thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
117
lượt xem
38
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế các boảd trung gian giữa các boảd khối với board chính và trên board trung gian có các công tắc chuyển mạch để đánh pan 1. Ý tưởng thiết kế và nguyên tắc làm việc: Việc thiết kế các boảd trung gian để đánh các pan thông dụng được thực hiện sau khi 2 boảd A và B đã được cân chỉnh và kết nối cho mô hình TV hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 10

  1. Chương 10: Keát noái board A vaø board B Keát noái board A vaø board B sao cho moâ hình hoaït ñoäng vaø caân chænh laïi cho phuø hôïp. 1. Boad A: Sô ñoà vò trí caùc board khoái treân board A Board coâng suaát doïc Board coâng suaát ngang vaø FBT Board dao ñoäng doïc Board choùi Board nguoàn oån aùp xung Board giaûi maõ
  2. 2. Board B: Sô ñoà vò trí caùc board khoái treân board B Board Tuner Board chuyeån maïch AV Board trung taàn hình Board vi xöû lyù Board SIF vaø aâm thanh
  3. IV. Böôùc 4: Thieát keá caùc board trung gian giöõa caùc board khoái vôùi board chính vaø treân board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch ñeå ñaùnh pan 1. YÙ töôûng thieát keá vaø nguyeân taéc laøm vieäc: Vieäc thieát keá caùc board trung gian ñeå ñaùnh caùc pan thoâng duïng ñöôïc thöïc hieän sau khi 2 board A vaø B ñaõ ñöôïc caân chænh vaø keát noái cho moâ hình TV hoaït ñoäng toát. Caùc board trung gian thöïc chaát laø board noái giöõa caùc board khoái vôùi board A hoaëc board B. Treân board naøy caùc ñöôøng noái töø board khoái xuoáng board A hoaëc board B thoâng qua caùc coâng taéc chuyeån maïch ñeå chuyeån vò trí ñoùng hoaëc hôû. Töø ñoù seõ xuaát hieän caùc pan do Giaùo Vieân ñaët ra, Sinh Vieân caàn ño ñaïc vaø lieân heä vôùi kieán thöùc Kyõ Thuaät Truyeàn Hình ñaõ hoïc. 2. Moät soá ví duï cuï theå vieäc thöïc hieän caùc pan treân moät soá board cô baûn ªÑoái vôùi board dao ñoäng V.osc, H.osc Coâng taéc SW1 hôû: Board maát nguoàn H.osc moâ hình ngöng hoaït ñoäng. Coâng taéc SW2 ñoùng: Mass (thoâng qua trans) thì maát H.pulse hình aûnh bò maát ñoàng boä ngang. Coâng taéc SW3 hôû: Maát tín hieäu V.osc daãn ñeán board coâng suaát doïc, hieän töôïng coøn ñöôøng saùng ngang treân ñeøn hình. Coâng taéc SW4 ñoùng: Tín hieäu H.osc out ( thoâng qua trans) bò maát cuõng daãn ñeán moâ hình ngöng hoaït ñoäng do maát HV.
  4. Coâng taéc SW5 hôû: Maát tín hieäu video töø board chuyeån maïch AV ñöa ñeán, hieän töôïng maát ñoàng boä ngang vaø doïc treân maøn hình. ªÑoái vôùi board coâng suaát doïc: Coâng taéc SW6 hôû: Maát nguoàn 24VDC cung caáp, hieän töôïng coøn ñöôøng saùng ngang treân board maøn CRT. Coâng taéc SW7 hôû: Maát tín hieäu V.osc töø board dao ñoäng V.osc, hieän töôïng coøn ñöôøng saùng ngang treân CRT. Coâng taéc SW8: Hôû maát ñöôøng hoài tieáp treân khung saùng CRT hình bò co laïi maát tuyeán tính. 3. Nhö vaäy Sinh Vieân khoâng theå ñoaùn moø voâ caên cöù baèng caùch chuyeån maïch caùc SW, maø caàn phaûi ño ñaïc phaân tích ñeå doø ra caùc pan töø caùc hieän töôïng xuaát hieän treân maøn hình.
  5. Keát luaän “Moâ hình ñaùnh pan Ti Vi maøu” ñöôïc thöïc hieän vôùi thôøi gian, ñieàu kieän khaù khieâm toán vaø kieán thöùc coøn nhieàu haïn cheá neân chaéc chaén coøn thieáu soùt, chuùng em raát mong moûi nhaän ñöôïc yù kieán xaây döïng cuûa quyù Thaày Coâ, caùc baïn Sinh Vieân ñeå ngaøy caøng tieán boä. Ñaây laø moät ñeà taøi töông ñoái khoù vôùi chuùng em, nhöng ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh laø do söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Leâ Vieát Phuù, thaày Nguyeãn Duy Thaûo cuøng vôùi noã löïc baûn thaân Chuùng Em. Moät laàn nöõa Chuùng Em xin chaân thaønh bieát ôn Quí Thaày Coâ ñaõ giuùp ñôõ, giaûng daïy trong thôøi gian hoïc taäp vaø hoaøn thaønh ñeà taøi.
  6. “MOÂ HÌNH ÑAÙNH PAN TI VI MAØU” ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ DÖÏA TREÂN SÔ ÑOÀ KHOÁI CAÊN BAÛN CUÛA TI VI MAØU
Đồng bộ tài khoản