intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

253
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc kiểm tra mạch quang báo cũng trải qua nhiều bước trong đó các bước từ 1 đến 4 đều giống như việc thi công Mainboad? . Nó chỉ khác ở các bước sau : 1 . Kiểm tra mạch quang báo bằng phương pháp thủ công : Đầu tiên ta tháo tất cả các IC trong mạch như 74LS164 và 74LS05 ra khỏi mạch sau đó thực hiện theo các bước sau : Cấp 0V (Mas) vào ngõ ra của cổng NOT điều khiển hàng 1 của Ma trận LED (Chân số 2 của IC 74LS05 thứ nhất) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 8

  1. Chương 8: THI COÂNG MAÏCH QUANG BAÙO (MAØN HÌNH) Vieäc kieåm tra maïch quang baùo cuõng traûi qua nhieàu böôùc trong ñoù caùc böôùc töø 1 ñeán 4 ñeàu gioáng nhö vieäc thi coâng Mainboard . Noù chæ khaùc ôû caùc böôùc sau : 1 . Kieåm tra maïch quang baùo baèng phöông phaùp thuû coâng : Ñaàu tieân ta thaùo taát caû caùc IC trong maïch nhö 74LS164 vaø 74LS05 ra khoûi maïch sau ñoù thöïc hieän theo caùc böôùc sau :  Caáp 0V (Mass) vaøo ngoõ ra cuûa coång NOT ñieàu khieån haøng 1 cuûa Ma traän LED (Chaân soá 2 cuûa IC 74LS05 thöù nhaát)  Ñöa 5V vaøo caùc ngoõ ra cuûa IC 74164 ñeå kieåm tra xem caùc ñieän trôû vaø Transitor coù laøm vieäc toát khoâng . Neáu toát thì luùc ñoù treân caùc Ma traän LED seõ saùng töøng ñieåm töông öùng vôùi vieäc ta caáp 5V cho coät ñoù . Vieäc kieåm tra naøy ñöôïc thöïc hieän cho ñeán heát caùc ñieåm cuûa Ma traän LED môùi döøng laïi . 2 . Kieåm tra maïch quang baùo baèng chöông trình . Sau khi kieåm tra baèng phöông phaùp thuû coâng xong ta tieáp tuïc vieät chöông trình gôûi döõ lieäu ra LED nhaèm xaùc ñònh xem caùc IC ñaõ chaïy toát chöa. Phöông phaùp kieåm tra ôû ñaây ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc vieát moät chöông trình con nhoû , naïp vaøo ROM ñeå kieåm tra chuùng .Trong chöông trình thöû LED , ta gôûi döõ lieäu laø FFH ra 8 haøng , sau ñoù gôûi tín hieäu xung Ck ra 74LS164 . Khi ñoù , treân maøn hình seõ xuaát hieän moät veät saùng (moät coät) di chuyeån töø traùi sang phaûi ,(ta cuõng coù theå duøng rieâng moät maïch dao ñoäng raùp saün beân ngoaøi ñöa vaøo chaân Ck cuûa 74LS164 ñeå thöû). Chöông trình thöû Matrix ñöôïc vieát nhö sau: MVI A,80H OUT 13H MVI A,06H OUT 12H
  2. MVI A, 0FFH OUT 10H A1: MVI A,07 OUT 12H CALL DELAYS MVI A,06H OUT 12H CALL DELAYS JMP A1
  3. 3 . Sô ñoà maïch in cuûa maïch maøn hình quang baùo ; a. Sô ñoà maët treân (Top) cuûa maïch in :
  4. b . Sô ñoà maët döôùi (Bottom) cuûa maïch in :
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2