Chương trình Mô đun đào tạo nghề Cơ điện tử - MD 06: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén

Chia sẻ: Tùy Duyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
14
download

Chương trình Mô đun đào tạo nghề Cơ điện tử - MD 06: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô đun này gồm có các bài học: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén; thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển khí nén ứng dụng; lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống điện - khí nén; thiết kế lắp đặt và kiêm tra hệ thống điều khiển điện - khí nén ứng dụng; tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều khiển khí nén, điện - khí nén.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình Mô đun đào tạo nghề Cơ điện tử - MD 06: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén

&ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> /GEJCVTQPKEƠ<br /> <br /> *ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE<br /> <br /> /¯ ơWP<br /> <br /> .ijR ơĻV XıP J›PJ X› MKŇO VTC Jŋ VJŕPI<br /> 2TQFWEVKQP QH OGEJCPKECN ƠWDCƠƠGODNKGƠ<br /> MJ¨ P¤P ơKŅW MJKŇP ơKŋP<br /> D[ OCPWCN RTQFWEVKQP MJ¨ P¤P<br /> /& /&<br /> %&6 <br /> <br /> &ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> <br /> :WĩV DħP<br /> *ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE<br /> &ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> 6řPI EũE &ĥ[ PIJŅ 6%&0 <br /> Ƥ $ 2Jŕ 0IW[ʼnP $ōPJ -JK¥O<br /> *› 0ŝK 8KŋV 0CO<br /> 6GN<br />  Ƥ Ƥ 2J­PI 6řPI JŧR ¿ŕK PIQĥK <br /> (CZ<br />  Ƥ <br /> &ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO<br /> 6ř EJŭE *ŧR VœE -Ž VJWıV ¿ŭE<br /> 6īPI Ɵŕ 0Iƞ Ƥ 2Jŕ 6ĥ 3WCPI $űW<br /> *› 0ŝK 8KŋV 0CO<br /> 6GN<br />  Ƥ Ƥ<br /> (CZ<br />  Ƥ Ƥ<br /> 9GDƠKVG YYYVXGVXKGVPCOQTI<br /> 6œE IKħ<br /> <br /> $GTPF #ƠOWƠ<br /> 2JĥO 6JCPJ 6´PI<br /> 0IW[ʼnP 2JµE ¿œQ<br /> 2JCP 8ěP )KħP<br /> -JWĩV 6JCPJ ƟġP<br /> .¸ 8ƚ ƟġP<br /> &ŏEJ VJWıV 2JĥO 6JCPJ 6´PI<br /> 6JKŃV MŃ<br /> /CTKGVVG ,WPM $GTNKP VTCPI D§C <br /> *§PJ ħPJ<br /> 4CNH $ƖEMGT $GTNKP VTCPI D§C <br /> 0ěO X› PġK ZWĩV DħP *› 0ŝK <br /> <br /> Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam<br /> <br /> Chương trình mô đun đào tạo:<br /> Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện –<br /> khí nén<br /> Mã số mô đun:<br /> MD06<br /> Thời gian đào tạo: 120 giờ.<br /> <br /> (Lý thuyết: 24giờ; Thực hành: 96giờ)<br /> <br /> I. Vị trí, tính chất của mô đun.<br /> -<br /> <br /> Mô đun này được biên soạn trên cơ sở các đồ án (bài tập) đơn lẻ, nhằm phát triển và<br /> triển khai hệ thống hoặc cụm thiết bị khí nén, điện khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Mỗi đồ án (bài tập) đều được định hướng theo hành động và được triển khai theo cách<br /> nhằm giúp người học có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra công việc của họ<br /> một cách độc lập.<br /> <br /> -<br /> <br /> Mỗi đồ án (bài tập) đều đứng độc lập và bao gồm càng nhiều mục tiêu càng tốt, tuy<br /> nhiên có sự giới hạn về mặt nội dung.<br /> <br /> -<br /> <br /> Bắt đầu với một ứng dụng thực tế, người học cần phải phân tích quá trình, thiết kế sơ<br /> đồ mạch và biểu đồ, lắp ráp hệ thống, vận hành thử hệ thống và xử lý lỗi.<br /> <br /> -<br /> <br /> Trước khi học mô đun này, người học cần có các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật cơ khí,<br /> nhất là công nghệ lắp ráp và lắp đặt điện.<br /> <br /> II. Mục tiêu mô đun<br /> Sau khi kết thúc mô đun này, người học có khả năng:<br /> -<br /> <br /> Xây dựng sơ đồ một hệ thống cơ điện tử nói chung.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đọc và áp dụng các tài liệu kỹ thuật.<br /> <br /> -<br /> <br /> Giải quyết các vấn đề theo nhóm một cách có hệ thống.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan tới các quá trình công nghiệp và lập<br /> các sơ đồ tiêu chuẩn hóa.<br /> <br /> -<br /> <br /> Miêu tả chức năng và ứng dụng của các phần tử điện và khí nén trong các hệ thống<br /> điều khiển điện – khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đọc và vẽ sơ đồ mạch đối với hệ thống khí nén, điều khiển điện - khí nén. Cung cấp<br /> giải pháp đối với các ứng dụng đã cho.<br /> <br /> -<br /> <br /> Xác định các bước làm việc để tiến hành việc gá lắp hệ thống khí nén, điều khiển điện –<br /> khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Lựa chọn các phần tử, gá lắp hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén với các phần<br /> tử đào tạo và công nghiệp.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam<br /> -<br /> <br /> Đo, kiểm tra và tính toán các tham số về điện và khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chạy thử, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tiến hành xử lý sự cố và sửa chữa các hỏng hóc một cách có hệ thống trong các hệ<br /> thống khí nén, điều khiển điện – khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Bảo trì và sửa chữa các hệ thống khí nén, điều khiển điện khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đọc được danh mục các phân tử, chỉ định tên đối với các phần tử và lựa chọn các phần<br /> tử từ catalog.<br /> <br /> -<br /> <br /> Miêu tả và tuân thủ các quy tắc an toàn, đặc biệt đối với nguồn điện.<br /> <br /> -<br /> <br /> Giao tiếp với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tự học để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.<br /> <br /> III. Nội dung mô đun.<br /> 1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:<br /> Thời gian<br /> STT Tên các bài trong mô đun<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ<br /> thống khí nén<br /> Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều<br /> khiển khí nén ứng dụng<br /> Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ<br /> thống điện - khí nén<br /> Thiết kế lắp đặt và kiêm tra hệ<br /> thống điều khiển điện - khí nén<br /> ứng dụng<br /> Tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều<br /> khiển khí nén, điện - khí nén<br /> Cộng<br /> <br /> Tổng<br /> số<br /> 40<br /> <br /> Lý<br /> thuyết<br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> Thực hành<br /> <br /> Kiểm tra<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 0<br /> <br /> 40<br /> <br /> 8<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 120<br /> <br /> 24<br /> <br /> 86<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2. Nội dung chi tiết:<br /> Bài 1: Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén<br /> Mục tiêu của bài:<br /> Sau khi kết thúc bài học này,người học có khả năng:<br /> -<br /> <br /> (40h)<br /> <br /> Xây dựng sơ đồ một hệ thống cơ điện tử nói chung.<br /> 2<br /> <br /> Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam<br /> -<br /> <br /> Giải quyết các vấn đề theo nhóm một cách có hệ thống.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan tới các quá trình công nghiệp thông<br /> qua làm việc nhóm.<br /> <br /> -<br /> <br /> Biểu diễn các giải pháp kỹ thuật dưới dạng biểu đồ hành trình bước hoặc các sơ đồ liên<br /> quan.<br /> <br /> -<br /> <br /> Miêu tả chức năng và ứng dụng của các phần tử trong các hệ thống điều khiển khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đọc và vẽ sơ đồ mạch khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Bảo trì và sữa chữa hệ thống khí nén.<br /> <br /> -<br /> <br /> Giao tiếp với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tự học để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.<br /> <br /> Nội dung:<br /> 1.1<br /> 1.2<br /> 1.3<br /> 1.4<br /> 1.5<br /> 1.6<br /> 1.7<br /> 1.8<br /> 1.9<br /> 1.10<br /> 1.11<br /> 1.12<br /> 1.13<br /> 1.14<br /> 1.15<br /> 1.16<br /> 1.17<br /> <br /> Cấu trúc hệ thống điều khiển.<br /> Nguyên lý thiết kế hệ thống điều khiển.<br /> Điều khiển ống chứa phôi với xy lanh khí nén.<br /> Điều khiển xy lanh tự động thu về.<br /> Điều khiển tốc độ di chuyển xy lanh.<br /> Điều khiển với hàm logic AND.<br /> Điều khiển ống chứa phôi với trạng thái ban đầu xy lanh đã duỗi ra.<br /> Điều khiển với hàm logic OR.<br /> Điều khiển với tín hiệu phủ định.<br /> Trạm cấp phôi-Điều khiển với 2 xy lanh<br /> Điều khiển hệ thống tuần tự với tín hiệu xếp chồng<br /> Điều khiển cơ cấu chấp hành tay quay<br /> Điều khiển mô đun vận chuyển<br /> Trạm phân phối làm việc một chu trình<br /> Trạm phân phối làm việc tự động<br /> Máy nén khí điều khiển theo áp suất<br /> Kiểm tra lý thuyết và thực hành<br /> <br /> Bài 2: Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển khí nén ứng dụng –<br /> Máy nén khí<br /> Mục tiêu của bài:<br /> <br /> (8h)<br /> <br /> Sau khi kết thúc bài học này,người học có khả năng:<br /> -<br /> <br /> Vẽ sơ đồ mạch khí nén và sơ đồ hành trình bước<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản