lyù thoâng qua moät port I/O. vi xöû lyù seõ
  2. kieåm tra soá nhò phaân naøy vaø thi haønh coâng vieäc töông öùng. Nguyeân taéc naøy tuy ñôn giaûn vaø ñaït ñoä tin caäy cao nhöng noù ñoøi hoûi moät caáu truùc phöùc taïp laø maïch giaûi maõ nhò phaân. Hình 3.10: Queùt phím baèng phöông phaùp giaûi maõ b>Nguyeân taéc 2: ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp queùt ma traän Ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng duøng baøn phím khoâng maõ hoùa söû duïng 1 CHIP vi tính . nguyeân lyù cuûa maïch naøy hoaït ñoäng nhö sau: Taát caû caùc ñöôøng daây coät ñöôïc noái vôùi 1 coång ra CHIP vi tính, caùc ñöôøng daây haøng ñöôïc noái vôùi coång thöù hai, moät phaàn meàm moâ phoûng theo hoaït ñoäng cuûa maïch phaàn cöùng seõ tieán haønh queùt leân caùc phím vaø maõ hoùa vò trí cuûa phím ñang ñöôïc aán thaønh moät soá nhò phaân. Vieäc chuyeån ñoåi thaønh maõ soá töông öùng vôùi caùc phím naøy thöïc hieän baèng phaàn meàm chöù khoâng yeâu caàu theá moät maïch phaàn cöùng naøo caû. Öu ñieåm cuûa loaïi baøn phím naøy laø maïch ñieän ñôn giaûn vaø ñoä linh hoaït cao. Tuy noù coù nhöôïc ñieåm laø ñoä ñaùp öùng khoâng cao baèng loaïi coù maõ hoùa. Sô ñoà maïch keát noái baøn phím ñöôïc moâ taû ôû hình 3.11.
  3. III.9.2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa baøn phím. a>Nguyeân taéc. Baøn phím trong maïch KIT Z80 cuûa nhoùm laø loaïi baøn phím hoaït ñoäng theo kieåu khoâng maõ hoaù, thöïc chaát laø khoâng söû duïng maïch phaàn cöùng maø söû duïng phöông phaùp queùt keát hôïp giöõa chöông trình, vi maïch giao tieáp vaø söï ñieàu khieån bôûi CPU. Vôùi giaûi phaùp naøy maïch ñieän baøn phím seõ ñôn giaûn vaø ñoä linh hoaït cao hôn. Ma traän ñoøi hoûi 8 ngoõ ra ñeå queùt coät vaø 5 ngoõ vaøo ñeå ñoïc haøng. Vôùi vi maïch giao tieáp söû duïng 8255 caùc ngoõ ra noái vôùi PORT A (PA0 – PA7), caùc ngoõ vaøo ñöôïc noái vôùi PORT C (PC0 – PC4) khi coù phím ñöôïc nhaán, döõ lieäu coät ñöôïc ñoïc veà keát hôïp vôùi maõ haøng ñaõ taïo, CPU seõ choïn ra moät maõ töông ñöông cho phím ñoù. b>sô ñoà baøn phím:
  4. Hình 3.12:Sô ñoà baøn phím Esc: phím RESET. : phím thi haønh chöông trình. : phím hieån thò noäi dung oâ nhôù. Enter: phím khoaûng troáng. 23 phím chöõ caùi: phím chöõ theo maõ HEXA töø A – Y 10 phím soá: töø 0 – 9. c.Maïch giao tieáp baøn phím. Nhö ñaõ noùi ôû treân, traïng thaùi cuûa baøn phím ñöôïc vi xöû lyù ñoïc veà thoâng qua PORT C cuûa 8255A (I). Caùc haøng naøy ñöôïc noái vôùi 5 ñieän trôû keùo leân nguoàn coù giaù trò 10K nhaèm muïc ñích laø khi khoâng coù phím naøo nhaán thì döõ lieäu ñöa veà laø 1FH. Vi xöû lyù xuaát döõ lieäu queùt coät thoâng qua 8 ñöôøng cuûa PORT A cuûa 8255 (I). Vôùi caùch choïn nhö vaäy 8255 seõ hoaït ñoâïng vôùi chöùc naêng cuûa caùc PORT laø nhö sau: +PORT A: khôûi taïo ra (xuaát) +PORT C: khôûi taïo vaøo (nhaäp) d.Chöông trình queùt baøn phím. Baøn phím seõ khoâng hoaït ñoäng ñöôïc neáu khoâng coù chöông trình queùt baøn phím. Chöông trình naøy naèm trong chöông trình heä thoáng (seõ ñöôïc noùi kyõ ôû phaàn THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM). chöùc naêng cuûa chöông trình naøy laø: - Phaân tích caùc döõ lieäu töø ma traän haøng coät ñoïc veà qua 8255 (I) ñeå xaùc ñònh xem coù phím naøo nhaán hay chöa. -Taïo BOUNCING ñeå choáng doäi khi nhaû phím. -Ñoïc baûn tra ñeå truy tìm maõ cuûa phím nhaán töông öùng theo döõ lieäu töø ma traän haøng coät ñoïc veà.
  5. e.Hoaït ñoäng cuûa maïch baøn phím. Traïng thaùi bình thöôøng cuûa PORT C_8255(I) (töø PC0 – PC4) laø 11111. Neáu PORT A _8255(I) xuaát ra moät giaù trò laø 00H, luùc naøy coù moät phím ñöôïc nhaán thì moät trong 5 ñöôøng cuûa PORT C seõ coù moät ñöôøng xuoáng möùc [0]. Hoaït ñoäng queùt nhö sau: Ñaàu tieân PORT A seõ xuaát ra moät giaù trò laø 00H ñeå queùt haøng nhaèm kieãm tra xem coù phím naøo ñöôïc nhaán hay khoâng, neáu moät phím ñöôïc nhaán thì moät trong 5 ñöôøng cuûa PORT C seõ xuoáng möùc [0] luùc naøy ta chæ bieát ñöôïc haøng naøo coù phím aán maø thoâi. Ñeå xaùc ñònh chính xaùc vò trí cuûa phím ñöôïc aán PORT A seõ xuaát döõ lieäu ñeå queùt coät , giaù trò thöïc söï laø 7FH (011111112) döõ lieäu naøy chæ coù moät coät ôû möùc thaáp trong khi ñoù ôû caùc coät khaùc ñeàu ôû möùc cao, bit [0] naøy seõ laàn löôït xuaát hieän treân töøng phaàn töû cuûa PORT A, khi bit ñoù rôi vaøo coät ñöôïc nhaán PORT C seõ phaùt hieän ñöôïc vaø thoâng baùo veà vi xöû lyù. Moät bieán ñeám seõ theo doõi soá laàn dòch chuyeån cuûa bit [0] noùi treân seõ cho moät maõ soá töông öùng ñaây chính laø maõ coät. Toå hôïp maõ haøng vaø maõ coät seõ cho bieát phím naøo ñöôïc nhaán.
Đồng bộ tài khoản