Thỏa thuận số 27/2004/LPQT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Thỏa thuận số 27/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận số 27/2004/LPQT về việc thành lập Văn phòng hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận số 27/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 27/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Th a thu n gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Công qu c Luých-xăm-bua v vi c thành l p Văn phòng h p tác phát tri n Luých-xăm-bua t i Hà N i có hi u l c t ngày 02 tháng 12 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TH A THU N GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH I CÔNG QU C LUÝCH-XĂM-BUA V VI C THÀNH L P VĂN PHÒNG H P TÁC PHÁT TRI N LUÝCH-XĂM- BUA T I HÀ N I Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Công qu c Luých-xăm-bua. V i lòng mong mu n tăng cư ng và th t ch t hơn n a quan h h u ngh và h p tác t t p s n có gi a hai nư c. Trên cơ s Hi p nh h p tác gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Công qu c Luých-xăm-bua ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 t i Luých-xăm-bua. Chia s ni m tin sâu s c r ng s phát tri n quan h hai nư c trên lĩnh v c h p tác phát tri n s góp ph n vào vi c thúc y quan h h u ngh và h p tác gi a hai nư c. ã nh t trí th a thu n như sau: i u 1. Chính ph i Công qu c Luých-xăm-bua thành l p Văn phòng H p tác phát tri n Luých-xăm- bua t i Hà N i (sau ây g i là Văn phòng). Văn phòng là m t b ph n tr c thu c c a i s quán i Công qu c Luých-xăm-bua t i Vi t Nam, ngư i ng u i s quán thư ng trú t i B c Kinh. M i ho t ng c a Văn phòng ch u s i u ch nh c a các quy ch hi n hành c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i các cơ quan i di n ngo i giao nư c ngoài t i Vi t Nam và phù h p v i Công ư c Viên 1961 v quan h ngo i giao.
  2. i u 2. Văn phòng có ch c năng t ng quát là tăng cư ng hi u qu và tính rõ ràng c a s h p tác phát tri n Luých-xăm-bua t i Vi t Nam. Nh m m c ích này, Văn phòng t o thu n l i cho vi c xác nh và theo dõi các ho t ng h p tác phát tri n Vi t Nam, nh t là các ho t ng c a Cơ quan th c hi n các d án h p tác phát tri n Lux-Development. C th , Văn phòng s ph i: - m nh n vi c tăng cư ng ti p xúc v i Chính ph , chính quy n a phương, các t ch c và cơ quan liên quan khác, c song phương và a phương. - Theo dõi tình hình chính tr , kinh t , xã h i c a Vi t Nam, nh t là dư i góc liên quan n h p tác phát tri n. - Phân tích và xem xét các chương trình phát tri n t ng quát, chuyên ngành và theo vùng a lý. ưa ra các xu t v chi n lư c cũng như các ý tư ng h p tác. - Chu n b vi c xác nh các chương trình và d án h p tác m i, nh t là thông qua vi c phân tích và xem xét các ngh do các cơ quan nêu ra. - Theo dõi các chương trình và d án h p tác ang ư c tri n khai. - Khi c n thi t t o thu n l i cho vi c ti p xúc gi a Lux-Development và các ch th có ch c năng. - Giúp chu n b các chuy n thăm Vi t Nam c a các quan ch c và các phái oàn kinh t Luých-xăm-bua. - Khi v ng m t i s Luých-xăm-bua, ngư i ng u Văn phòng có th ti n hành các th t c chính th c t i các cơ quan Vi t Nam và duy trì liên l c thư ng xuyên v i các cơ quan Vi t Nam nh m góp ph n vào vi c tăng cư ng quan h t t p gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i Công qu c Luých-xăm-bua. i u 3. Ngư i ng u, các viên ch c ngo i giao và nhân viên hành chính k thu t c a Văn phòng do Chính ph i Công qu c Luých-xăm-bua c và ư c Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch p thu n s ư c hư ng quy ch ngo i giao và các quy n ưu ãi và mi n tr theo quy nh c a Công ư c Viên 1961 v quan h ngo i giao và pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. Tr s c a Văn phòng t i Hà N i ư c phép treo c và qu c huy c a i Công qu c Luých-xăm-bua. i u 4. Văn phòng có con d u riêng. N i dung ư c kh c trên con d u là: “ i S quán i Công qu c Luých-xăm-bua t i Vi t Nam – Văn phòng H p tác phát tri n”. Con d u c a Văn phòng ư c s d ng trong t t c các văn b n c a Văn phòng, k c các văn b n ngo i giao. Làm t i Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2003, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp. Hai văn b n u có giá tr như nhau. THAY M T CHÍNH PH I CÔNG QU C THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I LUÝCH-XĂM-BUA CH NGHĨA VI T NAM TH TRƯ NG B NGO I GIAO Mare Ungeheuer Lê Công Ph ng
Đồng bộ tài khoản