Thoả thuận 27/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
60
lượt xem
3
download

Thoả thuận 27/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thoả thuận 27/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận 27/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA §i Ò u  í c qu è c t Õ   cña Bé Ngo¹i giao Sè 27/LPQT Ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc Tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam ­ Ph¸p Tho¶ thuËn tµi chÝnh sè  2001­25 gi÷a ChÝnh phñ  Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ  ChÝnh phñ  Céng hoµ  Ph¸p  ®Ó  thùc hiÖn Dù  ¸n Hç  trî  ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam cã   hiÖu lùc tõ ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003. Quü ®oµn kÕt u tiªn tho¶ thuËn tµi chÝnh Sè: 2001­25 Gi÷a ChÝnh phñ níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ Ph¸p §Ó thùc hiÖn dù ¸n: Hç trî ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam Lêi nãi ®Çu Tho¶   thuËn   tµi   chÝnh   nµy   bao   gåm   C¸c   ®iÒu   kho¶n   riªng,   ®îc lËp thµnh v¨n b¶n gèc cña Tho¶  thuËn  vµ  C¸c  ®iÒu kho¶n chung, lµ v¨n b¶n tham chiÕu vµ kh«ng t¸ch rêi   víi v¨n b¶n gèc. C¸c ®iÒu kho¶n riªng Mét bªn lµ: ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam, sau   ®©y gäi t¾tlµ phÝa ViÖt Nam Vµ mét bªn lµ: ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  Ph¸p, sau  ®©y gäi t¾t lµ  phÝa   Ph¸p Cïng tho¶ thuËn nh sau: PhÇn I. Môc tiªu tho¶ thuËn
 2. 2 § i Ò u   1.   B¶n tháa thuËn nµy nh»m môc  ®Ých dµnh cho  phÝa ViÖt Nam sù hç trî tµi chÝnh cña phÝa Ph¸p, díi d¹ng  viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  ®îc hai phÝa  chÊp thuËn vµ x¸c ®Þnh nh tªn gäi t¹i §iÒu 2 díi ®©y. Trªn c¬  së   ®¸nh gi¸ nhu cÇu do phÝa ViÖt Nam cung  cÊp, kho¶n hç  trî  tµi chÝnh cña phÝa Ph¸p tõ  Uû  ban c¸c  dù   ¸n   Quü   §oµn   kÕt   ¦u   tiªn   ®îc   x¸c   ®Þnh   lµ   1.400.000  euros. §i Ò u  2.  X¸c ®Þnh dù ¸n. Sè dù ¸n: 2001­25; Ngµy phª chuÈn cña Bé  trëng phô  tr¸ch vÒ  Hîp t¸c vµ  Ph¸p ng÷: 03/10/2001; Ngµy Thñ tíng ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam phª chuÈn: ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2003; Tªn gäi: Hç trî ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam; TrÞ gi¸: 1.400.000 euros. PhÇn II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt §i Ò u  3.  Bèi c¶nh cña dù ¸n ViÖt Nam vµ  Ph¸p  ®∙ cã  sù  hîp t¸c chÆt chÏ  víi nhau  tõ  gi÷a nh÷ng  n¨m  90 th«ng  qua c¸c ch¬ng tr×nh  hîp  t¸c  trong   lÜnh   vùc   v¨n   ho¸,   ®Æc   biÖt   lµ   trong   lÜnh   vùc   ©m  nh¹c vµ  móa. Trong n¨m 2000 vµ  2002, phÝa Ph¸p  ®∙ hç  trî  Bé   V¨n   ho¸   Th«ng   tin   ViÖt   Nam   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  Thõa Thiªn – HuÕ trong viÖc tæ chøc hai Festival t¹i HuÕ. Nh÷ng   ho¹t   ®éng   ®a   d¹ng   nµy,   b¾t   nguån   tõ   sù   giao  thoa gi÷a c¸c s¸ng kiÕn mang tÝnh c¸nh©n vµ  c¸c yªu cÇu  cña   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc,   ®∙   t¹o   ®iÒu   kiÖn   ghi  nhËn nh÷ng  tµi n¨ng thùc sù  x¸c  ®Þnh nh÷ng  nhu cÇu  ®µo  t¹o réng lín vµ  kh¼ng  ®Þnh  ý  chÝ  cña ViÖt Nam trong sù  ph¸t triÓn  c¸c ho¹t  ®éng v¨n ho¸ nh»m   ®¸p  øng  sù  tr«ng  ®îi cña quÇn chóng vµ  gãp phÇn lµm r¹ng rì  v¨n ho¸ ViÖt  Nam. ChÝnh s¸ch héi nhËp cña ViÖt Nam vµ  sù  xuÊt hiÖn cña  nÒn kinh tÕ  thÞ  trêng  ®∙ kh¼ng  ®Þnh  tÝnh  cÊp thiÕt cña  c«ng t¸c  ®µo t¹o kü  thuËt viÖn phôc vô  biÓu diÔn, nh÷ng  nghÖ   sÜ   vµ   nh÷ng   c¸n   bé   lµm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   v¨n   ho¸,  nh÷ng ngêi sÏ  trùc tiÕp tham gia hoÆc híng dÉn ho¹t  ®éng  cña c¸c c¬  quan vµ  c¸c doanh nghiÖp häat  ®éng trong lÜnh  vùc v¨n hãa t¹i ViÖt Nam còng nh  trong viÖc tæ chøc c¸c  ho¹t ®éng v¨n ho¸ cã quy m« lín.
