Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
94
lượt xem
39
download

Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh và dữ liệu là các con số nhị phân đưa vào CPU theo Bus dữ liệu và đưa vào vùng nhớ để có sự khác nhau duy nhất là vi xử lý cất lệnh vào thanh ghi và cơ cấu giải mã còn dữ liệu thì đưa đến thanh ghi dữ liệu hay ALU. Máy tính nhận lệnh đưa vào dưới dạng lệnh nhị phân, dạng này gây khó khăn cho người viết chương trình do vậy người ta thường viết chương trình dưới dạng gợi nhớ sau đó chuyển sang nhị phân để đưa vào CPU....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 9

 1. CHÖÔNG 9: THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM A.THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM Z80: IV.1.Taäp leänh Z80: Taäp leänh bao goàm caùc chæ thò ñeå cho vi xöû lyù thöïc hieän caùc hoaït ñoäng chính xaùc. Leänh vaø döõ lieäu laø caùc con soá nhò phaân ñöa vaøo CPU theo Bus döõ lieäu vaø ñöa vaøo vuøng nhôù ñeå coù söï khaùc nhau duy nhaát laø vi xöû lyù caát leänh vaøo thanh ghi vaø cô caáu giaûi maõ coøn döõ lieäu thì ñöa ñeán thanh ghi döõ lieäu hay ALU. Maùy tính nhaän leänh ñöa vaøo döôùi daïng leänh nhò phaân, daïng naøy gaây khoù khaên cho ngöôøi vieát chöông trình do vaäy ngöôøi ta thöôøng vieát chöông trình döôùi daïng gôïi nhôù sau ñoù chuyeån sang nhò phaân ñeå ñöa vaøo CPU. ÔÛ daïng gôïi nhôù ñöôïc chia laøm hai phaàn : - Maõ coâng taùc ( operation code ): cho bieát thao taùc phaûi thöïc hieän. - Taùc toá ( operand ): ñöôïc vieát sau maõ coâng taùc cho bieát trò soá lieäu caàn xöû lyù. Caùc boä vi xöû lyù khaùc nhau thì caùc taäp leänh cuõng khaùc nhau. Taäp leänh cuûa CPU Z80 coù khoaûng 158 leänh chia thaønh 4 nhoùm leänh chính: - Nhoùm leänh xöû lí döõ lieäu. - Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu. - Nhoùm leänh kieåm soaùt chöông trình. - Nhoùm leänh kieåm soaùt traïng thaùi. IV.1.1. Caùc phöông phaùp ñònh vò ñòa chæ. IV.1.1.1. Muïc ñích. Coù nhieàu phöông phaùp chæ ra ñòa chæ thanh ghi hay boä nhôù maø leänh seõ söû duïng ngöôøi ta choïn trong caùc phöông phaùp naøy tuøy theo muïc ñích sau:
 2. - Duøng leänh vôùi ñiaï chæ caøng ngaén caøng toát ñeå giaûm yeâu caàu veà dung löôïng boä nhôù cuõng nhö thôøi gian truy xuaát - Ñeå vuøng truy xuaát boä nhôù vôùi soá byte caøng lôùn caøng toát - Muoán coù theå thay ñoåi giaù trò ñòa chæ thöïc söï maø khoâng laøm thay ñoåi leänh . - Muoán ñònh vò caøng nhanh caøng toát . - Phöông phaùp ñònh vò caøng ñôn giaûn caøng toát . IV.1.1.2. Caùc phöông phaùp ñònh vò ñòa chæ. Caùc phöông phaùp ñònh vò thöôøng duøng laø: - Ñònh vò tröïc tieáp . - Ñònh vò giaùn tieáp. - Ñònh vò töùc thôøi. - Ñònh vò chæ soá. - Ñònh vò töông ñoái. - Ñònh vò tröïc tieáp thanh ghi. - Ñònh vò giaùn tieáp thanh ghi. - Ñònh vò ngaên xeáp. Ngöôøi ta thöôøng duøng moät hay phoái hôïp caùc kieåu ñònh vò treân IV.1.1.3. Ñònh vò ñòa chæ cuûa Z80. a> Ñònh vò töùc thôøi. Trong phöông phaùp ñònh vò naøy, byte theo sau OP CODE trong boä nhôù chính laø taùc toá. - OP CODE 1-2 byte - OPRAND D7- D0 Moät ví duï cuûa leänh loaïi naøy laø leänh ñöa moät haèng soá vaøo thanh ghi tích luõy, haèng soá naøy laø byte theo sau OPCODE. b> Ñònh vò töùc thôøi môû roäng. Kieåu ñònh vò naøy töông töï nhö treân nhöõng byte theo sau OPCODE laø taùc toá.
 3. - OP CODE 1-2 byte - OPERAND nöõa thaáp - OPERAND nöõa cao Ví duï leänh cuûa loaïi naøy ñöa vaøo caëp thanh ghi HL 16 bit döõ lieäu c> Ñònh vò trong oâ boå chính. Z80 coù moät byte ñaët bieät laø Call. Leänh Call ñaët thanh ghi PC ñeán moät ñòa chæ ôû trang O. Leänh naøy cho pheùp theo sau noù laø moät ñòa chæ 16 bit chæ tôùi moät vuøng nhôù naøo ñoù . d>Ñònh vò töông ñoái. Kieåu ñònh vò naøy cho pheùp dòch chuyeån 1 taàm ñòa chæ laø –128-127 töø ñòa chæ A+2 . 8 bit theo sau OPCODE laø ñòa chæ A. e> Ñònh vò tröïc tieáp. Chæ ñeán noäi dung cuûa oâ nhôù (nn) f> Ñònh vò chæ soá. Duøng hai thanh ghi IX vaø IY moãi thanh ghi 16 bit. g> Ñònh vò tröïc tieáp thanh ghi. Söû duïng tröïc tieáp caùc thanh ghi trong CPU nhö A, B, C, D, E, H, L. h> Ñònh vò hieåu ngaàm. Duøng thanh ghi tích luyõ ACC nhö laø nôi chöùa keát quaû cuûa pheùp tính soá hoïc. i> Ñònh vò giaùn tieáp thanh ghi. Söû duïng caëp thanh ghi (HL) , (BC), ( IX +d),(IY+d) j> Ñònh vò bit. Trong caùc leänh SET, RESET, BIT.Cho pheùp CPU kieåm soaùt ñeán töøng bit trong oâ nhôù chæ ñònh . k> Ñònh vò ngaên xeáp. Duøng thanh ghi con troû ngaên xeáp SP. l> Keát hôïp caùc phöông phaùp ñònh vò.
 4. Nhieàu leänh coù hôn moät taùc toá, chaúng haïn nhö leänh soá hay leänh dòch chuyeån döõ lieäu .Trong tröôøng naøy coù hai phöông phaùp ñöôïc ñònh vò söû duïng . IV.1.2.Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu. IV.1.2.1. Leänh truyeàn boä nhôù vaø thanh ghi. Leänh Load di chuyeån boä nhôù beân trong giöõa caùc thanh ghi cuûa CPU hay giöõa thanh ghi vaø boä nhôù. Taát caû caùc leänh naøy ñeàu phaûi chæ ra nguoàn vaø ñích toaùn haïng nguoàn khoâng thay ñoåi bôûi leänh LOAD. Ngoân ngöõ gôïi nhôù cho loaïi leänh naøy laø LD, cuù phaùp leänh nhö sau: LD DEST, SOURCE Caùc kieåu ñònh vò cho toaùn haïng nguoàn vaø ñích laø tuøy yù.Trong kieåu ñònh vò tröïc tieáp hay töùc thôøi môû roäng (leänh coù hai byte döõ lieäu ngoaøi maõ leänh ) byte thaáp ñi tröôùc, byte cao ñi sau. Moät soá caùc qui öôùc ñeå deå nhôù nhö sau : r: Caùc thanh ghi A,B,C,D,E,H,L. S: Caùc thanh ghi A,B,C,D,E,H,L,(HL),(IX+d),(IY+d) dd: BC,DE, HL, SP dd”:BC,DE,HL,nn qq: AF,BC,DE,DP ii: IX,IY IV.1.2.1.1.Nhoùm leänh truyeàn 8 bit. a> LD S’,S: leänh naïp vaøo S’ vôùi thanh ghi S. b> LDA,(dd’): naïp vaøo thanh ghi A vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ vaø noäi dung trong thanh ghi dd’. c> LD(dd’), A: naïp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø noäi dung cuûa thanh ghi dd’vôùi noäi dung cuûa thanh ghi A. d> LD A,I :A-I.
 5. e> LD I,A :A-I. f> LD A,R : A-R. g> LDR,A : A-R. IV.1.2.1.2. Nhoùm leänh truyeàn 16 bit. a> LD dd nn: Ñöa tröïc tieáp döõ lieäu 16 bit nn vaøo thanh ghi dd . b> LD dd (nn): ñöa noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ oâ nhôù coù ñòa chæ nn vaøo thanh ghi dd. c> LD (nn), dd: naïp noäi dung cuûa thanh ghi dd vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ nn. d> LD ii, nn : ñöa tröïc tieáp 16 bit döõ lieäu nn vaøo ii. e> LD ii (nn) : ñöa noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ nn vaøo ii. f>EX DE,HL : Hoùan ñoåi thanh ghi HL vôùi thanh ghi DE. g> EX AF,AF’: hoaùn ñoåi thanh ghi AF ‘vôùi thanh ghi AF. h> EX X : hoaùn ñoåi moät luùc noäi dung cuûa 3 thanh ghi BC  BC’ DE  DE’ HL  HL’ i> EX (SP),HL: hoaùn ñoåi noäi dung cuûa 2 thanh ghi HL H( = ) SP +1 L (= ) SP j> EX ( SP)< ii: hoaùn ñoåi noäi dung ii(L) (=) SP +1 ii(H) (=) SP IV.1.2.2. Leänh vaøo ra. a> IN A, (n): noäi dung cuûa coång coù ñòa chæ n (8 bit) ñöôïc naïp vaøo thanh ghi A.
 6. b>IN r , (C) : noäi dung cuûa coång coù ñòa chæ C ñöôïc naïp vaøo thanh ghi R. c>OUT(n) , A: xuaát noäi dung thanh ghi A ñöa ra coång coù ñòa chæ n. d>OUT (C), R: xuaát noäi dung coù thanh ghi R ra coång coù ñòa chæ C IV.1.2.3. Leänh ngaên xeáp. a> LD SP, HL: naïp noäi dung cuûa oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL vaøo ngaên xeáp. b>LD SP, ii: naïp noäi dung cuûa oâ nhôù chæ ra bôûi ii vaøo ngaên xeáp . c>PUSH qq: chuyeån döõ lieäu qq vaøo ngaên xeáp. Ñaàu tieân noäi dung cuûa ngaên xeáp giaûm ñi 1(SP-1) byte cao cuûa caëp thanh ghi ñöôïc ñöa vaøo thanh oâ nhôù coù ñòa chæ laø noäi dung cua SP. Noäi dung cuûa SP laïi giaûm theâm moät (SP- 2) byte thaáp cuûa caëp thanh ghi ñöôïc ñöa vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø noäi dung cuûa SP. d>PUSH ii: chuyeån döõ lieäu töø thanh ghi vaøo ngaên xeáp. e>POP qq: chuyeån döõ lieäu vaøo ngaên xeáp ra thanh ghi qq, döõ lieäu cuûa oâ nhôù trong ngaên xeáp coù ñòa chæ chöùa trong SP ñöôïc chuyeån vaøo nöõa thaáp cuûa thanh ghi, sau ñoù noäi dung cuûa ngaên xeáp taêng leân 1. f>POP ii : chuyeån döõ lieäu töø ngaên xeáp ra thanh ghi ii. g>IND : naïp noäi dung cuûa oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi C vaøoâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL, thanh ghi HL laø B giaûm 1. IV.1.2.4. Leänh truyeàn khoái. a> LDI : dòch chuyeån noäi dung coù oâ nhôù coù noäi dung laø HL vaø oâ nhôù coù ñòa chæ laø DE,taêng caùc thanh ghi HL vaø DE leân 1. Giaûm thanh ghi PC xuoáng 1.
 7. b> LDIL : laø leänh LDI vaø ñöôïc laäp cho ñeán khi naøo thanh ghi PC baèng khoâng. c> LDD : dòch chuyeån noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ HL vaøo oâ hôù coù ñòa chæ laø DE ,noäi dung cuûa caùc thanh ghi DE vaø HL , PC giaûm 1. d>LDDR: laø leänh LDD vaø ñöôïc laëp laïi cho ñeán khi naøo thanh ghi PC baèng khoâng. e> INI: Dòch chuyeån noäi dung oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi C vaøo oâ nhôù ñòa chæ coù noäi dung cuûa HL ,thanh ghi HL taêng 1, thanh ghi B giaûm 1. f> INIR: laø leänh INI laäp ñeán khi B baèng khoâng. g> INDR: laø leänh IND laäp ñeán khi B baèng khoâng. h> OUTI: naïp noäi dung oâ nhôù chæ ra bôûi HL vaøo oâ nhôù chæ ra bôûi C,HL giaûm 1,B giaûm 1. i> OTIR: laø leänh OUTI cho deán khi B baèng khoâng. j> OUTD: naïp noäi dung oâ nhôù chæ ra bôûi HL vaøo oâ nhôù chæ ra bôûi C. Noäi dung cuûa HL vaø B giaûm 1. k> OTDR: laø leänh OUTD laäp ñeán khi B baèng khoâng. IV.1.3.Nhoùm leänh xöû lí döõ lieäu. IV.1.3.1. Leänh soá hoïc vaø luaän lí 8 bit a> ADD A,S: leänh coäng döõ lieäu trong thanh ghi S vôùi thanh ghi A ,khoâng chuù yù ñeán soá nhôù, döõ lieäu keát quaû ñöôïc chöùa taïi A. b> ADC A,S : Coäng döõ lieäu trong thanh ghi S vôùi thanh ghi A vaø coäng luoân soá nhôù ,taát caû chöùa trong A. c> SUB A,S : laáy noäi dung cuûa thanh ghi A tröø ñi thanh ghi S, khoâng löu yù ñeán soá nhôù. d> SBC A,S : leänh tröø coù löu yù ñeán soá nhôù,vôùi döõ lieäu trong thanh ghi A ,keát quaû chöùa taïi A.
 8. e> ORS : thöïc hieän pheùp ( OR) giöõa döõ lieäu trong thanh ghi A vôùi döõ lieäu trong thanh ghi C keát quaû chöùa taïi A. f> XOR S : thöïc hieän pheùp XOR giöõa noäi dung trong thanh ghi S vôùi noäi dung trong thanh ghi A, keát quaû chöùa taïi A. g> INCS : taêng noäi dung thanh ghi S leân 1. h>DECS : giaûm noäi dung trong thanh ghi S xuoáng 1. IV.1.3.2. Leänh soá hoïc 16 bit. a> ADD, HL,dd: coäng döõ lieäu trong thanh ghi dd vôùi döõ lieäu trong thanh ghi HL, keát quaû chöùa taïi thanh ghi HL, khoâng löu yù ñeán soá nhôù. b> ADC HL,dd : coäng döõ lieäu trong thanh ghi dd vôùi döõ lieäu trong thanh ghi HL vaø luoân caû soá nhôù, keát quaû chöùa taïi HL. c> SBC HL,dd : laáy döõ lieäu trong thanh ghi HL tröø ñi döõ lieäu trong thanh ghi dd vaø tröø luoân soá nhôù, keát quaû taïi thanh ghi HL. d> ADD IX,pp : coäng döõ lieäu trong thanh ghi IX vôùi döõ lieäu trong thanh ghi pp keát quaû chöùa taïi thanh ghi IX. e> ADD IY,pp: coäng döõ lieäu trong thanh ghi IY vôùi döõ lieäu trong thanh ghi pp keát quûa chöùa taïi thanh ghi IY. f> INC dd : taêng noäi dung cuûa thanh ghi dd leân 1. g> DEC dd: giaûm noäi dung cuûa thanh ghi dd xuoáng 1. h> INC ii : taêng noäi dung cuûa caëp thanh ghi ii leân 1. i>DEC ii : giaûm noäi dung cuûa caëp thanh ghi xuoáng 1. IV.1.3.3. Leänh quay voøng dòch. a> RRD : ñaåy döõ lieäu thanh ghi A veà phía phaûi 1 bit, bit O ñöa vaøo CY.
 9. b> RLA : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi A veà phía traùi 1 bit, bit thöù 7 ñöa vaøo CY. c> RRCA : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi A bit 0 ñöa vaøo CY .Döõ lieäu cuûa Cy vaøo bit thöù 7. d> RLCA : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi A veà phía traùi 1 bit,bit thöù 7 ñöa vaøo Cy döõ lieäu töø Cy ñöa vaøo bit 0. e> RRS : ñaåy döõ lieäu vaøo thanh ghi S vaøo phía phaûi 1 bit, bit bo ñöa vaøo Cy. f> RLS : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi S veà phía traùi 1 bit ,bit b7 vaøo Cy.
 10. g> RRCS : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi S veà phía phaûi 1 bit, bit b0 vaøo Cy vaø döõ lieäu töø Cy vaøo b7. h> RLCS : ñaåy döõ lieäu trong thanh ghi S veà phía traùi 1 bit, bit b7 vaøo Cy, döõ lieäu töø Cy vaøo bit b0. i> SLAS : döõ lieäu trong thanh ghi S dòch traùi 1 bit, bit b7 baûo toaøn bit b0 bò xoùa. j> SRAS : döõ lieäu trong thanh ghi S dòch phaûi 1 bit bit b0 baûo toaøn bit b7 bò xoùa. k> SRLS : döõ lieäu trong thanh ghi S dòch phaûi 4 bit caùc bit troáng bò xoùa.
 11. l> RLD : dòch 4 bit thaáp döõ lieäu trong thanh ghi A ñöa vaøo nöõa thaáp döõ lieäu chöùa trong oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL ,4 bit thaáp dòch leân cao ,4 bit cao ñöa vaøo nöõa thaáp cuûa thanh ghi A . m> RRD: dòch 4 bit thaáp döõ lieäu trong thanh ghi A vaøo nöõa cao cuûa döõ lieäu naèm trong oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL, 4 bit cao cuûa oâ nhôù dòch xuoáng nöõa thaáp, 4 bit thaáp ñöa laïi vaøo thanh ghi A. IV.1.3.4. Leänh so saùnh a> CPS : thöïc hieän pheùp so saùnh giöõa noäi dung trong thanh ghi A vôùi noäi dung trong thanh ghi S, keát quaû taùc ñoäng ñeán caùc côø. Traïng thaùi khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi A. b> CPI : thöïc hieän pheùp so saùnh giöõa noäi dung cuûa thanh ghi A vôùi noäi dung chöùa trong thanh ghi HL , keát quaû khoâng aûnh höôûng ñeán noäi dung trong thanh ghi A, ñoàng thôøi thöïc hieän taêng noäi dung thanh ghi HL leân 1. Keát quaû ñöôïc ñöa vaøo thanh ghi HL vaø thöïc hieän pheùp tröø noäi dung thanh ghi B ñi 1 keát quaû chöùa laïi vaøo B.
 12. c> CPIR : laø leänh so saùnh CPI cho ñeán khi noäi dung trong thanh ghi A baèng vôùi noäi dung cuûa oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL vaø noäi dung cuûa thanh ghi B trôû veà 0 d> CPB : thöïc hieän pheùp tröø giöõa noäi dung trong thanh ghi A vôùi noäi dung cuûa oâ nhôù chæ ra bôûi noäi dung HL, keát quaû khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghiA vaø ñoàng thôøi taêng noäi dung HL leân 1 vaø giaûm noäi dung trong thanh ghi B xuoáng 1. e> CPDK : thöïc hieän leänh CPI cho ñeán khi thanh ghi A baèng vôùi noäi dung oâ nhôù chæ ra bôûi thanh ghi HL vaø noäi dung thanh ghi B trôû veà 0. IV.1.4.Leänh kieåm soaùt chöông trình. Kyù hieäu cc chæ caùc côø traïng thaùi, kyù hieäu cho caùc côø nhö sau : + NONZERO : (NZ)Z =O + Côø ZERO (Z) ,Z=1 + NON CARRY (NC) Y= 0 + CARRY (C) C= 0 + PARITY ADD (OP) , P = 0 + PARITY EVEN ( PE) ,P = 1 a> JP nn : reû nhaùnh sang ñòa chæ nn. b> JP cc, nn : neáu thoûa maõn caùc ñieàu kieän cuûa côø traïng thaùi thì thöïc hieän JP nn ,neáu khoâng tieáp tuïc. c> JR e : nhaûy sang ñòa chæ PC + e ,trong ñoù e laø soá buø 2 cuûa ñòa chæ keá tieáp. d> JR cc,e : neáu thoûa maõn côø traïng thaùi thì nhaûy sang ñòa chæ keá tieáp + e neáu khoâng thì tieáp tuïc. e> JP (HL) : nhaûy sang ñòa chæ laø noäi dung cuûa thanh ghi HL.
 13. f> JP (ii) :nhaûy sang ñòa chæ laø noäi dung cuûa thanh ghi ii. g> DJNZ: ñöôïc naïp B- 1 vaøo B, vôùi 2 khaû naêng : + neáu B =0 tieáp tuïc + neáu B = 0 nhaûy sang ñòa chæ keá tieáp + e h>CALL nn : caét byte cao cuûa ñòa chæ keá tieáp vaøo ngaên xeáp SP –1. Caát byte thaáp cuûa ñòa chæ keá tieáp SP – 2 gaùn cho ñòa chæ keá tieáp. i> CALL cc, nn : neáu thoûa maõn côø traïng thaùi cc thì thöïc hieän neáu khoâng thì tieáp tuïc. j> RET : gaùn ngaên xeáp cho byte thaáp cuûa ñòa chæ keá tieáp. Gaùn ngaên xeáp keá tieáp cho byte cao cuûa ñòa chæ keá tieáp. k> RET cc : neáu thoûa maõn côø traïng thaùi cc thì thöïc hieän RET neáu khoâng thì tieáp tuïc. l> RETN : goïi Ret töø chöông trình phuïc vuï ngaén NMI (ngaét khoâng maët naï). m> RETI : goïi Ret töø chöông trình phuïc vuï ngaét INT. n> RSTP : +Gaùn ngaên xeáp SP-1 cho byte cao cuûa ñòa chæ keá tieáp. + Gaùn ngaên xeáp SP-2 cho byte thaáp cuûa ñòa chæ. + Nhaäp 0 vaøo byte cao cuûa ñòa chæ keá tieáp. + Nhaäp p vaøo byte thaáp cuûa ñòa chæ keá tieáp. IV.1.5.Nhoùm leänh kieåm soaùt CPU vaø kieåm tra bit. IV.1.5.1.Leänh kieåm soaùt CPU. a> DAA : chænh BCD cho pheùp +. b> CPT : nghòch ñaûo boä tích luõy bieán ñoåi bit 0 thaønh bit 1 vaø ngöôïc laïi.
 14. c> NEG : che 4 bit thaáp vaø thanh ghi A. Keát quaû ghi vaøo A. d> CCF : leänh ñaûo bit CARRY. e> SCF : leänh thieát laäp bit Carry ôû traïng thaùi khoâng taùc ñoäng. f> NOP : khi gaëp leänh naøy CPU khoâng laøm gì caû chôø chu kyø môùi. g> HALT : leänh ngöøng hoaït ñoäng chôø tín hieäu ngaét .INT,NMI hay RESET. h> DI : taát caû ngaét ñoái vôùi INT. i> EI : cho pheùp ngaét ñoái vôùi INT. j> IMO : cho ngaét ôû mode 0. k> IM 1: cho ngaét ôû mode 1. l> IM 2: cho ngaét ôû mode 2. IV.1.5.2. Leänh kieåm tra bit. a> BIT b,s : thöïc hieän pheùp AND giöõa vò trí cuûa bit b vôùi s. b> RES b,s : gaùn khoâng vaøo vò trí 1 bit naøo ñoù cuûa S. c> RST b,s : gaùn 1 vaøo 1 vò trí naøo ñoù cuûa S. Löu yù : ÔÛ ñaây nhoùm chæ trình baøy veà taùc duïng cuûa caùc leänh chính trong taäp leänh cuûa Z80 ñeå laøm vieäc thuaän tieän vaø toát hôn chuùng ta coù theå tham khaûo taäp leänh Z80.
Đồng bộ tài khoản