thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
38
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín hiệu trung tần từ IF out của bộ tuner qua cuộn dây L1 và R5 mắc song song để lọc nhiễu, sau đó qua tụ liên lạc C đến trán tiền khuếch đại Q1. R4, R6 cầu phân thế của Q5TÍN hiệu được lấy ra ở cực C của Q1 qua tụ liên lạc C3 đến bộ lọc SĂ, lọc lấy tín hiệu Ì chuẩn đồng thời loại bỏ tín hiệu của các kênh lân cận. Sau đó tín hiệu trung tần đưa đến chân số 1 và 16 của IC 7607. Tín hiệu từ chân số 2 và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 8

  1. Chương 8: Thieát keá board tuner Board naøy duøng tuner cuûa maùy Toshiba, hoaït ñoäng vôùi taàn soá cuûa IF theo tieâu chuaån OIRT. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Caùc chaân ra cuûa tuner theo qui öôùc soá thöù töï : 1 - IF. 2 - chaân troáng 3 - B+: Ñieän aùp cung caáp 9VDC-12 VDC . 4 - AFT. 5 -SW chuyeån maïch do board vi xöû lyù xuaát ñieän theá ñieàu khieån BU hoaëc BV. 6 - Ñieän aùp thay ñoåi töø 0 - 30V töø board vi xöû lyù cung caáp ñeå doø ñaøi. 7 - BU : Ñieän aùp cung caáp cho khoái UHF trong tuner hoaït ñoäng. 8 - BV: Ñieän aùp cung caáp cho khoái VHF low vaø high hoaït ñoäng . 9 - AGC: Ñieän aùp AGC töø board trung taàng cung caáp b. Sô ñoà khoái: ANTEN ELECTRONIC TUNER
  2. 3. Thieát keá board trung taàn hình: IC ñöôïc duøng ñeå thieát keá laø TA 7607. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Vcc: 12 V. Doøng tieâu thuï: 15 mA. Ngoõ vaøo caàn cung caáp: Tín hieäu IF töø ngoõ ra tuner. Taàn soá IF. Ngoõ ra cung caáp: Ñieän aùp RF AGC cho tuner: 5V ÷ 7V. Ñieän aùp AFT cho tuner: 4V ÷ 8V. Ñieän aùp tín hieäu hình maøu toaøn phaàn: 1Vpp. Ñieän aùp SIF: 1Vpp. b. Sô ñoà khoái: IC TA 7607 1 2 3 4 5 6 7 8 RF AGC NOISE AFT INVERT DET LIMIT IFAMP IF VIDEO VIDEO NOISE AGC DET AMP INVERT
  3. R1 R2 C17 C3 C4 R11 VR R9 R10 C16 C. Sô ñoà maïch: R5 C2 C5 C15 Q1 R12 1 2 3 4 5 6 7 8 C6 C14 R7 SAW RF AFT LIMIT L5 L4 C12 AGC DET L3 C13 IFAMP NIESION IF VIDEO R18 AGC DET PMAOIDEV TREVNIESION C11 16 15 14 13 12 11 10 9 R13 C7 R14 Q2 C9 C10 C8 R15 R16 R17
  4. d. Phaân tích maïch ñieän: Tín hieäu trung taàn töø IF out cuûa boä tuner qua cuoän daây L1 vaø R5 maéc song song ñeå loïc nhieãu, sau ñoù qua tuï lieân laïc C ñeán trans tieàn khueách ñaïi Q1. R4, R6 caàu phaân theá cuûa Q5.Tín hieäu ñöôïc laáy ra ôû cöïc C cuûa Q1 qua tuï lieân laïc C3 ñeán boä loïc SAW, loïc laáy tín hieäu IF chuaån ñoàng thôøi loaïi boû tín hieäu cuûa caùc keânh laân caän. Sau ñoù tín hieäu trung taàn ñöa ñeán chaân soá 1 vaø 16 cuûa IC 7607. Tín hieäu töø chaân soá 2 vaø chaân soá 15 cuõng ñöa vaøo taàng khueách ñaïi trung taàn. Maïch LC seõ caáp cho dao ñoäng taàn soá chuaån cho maïch taùch soùng qua 2 chaân 7 vaø 8. Khoái taùch AFT goàm maïch dao ñoäng LC ñöa vaøo chaân 7 vaø chaân 10 cuûa IC. Tín hieäu töø khoái AFT ra chaân 6 vaøo maïch dao ñoäng trong tuner ñeå oån ñònh taàn soá. Sau ñoù tín hieäu qua maïch loïc nhieãu vaøo khoái taùch soùng video, tín hieäu naøy ñöôïc khueách ñaïi nhôø khoái khueách ñaïi tín hieäu hình. Tín hieäu hình toaøn phaàn ñöôïc laáy ra ôû chaân soá 12 cuûa IC. Chaân 11 caáp nguoàn 12 VDC Chaân 13: Mass.
  5. e. Thieát keá maïch in board trung taàn hình
  6. 4. Thieát keá board SIF vaø coâng suaát aâm thanh: ª Board SIF: IC ñöôïc duøng laø µPC 1382 thöôøng coù trong caùc TiVi Nec, Sanyo,Toshiba. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Vcc: 12 V. Doøng tieâu thuï khoaûng 12mA. Ngoõ vaøo caàn cung caáp. -Tín hieäu SIF (töø board SIF ). -Ñieän aùp ñieàu khieån khoái AFT ñeå ñieàu chænh aâm löôïng tín hieäu audio (chaân 8 ). Ngoõ ra cung caáp: - Tín hieäu audio cho maïch coâng suaát aâm thanh. b. Sô ñoà khoái: 8 9 10 11 12 13 14 LPF LIMITER DET UPC 1382 ATT DRIVE GND VCC 7 6 5 4 3 2 1
  7. c. Sô ñoà nguyeân lyù maïch: C29 C30 R36 R33 L10 pin1-1 C27 CF2 C28 R34 R32 pin1-2 8 9 10 11 12 13 14 C25 LPF LIMITER DET vcc ATT DRIVE 7 6 5 4 3 2 1 pin1-3 C21 C20 R31 C31 pin1-4 C33 C24 R38 C32 d. Phaân tích maïch ñieän: Tín hieäu SIF ñöôïc laáy töø ngoõ ra khoái video, Qua (trap) tieáng CF2 töông öùng vôùi taàn soá trung taàn tieáng. Tuøy theo tín hieääu SIF caàn söû duïng, trap CF2 coù giaù trò taàn soá töông öùng taàn soá seõ cho qua, sau ñoù tín hieäu naøy ñöa ñeán chaân 14, qua R35 ñeán chaân 13 ñöa vaøo khoái Limiter. ÔÛ ngoõ ra khoái naøy trung taàn tieáng seõ qua maïch loïc thoâng daûi (LPF : Low Pass Filter ) vaø ñöôïc ñöa qua khoái taùch soùng FM. Ngoõ ra khoái Det tín hieäu aâm taàn ñaõ ñöôïc taùch ra, vaø ra ôû chaân 5 ñöa vaøo khoái ATT ( chaân 4 ) sau ñoù ñöôïc ñöa qua khoái tieàn
  8. khueách ñaïi vaø ra ôû chaân 2 ñeán khoái khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn ra loa taùi taïo laïi aâm thanh. Chaân 8: Ñieàu khieån aâm löôïng volume. Chaân 9,10: Coù thaïch anh CF3 coù taùc duïng coäng höôûng ôû taàn soá 6,5 Mhz ñeå taùch tín hieäu aâm taàn. Chaân 1: Caáp nguoàn 12V. Chaân 7: Mass. ªBoard coâng suaát aâm thanh: a. Thoâng soá kyõ thuaät: Vcc: 12V. Doøng tieâu thuï: 12mA. Coâng suaát 3 Watt b. Sô ñoà khoái vaø sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän: PIN 2 C9 12 VOLUME 11 R4 1 100 110K UF UF 10 C3 9 8 TB A 8 1 0 7 C7 6 5 R3 4 3 C6 56 C5 2 331 VCC 1 332 R1 100 C1 470 C4 470 C3 PIN 3 R2 104 PIN 1
  9. c. Phaân tích maïch: IC söû duïng cho taàng coâng suaát naøy laø TBA 810. Tín hieäu aâm thanh töø chaân 2 IC UPC 1382 hoaëc tín hieäu audio töø ñaàu maùy qua bieán trôû volume taêng giaûm tín hieäu, sau ñoù qua tuï lieân laïc C9 vaøo chaân 8 IC. Chaân 7 coù tuï C8 xuoáng mass. Chaân 1 laø chaân caáp nguoàn 12V, C1: tuï loïc nguoàn, chaân 9 vaø chaân 10 noái mass. Tín hieäu sau khi qua khoái khueách ñaïi trong IC ñöôïc laáy ra ôû chaân 4 qua tuï suaát aâm C4 laøm thaønh maïch hoài tieáp.
Đồng bộ tài khoản