intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

181
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không khí từ lọc gió sẽ đi qua cảm biến đo lưu lượng gió và đẩy mở tấm đo gió trước khi đi vào khoang nạp khí. Lượng khí nạp đi vào khoang nạp khí được xác định bằng độ mở của bướm ga. Từ khoang nạp khí, không khí sẽ được phân phối đến từng đường ống nạp và hút vào trong lòng xylanh. Khi động cơ còn lạnh, van khí phụ mở cho phép không khí đi vào khoang nạp khí. Không khí sẽ đi vào khoang nạp khí để tăng tốc độ không tải (cầm chừng) của động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 6

  1. Chương 6: HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU a. Khaùi quaùt o Nhieân lieäu ñöôïc huùt töø thuøng xaêng baèng bôm xaêng ñöa (döôùi aùp suaát) qua loïc xaêng ñeán caùc kim phun vaø kim phun khôûi ñoäng laïnh. o Boä oån ñònh aùp suaát ñieàu khieån aùp suaát cuûa ñöôøng nhieân lieäu (phía coù aùp suaát cao). o Nhieân lieäu thöøa ñöôïc ñöa trôû laïi bình xaêng qua oáng hoài. o Boä giaûm rung ñoäng cô coù taùc duïng haáp thuï caùc dao ñoäng nhoû cuûa aùp suaát nhieân lieäu do söï phun nhieân gaây ra. o Caùc kim phun nhieân lieäu vaøo ñöôøng oáng naïp tuøy theo caùc tín hieäu ñöôïc boä vi xöû lí tính toaùn. o Kim phun khôûi ñoäng naâng cao tính naêng khôûi ñoäng baèng caùch phun nhieân lieäu vaøo khoang naïp khí chæ khi nhieät ñoä nöôùc maùt thaáp. Hình 8.9 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu 4. HỆ THỐNG NẠP KHÍ
  2. a. Khái quát Không khí từ lọc gió sẽ đi qua cảm biến đo lưu lượng gió và đẩy mở tấm đo gió trước khi đi vào khoang nạp khí. Lượng khí nạp đi vào khoang nạp khí được xác định bằng độ mở của bướm ga. Từ khoang nạp khí, không khí sẽ được phân phối đến từng đường ống nạp và hút vào trong lòng xylanh. Khi động cơ còn lạnh, van khí phụ mở cho phép không khí đi vào khoang nạp khí. Không khí sẽ đi vào khoang nạp khí để tăng tốc độ không tải (cầm chừng) của động cơ (còn gọi là “tốc độ không tải nhanh”) thậm chí lúc cánh bướm ga còn đóng. Hình 8.19 Sơ đồ hệ thống nạp khí 5. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ a. Khái quát Hệ thống điều khiển điện tử bao gồm ba phần: o Các cảm biến, chúng nhận biết các chế độ hoạt động khác nhau của động cơ. o Bộ ECU, nó tính toán lượng phun (chu kỳ) dựa trên các tín hiệu (dữ liệu) từ các cảm biến. o Và bộ chấp hành, nó điều khiển việc phun xăng dựa trên các tín hiệu từ ECU.
  3. Các cảm biến nhận biết lượng khí nạp, tốc độ động cơ, tải của động cơ, nhiệt độ nước làm mát và không khí nạp, sự tăng/giảm tốc và gửi các tín hiệu này đến ECU. ECU sau đó sẽ xác định khoảng thời gian phun chính xác và gửi một tín hiệu đến các kim phun. Các kim phun sẽ phun nhiên liệu vào đường ống nạp nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào tín hiệu này. Phần này chúng ta sẽ học các chi tiết và tín hiệu sau, còn bộ chấp hành đã học ở phần hệ thống nhiên liệu và nạp khí o Cảm biến lưu lượng khí nạp o Cảm biến vị trí cánh bướm ga o Cảm biến nhiệt độ nước làm mát o Cảm biến nhiệt độ không khí nạp o Tín hiệu đánh lửa của động cơ (IG) o Tín hiệu máy khởi động (STA) o Rờ le EFI chính o Cảm biến nồng độ Oxy (chỉ có ở một số xe) Hình 8.29 Sơ đồ tổng quát hệ thống điều khiển điện tử
  4. a) Điều khiển bơm xăng Hình 8.30 Sơ đồ khối điều khiển bơm xăng
  5. b) Điều khiển lượng phun Hình 8.31 Sơ đồ khối điều khiển lượng phun
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2