Thoả thuận số 34/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
3
download

Thoả thuận số 34/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thoả thuận số 34/LPQT về dự án "Tăng cường năng lực và đánh giá dự án Việt Nam - Ôxtrâylia" - Giai đoạn II giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận số 34/LPQT

 1. I U Ư C QU C T C A B NGO I GIAO S 34/LPQT NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 Tho thu n b sung gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Ôxtrâylia D án "Tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá D án Vi t Nam - Ôxtrâylia" - Giai o n II có hi u l c t ngày 29 tháng 7 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LUÂT PHAP VÀ DIÊU Ư C QU C T Tr n Duy Thi THO THU N B SUNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH ÔXTRÂYLIA D ÁN "TĂNG CƯ NG NĂNG L C THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ D ÁN VI T NAM - ÔXTRÂYLIA" - GIAI O N II I U KHO N CHUNG 1. B n tho thu n này th hi n s hi u bi t và ý nh c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (GOSRV) và Chính ph Ôxtrâylia (GOA) v trách nhi m và nh ng óng góp c a hai Chính ph i v i Giai o n II c a D án: "Tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá d án Vi t Nam - Ôxtrâylia" (D án VAMESP - Giai o n II). 2. D án VAMESP - Giai o n II nh m h tr GOSRV xây d ng m t H th ng theo dõi và ánh giá v H tr Phát tri n Chính th c (ODA) có th nhân r ng t m qu c gia và th hi n ư c nh ng l i ích c a ODA i v i các cơ quan, các B ngành và các S c a GOSRV ư c l a ch n tham gia D án. D án VAMES - Giai o n II cũng nh m góp ph n th c hi n m c tiêu chung v xoá ói gi m nghèo thông qua vi c nâng cao hi u su t và hi u qu c a các u tư b ng ngu n v n ODA và cu i cùng là toàn b các d án u tư c a GOSRV. 3. Phù h p v i nh ng m c tiêu ưu tiên c a GOSRV và chương trình vi n tr c a Ôxtrâylia, m c tiêu chung c a d án VAMESP - Giai o n II là phát huy t i a l i ích c a ODA Vi t Nam. 4. N i dung c a D án VAMSEP - Giai o n II s ư c trình bày chi ti t trong Tài li u Thi t k D án kèm theo B n Tho thu n này (Ph l c 1). 5. B n Th a thu n này ư c ký k t trên cơ s và là i tư ng i u ch nh c a nh ng i u kho n trong Biên b n Ghi nh v H p tác Phát tri n ký ngày 27 tháng 5 năm 1993 t i Canberra gi a GOA và GOSRV.
 2. CÁC CƠ QUAN TH C HI N 6. Các cơ quan th c hi n D án VAMESP - Giai o n II bao g m: * V phía Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (GOSRV): Cơ quan Qu n lý: B K ho ch và u tư (MPI). Cơ quan Th c hi n: V Kinh t i ngo i (FERD) thu c B K ho ch và u tư (MPI) và các cơ quan khác c a Vi t Nam ư c l a ch n tham gia D án. * V phía Chính ph Ôxtrâylia (GOA): Cơ quan Qu n lý: Cơ quan Phát tri n Qu c t c a Ôxtrâylia (AusAID) thu c B Ngo i giao và Thương M i. Cơ quan Th c hi n: M t nhà th u qu n lý c a Ôxtrâylia (AMC) s do AusAID tuy n ch n trên cơ s tham v n MPI. KHÁI NI M 7. Nh ng khái ni m dùng trong Tho thu n này ư c hi u như sau: (a) "Nhân viên d án c a Ôxtrâylia" là nh ng công dân mang qu c t ch Ôxtrâylia ho c cư trú t i Ôxtrâylia; ho c nh ng ngư i khác không ph i là công dân Vi t Nam ho c ngư i thư ng trú t i Vi t Nam, h ang làm vi c t i Vi t Nam cho ho t ng trong khuôn kh c a B n Tho thu n này, lương và các chi phí khác c a h ư c thanh toán t ph n óng góp c a GOA cho ho t ng này; (b) "Nh ng cung c p c a Ôxtrâylia cho D án" bao g m các thi t b , tài li u, các hàng hoá và d ch v khác ư c cung c p th c hi n D án VAMESP - Giai o n II. Chi phí cho các cung c p này ư c thanh toán t ph n óng góp c a Chính ph Ôxtrâylia cho D án VAMESP - Giai o n II. (c) "S h u trí tu " bao g m các n i dung ư c quy nh t i i u 2 c a Công ư c Thành l p T ch c S h u Trí tu Th gi i ký ngày 14 tháng 7 năm 1967 t i Stockholm và ư c s a i b sung ngày 28 tháng 9 năm 1979. CÁC ÓNG GÓP 8. Nghĩa v óng góp cho d án c a GOSRV và GOA ư c quy nh chi ti t t i Ph l c 2 và Ph l c 3 c a B n Tho thu n này. 9. T t c các kho n ti n trong B n Tho thu n này ư c tính b ng ô la Ôxtrâylia (A$) tr khi ư c quy nh khác. Ph n óng góp d ki n c a GOA không vư t quá A$ 5,4 tri u trong th i h n 3 năm. Ngân sách cu i cùng c a D án s ư c quy t nh khi quá trình ch n th u k t thúc thành công. óng góp c a GOA s bao g m ngân sách do AMC qu n lý, và m t Qu u thác v i tr giá kho n A$ 1,2 tri u do FERD/MPI và AMC ph i h p qu n lý chi cho vi c t ch c các h i th o, hu n luy n và các chi phí khác c a d án theo quy nh t i Ph l c 2 c a Tho thu n này.
 3. Qu u thác s ư c cam k t trên cơ s Báo cáo kh i ng, k ho ch hàng năm và nh ng ư c tính theo nh kỳ 6 tháng ã ư c phê duy t. Ho t ng c a Qu u thác s tuân th theo Quy ch s d ng Qu u thác. Vi c ki m toán Qu u thác s ư c ti n hành m i năm m t l n và Ban i u ph i d án s rà soát ho t ng c a Qu u thác theo nh kỳ. 10. óng góp b ng hi n v t c a GOSRV không vư t quá A$ 1,54 tri u trong th i h n 3 năm và ư c quy nh chi ti t t i Ph l c 3 c a B n Tho thu n này. 11. Vi c gi i ngân các kho n óng góp v n c a phía Ôxtrâylia ư c th c hi n trên cơ s s phê duy t chi tiêu công qu thư ng kỳ hàng năm c a Qu c h i Ôxtrâylia. XEM XÉT L I CÁC ÓNG GÓP 12. Các chi phí óng góp th c t c a Chính ph hai nư c cho D án VAMESP -Giai o n II có th ư c s a i b sung trong quá trình th c hi n D án theo ngh c a các cơ quan th c hi n phía Ôxtrâylia và Vi t Nam v i s phê duy t c a AusAID và MPI. THEO DÕI, ÁNH GIÁ VÀ XÁC NNH HI U QU 13. Các chuy n công tác c a Nhóm C v n K thu t, vi c ki m toán i v i Qu u thác và Văn phòng D án c a AMC, và m t ánh giá gi a kỳ v ti n th c hi n D án VAMESP - Giai o n II có th ư c ti n hành vào nh ng th i i m thích h p theo s tho thu n c a AusAID, MPI và các cơ quan th hư ng D án c a phía Vi t Nam. CUNG C P 14. Ngoài i u 13 c a Biên b n Ghi nh v H p tác Phát tri n gi a GOSRV và GOA, nh ng i u kho n sau ây s ư c áp d ng i v i nh ng cung c p c a Ôxtrâylia cho D án: (a) Theo các văn b n pháp quy v Thu giá tr gia tăng do GOSRV ban hành áp d ng cho các d án ODA, D án VAMESP - Giai o n II s ư c mi n Thu giá tr gia tăng khi mua các cung c p cho D án. (b) Theo i u 15 c a Tho thu n này, toàn b nh ng cung c p c a Ôxtrâylia cho D án s tr thành tài s n c a GOSRV khi cung c p này không còn ư c s d ng cho D án VAMESP - Giai o n II n a. B O HÀNH 15. Liên quan n b t kỳ m t thi t b nào ư c cung c p theo B n Tho thu n này, GOSRV ph i ch u toàn b r i ro trong quá trính l p t và b o dư ng thi t b theo các b o hành rõ ràng gi a GOA i v i nhà cung ng thi t b ó. Ngư c l i, GOA s thay m t GOSRV th c hi n các quy n h n có th c a mình i v i nhà cung ng thi t b n u phát hi n ra b t c khi m khuy t gì. S H U TRÍ TU
 4. 16. Trong khuôn kh c a B n Tho thu n này: (a) Tuy ã nêu t i i u 14, GOA s n m gi toàn b quy n s h u trí tu iv i nh ng Cung c p c a Ôxtrâylia cho D án. (b) Tuy ã nêu t i i u 14, GOA s trao cho GOSRV m t gi y phép s d ng mi n phí i v i m i quy n s h u trí tu c a m i Cung c p c a Ôxtrâylia cho D án do GOA s h u. Gi y phép này s duy trì hi u l c cho t i khi các bên có tho thu n khác và s bao g m quy n gi i quy t các v n v s h u trí tu ph c v các m c tiêu c a D án VAMESP - Giai o n II ư c quy nh t i Ph l c 1 khi GOSRV th y thích h p. KHI U N I 17. GOSRV s b i thư ng cho Chính ph Ôxtrâylia khi có khi u n i c a nhà th u Ôxtrâylia i v i GOA v nh ng thi t h i phát sinh do vi c GOSRV không th c hi n cam k t c a mình trong B n Tho thu n này. S A I 18. B n Tho thu n này có th ư c s a i b t c th i i m nào theo phương th c trao i b ng thư gi a hai Chính ph . K T THÚC 19. B n th a thu n này có th ư c k t thúc b i m t trong hai Chính ph b ng vi c thông báo trư c 6 tháng b ng văn b n cho bên kia v d nh ch m d t Tho thu n. TH I H N 20. B n Tho thu n này có hi u l c k t ngày ký và D án VAMESP - Giai o n II cũng coi như b t u t ngày ó. Ph n góp v n c a Chính ph Ôxtrâylia cho D án VAMESP - Giai o n II và toàn b cam k t nêu trong B n Tho thu n này s ch m d t sau 42 tháng k t ngày ký k t B n Tho thu n này ho c là vào m t th i i m khác do Chính ph hai nư c tho thu n. 21. D án VAMESP - Giai o n II s ư c th c hi n trong th i h n u là 3 năm, và s ư c xem xét l i vào năm cu i cùng c a th i h n này. Trong trư ng h p Chính ph hai nư c ánh giá và nh t trí r ng c n ti p t c D án thì D án VAMESP - Giai o n III có th s ư c xem xét. 22. B n ti ng Anh và ti ng Vi t c a B n Tho thu n này có giá tr ngang nhau. B n Ti ng Anh s ư c dùng gi i quy t b t kỳ s hi u nh m nào phát sinh trong quá trình th c hi n B n Tho thu n này. Các ph l c kèm theo cũng là m t b ph n c u thành c a B n Tho thu n. B n Tho thu n này ư c ký k t t i Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2003 thành 02 b n, m i b n g m ti ng Vi t và ti ng Anh, có giá tr ngang nhau. PH L C 1
 5. D ÁN: "TĂNG CƯ NG NĂNG L C THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ D ÁN VI T NAM - ÔXTRÂYLIA" (VAMESP) - GIAI O N II TÀI LI U THI T K D ÁN TÓM T T T NG QUAN 1. Xu t x D án và L p thi t k Giai o n thí i m c a D án: "Tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá d án Vi t Nam - Ôxtrâylia" (VAMESP) th c hi n trong 30 tháng nh m gi i thi u các khái ni m cơ b n v theo dõi và ánh giá (M&E) trong B K ho ch và u tư (MPI) và m t s ít các B ngành và t nh ã k t thúc vào tháng 02 năm 2002. Giai o n Thí i m ư c thi t k áp ng các nhu c u trư c m t c a MPI trong vi c xây d ng m t h th ng M&E tiêu chuNn v cơ b n ư c tin h c hoá. oàn thNm nh cho Giai o n II ã kh ng nh r ng có y cơ s v ng ch c AusAID h tr cho Giai o n II c a D án VAMESP. Ngh nh s 17/2001/N -CP ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ã quy nh rõ trách nhi m c a MPI trong vi c nâng cao các h th ng M&E trên ph m vi toàn qu c và v vi c thành l p các ơn v M&E trong các cơ quan c p B và c p T nh. MPI yêu c u AusAID, thông qua Giai o n II c a D án VAMESP, óng vai trò i u trong vi c h tr cho V Kinh t i ngo i (FERD) và các cơ quan khác tham gia D án th c hi n các h p ph n M&E trong Ngh nh s 17/2001/N -CP. M t báo cáo nghiên c u g n ây v hài hoà tài tr do Nhóm các nhà tài tr ng tư tư ng (LMDG) ti n hành ã khuy n ngh r ng nên s d ng D án VAMESP làm cơ s hài hoà các h th ng M&E gi a các nhà tài tr và Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (GOSRV). 