 3. 3 § i Ò u  4.  Miªu t¶ dù ¸n. Dù ¸n nµy bao gåm bèn hîp phÇn c¬ b¶n: *  §µo t¹o kü thuËt phôc vô biÓu diÔn; *  §µo t¹o nghÖ thuËt; *  §µo t¹o vÒ qu¶n lý v¨n ho¸; *  Qu¶n lý dù ¸n. Hîp phÇn 1. §µo t¹o kü thuËt viªn phôc vô biÓu diÔn. Hîp phÇn 1 ®îc thùc hiÖn qua hai giai ®o¹n. Giai ®o¹n   ®Çu sÏ  tËp trung  ®µo t¹o kho¶ng 15 kü  thuËt viªn phôc vô  biÓu diÔn,  ®îc lùa chän trªn quy m« toµn quèc tõ  c¸c c¬  quan   nhµ   níc   vµ   tæ   chøc   t  nh©n,   vÒ   nh÷ng   lÜnh   vùc   ©m  thanh, ¸nh s¸ng vµ  s©n khÊu, t¹o  ®iÒu kiÖn cho hä  cã  thÓ  ®¶m nhiÖm   ®îc nh÷ng yªu cÇu tæ chøc kü  thuËt  theo  tiªu  chuÈn quèc tÕ  vµ  mang  ®Õn cho s©n khÊu ViÖt Nam sù  tiÖn  nghi vµ  tÝnh s¸ng t¹o mµ  nh÷ng c«ng nghÖ  míi cã  thÓ   ®em  l¹i. Trong giai ®o¹n hai, mét vµi ngêi trong sè ®ã sÏ ®¬c  tiÕp tôc ®µo t¹o ®Ó trë thanh nh÷ng gi¸o viªn cã kh¶ n¨ng  ®¶m   nhËn   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o   sau   nµy.   Lo¹i   h×nh   ®µo   t¹o  chuyªn   nghiÖp  mang   tÝnh   ®Æc   thï   vÒ   nghÖ   thuËt  s©n  khÊu   hiÖn cha cã   ë  ViÖt Nam. ChÝnh v×  vËy, cÇn thµnh lËp mét  Trung t©m §µo t¹o vÒ Kü thuËt phôc vô biÓu diÔn t¹i trêng  §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ  Néi, víi sù  gióp  ®ì  cña mét   Trung t©m cña Ph¸p, sÏ ®îc x¸c ®Þnh sau, vÒ ®µo t¹o thêng  xuyªn. Hîp phÇn 2. §µo t¹o nghÖ thuËt Môc tiªu cña hîp phÇn nµy lµ  ph¸t triÓn vµ  t¨ng c êng  sù  hîp t¸c cã  tõ  nhiÒu n¨m nay trong lÜnh vùc  ©m nh¹c vµ   móa t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, nh»m ®µo t¹o n¨m   ®¬n vÞ sau lªn ngang tÇm víi tr×nh ®é cña khu vùc: ­ Dµn nh¹c Giao hëng Hµ  Néi – Nh¹c viÖn quèc gia Hµ  Néi; ­ Dµn nh¹c ThÝnh phßng cña Nh¹c viÖn thµnh phè Hå ChÝ   Minh; ­ Trêng Móa ViÖt Nam; ­ Trêng Móa thµnh phè Hå ChÝ Minh; ­ Nhµ h¸t Nh¹c Vò KÞch §Ó   ®¹t  ®îc môc  ®Ých nµy, c¸c líp häc sÏ   ®îc tæ chøc  víi sù  tham gia gi¶ng d¹y cña c¸c nghÖ  sü. C¸c líp häc  nµy   sÏ   cã   nh÷ng   kho¸   ®µo   t¹o   t¨ng   cêng   ®i   kÌm   víi   c¸c  buæi biÓu diÔn tríc c«ng chóng. Hîp phÇn 3. §µo t¹o qu¶n lý v¨n ho¸.
 4. 4 Hîp phÇn 3 cña dù  ¸n liªn quan  ®Õn viÖc  ®µo t¹o c¸c  c¸n bé  qu¶n lý  ¸p dông kinh nghiÖm cña Ph¸p, mét m« h×nh  ®∙ kh¼ng  ®Þnh vai trß cña c¸c tæ chøc nhµ  níc trong lÜnh  vùc v¨n ho¸ t¹i Ph¸p. Nh÷ng ngêi tham gia, ®îc tuyÓn chän  trªn ph¹m vi toµn quèc, tõ c¸c c¬ quan vµ tæ chøc cña nhµ   níc vµ  t nh©n, ho¹t  ®éng trong c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ kh¸c  nhau, sÏ ®îc ®µo t¹o chñ yÕu vÒ qu¶n lý dù ¸n v¨n ho¸, vÒ  kinh   tÕ,   luËt   ph¸p,   marketing   vµ   th«ng   tin   qu¶ng   c¸o  trong lÜnh vùc v¨n ho¸. Hîp phÇn 4. Qu¶n lý dù ¸n. Sù kÕt hîp cña ba lo¹i h×nh ®µo t¹o trªn sÏ gãp phÇn,  trong vßng 36 th¸ng, x©y dùng mét cÊu tróc ho¹t ®éng nghÖ   thuËt biÓu diÔn, gãp phÇn giíi thiÖu v¨n ho¸ ViÖt Nam víi   c«ng chóng trong níc vµ  quèc tÕ,  ®ång thêi  ®¶m b¶o tÝnh  kinh tÕ vÒ l©u dµi vµ sù ph¸t triÓn ®éc lËp. PhÇn III. C¸c ®Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh §i Ò u  5.  TrÞ gi¸ cña dù ¸n. 5.1. §ãng gãp tõ phÝa Ph¸p ViÖn   trî   trÞ   gi¸   1.400.000   euros   do   phÝa   Ph¸p   cÊp   theo quyÕt  ®Þnh nªu t¹i  ®iÓm 2 vµ  dïng  ®Ó  thanh to¸n cho  c¸c chi phÝ sau (tÝnh b»ng euros): Lo¹i chi phÝ C¸c hîp phÇnTæng sè TP1 TP2 TP3 TP4 P 1.   §Çu   t  bÊt  S ®éng s¶n E P 332  332  2.1.   L¾p   ®Æt   kü  S 856,88 856 thuËt ,88 E        §Çu t P kh¸c S 2.2. Bao gåm ph­ E ¬ng tiÖn               VËn  chuyÓn P 3.   ChuyÓn   giao  S tµi chÝnh E P 18  6 384,70 22  49  4.   V¨n   phßng  S 293,88 867,35 545 phÈm ,93 E ®å tiªu dïng P 15  15  5.1. Nghiªn cøu 244,90 244 S ,90 E 54 
 5. 5 881 ,65 54  881 ,65 P 5.2.   Hç   trî   kü  S thuËt E P 187  400  184  773  5.3. §µo t¹o  870,55 590,28 829,19 290 S ,02 E P 55  550 5.4. C¸c dÞch vô  S 034,10 34, kh¸c  10 E bªn ngoµi P 23  5 030,82 28  5.5   C«ng   t¸c  S 324,70 355 ng¾n ngµy ,52 E 7  622 ,45 7  622 ,45 P 22  6.   Nh©n   lùc  S 188 trong níc ,95 E 22  188 ,95 P 7.   C¸c   kho¶ng  S kh¸c E P 60  8.   Chi   phÝ   ph¸t  S 979 sinh ,60 E 60  979 ,60 P 617  408  227  1  Tæng   sè   ®Ó   thùc  S 380,11 974,98 972,26 337  hiÖn 495 ,90 83  168 ,55 62  504 ,1 62  504 ,10 E Tæng sè theo  617  408  227  145  tõng 380,11 974,98 972,26 672 hîp phÇn ,65 1  400  000
 6. 6 P: Nguån vèn do §¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i Céng hoµ  x∙ héi  chña nghÜa ViÖt Nam triÓn khai. S: Nguån vèn do c¸c c¬  quan thuéc Bé  Ngo¹i giao Ph¸p  triÓn khai. E: Nguån vèn do ChÝnh phñ ViÖt Nam triÓn khai. 5.2. §ãng gãp tõ phÝa ViÖt Nam. §ãng   gãp   cña   phÝa   ViÖt   Nam   lµ   312.787   euros.   PhÝa   ViÖt Nam  ®ãng gãp  ®Þa  ®iÓm  ®µo t¹o,  ®ã  lµ  Trung t©m  ®µo  t¹o kü thuËt viªn phôc vô biÓu diÔn, n»m trong khu«n viªn   trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ  Néi. T¹i  ®©y, c¸c yªu  cÇu vµ   ®Æc tÝnh sÏ  t¬ng thÝch víi tiªu chuÈn cña mét s©n  khÊu (chiªu  cao – chiÒu  réng – chiÒu s©u)   ®Ó  thùc  hiÖn  viÖc gi¶ng d¹y kü  thuËt (c¸c phßng  ®iÒu khiÓn  ©m thanh,   ¸nh s¸ng,  s©n  khÊu).  T¹i  ®©y còng  cã  hai phßng  häc cho  nh÷ng líp häc  ®¹i c¬ng vµ  mét v¨n phßng cho c¸c  ®éi ngò  gi¸o viªn vµ  c¸n bé  chñ  chèt. PhÝa ViÖt Nam còng sÏ   ®¶m  nhiÖm phÇn kinh phÝ  cho nh÷ng ngêi  ®îc  ®µo t¹o (®i l¹i,  ¨n   ë   vµ   trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   chi   phÝ   thï   lao).  Trong khu«n khæ thùc hµnh, nh÷ng thùc tËp sinh cã  thÓ  sÏ  thùc   hµnh   c¸c   thiÕt   bÞ   cña   dù   ¸n   trong   nhiÒu   dÞp   ho¹t  ®éng   kh¸c   nhau   (®Æc   biÖt   lµ   Festival   HuÕ,   vµ   c¸c   ho¹t  ®éng v¨n ho¸ kh¸c ®îc tæ chøc trong khu«n khæ hîp t¸c v¨n  ho¸ Ph¸p – ViÖt). Trong nh÷ng trêng hîp nh vËy, phÝa ViÖt  Nam còng sÏ ®¶m nhËn mäi chi phÝ. Sau khi dù ¸n kÕt thóc, chi phÝ cho viÖc b¶o dìng c¸c  trang thiÕt bÞ  cña Trung t©m §µo t¹o kü  thuËt viªn phôc  vô biÓu diÔn sÏ do phÝa ViÖt Nam ®¶m nhËn vµ toµn bé tiÒn   l¬ng cho c¸c gi¸o viªn sÏ  do Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt  Nam  ®¶m nhËn. Sau khi dù  ¸n kÕt thóc, viÖc më  cöa Trung  t©m cho c¸c thùc tËp sinh thuéc khu vùc t  nh©n cã   ®ãng  häc phÝ  sÏ  cho phÐp Trung t©m dÇn dÇn cã  kinh phÝ   ®Ó  tr¶   l¬ng cho c¸c gi¸o viªn ViÖt Nam vµ  c¸c chuyªn gia kh«ng  thuéc Trung t©m §µo t¹o kü thuËt viªn phôc vô biÓu diÔn. §i Ò u  6.  Quy ®Þnh vÒ thuÕ vµ h¶i quan. Theo nh÷ng quy  ®Þnh hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam ¸p dông   cho c¸c dù  ¸n viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i, hµng ho¸ vµ  thiÕt  bÞ  nhËp khÈu hoÆc mua trong níc  ®Ó  thùc thi dù  ¸n sÏ   ®îc  miÔn tÊt c¶ c¸c loaÞ thuÕ.
 7. 7 § i Ò u  7.  C¸ch thøc thùc hiÖn. 7.1. C¸ch thøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng. §¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i ViÖt Nam lµ c¬ quan do phÝa Ph¸p  chØ  ®Þnh  ®Ó  triÓn khai c¸c ho¹t  ®éng cña dù  ¸n. Bé  V¨n  ho¸   Th«ng   tin   lµ   c¬   quan   do   phÝa   ViÖt   Nam   chØ   ®Þnh   ®Ó  triÓn khai c¸c ho¹t  ®éng cña dù  ¸n. §¹i sø quan Ph¸p t¹i  ViÖt Nam cïng víi Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin b¶o  ®¶m thùc hiÖn  c¸c   ho¹t   ®éng   cña   dù   ¸n   nªu   t¹i   §iÒu   2   trªn   ®©y,   tu©n  theo B¶n Tho¶ thuËn tµi chÝnh (gåm C¸c  ®iÒu kho¶n riªng   vµ C¸c ®iÒu kho¶n chung) vµ phï hîp víi v¨n kiÖn dù ¸n ®∙   ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cña hai phÝa phª duyÖt. 7.2. C¸ch thøc triÓn khai vÒ tµi chÝnh. Bé   Ngo¹i   giao   Ph¸p   sÏ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   triÓn   khai   kho¶n   tµi   trî   cña   Ph¸p   theo   quyÕt   ®Þnh   nªu   t¹i   §iÒu   2  theo ph¬ng thøc díi ®©y: *  §¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i ViÖt Nam (Bé  phËn Hîp t¸c vµ   Ho¹t   ®éng   V¨n   ho¸)   phô   tr¸ch   triÓn   khai   kho¶n   tiÒn   133.7495,90 euros t¬ng øng víi c¸c môc 2.1, 4, 5.1, 5.3,   5.4,   5.5,   6,   8   cña   b¶n   dù   th¶o   ng©n   s¸ch   ®∙   nªu   trong  §iÒu 5.1 trªn ®©y. *     C¸c   Ban   cña   Bé   Ngo¹i   giao   Ph¸p   phô   tr¸ch   triÓn  khai kho¶n tiÒn 62504,10 euros t¬ng øng víi c¸c môc 5.1,  5.5 cña b¶n dù  th¶o ng©n s¸ch  ®∙ nªu trong §iÒu 5.1 trªn  ®©y. Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt Nam do ChÝnh phñ  ViÖt Nam  chØ   ®Þnh   sÏ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   triÓn   khai   phÇn   tµi   chÝnh   cña phÝa ViÖt Nam cho dù ¸n nh ®∙ nªu trong §iÒu 5.2 trªn  ®©y. Thùc tr¹ng triÓn khai nh÷ng cam kÕt cña mçi bªn sÏ ® ­ îc b¸o c¸o tæng hîp t¹i kú  häp Ban ChØ  ®¹o Dù  ¸n. Ngoµi  ra, theo yªu cÇu cña mét trong hai phÝa, thùc tr¹ng triÓn   khai tõng thêi ®iÓm còng sÏ ®îc th«ng b¸o cô thÓ. 7.3. Theo dâi vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n. Ban ChØ  ®¹o dù  ¸n sÏ   ®îc thµnh lËp tríc khi b¾t  ®Çu  dù  ¸n. Ban ChØ  ®¹o dù  ¸n sÏ  ngang sè   ®¹i biÓu vµ  gåm 6  th¸ng viªn, 3 ngêi Ph¸p vµ  3 ngêi ViÖt Nam. Ng«n ng÷  sö  dông lµ  tiÕng ViÖt vµ  tiÕng Ph¸p. Thµnh phÇn Ban ChØ  ®¹o  Dù ¸n nµy bao gåm: PhÝa ViÖt Nam: ­ Thø trëng Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin, phô  tr¸ch vÒ  ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt; ­ Vô trëng Vô §µo t¹o Bé V¨n ho¸ Th«ng tin; ­ Vô trëng Vô Hîp t¸c Quèc tÕ Bé V¨n ho¸ Th«ng tin.
 8. 8 PhÝa Ph¸p: ­ Tham t¸n v¨n ho¸ vµ  hîp t¸c §¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i  ViÖt Nam; ­ Tuú viªn v¨n ho¸ §¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i ViÖt Nam; ­ Tuú viªn v¨n ho¸ Tæng L∙nh sù qu¸n t¹i thµnh phè Hå  ChÝ Minh. Ban ChØ ®¹o nµy sÏ häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn, th«ng  b¸o nh÷ng  ho¹t   ®éng cña dù  ¸n còng  nh  quyÕt   ®Þnh nh÷ng  biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khi gÆp khã  kh¨n. Ban ChØ  ®¹o dù  ¸n  cã  thÓ  mêi, trong trêng hîp cÇn thiÕt c¸c chuyªn gia cã  liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò th¶o luËn ®Ó tham kh¶o ý kiÕn. Theo   sù   tho¶   thuËn   cña   hai   phÝa,   c¸c   ph ¬ng   tiÖn  truyÒn th«ng sÏ   ®îc sö  dông  ®Ó  ph¸t huy kÕt qu¶ cña dù  ¸n. ViÖc  ®¸nh gi¸ dù  ¸n nµy  ®îc chia thµnh hai giai  ®o¹n  (giai ®o¹n ®¸nh gi¸ gi÷a kú sÏ do Bé Ngo¹i giao Ph¸p thùc  hiÖn vµ ®¸nh gi¸ khi kÕt thóc dù ¸n sÏ do mét c¬ quan ®éc  lËp thùc hiÖn): ­ Giai  ®o¹n  ®¸nh gi¸ gi÷a kú  do c¸c Phßng khu vùc vÒ  ChÝnh s¸ch V¨n ho¸ vµ  NghÖ  thuËt (CCF/CPA) vµ  Phßng §¸nh  gi¸ (SME/SCE4), phèi hîp víi §¹i sø qu¸n Ph¸p vµ  Bé  V¨n  ho¸ vµ  Th«ng tin,  thiÕt  lËp mét danh môc c¸c tiªu  chÝ.  Ng©n s¸ch cho viÖc ®¸nh gi¸ gi÷a kú, th«ng qua c¸c chuyÕn   c«ng t¸c ng¾n h¹n, ®îc ®a vµo dù ¸n lµ 7622,45 euros. ­ ViÖc  ®¸nh gi¸ khi kÕt thóc dù  ¸n sÏ  do mét c¬  quan   ®éc lËp víi Bé  Ngo¹i giao Ph¸p thùc hiÖn vµ  trong trêng  hîp cÇn thiÕt c¸c chuyªn gia ViÖt Nam sÏ cïng kÕt hîp víi  c¸c chuyªn gia cña c¬ quan nãi trªn. Chi phÝ cho phÇn nµy  ®∙ ®îc ®a vµo dù ¸n víi møc 54.881,65 euros. C¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ dù ¸n sÏ ®îc göi cho ban chØ ®¹o  dù ¸n vµ c¸c c¬ quan h÷u quan cña hai phÝa. 7.4. §iÒu kiÖn triÓn khai. 7.4.1 §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ký Tho¶ thuËn tµi chÝnh Dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cña hai phÝa phª duyÖt,  phï hîp víi luËt ph¸p cña hai phÝa. 7.4.2. §iÒu kiÖn liªn quan ®Õn gi¶i ng©n vèn. Kh«ng cã ®iÒu kiÖn g× 7.4.3. §iÒu kiÖn  ®×nh chØ gi÷a chõng trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn dù ¸n Kh«ng cã ®iÒu kiÖn g×
 9. 9 § i Ò u  8.  Thùc hiÖn chi tr¶. ViÖc   thanh   to¸n   c¸c   kho¶ng   chi   tõ   QuyÕt   ®Þnh   t¹i   §iÒu 2 sÏ  do Bé  phËn Ng©n quü  Chung cho n íc ngoµi cña Bé  Ngo¹i  giao  Ph¸p thùc hiÖn  theo  ChØ thÞ  cña §¹i sø qu¸n  Ph¸p t¹i ViÖt Nam hoÆc Bé Ngo¹i giao Ph¸p. PhÇn IV. Nh÷ng ®iÒu kho¶n cuèi cïng §i Ò u  9.  Thêi h¹ ra lÖnh chi. Thêi h¹n dù  kiÕn thùc hiÖn dù  ¸n  ®îc  Ên  ®Þnh lµ  36  th¸ng, kÓ tõ ngµy ký kÕt B¶n Tho¶ thuËn tµi chÝnh nµy. SÏ  kh«ng cã  bÊt cø cam kÕt dï  díi h×nh thøc nµo  ®îc  thùc hiÖn sau thêi h¹n trªn, còng lµ  thêi h¹n cuèi cïng  cña viÖc ®a ra c¸c lÖnh chi. Qu¸ thêi h¹n trªn, Tho¶ thuËn sÏ ®îc coi nh kÕt thóc,  trõ  trêng hîp hai phÝa gia h¹n B¶n Tho¶ thuËn nµy th«ng  qua trao  ®æi th  gi÷a §¹i s  qu¸n Ph¸p vµ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t. §i Ò u   10   (§iÒu cuèi). Thêi h¹n hiÖu lùc vµ thêi h¹n  kÕt thóc Tho¶ thuËn. Tho¶ thuËn cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Ngoµi trêng hîp nªu t¹i §iÒu 9 cña V¨n b¶n nµy, Tho¶  thuËn   sÏ   ®îc   kÕt   thóc   ngay   sau   khi   dù   ¸n   ®∙   thùc   hiÖn  xong theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban c¸c dù ¸n Quü §oµn kÕt ¦u   tiªn, hoÆc nÕu hai bªn  ®Òu nhËn thÊy kh«ng thÓ  thùc hiÖn  dù  ¸n nh m« t¶ t¹i §iÒu 4 cña C¸c  ®iÒu kho¶n riªng trong   Tho¶ thuËn nµy, thÓ hiÖn b»ng trao ®æi th gi÷a §¹i s qu¸n  Ph¸p vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Khi kÕt thóc Tho¶ thuËn, mét b¶n b¸o c¸o vÒ viÖc thùc   thi kü  thuËt vµ  tµi chÝnh cña dù  ¸n sÏ   ® îc so¹n th¶o víi  sù thèng nhÊt cña c¶ hai phÝa. Nh÷ng kho¶n kinh phÝ  kü  thuËt vµ  tµi chÝnh cña dù  ¸n  sÏ ®îc so¹n th¶o víi sù thèng nhÊt cña c¶ hai phÝa. Nh÷ng kho¶n kinh phÝ  do phÝa Ph¸p tµi trî  kh«ng  ®îc  sö dông hÕt sÏ ®îc chuyÓn vµo ng©n s¸ch cña Bé Ngo¹i giao  Ph¸p. Lµm t¹i Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 Biªn   b¶n   nµy   ®îc   lµm   thµnh   4   b¶n   gèc   (2   b¶n   tiÕng  Ph¸p vµ 2 b¶n tiÕng ViÖt, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau).
 10. 10 C¸c ®iÒu kho¶n chung PhÇn I. C¸c quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Nh÷ng quy  ®Þnh chung trong C¸c  ®iÒu kho¶n  chung nµy nh»m môc  ®Ých x¸c  ®Þnh c¸c thÓ  thøc thùc hiÖn  dù  ¸n nªu trong b¶n Tho¶ thuËn Tµi chÝnh vµ  c¸c thÓ  thøc  triÓn   khai.   C¸c   quy   ®Þnh   nµy   ®îc   bæ   sung   bëi   C¸c   ®iÒu  kho¶n riªng cña Tho¶ thuËn Tµi chÝnh. PhÇn II. C¸c ph¬ng thøc kü thuËt, hµnh chÝnh vµ tµi chÝnh §i Ò u   2.   C¸c quy ®inh vÒ kü thuËt, tµi chÝnh cña dù  ¸n ®îc x¸c ®Þnh trong C¸c ®iÒu kho¶n riªng chØ cã thÓ ®îc  söa  ®æi víi sù  tho¶ thuËn cña hai phÝa. Tuú  theo møc  ®é  söa  ®æi, tho¶ thuËn söa  ®æi nµy sÏ   ®îc thÓ  hiÖn b»ng v¨n  b¶n söa ®æi bæ sung hoÆc trao ®æi th. §i Ò u   3.  Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt Nam do ChÝnh phñ  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam uû quyÒn, tuyªn bè  ®∙ biÕt  ®Çy  ®ñ  vÒ  c¸c chi phÝ  phô  trong hoÆc sau khi  ®∙  hoµn   thµnh   dù   ¸n   nªu   trong   phÇn   ®Çu   tiªn   cña   C¸c   ®iÒu  kho¶n   riªng   cña   Tho¶   thuËn   nµy   vµ   cam   kÕt   sÏ   ¸p   dông  nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt b¶o ®¶m viÖc thanh to¸n c¸c chi   phÝ nµy trªn c¬ së nguån lùc cña m×nh. §i Ò u   4.  Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt Nam do ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam uû  quyÒn, sÏ  chÞu  tr¸ch  nhiÖm   gi¶i   quyÕt   nh÷ng   víng  m¾c  n¶y  sinh   tõ  phÝa  ViÖt Nam, dï  díi h×nh thøc nµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Dù ¸n. §Æc biÖt lµ, Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt Nam do ChÝnh  phñ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam uû  quyÒn, sÏ  chÞu tr¸ch nhiÖm tÊt c¶ c¸c lo¹i tæn thÊt cã  thÓ  x¶y ra  trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ  sÏ  chÞu mäi chi phÝ  vÒ  båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng cã  thÓ  cã  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam.
 11. 11 § i Ò u   5.   Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ViÖt Nam do ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam uû  quyÒn, sÏ  x¸c  ®Þnh,  tríc   khi   triÓn   khai  Tho¶   thuËn,  c¸c  c¬   quan  chøc   n¨ng (c¸c Bé  vµ  viªn chøc nhµ  níc)  ®îc chØ  ®Þnh theo dâi  hoÆc tham gia thùc hiÖn dù  ¸n víi §¹i sø qu¸n Ph¸p  ®îc  chØ ®Þnh thay mÆt ChÝnh phñ Ph¸p.     §i Ò u   6.   Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin viÖt Nam do ChÝnh  phñ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam uû  quyÒn, cho  phÐp c¸c chuyªn viªn hç  trî  kü  thuËt c«ng t¸c t¹i c¸c vÞ  trÝ  cã  thÓ   ®îc dù  kiÕn trong phÇn hai cña c¸c  ®iÒu kho¶n  riªng,  ®îc tham gia vµo viÖc thùc hiÖn dù  ¸n díi sù   ®ång  chØ  ®¹o cña c¬  quan do ChÝnh phñ  n íc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam chØ ®Þnh lµm ®¹i diÖn vµ §¹i sø qu¸n Ph¸p.  ViÖc chØ  ®Þnh nh÷ng chuyªn viªn hç  trî  kü  thuËt nµy ph¶i  ®îc sù  nhÊt trÝ  tríc cña c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn hai ChÝnh  phñ. Trong   khu«n   khæ   viÖc   triÓn   khai   dù   ¸n,   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n lý  nguån ng©n s¸ch nhµ  níc Ph¸p cã  thÓ  sÏ   ®îc giao  cho   mét   sè   chuyªn   viªn   hç   trî   kü   thuËt   do   §¹i   sø   qu¸n  Ph¸p chØ  ®Þnh. Trong trêng hîp nµy, víi sù   ®ång  ý  cña c¬  quan ®¹i diÖn cho ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam, nh÷ng chuyªn viªn, cho viÖc qu¶n lý  nªu trªn,   sÏ ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña §¹i sø qu¶n Ph¸p. §i Ò u   7.   C¸c trang thiÕt bÞ  vµ  vËt t cÇn thiÕt cho  viÖc thùc hiÖn dù  ¸n còng nh c¸c giÊy phÐp, v¨n b»ng  ®îc  sö  dông ph¶i cÊp bëi níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt  Nam hoÆc mét níc thuéc Liªn minh Ch©u ¢u, trõ  trêng hîp  ngo¹i lÖ   ®îc c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn do hai chÝnh phñ  chØ  ®Þnh chÊp thuËn tríc. §i Ò u   8.   Kh«ng mét c«ng t Ph¸p nµo sÏ  bÞ  tíc quyÒn  ®îc tham gia c¸c  ®Êu gia,  ®Êu thÇu hoÆc t  vÊn khi cha cã  sù  chÊp thuËn cña c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn do hai ChÝnh phñ  chØ ®Þnh. ViÖc   tham   gia   vµo   cuéc   c¹nh   tranh   sÏ   c«ng   khai   vµ  b×nh ®¼ng vÒ mäi ®iÒu kiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản