intTypePromotion=3

Thiết kế tuyến hình tàu

Chia sẻ: Nguyen Hoang Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
292
lượt xem
117
download

Thiết kế tuyến hình tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có hai phương pháp xây dựng tuyến hình tàu là xây dựng tuyến hình theo tàu mẫu và tự xây dựng. Thông thường khi xây dựng tuyến hình tàu người ta thường dựa vào những tuyến hình đã có sẵn và sửa chữa cho hợp lý với những thông số của tàu đang thiết kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế tuyến hình tàu

 1. PHAÀN THIEÁT KEÁ TUYEÁN HÌNH TAØU Coù hai phöông phaùp xaây döïng tuyeán hình taøu laø xaây döïng tuyeán hình theo taøu maãu vaø töï xaây döïng. Thoâng thöôøng khi xaây döïng tuyeán hình taøu ngöôøi ta thöôøng döïa vaøo nhöõng tuyeán hình ñaõ coù saún vaø söõa chöõa cho hôïp lyù vôùi nhöõng thoâng soá cuûa taøu ñang thieát keá. 1. Thieát keá tuyeán hình taøu theo taøu maãu. Trong quaù trình thieát keá, ngöôøi thieát keá thöôøng choïn caùc tuyeán hình taøu ñaõ ñöôïc kieåm nghieäm trong thöïc teá nhöng thöôøng taøu maãu raát ít khi phuø hôïp vôùi taøu ta thieát keá do ñoù caàn hieäu chænh. Coù caùc phöông phaùp hieäu chænh sau vaø tuyø theo thoâng soá caàn hieäu chænh maø löïa choïn phöông phaùp hieäu chænh cho phuø hôïp. 1.1 Caùc heä soá vaø vò trí taâm noåi höôùng doïc gioáng nhau nhöng kích thöôùc chuû yeáu coù khaùc nhau. Thay ñoåi chieàu daøi L: Chæ caàn thay ñoåi khoaûng caùch caùc söôøn lyù thuyeát theo chieàu daøi thaân taøu, chia chieàu daøi thaân taøu môùi thaønh caùc khoaûng söôøn lyù thuyeát baèng nhau. Giöõ nguyeân maët caét ngang vaø dòch chuyeån ñeán vò trí töông öùng môùi ta seõ ñöôïc hình daùng cuûa taøu môùi. Thay ñoåi chieàu roäng B: Ñem nöûa chieàu roäng cuûa caùc ñöôøng nöôùc treân maët caét ngang nhaân vôùi heä soá k vôùi k=B’/B ( B’,B laø chieàu roäng taøu môùi vaø chieàu roäng taøu maãu). Thay ñoåi chieàu chìm T: Ta chæ caàn chia soá ñöôøng nöôùc cuûa taøu môùi nhö soá ñöôøng nöôùc cuûa taøu maãu sau ñaáy dòch chuyeån töông öùng nöûa chieàu roäng cuûa ñöôøng nöôùc leân maët caét ngang môùi. 1.2 Thay ñoåi heä soá beùo, caùc tyû soá kích thöôùc khaùc khoâng thay ñoåi Trong tröôøng hôïp naày ta caàn thay ñoåi ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang ñeå cho heä soá beùo δ vaø heä soá laêng truï ϕ phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Sau ñoù dòch chuyeån maët caét ngang cuûa taøu maãu coù cuøng dieän tích maët caét ngang leân caùc vò trí töông öùng ta seõ ñöôïc maët caét ngang cuûa taøu môùi 1.3 Thay ñoåi vò trí taâm noåi Neáu vò trí taâm noåi höôùng doïc cuûa taøu môùi khoâng truøng vôùi vò trí taâm noåi höôùng doïc cuûa taøu maãu thì ta dòch chuyeån ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang cuûa taøu maãu ñeå hai taâm noåi truøng nhau. Sau khi dòch chuyeån ta ñöôïc moät ñuôøng cong dieän tích môùi. 1
 2. 2. Phöông phaùp töï xaây döïng tuyeán hình Töï xaây döïng tuyeán hình treân cô sôû tham khaûo caùc tuyeán hình maãu, khoâng theå thay ñoåi, hoaùn caûi tuyeán hình taøu maãu thaønh tuyeán hình cuûa taøu ta thieát keá. Trong quaù trình töï thieát keá tuyeán hình ta phaûi tham khaûo ñöôøng hình daùng cuõng nhö caùc heä soá cuûa taøu maãu vaø caùc seri taøu trong caùc taøi lieäu ñeå ñöôïc tuyeán hình hôïp lyù nhaát. Phöông phaùp töï xaây döïng tuyeán hình ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau: 2.1 Xaùc ñònh caùc heä soá cô baûn cuûa taøu. 2.1.1 Xaùc ñònh heä soá beùo söôøn giöõa. S⊗ Heä soá beùo söôøn giöõa ñöôïc tính nhö sau: β = vôùi S¤ laø dieän tích maët caét ngang lôùn BT nhaát cuûa taøu. ÔÛ ña soá caùc taøu thì maët caét ngang lôùn nhaát truøng vôùi söôøn giöõa taøu, ôû caùc taøu coù toác ñoä cao thì maët caét ngang lôùn nhaát thöôøng naèm veà phía sau taøu, khi ñoù heä soá beùo söôøn giöõa ñöôïc tính theo maët caét ngang lôùn nhaát. Khi thieát keá thoâng thöôøng ngöôøi ta choïn heä soá dieän tích maët caét ngang theotaøu maãu, nhöng trong tröôøng hôïp khoâng coù taøu maãu ta choïn heä soá β theo caùc coâng thöùc hoaëc theo caùc soá lieäu ñaõ thoáng keâ. Neáu keát quaû tính toaùn ôû caùc böôùc sau khoâng ñöôïc hôïp lyù chuùng ta phaûi ñieàu chænh laïi caùc heä soá ñeå coù ñöôïc keát quûa hôïp lyù nhaát. Heä soá β ñöôïc laáy nhö sau: - Taøu chaïy nhanh Fr ≥ 0.28: β = 1.62δ ± 0.15 - Taøu chaïy chaäm Fr < 0.28 β = 1.014δ1/12 ± 0.004 2.1.2 Xaùc ñònh heä soá beùo doïc ϕ Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc heä soá beùo theå tích vaø heä soá beùo söôøn giöõa ta tính ñöôïc heä soá beùo doïc ϕ = δ/β. Tuy nhieân trong nhieàu tröôøng hôïp ta phaûi xaùc ñònh heä soá beùo doïc tröôùc khi xaùc ñònh heä soá beùo söôøn giöõa, trong tröôøng hôïp naày ta xaùc ñònh ϕ theo caùc coâng thöùc thoáng keâ. Khi Fr < 0.24 : ϕ = 1.015 – 1.46Fr 0.325 Fr = 0.24 ÷ 0.3 ϕ = Fr 0.5 Hoaëc: Ñoái vôùi caùc taøu chaïy chaäm ϕ = 0.903δ + 0.082 Ñoái vôùi caùc taøu chaïy nhanh ϕ = 0.62 ± 0.07 2.1.3 Xaùc ñònh heä soá dieän tích maët ñöôøng nöôùc. Heä soá dieän tích maët ñöôøng nöôùc (α) aûnh höôûng ñeán tính oån ñònh, tính haøng haûi vaø toác ñoä cuûa taøu do ñoù khi xaùc ñònh heä soá dieän tích maët ñöôøng nöôùc caàn phaûi tham khaûo töø caùc taøu maãu. Trong tröôøng hôïp khoâng coù taøu maãu ta coù theå tính α töø caùc coâng thöùc thoáng keâ sau: - Coâng thöùc Nogid: Khi ϕ = 0.55 ÷ 0.8 ta coù theå söû duïng coâng thöùc:α = 0.86ϕ + 0.18 - Coâng thöùc Linhlad: α = 0.98σ1/2 ± 0.06 2
 3. 2.2 Xaây döïng ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang: Caên cöù vaøo ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang cuûa taøu maãu hoaëc coù theå söû duïng caùc taøi lieäu taøu maãu tieâu chuaån cuûa Taylor, Hogg hay beå thöû moâ hình cuûa Wageningen ñeå thay ñoåi hình daùng cho phuø hôïp. Ñöôøng cong dieän tích tìm ñöôïc phaûi phuø hôïp veà löôïng chieám nöôùc vaø vò trí taâm noåi höôùng doïc. Töø ñöôøng cong dieän tích naày ta tìm ñöôïc dieän tích maët caét ngang taïi töøng söôøn cuûa taøu môùi. Phöông phaùp veõ ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang nhö sau: 1. Veõ hình thang cô sôû coù dieän tích baèng löôïng chieám nöôùc cuûa taøu. a S=D a Fn XF So Sn Dieän tích söôøn tröôùc khi dòch chuyeån troïng taâm Dieän tích söôøn sau khi dòch chuyeån troïng taâm Hình1: Hình thang cô sôû - Dieän tích maët caét ngang giöõa taøu laø FΘ=B.T.β Trong ñoù: B: Chieàu roäng taøu T: Môùn nöôùc taøu β: Heä soá dieän tích maët caét ngang - Ñaùy nhoû cuûa hình thang cô sôû coù giaù trò baèng: 2D a= − L Trong ñoù D, L laø löôïng chieám nöôùc vaø chieàu daøi taøu. FΘ - Dòch chuyeån troïng taâm theo caùc giaù trò sau: F 4ϕ − 1 S0 = Θ − 3 2ϕ XF = -1%L 2. Töø hình thang cô sôû ñaõ dòch chuyeån troïng taâm veõ ñöôøng cong coù dieän tích baèng dieän tích hình thang cô sôû. Ñoù chính laø ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang cuûa taøu ñang thieát keá. 3
 4. Sn Hình 2: Ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang. - Töø ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang ta coù theå xaùc ñònh dieän tích maët caét ngang taïi söôøn baát kyø. 2.3 Hình daùng ñöôøng bao maët caïnh 2.3.1 Hình daùng muõi taøu Tuyø töøng loaïi taøu vaø vôùi caùc tính naêng haøng haûi cuï theå cuõng nhö vuøng hoaït ñoäng cuûa taøu maø ta löïa choïn hình daùng muõi taøu cho hôïp lyù. Coù nhieàu loaïi muõi taøu, moãi loaïi thích hôïp cho töøng loaïi taøu vaø töøng vuøng hoaït ñoäng cuï theå nhö: + Maët caét ngang muõi taøu theo ñöôøng nöôùc coù daïng hình chöõ V: Phuø hôïp cho caùc taøu lôùn, chieán haïm, taøu saân bay… hoaït ñoäng treân nhöõng vuøng bieån coù soùng lôùn. + Maët caét ngang muõi taøu coù daïng chöõ U: Thích hôïp cho caùc loaïi taøu coù toác ñoä cao. + Muõi taøu daïng quaû leâ: Duøng cho taøu haøng coù troïng taûi lôùn Be gioù muõi M.B.C B.G Hình 3: Hình daùng muõi taøu 2.3.2 Hình daùng ñuoâi taøu Ñuoâi taøu cuõng coù nhieàu daïng nhö ñuoâi baàu duïc, ñuoâi tuaàn döông haïm… Ñoái vôùi moãi loaïi taøu ta choïn hình daùng ñuoâi cho thích hôïp ñeå naâng cao ñöôïc tính naêng haøng haûi, ñaûm baûo nöôùc chaûy toát vaøo chaân vòt, laép maùy deã daøng, thi coâng voû ñöôïc thuaän tieän vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän söû duïng cuûa taøu 4
 5. Be gioù laùi M.B.C B.G Hình 4: Hình daùng ñuoâi taøu 2.3.3 Ñöôøng cong meùp boong (hình 5) - Ñöôøng cong ngang boong laø moät ñöôøng parabon, goác naèm ôû giöõa taøu. - Ñoä cong meùp boong muõi, meùp boong laùi vaø ñoä cong ngang boong theo qui ñònh trong qui phaïm ñoùng vaø phaân caáp taøu soâng. - Ñoái vôùi taøu hoaït ñoäng treân tuyeán ñöôøng soâng, khoâng coù soùng lôùn va ñaäp vaø do yeâu caàu khi thao taùc treân boong cuõng nhö taàm nhìn khi laùi do ñoù ñoä cong doïc töông ñoái thaáp so vôùi taøu bieån. Ñoä cong boong doïc phía muõi ñöôïc laáy baèng 0.015 chieàu daøi taøu, ñoä cong boong doïc phía laùi ñöôïc laáy baèng 0.004 chieàu daøi taøu. Ñoä cong boong ngang ñöôïc laáy baèng 0.01 chieàu roäng taøu. Cuï theå nhö sau: - Ñoä cong boong doïc phía muõi : 0.015xL - Ñoä cong boong doïc phía laùi : 0.004xL - Ñoä cong boong ngang : 0.01xB 2.4 Ñöôøng nöôùc thieát keá - Phöông phaùp thieát keá ñöôøng nöôùc ñaày taûi töông töï nhö phöông phaùp xaùc ñònh ñöôøng cong dieän tích maët caét ngang. Dieän tích hình thang cô sôû baèng dieän tích maët ñöôøng nöôùc vôùi dieän tích maët ñöôøng nöôùc ñöôïc tính nhö sau: FÑN = BTα Trong ñoù: B: Chieàu roäng ñöôøng nöôùc T: Môùn nöôùc taøu α: Heä soá beùo ñöôøng nöôùc - Hình daùng ñöôøng nöôùc thieát keá phuï thuoäc vaøo heä soá Froude cuûa taøu. Fr = 0.13÷0.16 Ñöôøng nöôùc loài Fr = 0.16÷0.19 Ñöôøng nöôùc thaúng Fr = 0.2÷0.225 Ñöôøng nöôùc hôi loõm Fr = 0.225÷0.315 Ñöôøng nöôùc loõm oân hoøa Fr >0.315 Ñöôøng nöôùc loõm - Goùc vaøo nöôùc α = 120 ÷ 360 , hai ñaàu ñöôøng nöôùc coù daïng cung troøn, ñoä cong cung troøn khôùp theo höôùng ñöôøng nöôùc. 5
 6. Hình 5: Ñöôøng cong meùp boong vaø ñöôøng nöôùc thieát keá 2.5 Veõ tuyeán hình taøu Sau khi ñaõ xaùc ñònh dieän tích maët caét ngang cuõng nhö hình daïng muõi taøu, ñuoâi taøu vaø caùc ñöôøng cong ngang boong ta tieán haønh veõ tuyeán hình taøu. Trình töï veõ tuyeán hình theo caùc böôùc sau: 2.5.1 Veõ löôùi treân caùc hình chieáu cuûa tuyeán hình: Theo chieàu daøi ta chia ra 10 khoaûng söôøn (goïi laø söôøn lyù thuyeát), khoaûng caùch söôøn lyù thuyeát laø ∆L=L/ 10 (L laø chieàu daøi taøu). Soá ñöôøng nöôùc tuyø thuoäc vaøo môùn nöôùc cuûa taøu. Thoâng thöôøng döôùi ñöôøng nöôùc chôû ñaày ta chia khoaûng 5-7 ñöôøng nöôùc. Soá maët caét doïc phuï thuoäc vaøo chieàu roäng thaân taøu, ngöôøi ta thöôøng veõ 2-3 maët caét doïc. 2.5.2 Veõ ñöôøng bao maët boong vaø ñöôøng nöôùc thieát keá (hình 5) Hình daïng muõi taøu, ñuoâi taøu, ñöôøng cong maët boong …. ñaõ xaùc ñònh ôû treân. Ta tieán haønh veõ leân hình chieáu caïnh vaø hình chieáu baèng cuûa tuyeán hình, trong quaù trình ñoù ta hieäu chænh laïi caùc ñöôøng treân ñeå chuùng ñöôïc trôn ñeàu. Veõ ñöôøng nöôùc chôû ñaày leân caùc hình chieáu 2.5.3 Veõ maët caét ngang giöõa taøu Treân maët caét ngang ta veõ maët caét ngang taïi vò trí söôøn giöõa theo heä soá vaø dieän tích maø ta xaùc ñònh tröôùc Phöông phaùp veõ nhö sau: 6
 7. Hình 6: Veõ maët caét ngang - Keû ñöôøng thaúng song song vaø caùch ñöôøng doïc taâm moät khoaûng laø c=F/2T Trong ñoù F laø dieän tích maët caét ngang söôøn giöõa. T laø môùn nöôùc taøu - Veõ ñöôøng cong söôøn sao cho hai dieän tích W1=W2 - Baùn kính hoâng ñöôïc tính nhö sau: BT (1 − β ) R= 0,420 2 - Caùc maët caét taïi caùc söôøn khaùc veõ töông töï nhö treân Khi veõ maët caét ngang phaûi ñaûm baûo löôïng chieám nöôùc cuûa taøu Sau khi ñaõ veõ xong moät soá maët caét ngang treân ñöôøng hình daùng maët caét ngang ta laáy caùc nöûa chieàu roäng ñeå veõ caùc ñöôøng nöôùc khaùc. Töø ñöôøng nöôùc môùi veõ phaùt trieån theâm caùc maët caét ngang môùi. Sau khi caùc ñöôøng ñöôøng nöôùc vaø maët caét ngang ñaõ khôùp nhau trôn tru ta tieán haønh veõ caùc ñöôøng caét doïc, hieäu chænh laïi caùc maët caét ngang vaø ñöôøng nöôùc. Cuoái cuøng duøng caùc ñöôøng cheùo ñeå kieåm tra laïi ñoä trôn tru cuûa ñöôøng hình daùng. Khi ñaõ coù tuyeán hình sô boä trôn tru ta tieán haønh ño ñaït, tính toaùn kieåm tra laïi caùc thoâng soá ban ñaàu cuûa tuyeán hình taøu laø löôïng chieám nöôùc V, caùc heä soá α, δ, β, ϕ cuõng nhö taâm noåi XC cuûa taøu. Neáu coù sai soá ±1% thì chuùng ta phaûi ñieàu chænh tuyeán hình laïi cho phuø hôïp. 7
 8. 1.4.1 Thieát keá ñöôøng hình taøu theo seri 60 Trong chöøng hai thaäp nieân, boán möôi vaø naêm möôi taïi Myõ ngöôøi ta tieán haønh thí nghieäm moâ hình taøu vaän taûi moät chaân vòt. Seri naøy ñöôïc coâng boá trong taäp san SNAME vaøo cuoái nhöõng naêm 1950, mang teân goïi seri 60. Toaøn boä seri goàm 45 moâ hình. Caùc tham soá chính thay ñoåi trong phaïm vi: CB = 0,6 ÷ 0,8 L/B = 6 ÷ 8; B/T = 2,5 ÷ 3,5; LCB = 2,5 ÷ 3,5 L. Seri 60 ñöôïc duøng cho taøu daøi côõ töø 135m trôû leân, ñöôøng söôøn muõi thay ñoåi töø U trung bình (CB = 0,6) ñeán thieân veà U vôùi CB = 0,8. Hình 1.17: Ñöôøng hình tieâu bieåu seri 60 Thieát keá ñöôøng hình theo maãu taøu seri 60 cuûa Todd thöïc hieän theo caùc böôùc sau ñaây. 1- Xaùc ñònh baùn kính cung hoâng taøu r r = Kr B × T trong ñoù Kr ñoïc töø baûng sau. CB 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 Kr 0,229 0,216 0,204 0,193 0,180 0,167 0,153 0,136 8
 9. 2- Xaùc ñònh chieàu daøi oáng truï giöõa taøu LM CB 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 LM/L 0 0,010 0,034 0,075 0,120 0,165 0,210 0,255 Hình 1.19 3- Xaùc ñònh chieàu daøi oáng truï phía muõi LF, hoaëc Lm, so vôùi LA, theo CB vaø LCF, hình 1.19 CB 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 LCF,% -2,5 0,500 0,491 0,476 0,459 0,440 0,414 0,390 0,363 -1,5 0,5 0,49 0,474 0,453 0,43 0,404 0,38 0,353 -0,5 0,5 0,489 0,472 0,447 0,42 0,394 0,37 0,343 +0,5 0,5 0,488 0,470 0,441 0,41 0,384 0,36 0,333 1,5 0,5 0,487 0,468 0,435 0,40 0,374 0,35 0,323 2,5 0,5 0,486 0,466 0,429 0,39 0,364 0,34 0,313 3,5 0,5 0,485 0,464 0,423 0,38 0,354 0,33 0,303 4- Xaùc ñònh chieàu daøi oáng laùi LA = L - LM - LF, (H.1.19) CP , F 5- Xaùc ñònh tyû leä a = töø baûng 1.6 CP , A Trong ñoù caùc chæ soá A – phía laùi, F – phía muõi. Heä soá ñaày laêng truï cho ñoaïn muõi vaø laùi tính theo coâng thöùc CP × L − LM CP , A = ; CP,F = a.CP,A. LF × a − LA Tyû leä a tính theo CB vaø LCF (H.1.19). 9
 10. Baûng 1.6 CB 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 LCB,% -2,5 0,830 0,835 0,838 0,838 0,835 0,827 0,817 0,808 -1,5 0,896 0,892 0,887 0,885 0,883 0,878 0,872 0,865 -0,5 0,967 0,954 0,942 0,931 0,923 0,917 0,012 0,907 +0,5 1,038 1,019 1,000 0,983 0,972 0,968 0,965 0,962 1,5 1,115 1,091 1,068 1,044 1,025 1,020 1,020 1,020 2,5 1,215 1,174 1,134 1,101 1,083 1,062 1,083 1,085 3,5 1,367 1,300 1,235 1,179 1,142 1,144 1,147 1,152 6- Chieàu roäng lôùn nhaát nöûa ñöôøng nöôùc Bmax B 8r - Vôùi 0,25 nT < r : = − r − 0, 25nT −1 2 2 nT Bmax B - Vôùi 0,26 nT ≥ r : = 2 2 7- Tính giaù trò ñaïi löôïng Y F , Y A theo caùc baûng sau, tuøy thuoäc môùn nöôùc taøu Baûng 1.7 Taïi T = 0 i/ ϕ muõi 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,931 0,941 0,953 0,954 0,975 0,983 0,990 0,994 0,995 0,995 0,995 2 0,807 0,828 0,845 0,863 0,893 0,925 0,950 0,965 0,969 0,970 0,970 3 0,639 0,660 0,680 0,704 0,760 0,818 0,864 0,895 0,911 0,918 0,920 4 0,443 0,463 0,484 0,524 0,599 0,675 0,736 0,777 0,802 0,818 0,826 5 0,259 0,270 0,295 0,343 0,425 0,510 0,578 0,629 0,660 0,680 0,699 6 0,124 0,131 0,151 0,194 0,262 0,340 0,410 0,460 0,495 0,525 0,553 7 0,050 0,052 0,064 0,089 0,130 0,187 0,250 0,298 0,332 0,367 0,400 8 0,020 0,020 0,024 0,035 0,054 0,082 0,118 0,152 0,183 0,215 0,245 9 0,012 0,012 0,013 0,014 0,017 0,023 0,035 0,049 0,061 0,076 0,090 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taïi T = 0,25 i/ ϕ muõi 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,970 0,980 0,986 0,990 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 2 0,904 0,931 0,950 0,962 0,970 0,978 0,980 0,985 0,988 0,989 0,990 3 0,802 0,846 0,876 0,900 0,920 0,936 0,950 0,959 0,963 0,968 0,970 4 0,678 0,725 0,766 0,803 0,838 0,868 0,892 0,910 0,920 0,929 0,937 5 0,540 0,580 0,625 0,673 0,720 0,764 0,801 0,830 0,850 0,869 0,889 6 0,401 0,427 0,468 0,521 0,579 0,631 0,678 0,714 0,747 0,783 0,821 7 0,271 0,288 0,320 0,365 0,420 0,473 0,523 0,570 0,617 0,668 0,724 8 0,163 0,174 0,194 0,224 0,260 0,300 0,346 0,397 0,455 0,520 0,582 9 0,076 0,081 0,090 0,102 0,118 0,137 0,163 0,199 0,244 0,298 0,351 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taïi T = 0,50 i/ ϕ muõi 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10
 11. 1 0,974 0,993 0,995 0,997 0,998 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 0,929 0,967 0,980 0,986 0,989 0,990 0,991 0,992 0,994 0,996 0,997 3 0,899 0,898 0,923 0,941 0,956 0,967 0,974 0,980 0,985 0,988 0,990 4 0,738 0,792 0,833 0,865 0,889 0,909 0,926 0,940 0,954 0,965 0,974 5 0,600 0,650 0,696 0,740 0,779 0,814 0,849 0,879 0,903 0,924 0,943 6 0,458 0,493 0,537 0,585 0,634 0,684 0,733 0,776 0,816 0,853 0,889 7 0,317 0,340 0,371 0,416 0,467 0,520 0,576 0,633 0,687 0,741 0,794 8 0,190 0,200 0,221 0,253 0,293 0,338 0,387 0,446 0,510 0,580 0,651 9 0,085 0,086 0,094 0,110 0,130 0,153 0,182 0,220 0,269 0,331 0,407 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taïi T = 0,75 i/ ϕ muõi 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,987 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 0,940 0,972 0,984 0,990 0,989 0,995 0,996 0,997 0,998 0,999 1,000 3 0,867 0,910 0,935 0,950 0,956 0,972 0,960 0,987 0,990 0,992 0,996 4 0,754 0,823 0,855 0,883 0,889 0,927 0,948 0,961 0,971 0,980 0,986 5 0,628 0,680 0,728 0,770 0,779 0,840 0,873 0,902 0,926 0,948 0,965 6 0,484 0,524 0,570 0,616 0,634 0,710 0,759 0,806 0,050 0,888 0,920 7 0,330 0,360 0,384 0,436 0,467 0,545 0,604 0,662 0,719 0,774 0,830 8 0,199 0,209 0,231 0,266 0,293 0,351 0,402 0,465 0,532 0,605 0,678 9 0,086 0,090 0,100 0,114 0,130 0,159 0,190 0,230 0,281 0,345 0,420 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taïi T = 1,00 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 i/ ϕ muõi 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,987 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 0,941 0,975 0,984 0,990 0,992 0,996 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 3 0,879 0,917 0,943 0,961 0,972 0,980 0,988 0,990 0,994 0,997 0,998 4 0,770 0,830 0,870 0,896 0,920 0,939 0,960 0,973 0,982 0,989 0,990 5 0,645 0,706 0,756 0,795 0,830 0,860 0,890 0,919 0,943 0,965 0,980 6 0,509 0,550 0,597 0,644 0,691 0,740 0,785 0,830 0,870 0,906 0,940 7 0,360 0,383 0,421 0,465 0,515 0,568 0,623 0,681 0,740 0,800 0,860 8 0,113 0,224 0,249 0,280 0,321 0,365 0,419 0,480 0,550 0,625 0,700 9 0,092 0,100 0,110 0,124 0,143 0,170 0,203 0,242 0,295 0,365 0,440 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 12. Taïi T = 1,25 i/ ϕ muõi 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 0,950 0,978 0,988 0,991 0,994 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3 0,881 0,929 0,954 0,969 0,979 0,985 0,989 0,992 0,995 0,997 0,998 4 0,798 0,850 0,890 0,919 0,936 0,950 0,964 0,979 0,987 0,991 0,995 5 0,680 0,743 0,790 0,824 0,853 0,879 0,905 0,931 0,956 0,975 0,990 6 0,548 0,597 0,642 0,685 0,725 0,765 0,808 0,850 0,888 0,924 0,959 7 0,398 0,425 0,464 0,510 0,557 0,606 0,659 0,712 0,767 0,821 0,878 8 0,250 0,263 0,290 0,325 0,367 0,412 0,460 0,513 0,578 0,652 0,730 9 0,122 0,130 0,141 0,158 0,177 0,200 0,232 0,275 0,328 0,395 0,473 10 0,018 0,019 0,019 0,020 0,020 0,021 0,026 0,031 0,040 0,051 0,069 Taïi T = 1,50 0,550 0,575 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 i/ ϕ muõi 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 0,959 0,979 0,990 0,996 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3 0,899 0,940 0,965 0,980 0,985 0,990 0,995 0,998 1,000 1,000 1,000 4 0,825 0,880 0,920 0,941 0,951 0,960 0,970 0,980 0,990 0,997 0,998 5 0,730 0,794 0,839 0,866 0,883 0,899 0,920 0,945 0,970 0,988 0,994 6 0,615 0,670 0,712 0,747 0,772 0,798 0,834 0,879 0,919 0,950 0,970 7 0,478 0,522 0,555 0,585 0,620 0,659 0,709 0,760 0,812 0,863 0,908 8 0,334 0,355 0,380 0,406 0,440 0,480 0,529 0,580 0,639 0,705 0,776 9 0,190 0,194 0,207 0,223 0,242 0,267 0,298 0,337 0,390 0,455 0,539 10 0,040 0,041 0,041 0,044 0,049 0,054 0,062 0,071 0,088 0,111 0,155 Taïi T = 0 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0 0 0 0 0 0 1 0,013 0,013 0,014 0,019 0,033 0,057 2 0,045 0,062 0,065 0,066 0,108 0,158 3 0,143 0,160 0,169 0,175 0,212 0,267 4 0,230 0,285 0,310 0,324 0,356 0,405 5 0,359 0,426 0,470 0,491 0,515 0,549 6 0,508 0,582 0,630 0,655 0,676 0,702 7 0,661 0,724 0,775 0,807 0,821 0,838 8 0,809 0,852 0,890 0,918 0,928 0,932 9 0,933 0,950 0,970 0,980 0,985 0,985 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12
 13. Taïi T = 0,25 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0 0 0 0 0 0 1 0,060 0,068 0,071 0,080 0,100 0,126 2 0,143 0,170 0,195 0,222 0,267 0,321 3 0,260 0,297 0,335 0,382 0,440 0,494 4 0,384 0,435 0,490 0,552 0,606 0,649 5 0,529 0,588 0,650 0,710 0,750 0,779 6 0,685 0,737 0,789 0,840 0,870 0,882 7 0,820 0,859 0,896 0,929 0,945 0,951 8 0,920 0,940 0,960 0,978 0,985 0,990 9 0,967 0,983 0,991 0,997 0,999 1,000 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Taïi T = 0,50 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0 0 0 0 0 0 1 0,070 0,079 0,067 0,095 0,121 0,167 2 0,180 0,210 0,240 0,280 0,340 0,418 3 0,311 0,367 0,422 0,480 0,545 0,615 4 0,475 0,538 0,603 0,668 0,723 0,765 5 0,654 0,710 0,765 0,819 0,854 0,875 6 0,819 0,852 0,889 0,924 0,939 0,947 7 0,929 0,948 0,968 0,980 0,984 0,984 8 0,985 0,990 0,993 0,997 0,999 1,000 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Taïi T = 0,75 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0 0 0 0 0 0 1 0,094 0,106 0,120 0,140 0,202 0,287 2 0,260 0,290 0,329 0,380 0,470 0,556 3 0,459 0,499 0,550 0,609 0,670 0,725 4 0,643 0,690 0,738 0,784 0,816 0,843 5 0,795 0,830 0,868 0,900 0,913 0,928 6 0,910 0,928 0,948 0,966 0,970 0,973 7 0,974 0,980 0,989 0,992 0,994 0,995 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 13
 14. Taïi T = 1,00 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0,074 0,079 0,081 0,088 0,165 0,240 1 0,280 0,294 0,310 0,338 0,450 0,544 2 0,484 0,511 0,541 0,580 0,650 0,717 3 0,670 0,700 0,730 0,758 0,788 0,826 4 0,819 0,840 0,860 0,877 0,886 0,900 5 0,910 0,923 0,940 0,949 0,950 0,955 6 0,960 0,970 0,978 0,984 0,984 0,988 7 0,989 0,990 0,994 0,998 0,998 0,999 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Taïi T = 1,25 i/ ϕ laùi 0,600 0,625 0,650 0,675 0,700 0,725 0 0,268 0,269 0,270 0,275 0,374 0,460 1 0,503 0,518 0,531 0,550 0,635 0,710 2 0,680 0,690 0,711 0,740 0,787 0,825 3 0,819 0,828 0,847 0,862 0,878 0,895 4 0,912 0,925 0,934 0,938 0,939 0,945 5 0,965 0,971 0,978 0,978 0,978 0,980 6 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 0,995 7 0,995 0,997 0,998 0,999 1,000 1,000 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8- Tính nöûa chieàu roäng söôøn cho moãi ñöôøng nöôùc Bmax YA,in = Y A × 2 Bmax YF ,in = Y F × 2 9- Veõ ñöôøng bao phía muõi vaø laùi taøu 14
 15. Hình 1.20 1.4.2 Ñöôøng hình taøu ven bieån, moät chaân vòt Trong taïp chí TIESS töø 1952/1954 ñaõ coâng boá keát quaû thöû moâ hình taøu ven bieån, thöïc hieän taïi National Physical Laboratory, Anh1. Ñöôøng hình tieâu bieåu seri Dawson ñöôïc trình baøy taïi hình 1.21. Hình 1.21: Ñöôøng hình taøu vaän taûi ven bieån 1 J. Dawson “Resistance of Single-Screw Coasters”, TIESS, 1952 - 1954 15
 16. Keát quaû nghieân cöùu veà söùc caûn, ñoäng löïc ñaåy taøu cho loaït taøu Dawson thöïc hieän cho ba daõy moâ hình taøu, tyû leä giöõa chieàu daøi vaø chieàu roäng taøu coá ñònh nhö sau: 5,5; 6,0 vaø 6,5. Moãi daõy moâ hình naøy ngöôøi ta thay ñoåi heä soá ñaày theå tích CB theo chuaån: 0,65; 0,70 vaø 0,75. Taâm noåi taøu aùp duïng cho moãi daõy moâ hình LCB/L, tính baèng %: Vôùi CB = 0,65: –2,0 –1,0 0,0 vaø 2,0 Vôùi CB = 0,70: –1,0 0,0 1,0 vaø 2,0 Vôùi CB = 0,75: -1,0 0,0 1,0 vaø 2,0 Keát quaû thöû nghieäm cho pheùp nhöõng nhaø nghieân cöùu phaùt trieån moâ hình treân cho loaït taøu maãu vôùi giôùi haïn thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá khaù roäng. Cuï theå hôn, ñöôøng hình maãu ñöôïc xaùc laäp cho taøu vôùi heä soá CB thay ñoåi moãi laàn 0,01: 0,650 0,660 0,670... , 0,740 0,750. Taâm noåi thay ñoåi trong caùc phöông aùn theo böôùc nhaûy 0,5%. Doïc chieàu daøi moâ hình ngöôøi ta chia taøu laøm 10 söôøn lyù thuyeát. Qui ñoåi töø söôøn ghi treân moâ hình veà daïng söôøn lyù thuyeát thöïc hieän theo baûng 1.8: Söôøn moâ hình Söôøn lyù thuyeát Söôøn moâ hình Söôøn lyù thuyeát 1 0 11 7 2 ¼ 12 8 3 ½ 13 8½ 4 1 14 9 5 1½ 15 9½ 6 2 16 9¾ 7 3 17 10 8 4 9 5 10 6 Seri taøu mang teân Dawson thích hôïp cho taøu ven bieån côõ 2.000 – 3.000 dwt. Moät soá moâ hình ñöôïc cheùp laïi taïi caùc baûng 1.9. 16
 17. Baûng 1.9 δ = 0, 795 ; MODEL 571 1/6T 2/6T 3/6T 4/6T 5/6T T 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 23,85 6,13 6,02 6,65 11,28 26,13 44,10 16,64 20,24 22,84 30,48 45,55 61,19 40,55 47,94 55,58 64,79 75,08 83,93 61,27 71,04 78,82 85,56 90,95 94,98 78,03 86,57 91,89 95,39 97,73 99,11 89,72 95,28 97,87 99,07 98,80 10,000 96,26 98,85 99,80 99,95 100,00 100,00 99,12 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,20 99,85 99,90 99,91 99,92 99,94 95,16 97,92 98,48 98,64 98,87 99,09 83,79 89,39 91,20 92,11 92,93 99,09 60,65 68,89 72,70 75,01 76,80 78,61 24,09 32,63 37,74 41,30 43,86 46,25 4,21 11,33 15,57 18,65 21,18 25,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δ = 0, 050 B = 2, 0 XF = -2,6 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143 0,235 0,313 2 0,000 0,019 0,016 0,016 0,090 0,241 0,332 0,406 3 0,018 0,037 0,055 0,103 0,205 0,337 0,423 0,494 4 0,030 0,117 0,179 0,364 0,415 0,521 0,599 0,657 5 0,058 0,250 0,351 0,501 0,605 0,686 0,747 0,793 6 0,176 0,432 0,546 0,689 0,768 0,824 0,861 0,891 7 0,536 0,764 0,852 0,910 0,966 1,980 1,987 1,992 8 0,780 0,933 0,980 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 0,822 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,705 0,870 0,926 0,969 0,985 0,995 0,996 1,000 11 0,430 0,657 0,740 0,812 0,846 0,865 0,879 0,902 12 0,150 0,378 0,462 0,545 0,583 0,607 0,635 0,671 13 0,050 0,244 0,320 0,398 0,434 0,456 0,482 0,520 14 0,010 0,130 0,187 0,252 0,283 0,301 0,324 0,356 15 0,000 0,038 0,067 0,110 0,130 0,147 0,163 0,189 16 0,000 0,000 0,012 0,036 0,053 0,068 0,084 0,105 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 L = 1,00 δ = 0, 650 B = 2,00 XF = −1, 50 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143 0,234 0,313 2 0,000 0,016 0,016 0,017 0,089 0,238 0,329 0,403 17
 18. 3 0,018 0,035 0,052 0,098 0,197 0,328 0,419 0,488 4 0,028 0,106 0,165 0,313 0,397 0,479 0,586 0,645 5 0,047 0,231 0,328 0,475 0,583 0,666 0,730 0,778 6 0,154 0,402 0,514 0,660 0,745 0,805 0,844 0,873 7 0,507 0,733 0,832 0,904 0,963 1,971 1,978 1,985 8 0,763 0,919 0,970 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 9 0,822 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,714 0,886 0,941 0,979 0,990 0,996 0,998 1,000 11 0,462 0,683 0,772 0,836 0,867 0,884 0,898 0,919 12 0,168 0,399 0,484 0,566 0,604 0,628 0,656 0,692 13 0,062 0,256 0,335 0,414 0,451 0,474 0,498 0,536 14 0,010 0,136 0,195 0,259 0,291 0,310 0,331 0,366 15 0,000 0,039 0,070 0,112 0,133 0,151 0,169 0,198 16 0,000 0,000 0,012 0,038 0,056 0,070 0,085 0,107 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 L = 1,00 δ = 0, 650 B = 2,00 XF = −1, 00 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,144 0,234 0,312 2 0,000 0,016 0,016 0,019 0,088 0,234 0,326 0,400 3 0,018 0,033 0,048 0,092 0,188 0,320 0,415 0,482 4 0,026 0,095 0,151 0,262 0,379 0,437 0,572 0,632 5 0,036 0,212 0,305 0,449 0,561 0,645 0,712 0,762 6 0,132 0,371 0,481 0,630 0,722 0,785 0,826 0,855 7 0,478 0,702 0,812 0,897 0,959 1,962 1,968 1,977 8 0,745 0,905 0,960 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 9 0,822 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,722 0,902 0,955 0,988 0,995 0,998 1,000 1,000 11 0,495 0,709 0,803 0,859 0,889 0,903 0,916 0,936 12 0,185 0,421 0,507 0,588 0,625 0,649 0,676 0,714 13 0,075 0,268 0,350 0,431 0,469 0,493 0,515 0,552 14 0,010 0,142 0,203 0,267 0,299 0,319 0,339 0,376 15 0,000 0,039 0,072 0,114 0,136 0,155 0,174 0,207 16 0,000 0,000 0,012 0,041 0,059 0,072 0,085 0,109 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 18
 19. L = 1,00 δ = 0, 660 B = 2,00 XF = −0, 50 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 0,235 0,311 2 0,000 0,016 0,016 0,018 0,075 0,225 0,323 0,399 3 0,010 0,031 0,045 0,080 0,169 0,309 0,406 0,478 4 0,014 0,085 0,133 0,232 0,349 0,464 0,556 0,631 5 0,020 0,180 0,265 0,402 0,518 0,612 0,686 0,743 6 0,080 0,314 0,424 0,571 0,675 0,746 0,798 0,838 7 0,386 0,630 0,735 0,849 0,902 1,933 1,951 0,965 8 0,694 0,871 0,932 0,980 9,993 1,997 1,000 1,000 9 0,821 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,772 0,940 0,983 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11 0,575 0,798 0,868 0,926 0,948 0,959 0,967 0,974 12 0,229 0,507 0,597 0,687 0,725 0,749 0,772 0,805 13 0,101 0,335 0,432 0,514 0,557 0,584 0,613 0,648 14 0,022 0,181 0,254 0,330 0,367 0,395 0,421 0,457 15 0,000 0,048 0,087 0,140 0,171 0,193 0,216 0,245 16 0,000 0,000 0,014 0,048 0,072 0,090 0,110 0,135 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 L = 1,00 δ = 0, 660 B = 2,00 XF = 1, 00 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 0,235 0,310 2 0,000 0,016 0,016 0,016 0,068 0,223 0,321 0,395 3 0,010 0,028 0,042 0,076 0,161 0,303 0,401 0,473 4 0,014 0,079 0,125 0,219 0,336 0,452 0,546 0,635 5 0,018 0,167 0,249 0,384 0,500 0,596 0,673 0,730 6 0,060 0,287 0,398 0,547 0,652 0,728 0,783 0,824 7 0,335 0,595 0,703 0,828 0,882 1,917 1,939 0,955 8 0,664 0,856 0,921 0,971 9,988 1,996 1,000 1,000 9 0,821 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,784 0,946 0,988 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11 0,612 0,821 0,889 0,941 0,960 0,971 0,977 0,982 12 0,272 0,536 0,626 0,713 0,751 0,775 0,797 0,826 13 0,112 0,360 0,451 0,539 0,580 0,608 0,635 0,670 14 0,024 0,195 0,270 0,347 0,386 0,411 0,438 0,474 15 0,000 0,052 0,093 0,150 0,181 0,203 0,225 0,253 16 0,000 0,000 0,014 0,051 0,075 0,094 0,115 0,139 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 19
 20. L = 1,00 δ = 0, 670 B = 2,00 XF = 1, 50 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 0,241 0,316 2 0,000 0,016 0,017 0,017 0,093 0,247 0,344 0,419 3 0,015 0,042 0,063 0,011 0,211 0,346 0,440 0,534 4 0,026 0,106 0,195 0,349 0,428 0,533 0,622 0,687 5 0,062 0,268 0,371 0,519 0,624 0,706 0,770 0,821 6 0,185 0,453 0,566 0,700 0,787 0,842 0,882 0,911 7 0,559 0,784 0,869 0,930 0,972 0,984 1,990 0,994 8 0,786 0,939 0,984 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 0,822 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,729 0,898 0,949 0,981 0,992 0,997 0,998 1,000 11 0,462 0,695 0,782 0,856 0,888 0,907 0,920 0,937 12 0,156 0,411 0,506 0,604 0,655 0,685 0,714 0,747 13 0,052 0,270 0,357 0,451 0,309 0,534 0,564 0,600 14 0,010 0,145 0,212 0,291 0,334 0,362 0,392 0,427 15 0,000 0,042 0,076 0,126 0,157 0,109 0,204 0,235 16 0,000 0,000 0,012 0,043 0,065 0,085 0,106 0,134 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 L = 1,00 δ = 0, 670 B = 2,00 XF = 0, 50 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141 0,236 0,311 2 0,000 0,016 0,016 0,018 0,078 0,228 0,327 0,404 3 0,010 0,034 0,049 0,085 0,175 0,315 0,414 0,489 4 0,013 0,091 0,143 0,244 0,361 0,477 0,571 0,644 5 0,023 0,192 0,280 0,419 0,535 0,629 0,705 0,764 6 0,091 0,334 0,447 0,595 0,696 0,765 0,817 0,858 7 0,420 0,661 0,762 0,867 0,917 0,946 1,962 0,974 8 0,718 0,888 0,945 0,986 0,996 0,998 1,000 1,000 9 0,822 0,964 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 0,782 0,945 0,985 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11 0,584 0,804 0,876 0,933 0,954 0,964 0,970 0,977 12 0,234 0,512 0,608 0,705 0,747 0,772 0,796 0,829 13 0,110 0,342 0,442 0,534 0,583 0,615 0,646 0,680 14 0,024 0,187 0,263 0,346 0,391 0,424 0,453 0,489 15 0,000 0,050 0,090 0,149 0,183 0,209 0,236 0,226 16 0,000 0,000 0,015 0,051 0,077 0,098 0,121 0,148 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 L = 1,00 δ = 0, 670 B = 2,00 XF = 0, 50 T = 1,00 St/WL 0 1/2 1 2 3 4 5 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141 0,236 0,310 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản