thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
158
lượt xem
43
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế board vi xử lý: Ở board này sử dụng vi xử lý MN 14838, IC nhớ MN 1224, IC thực hiện chức năng Inverter và IC thực hiện chức năng giao tiếp LA7930. a. Thông số kỹ thuật: Thông số ngõ ra: Cung cấp điện áp dò đài BT cho khối Tuner. Xuất các điện áp điều khiển: BU, BVH, BVL. Chuyển đổi Ti Vi/ AV Nguồn Âm lượng volume Xuất tín hiệu onscreen đưa lên board CRT dùng để hiển thị. Thực hiện chức năng nhớ kênh khi dò đài. Thông số nhgõ vào: Cung cấp các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 9

  1. Chương 9: Thieát keá maïch in board SIF vaø coâng suaát aâm thanh e1. Thieát keá maïch in board SIF
  2. e2. Thieát keá maïch in board coâng suaát aâm thanh
  3. 5. Thieát keá board vi xöû lyù: ÔÛ board naøy söû duïng vi xöû lyù MN 14838, IC nhôù MN 1224, IC thöïc hieän chöùc naêng Inverter vaø IC thöïc hieän chöùc naêng giao tieáp LA7930. a. Thoâng soá kyõ thuaät: ªThoâng soá ngoõ ra: Cung caáp ñieän aùp doø ñaøi BT cho khoái Tuner. Xuaát caùc ñieän aùp ñieàu khieån: BU, BVH, BVL. Chuyeån ñoåi Ti Vi/ AV Nguoàn AÂm löôïng volume Xuaát tín hieäu onscreen ñöa leân board CRT duøng ñeå hieån thò. Thöïc hieän chöùc naêng nhôù keânh khi doø ñaøi. ª Thoâng soá nhgoõ vaøo: Cung caáp caùc loaïi nguoàn: 5V, 16V, -30V. Xung fH, fV : ñöa vaøo ñeå thöïc hieän chöùc naêng ñoàng boä giaûi maõ. Vi xöû lyù hoaït ñoäng vôùi taàn soá xung clock 500 khz. Doøng tieâu thuï töø 60mA - 80 mA b. Sô ñoà khoái vi xöû lyù: DATA BUS VI XU LY 14838 MEMORY MN1224 IC NGOAI VI LA7930 CONTROL BUS
  4. c. Sô ñoà nguyeân lyù:
  5. d. Phaân tích maïch: Ñeå board vi xöû lyù hoaït ñoäng thì vieäc ñaàu tieân caàn caáp nguoàn 5V, nguoàn naøy ñöôïc laáy töø IC 7805 cuûa board nguoàn vaø nguoàn -30V, 15V caáp tröôùc cho board vi xöû lyù. Khi IC vi xöû lyù ñaõ hoaït ñoäng, neáu taùc ñoäng vaøo coâng taéc S701 thì chaân 14 cuûa vi xöû lyù xuaát 5V ñeán trans Q5, trans Q8 cuûa board nguoàn oån aùp xung. Hai trans Q5, Q8 daãn baõo hoøa thì nguoàn B+1: 115V vaø B+2: 16V seõ cung caáp cho toaøn moâ hình hoaït ñoäng. Khi moâ hình ñaõ hoaït ñoäng thì vieäc ñieàu khieån caùc chöùc naêng nhö: - Volume ( ñieàu khieån aâm löôïng ) taùc ñoäng S2, S4. - Chuyeån keânh: Taùc ñoäng S1, S3. - Chuyeån traïng thaùi TV / AV S702. - On - off: S701. - Doø ñaøi: Ñaàu tieân nhaán SW2 sau ñoù taùc ñoäng S712 vaø S710 ñeå nhôù keânh vöøa doø ñaøi xong caàn nhaán S711. IC memory caàn cung caáp caùc nguoàn ñieän aùp 5V cho chaân 2 vaø ngoàn -30 V cho chaân 3. IC giao tieáp MB 88301 caàn cung caáp caùc nguoàn ñieän aùp: 5V cho chaân 16. IC naøy coù nhieäm vuï bieán ñoåi caùc leänh xuaát ra töø IC vi xöû lyù thaønh caùc möùc ñieän aùp cung caáp cho caùc board treân moâ hình . IC vi xöû lyù M50435 - 893FP thöïc hieän caùc chöùc naêng: - Chuyeån maïch VL ( chaân 25 ), VH ( chaân 24 ), VHF ( chaân 23 )
  6. - Chuyeån TV/AV ( chaân 18 - 16 ) - Onscreen (chaân 3,4 ) - On/ off ( chaân 14 ) - Volume ( chaân 27 )
  7. e. Thieát keá maïch in board vi xöû lyù:
Đồng bộ tài khoản