intTypePromotion=4

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
156
lượt xem
47
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ phận chuyển băng ở máy casêtt có yêu cầu rất cao về mặt cơ khí, máy có chất lượng càng cao thì bộ phận chuyển băng có cơ cấu càng phức tạp. Sửa chữa máy casêtt chủ yếu là tìm hư hỏng trên cơ cấu chuyển băng, vì nếu hỏng trong phần mạch điện thì cách sửa chữa giống như máy tăng âm bị hỏng. 1Yệu cầu đối với bộ phận chuyển băng: Phải đảm bảo băng căng và dịch chuyển băng theo bề mặt làm việc của các đầu từ, băng từ dịch chuyển phải tiếp xúc nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 8

  1. Chương 8: CÔ CAÁU CHUYEÅN BAÊNG Boä phaän chuyeån baêng ôû maùy cassette coù yeâu caàu raát cao veà maët cô khí, maùy coù chaát löôïng caøng cao thì boä phaän chuuyeån baêng coù cô caáu caøng phöùc taïp. Söûa chöõa maùy cassette chuû yeáu laø tìm hö hoûng treân cô caáu chuyeån baêng, vì neáu hoûng trong phaàn maïch ñieän thì caùch söûa chöõa gioáng nhö maùy taêng aâm bò hoûng. 1.Yeâu caàu ñoái vôùi boä phaän chuyeån baêng: Phaûi ñaûm baûo baêng caêng vaø dòch chuyeån baêng theo beà maët laøm vieäc cuûa caùc ñaàu töø, baêng töø dòch chuyeån phaûi tieáp xuùc nhieàu vaø saùt. Phaûi ñaûm baûo toác ñoä chuyeån baêng ñeàu vaø ñuùng toác ñoä quy ñònh trong suoát chieàu daøi cuoän baêng. Phaûi ñaûm baûo quaán baêng nhanh sang phaûi, sang traùi toác ñoä chuyeån baêng lôùn hôn nhieàu so vôùi toác ñoä chuyeàn baêng khi phaùt (playblack) vaø phaûi taùch baêng ra khoûi ñaàu töø vaø boä phaän caêng baêng. Khi khôûi ñoäng hoaëc khi döøng baêng, löïc caêng baêng khoâng quaù 10 newton ñeå traùnh cho baêng töø bieán daïng cô daãn ñeán ñöùt.
  2. Phaûi thuaän tieän trong trong söû duïng khôûi ñoäng nhanh khi haõm phaûi döøng laïi mau. 2. Cô caáu chuyeån baêng: Hình 22: Caùc thaønh phaàn chuû yeáu trong cô caáu chuyeån baêng 1. Ñoäng cô 6. Truïc daãn ñoäng 2. Roøng roïc 7. Ñaàu töø ghi phaùt 3. Maâm quaán 8. Ñaàu töø xoùa baêng 9. Daây curoa 4. Voâ laêng 10. Maâm cung caáp 5. Baùnh xe ñeø baêng Chuyeån ñoäng quay töø ñoäng cô (1) töø daây curoa (9) truyeàn ñeán baùnh raêng (4) laøm quay truïc daãn ñoäng (6) vaø maâm baêng (3), (10) hieän nay coù nhieàu haõng maùy khoâng duøng heä thoáng truyeàn ñoäng nhôø daây curoa, maø nhôø heä thoáng caùc baùnh raêng, hoaëc truïc ñoäng cô laøm truïc daãn ñoäng quay tröïc tieáp. Heä thoáng truïc daãn ñoäng goàm truïc daãn ñoäng (6) baùnh eùp baêng (11) vaø baùnh ñaø (4) noù coù nhieäm vuï keùo baêng qua ñaàu töø. Truïc daãn ñoäng quay laøm quay baùnh xe eùp baêng. Baêng töø ñöôïc eùp giöõa hai boä phaän naøy vaø ñöôïc keùo ñi. Vaän toác keùo baêng phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa truïc daãn ñoäng (6) truïc coù ñöôøng kính baêng töø di chuyeån caøng nhanh. ÔÛ maùy casstte hieän nay, ngöôøi ta thöôøng quy ñònh vaän toác thöôøng laø 4,76 cm/s rieâng caùc maùy ghi aâm duøng baêng ñóa traàn coù
  3. caùc ñònh möùc vaän toác 30 – 15 – 71/2 – 33/4 inch/giaây, ôû maùy minicasstte coù vaän toác 15/16, 15/32 inch/giaây. Ngöôøi ta caàn phaûi coù vaän toác di chuyeån cuûa baêng thöïc söï oån ñònh ñeå aâm thanh trung thöïc. Rieâng ôû cô caáu truyeàn baêng, truïc daãn ñoäng phaûi raát troøn, ñoäng cô coù vaän toác quay oån ñònh daây curoa khoâng bò tröôït, baùnh xe eùp baêng phaûi eùp leân truïc daãn ñoäng vôùi moä aùp löïc thích hôïp. Truïc daãn ñoäng phaûi thöïc söï song song vôùi baùnh xe eùp baêng, neáu nghieâng thì baêng töø chæ ñöôïc keùo moät beân cuûa caïnh baêng, vaø ñaây cuõng laø nguyeân nhaân gaây roái baêng vaø cuoán gaäp baêng. 3. Cô caáu quaán baêng: Khi ghi, phaùt baêng töø ñöôïc truïc daãn ñoäng vaø baùnh xe eùp baêng keùo vôùi vaän toác khoâng ñoåi vaø do ñoù maâm quaán baêng cuõng ñöôïc quay vôùi vaän toác töông öùng. Tuy nhieân neáu coù cuøng vaän toác quay luùc ñaàu khi baêng ñöôïc quaán gaàn truïc quay, chieàu daøi baêng quaán ñöôïc ít. Sau ñoù cuoän baêng töø coù ñöôøng kính taêng daàn, thì chieàu daøi baêng töø quaán ñöôïc seõ taêng leân. Do vaäy, ngöôøi ta phaûi laøm caùch naøo ñeå maâm quaán baêng coù vaän toác giaûm daàn khi ñöôøng kính cuoän baêng töø taêng daàn (hình 16). 4,76 cm/s 4,14 cm/s 4,14 cm/s 4,76 cm/s Hình 23: Quaù trình quaán baêng a) Baét ñaàu quaán baêng bình thöôøng
  4. b) Baêng töø ñöôïc quaán gaàn ñaày Ñeå thöïc hieän yeâu caàu giaûm vaän toác maâm baêng khi baêng ñöôïc quaán ñaày chuyeån ñoäng quay truyeàn ñeán maâm quaán baêng nhôø 1 lôùp næ ñeäm khi cuoän baêng gaàn ñaày, söùc naëng seõ taêng leân, söc naëng naøy ñeø leân lôùp ñeäm laøm 1 phaàn chuyeån ñoäng quay bò tröôït, soá voøng quay cuûa maâm baùnh xe bò giaûm. Neáu baêng töø ñöôïc quaán coù maâm quaán baêng quay nhanh hôn toác ñoä keùo baêng do truïc daãn ñöôøng, baêng töø seõ bò caêng quaù möùc, mau nhaõo baêng aên ngöôïc laïi, neáu baêng quaán ñöôïc chaäm hôn, noù bò loõng vaø roái baêng. Khi khoâng ghi hay phaùt, quaán baêng nhanh caùc baùnh xe trung gian seõ tieáp xuùc tröïc tieáp ñeå giuùp cho maâm quaán baêng vôùi toác ñoä cao. Ñeå cho baêng quaán ñöôïc chaët cheõ vaø khi khôûi ñoäng hay khi döøng baêng ñöôïc oån ñònh toát, ngöôøi ta taïo moät löïc caûn nhoû, ngöôïc laïi vôùi chieàu quay baêng töø nhôø moät loøxo keùo ñaët döôùi maâm quaán baêng. Ñeå döøng baêng töùc thì, ngöôøi ta coù heä thoáng haõm maâm baêng. 4. Hö hoûng ôû cô caáu chuyeån baêng: Neáu hö hoûng xaûy ra ôû baát kyø caùc boä phaän naøo trong cô caáu chuyeån baêng cuõng ñeàu laøm baêng töø ñieän chuyeån khoâng bình thöôøng, vaän toác baêng khoâng ñuùng quy ñònh, chaát löôïng aâm thanh keùm vaø meùo ñi.
  5. Moät vaøi hö hoûng ñôn giaûn do cô caáu chuyeån baêng taïo neân nhö: - Baêng di chuyeån sai vaän toác quy ñònh vaø roái baêng + Daây curoa bò daõn quaù roäng. + Truïc quay bò keït. + Roøng roïc treân truïc ñoäng cô bò tröôït. - Baêng chaïy doïc theo truïc daãn ñoäng, baêng bò gaáp neáp, roái baêng. + Baùnh eùp baêng töø khoâng tieáp xuùc vôùi truïc daãn ñoäng (baùnh eùp bò moøn, meùo leäch). + Ñöôøng daãn baêng bò leäch. - Baêng ñieän chuyeån coù vaän toác khoâng oån ñònh. + Baêng vaø ñaàu töø khoâng tieáp xuùc toát. + Baùnh eùp baêng töø bò khoâ, nhaùm, khoâng ñeàu. + Vò trí baùnh ñaø khoâng ñuùng caàn chænh laïi. + Daây curoa bò moøn khuyeát.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản