Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
15
download

Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần cứng của một thiết bị bao gồm các linh kiện, phần tử cấu tạo nên thiết bị đó. Tuỳ thuộc vào chức năng, độ phức tạp mà thiết bị đó có cấu tạo đơn giản hay phức tạp. Với cad? giao tiếp chỉ nạp được một loại EPORM 2764, cho nên cấu tạo mạch không quá khó. Sau đây là sơ đồ khối của cad? giao tiếp mà đề tài thiết kế: Pỏt A 8255 Pỏt B Dữ lieu+dchỉ^. thấp 74373 A0÷A7 EPORM 2764 O0÷O7... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 5

  1. CHÖÔNG 5: THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG KHAÙI NIEÄM: Phaàn cöùng cuûa moät thieát bò bao goàm caùc linh kieän, phaàn töû caáu taïo neân thieát bò ñoù. Tuøy thuoäc vaøo chöùc naêng, ñoä phöùc taïp maø thieát bò ñoù coù caáu taïo ñôn giaûn hay phöùc taïp. Vôùi card giao tieáp chæ naïp ñöôïc moät loaïi EPROM 2764, cho neân caáu taïo maïch khoâng quaù khoù. Sau ñaây laø sô ñoà khoái cuûa card giao tieáp maø ñeà taøi thieát keá: A0÷A7 Port A Döõ lieäu+dchæ thaáp 74373 EPROM 8255 2764 Port B O0÷O7 Ñòa chæ cao A8÷A12 Port C Ñieàu khieån Sô ñoà khoái card ghi ñoïc EPROM
  2. Trong ñoù: Port A: duøng ñeå gôûi ñòa chæ byte thaáp vaø döõ lieäu caàn truy xuaát. Port B: duøng ñeå gôûi ñòa chæ byte cao. Port C: duøng ñeå ñieàu chænh quaù trình hoaït ñoäng cuûa maïch.  74373: duøng ñeå choát ñòa chæ bit thaáp ñeå vieäc truy xuaát döõ lieäu khoâng bò aûnh höôûng. NGUOÀN CUNG CAÁP: II.1. NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ: Vieäc EPROM 2764 coù theå laäp trình vôùi hai nguoàn aùp +12,5v hay +21v tuøy theo loaïi. Cho neân khi thieát keá nguoàn phaûi coù hai loaïi nguoàn naøy vôùi söï chuyeån maïch baèng cô khí. Ta laøm theo caùch naøy vì khi mua EPROM ñaõ bieát ñöôïc ñieän aùp caàn naïp ghi treân löng EPROM. Ngoaøi ra ta coøn phaûi thieát keá theâm boä nguoàn chính +5v cung caáp cho toaøn kit Profi – SE vaø caùc linh kieän söû duïng nguoàn naøy ôû card ghi ñoïc EPROM. II.2. THIEÁT KEÁ: II.2.1.Nguoàn +5V: Ñaây laø nguoàn chính cung caáp cho toaøn kit vaø card ghi ñoïc EPROM cho neân doøng tieâu thuï raát lôùn. Rieâng kit Profi – SE ñaõ tieâu thuï heát 0,68 A. Cho neân choïn doøng toaøn heä thoáng laø 1A ñeå ñaûm baûo traùnh hieän töôïng quaù doøng. Töø ñoù ta choïn bieán aùp coù doøng laø 1A, ñieän aùp ngoõ ra 12V. Vì nguoàn nuoâi maïch caàn coù ñoä chính xaùc khaù cao, cho neân ta choïn IC 7805 laøm oån aùp cho maïch. IC naøy coù caùc ñaëc tính sau:
  3. Doøng ra cöïc ñaïi: 1A Ñieän aùp ra (oån aùp): +5V  5%. Ñieän aùp vaøo: Vv: 8÷14V Vuøng ñieän aùp laøm vieäc an toaøn: VSA = V = 3÷9V. Trong IC coù heä thoáng baûo veä khi quaù doøng. Sô ñoà chaân cuûa IC 7805: V IN (+) Out +5V 7805 Sô ñoà nguyeân lyù nguoàn +5v nhö sau: Trong ñoù: C: laø tuï loïc nguoàn coù giaù trò töø 470 ÷ 4700F C1, C2: laø caùc tuï loïc nhieãu ngoõ vaøo vaø ngoõ ra. Theo tính toaùn cuûa nhaø thieát keá C1 = 0,33 F, C2= 0,1 F. II.2.2. BOÄ NGUOÀN +12,5V: Neáu duøng IC oån aùp 7812 thì ngoõ ra cuûa oån aùpchæ +12v. Ñeå coù nguoàn +12,5v ta duøng maïch ñieàu chænh ñieän aùp duøng LM 317 nhö sô ñoà boä nguoàn +21V döôùi ñaây: II.2.3. Nguoàn +21V duøng LM 317: Boä nguoàn duøng LM 317 coù nhöõng öu ñieåm sau: Ñieän aùp ngoõ ra coù theå ñieàu chænh trong phaïm vi roäng ( 1,2 ÷37v). Doøng ñieàu khieån raát beù.
  4. Ñieän aùp vaøo lôùn ( Vv = 32v). Sô ñoà nguyeân lyù nguoàn duøng LM 317: Trong ñoù: C1 = 1 F C2 = 1 F Cref = 10 F R1 = 220  Laø caùc giaù trò do nhaø saûn xuaát cung caáp. Diode coù chöùc naêng baûo veä. R2 duøng ñieàu chænh möùc ñieän aùp ngoõ ra ñieän aùp naøy ñöôïc tính döïa vaøo coâng thöùc sau:  R  V0  1,251  2   I adj R2   R1   Vì doøng Iadj coù giaù trò raát beù neân coù theå boû qua  R  V0  1,251  2  (v)  220  Töø ñoù ta coù:  V  R2   0  1  220  1,25 
  5. Muoán V0 coù giaù trò 5 ÷25V thì ta phaûi choïn R2 laøm bieán trôû.  5  + Khi V0 = 5V thì R2    1  220  660 ()  1,25  + Khi V0 = 25V thì R2   25  1  220  4180 ()    1,25  Vaäy ta choïn R2 laø bieán trôû 5 (K)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản