thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
107
lượt xem
40
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín hiệu màu tổng hợp được đưa đến mạch ( BPF ) mạch cộng hưởng lọc lấy tín hiệu sóng mang màu, tín hiệu này đưa vào chân 7 IC AN 5625 đến khối BPA khuếch đại dải thông. Ngõ ra khối PBA tín hiệu màu qua khối điều khiển bão hoà ( colỏ cổntl ), điều chỉnh biến trở color ở chân 8. Tín hiệu được lấy ra ở chân 5 và thông qua VR2, C2 đưa đến chân 3 đồng thời qua dây trễ ( DL1H ), C4, R18, DL1, C1 đến chân 1. Tại chân 3 tín...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 7

  1. Chương 7: Phaân tích maïch ñieän cuûa board Tín hieäu maøu toång hôïp ñöôïc ñöa ñeán maïch ( BPF ) maïch coäng höôûng loïc laáy tín hieäu soùng mang maøu, tín hieäu naøy ñöa vaøo chaân 7 IC AN 5625 ñeán khoái BPA khueách ñaïi daûi thoâng. Ngoõ ra khoái PBA tín hieäu maøu qua khoái ñieàu khieån baõo hoøa ( color control ), ñieàu chænh bieán trôû color ôû chaân 8. Tín hieäu ñöôïc laáy ra ôû chaân 5 vaø thoâng qua VR2, C2 ñöa ñeán chaân 3 ñoàng thôøi qua daây treã ( DL1H ), C4, R18, DL1, C1 ñeán chaân 1. Taïi chaân 3 tín hieäu maøu ñöôïc ñöa ñeán khoái burst gate ñeå taùch tín hieäu (burst ) ñoàng boä maøu khi coù xung töø Flyback ñöa ñeán. Tín hieäu ñöa ñeán APC- det ñeå so pha vaø taàn soá cuûa 2 tín hieäu : tín hieäu taïo ra töø khoái dao ñoäng taïo soùng mang phuï maøu 4,43 Mhz hoaëc 3,58 Mhz ( chaân 15, 16, 17) vaø tín hieäu ñoàng boä maøu töø tín hieäu maøu toång hôïp. Neáu coù söï sai pha thì khoái APC - det seõ ñöa tín hieäu sai bieät veà khoái dao ñoäng taïo soùng mang phuï maøu ñeå söûa sai pha cuûa tín hieäu dao ñoäng cho ñuùng vôùi pha cuûa tín hieäu ñoàng boä maøu. Neáu sai taàn soá hoaëc sai pha quaù nhieàu ( ngoaøi phaïm vi hoaït ñoäng cuûa maïch ) khoái APC seõ taùc ñoäng vaøo khoái color killer ñeå khoaù maøu . Sau ñoù tín hieäu ngoõ ra töø khoái osc 4,43Mhz; 3,58 Mhz seõ ñöa ñeán khoái giaûi ñieàu cheá R-Y, B-Y ñöa ñeán khoái Matrix ñeå taùi taïo laïi 3 thaønh phaàn hieäu soá maøu R-Y, B-Y, G-Y vaø ñöa ra chaân 20, 21, 22.
  2. Ngoaøi ra tín hieäu maøu töø chaân 3 coøn ñöa ñeán khoái system SW noái lieàn vôùi chaân 19. Neáu chaân 19 ñaët tröôùc ôû möùc ñieän theá baèng Vcc (12V) vaø tín hieäu maøu ñöa vaøo laø tín hieäu Pal 4,43 Mhz qua khoái 1HFF thì ôû ngoõ ra khoái system SW cho ra tín hieäu ñöa vaøo khoái Delay Line Matrix vaø qua khoái STFF keát hôïp vôùi tín hieäu maøu qua C2, VR2, vaø delay 1H ñöa vaøo chaân 1 ñeå khoái naøy hoaït ñoäng ôû heä Pal. Neáu chaân 19 ñöôïc ñaët ôû möùc 0 V thì maïch seõ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä giaûi maõ NTSC 4,43Mhz. Neáu chaân 19 ñöôïc ñaët ôû möùc ñieän theá 5V thì maïch seõ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä giaûi maõ NTSC 3,58 Mhz. Khi maïch hoaït ñoäng ôû cheá ñoä NTSC 3,58 Mhz hoaëc 4,43 Mhz thì chaân 9 ñöôïc noái vôùi bieán trôû beân ngoaøi ñeå söûa sai pha (bieán trôû Tint). Chaân 2 nhaän tín hieäu flyback puls, khoái 1H FF hoaït ñoäng. Chaân 18 nhaän tín hieäu V. Blank vaø H.Blank ñeå xoùa ñöôøng hoài doïc vaø hoài ngang. e. Thieát keá maïch in board giaûi maõ maøu
  3. II. Thieát keá caùc board khoái cuûa board B: 1. Thieát keá board chuyeån maïch TV/ AV: IC ñöôïc duøng trong board laø IC TC 4066 goàm 4 coâng taéc vaø caùc chaân ñieàu khieån . a. Thoâng soá kyõ thuaät: SW1 chaân 1-2 : Chaân ñieàu khieån 13 -Audio cuûa TV. SW2 Chaân 3-4: Chaân ñieàu khieån 15 - Video cuûa TV. SW3 chaân 8-9: Chaân ñieàu khieån 6 - Audio cuûa VCR. SW4 chaân 10-11: Chaân ñieàu khieån 12 - VideoVCR. Ñieän aùp cung caáp: 12V Doøng tieâu thuï: Vaøi mA . b. sô ñoà khoái: VI XÖÛ LYÙ 5 13 TIVI-AUDIO 1 2 AUDIO-OUT TIVI-VIDEO 3 4 VIDEO-OUT VIDEO-VCR 8 9 AUDIO-VCR 10 11 6 12 VI XÖÛ LYÙ
  4. c. sô doà nguyeân lyù: Vcc VIDEO VCR R9 R5 R2 Q1 R7 C4 R1 C1 C3 R11 R10 R3 AUDIO VCR C5 C2 R8 R9 D? R6 R12 R13 R14 14 13 12 11 10 9 8 Q4 Vcc AUDIO OUT VIDEO.OUT R15 TV AUDIO 1 2 3 4 5 6 7 Vcc R16 TV VIDEO Q6 R18 R17 R20 R19 VXL d. Phaân tích maïch: IC chuyeån maïch 4066 coù 4 coâng taéc 1 vò trí vaø caùc chaân ñieàu khieån ñieàu khieån. SW1: Chaân 1-2 chaân ñieàu khieån 13 ( Audio Tivi ) SW2: chaân 3-4 chaân ñieàu khieån 5 ( Video Tivi ) SW3: Chaân 8-9 chaân ñieàu khieån 16( Audio VCR ) SW4: chaân 19-11 chaân ñieàu khieån 12 ( Video VCR )
  5. Tín hieäu töø ñaàu maùy ñöa vaøo cöïc E cuûa Q1 vaø ñöa ra cöïc C qua tuï lieân laïc C3 ñeán cöïc B Q2 vaø laáy tín hieäu ñoàng pha ra ôû cöïc E ñeå ñeán chaân 10 IC chuyeån maïch (SW4 ). Tín hieäu video töø khoái khueách ñaïi trung taàn video ñeán chaân soá 3 IC chuyeån maïch. Tín hieäu audio sau khoái taùch soùng FM ñeán (SW2) chaân soá 1 IC chuyeån maïch (SW1 ). Tín hieäu video out cuûa ñaàu maùy vaø cuûa Ti Vi ra ôû chaân 11vaø chaân 4. Hai chaân naøy ñöôïc noái chung vôùi nhau ñeán cöïc B trans buffer vaø laáy ra ôû cöïc E ñöa ñeán khoái giaûi maõ. Tín hieäu audio cuûa ñaàu maùy vaø cuûa Ti Vi ra ôû chaân soá 9 vaø chaân soá 2. Hai chaân ñöôïc noái chung vôùi nhau vaø ñöa ñeán khoái khueách ñaïi aâm taàn vaø ñöa ra loa. Hai trans Q5 vaø Q6 ñöôïc keát noái nhö sô ñoà. Cöïc B cuûa Q5 ñöôïc ñieàu khieån bôûi khoái ñieàu khieån. Khi IC ñieàu khieån taùc ñoäng ôû möùc thaáp thì Q5 ngöng daãn, aùp Vc Q5 baèng VCC taùc ñoäng vaøo chaân 5 vaø chaân 13 ôû möùc cao luùc naøy SW2 vaø SW4 ñoùng laïi, maùy laøm vieäc ôû cheá ñoä ñaàu maùy. Khi cöïc B cuûa Q5 ñöôïc taùc ñoäng ôû möùc cao laøm Q5 daãn maïnh, aùp Vc cuûa Q5 giaûm laøm Q6 ngöng daãn, aùp Vc cuûa Q6 ôû möùc cao gaàn baèng Vcc, taùc ñoäng vaøo chaân 6 vaø chaân 12 laøm SW1 vaø SW3 ñoùng laïi neân maùy hoaït ñoäng ôû cheá ñoä Ti Vi. Chaân 14 : Noái nguoàn 24V. Chaân 7 noái mass.
  6. e. Thieát keá maïch in board chuyeån maïch Ti Vi / AV
Đồng bộ tài khoản