2. Mô t D án Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (GOSRV) ã yêu c u Chính ph Ôxtrâylia (GOA) h tr MPI phát tri n m t mô hình theo dõi và ánh giá ti n gi i ngân và tình hình ho t ng c a các chương trình, d án ODA i v i Vi t Nam. Mô hình này có th ư c các nhà tài tr khác nhân r ng và ti n t i ư c t t c các cơ quan trong GOSRV áp d ng nh m áp ng các yêu c u trong Ngh nh s 17/2001/N -CP. M c tiêu c a D án hoàn toàn phù h p v i nguyên t c c a GOSRV là ngu n v n ODA ph i ư c s d ng h tr th c hi n các m c tiêu ưu tiên trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i vì l i ích c a nhân dân Vi t Nam. Giai o n II c a D án s ư c th c hi n t i FERD/MPI, 05 B ngành (MOF, MOH, MOT, MARD, và MOET) và 07 t nh và thành ph (U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, U ban nhân dân các t nh B c Ninh, Ngh An, Qu ng Ngãi, Qu ng Nam và C n Thơ). Tuy nhiên, D án ã ư c thi t k có th nhân r ng toàn b . B NG 1: M C TIÊU T NG QUÁT, M C ÍCH, CÁC M C TIÊU VÀ S N PH M U RA C A H P PH N VAMESP GIAI O N II
 6. M c tiêu t ng quát Phát huy t i a l i ích c a ODA Vi t Nam M c ích H tr FERD/MPI thi t l p m t h th ng theo dõi và ánh giá ODA h u hi u t m qu c gia nh ó th c hi n các nhi m v quy nh t i Ngh nh s 17/2001/N -CP H p ph n 1 M t mô hình M&E v ODA t m qu c gia v n hành hoàn ch nh M c tiêu c th H tr FERD/MPI xây d ng và áp d ng m t mô hình M&E ODA có kh năng nhân r ng nh m áp ng các nhu c u c th c a m t s cơ quan c p B ngành, c p t nh và các PMU S n phNm 1.1 Th ng nh t gi a FERD/MPI, các B ngành, các t nh và các nhà tài tr v nh ng nguyên t c và nh ng nhân t cơ b n c a S n phNm 1.2 m t h th ng M&E ODA ư c tiêu chuNn hoá Vi t Nam. Xây d ng, th nghi m và s d ng r ng rãi S tay M&E m t cách thích h p và hi u qu trên ph m vi c nư c S n phNm 1.3 Nâng cao năng l c IT c a FERD/MPI và các B ngành, t nh tham gia D án các d li u v gi i ngân, tình hình th c hi n và các bài h c có th ư c t ng h p, s d ng và chia s m t cách có hi u qu . S n phNm 1.4 FERD/MPI và các B ngành, t nh tham gia d án có th áp ng các yêu c u v M&E ã ư c th ng nh t. S n phNm 1.5 M t k ho ch chi n lư c rõ ràng và toàn di n c a GOV nh m thi t l p m t h th ng M&E ODA t m qu c gia d a trên mô hình ã xây d ng. H p ph n 2 Qu n lý và i u ph i D án M c tiêu c th Ph i h p cùng FERD/MPI và cơ quan tha gia qu n lý và i u ph i D án m t cách h p lý và hi u qu S n phNm 2.1 Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia (AMC) và FERD/MPI ph i h p qu n lý D án m t cách h p lý và hi u qu S n phNm 2.2 Báo cáo ban u và các k ho ch hàng năm ư c xây d ng, trình GOA và GOV phê duy t và ư c th c thi m t cách có hi u qu S n phNm 2.3 Ho t ng c a D án và vi c áp d ng các chuNn m c và th c ti m M&E ư c theo dõi, ánh giá và báo cáo m t cách h p lý và hi u qu S n phNm 2.4 Ho t ng i u ph i và s tham gia c a các B ngành, các t nh và các nhà tài tr vào D án ư c th c hi n m t cách hi u qu và h p lý
 7. Các ho t ng mang tính nh hư ng nh m t ư c các s n phNm u ra mô t trong Ph n 3 c a Tài li u này và các ch s k t qu ho t ng, lu n ch ng và gi nh ư c th hi n trong ma tr n khung lô-gic c a D án (Ph l c B). Hy v ng r ng khi Giai o n II ư c hoàn thành, các l i ích c a m t h th ng M&E v ODA s ư c phát huy t i FERD/MPI và các cơ quan c p B ngành, c p t nh và các PMU ư c l a ch n. Cũng hy v ng r ng vào th i i m ó m t s nhà tài tr khác Vi t Nam s ng ý h p tác v i FERD/MPI trong vi c hài hoà các ho t ng M&E ch y u c a mình v i h th ng M&E t m qu c gia d ki n xây d ng. Vào cu i D án tình hình d ki n như sau: * FERD/MPI và các cơ quan c p B và c p t nh và các PMU ư c l a ch n s có ư c các cơ s d li u ODA chính xác và d ti p c n; * Các cơ quan c p B , c p t nh và các PMU s n p báo cáo k p th i và chính xác theo quy nh t i Ngh nh s 17/2001/N -CP; * FERD/MPI và các cơ quan c p B và t nh và các PMU ư c l a ch n s thư ng xuyên theo dõi và ánh giá các ho t ng v ODA; * GMED/FERD s có th áp ng các nhu c u thông tin v M&E c a FERD/MPI và các cơ quan c p B , c p t nh và các PMU; *S i n tho thu n v cách th c t i a hoá hài hoà th t c v i các nhà tài tr v M&E; * M t mô hình h th ng M&E s ư c th nghi m và ư c FERD/MPI, các cơ quan khác c a GOV và m t s nhà tài tr khác ch p nh n; * FERD/MPI s cam k t b sung cán b và các ngu n l c c n thi t khác duy trì GMED/FERD và h th ng M&E ã ư c xây d ng trong khung kh D VAMESP. Giai o n II d ki n s b t u vào gi a năm 2003 và s ư c th c hi n trong vòng 3 năm. Trong giai o n này, D án s thông qua FERD/MPI và i s quán Ôxtrâylia t i Hà N i, liên l c v i các nhà tài tr khác nh m thúc Ny vi c hài hoà gi a các h th ng M&E. GOA s óng góp ư c tính kho ng A$ 5,4 tri u. GOSRV s óng góp ư c tính kho n A$ 1,54 tri u b ng hi n v t. 3. Qu n lý và i u ph i AusAID s giao cho m t Nhà th u Qu n lý Ôxtrâylia (AMC) qu n lý các u vào t phía Ôxtrâylia c a D án. AMC s c m t Giám c D án Ôxtrâylia (APD) (làm vi c t i Ôxtrâylia) và m t C v n trư ng D án Ôxtrâylia (ATL) (làm vi c t i Hà N i) trong th i gian th c hi n D án. AMC cũng s cung c p các chuyên gia k thu t ng n h n cho D án. D án s ư c FERD/MPI qu n lý t i Hà N i. FERD/MPI s c m t Giám c D án Qu c gia (NPD) và m t Phó giám c D án Qu c gia (DNPD). DNPD là m t cán b
 8. trong biên ch c a MPI, cùng v i ATL qu n lý các công vi c hàng ngày c a D án. t o thu n l i cho vi c h p tác và tham kh o ý ki n trong qu n lý d án, phòng làm vi c c a ATL và DNPD c n b trí g n nhau trong FERD/MPI cùng v i i ngũ cán b tha gia do GOA và GOSRV tài tr . Giai o n II s bao g m th i kỳ kh i ng ánh giá nh ng k t qu t ư c trong Giai o n thí i m, nh ng ý tư ng m i v M&E c a GOSRV và các nhà tài tr (k t khi k t thúc Giai o n thí i m), và s hi u ch nh vi c l p k ho ch cho các ho t ng trong Giai o n II. Trong th i kỳ kh i ng DNPD và ATL s th c hi n vi c ánh giá nhu c u các y u t u vào và mua s m c a D án ki n ngh lên Ban i u ph i D án, FERD/MPI và AusAID v nh ng thay i v thi t k , ngân sách, k ho ch th c hi n và b trí các ngu n l c sao cho phù h p. FERD/MPI và AusAID v i tư cách là nh ng i di n chính th c c a GOV và GOA s ưa ra nh ng quy t nh cu i cùng v m i thay i i v i thi t k , ngân sách và các k ho ch th c hi n. Th i kỳ kh i ng nh m m b o r ng các ho t ng c a Giai o n II ư c th c hi n v i s h tr y c a lãnh o c p cao c a Chính ph và c a các nhà tài tr . Vi c th c hi n các ho t ng c a D án s theo Báo cáo kh i ng và các k ho ch hàng năm k ti p do ATL d th o, sau ó phát tri n trên cơ s h p tác v i DNPD dư i s giám sát c a NPD và APD, ư c PCC thông qua và ư c FERD/MPI và AusAID phê duy t. Ph n óng góp c a Ôxtrâylia s bao g m (i) các qu do AMC qu n lý, và (ii) các qu phân b cho Qu u thác do FERD/MPI qu n lý. Chi tiêu c a Qu u thác s d a vào chương trình làm vi c do ATL và DNPD so n th o, trình AusAID, FERD/MPI và PCC phê duy t. Ư c tính kho n 1,2 tri u ôla Ôxtrâylia s ư c chi tiêu thông qua Qu u thác trong th i gian th c hi n D án. 4. ánh giá r i ro V b n ch t nh ng d án chú tr ng vào nh ng thay i mang tính th ch và tăng cư ng năng l c thư ng có r i ro. Các d án tăng cư ng năng l c th ch thư ng g p khó khăn trong vi c l p chương trình do m c ch p nh n c a các cơ quan tham gia d án hi m khi ng nh t. Vì th c n ph i ánh giá l i r i ro trong quá trình th c hi n và ti p t c phát tri n các chi n lư c lo i tr ho c gi m thi u nh ng r i ro này. M c dù vi c cam k t các c p lãnh o cao nh t c a Chính ph có th ã trao quy n t ch m nh m c a D án này và vai trò ch trì th c hi n Ngh nh s 17/2001/N -CP cho MPI. Ngh nh này yêu c u các B ngành và các t nh theo và ánh giá các d án, chương trình ODA thu c thNm quy n qu n lý c a mình. i u này ã t o n n t ng v ng ch c cho Giai o n II c a D án VAMESP. Tuy v y, v n còn r i ro là các B ngành, t nh vì quá chú tr ng n vi c áp ng các yêu c u c a Ngh nh s 17/2001/N -CP mà không n l c duy trì nh ng gì mà các nhà tài tr coi là thông l qu c t t t nh t. Nhi u nhà tài tr ã bày t cam k t trong vi c hài hoà hoá, nhưng m c hài hoà hoá trong th c t i v i các yêu c u theo dõi và báo cáo v n còn chưa rõ. Có r i ro là các nhà tài tr s nh t trí v nh ng i m chung nhưng không ng ý v i các ch s th c hi n, các bi u m u báo cáo chuNn...
 9. Ngoài ra còn m t s r i ro các s n phNm u ra cũng ư c xác nh, bao g m: * Không thành công trong vi c t ư c s th ng nh t gi a FERD/MPI, các B ngành, t nh tham gia d án và các nhà tài tr v nh ng nguyên t c và nh ng nhân t cơ b n c a m t h th ng chuNn v theo dõi và ánh giá ODA; * t ư c s th ng nh t (ít nh t là c a a s nh ng cơ quan tham gia D án) song m c quá chung chung có th tr lên h u ích. * Không t ư c nh t trí gi a FERD/MPI, các B ngành/t nh tham gia D án và các nhà tài tr v hình th c và n i dung c a S tay Theo dõi và ánh giá; * Các B ngành, t nh tham gia D án không cung c p y các ngu n l c c n thi t cho ho t ng hi u qu c a các ơn v theo dõi và ánh giá; * Các B ngành, t nh và/ho c các nhà tài tr không th c hi n ư c vi c chia s thông tin trong h th ng d li u c a h ; * i ngũ tư v n trong nư c thi u năng l c và không có nguy n v ng tham gia hư ng d n các khoá ào tào và t ch c h i th o và/ho c tham gia th nghi m các ho t ng thNm nh, rà soát và ánh giá; * Thi u s h tr c a các nhà tài tr và các B ngành, t nh trong quá trình th c hi n thí i m các ho t ng thNm nh, rà soát và ánh giá h n h p; * GOV và các nhà tài tr không s n sàng cam k t cung c p các ngu n l c h tr k ho ch chi n lư c dài h n; * Cách th c t ch c qu n lý tài chính, bao g m c Qu u thác, gây tr ng i ho c trì hoãn quá trình th c hi n; và * Năng l c c a GMED/FERD trong vi c duy trì h th ng theo dõi và ánh giá ODA không b n v ng sau khi Giai o n II k t thúc trong i u ki n AusAID v n s ti p t c h tr tr m t trong nh ng v trí cán b d án. Nh ng r i ro này u có ki m soát ư c n u v n ngu n l c (liên quan n GMED/FERD và các ơn v M&E c a các B ngành, t nh tham gia D án) ư c gi i quy t. N u v n trên không ư c gi i quy t thì D án s không b n v ng, và m c tiêu dài h n (ch ng h n m c tiêu t ng quát c a D án) s không t ư c n u nhà tài tr không ti p t c h tr . 5. Tính kh thi và B n v ng D a trên kinh nghi m c a Giai o n Thí i m, các ho t ng ư c xu t cho Giai o n II là kh thi v k thu t và nh n ư c s quan tâm c a các cơ quan tham gia D án. Giai o n II c n chú tr ng t i vi c cung c p cho các cơ quan tham gia D án nh ng công c và phương pháp M&E thi t th c nh m m b o th ch hoá khung kh chung và phương pháp ti p c n mang tính l ng ghép. Giai o n Thí i m ã góp ph n xây d ng tinh th n làm ch v M&E FERD/MPI và gi a các cơ quan tham gia
 10. D án. Do v y, r t có kh năng là FERD/MPI và các cơ quan tham gia vào Giai o n II s ti p t c th hi n m c cam k t cao i v i vi c phát tri n hơn n a M&E. Ngh nh s 17/2001/N -CP c a GOSRV ch ra r ng MPI ph i thi t l p m t h th ng M&E i v i t t c các d án ODA, r ng t t c các B và t nh ph i tham gia, và r ng vi c theo dõi và báo cáo c n ư c th c hi n thư ng xuyên. Ngh nh có quy nh v các ngu n l c b sung duy trì vi c th c hi n các yêu c u trên. Tuy nhiên, D án này ang trong quá trình xác nh ph m vi và n i dung c a các ngu n l c c n thi t xây d ng m t h th ng M&E qu c gia ư c tin h c hoá. M c dù h th ng này là kh thi v m t k thu t, nhưng nó s òi h i có s h tr áng k c a các h th ng công ngh thông tin. D ki n các nhà tài tr khác cũng h tr vi c xây d ng h th ng M&E qu c gia. T t c các cơ quan c a GOSRV ang r t khó khăn v ngân sách, nhưng tác ng tr c ti p v m t tài chính c a vi c xây d ng năng l c M&E không ph i là cao và ph n l n các cơ quan có th gánh ch u ư c các chi phí liên quan b ng ngu n ngân sách hi n có c a mình. i u quan tr ng là ph i nh n th c ư c r ng vi c t o ra s ng h trên toàn qu c i v i M&E là m t quá trình òi h i ph i có th i gian và không th nào có ngay ư c m t s ng h c a t t c m i ngư i. M t nhi m v ch o c a Ban qu n lý d án và Nhóm công tác k thu t (TWG) s là vi c xây d ng tinh th n làm ch c a các cơ quan c p B , c p t nh và các PMU. PH L C 2 ÓNG GÓP C A CHÍNH PH ÔXTRÂYLIA T ng giá tr óng góp c a GOA không vư t quá A$ 5,4 tri u. Ngân sách cu i cùng c a D án s ư c quy t nh khi quá trình ch n th u k t thúc thành công. óng góp c a GOA s bao g m ngân sách do AMC qu n lý, và m t Qu u thác v i tr giá kho ng A$ 1,2 tri u do FERD/MPI và AMC ph i h p qu n lý. Các qu do AMC qu n lý s ư c s d ng thanh toán cho các kho n sau: 1. Chi phí cho toàn b nhân viên d án Ôxtrâylia, các cán b d án Vi t Nam (không k các cán b do MPI óng góp) và các chuyên gia tư v n trong nư c chưa ch nh; 2. Các mua s m bao g m: * M t ô tô b n ch ng i cho D án * Ph n c ng và ph n m m công ngh thông tin (IT) cho các B ngành, các t nh và các PMU tham gia D án VAMESP - Giai o n II * Cung c p trang thi t b và v t d ng cho Văn phòng D án và Trung tâm Ngu n v Theo dõi và ánh giá (M&E) 3. Các chi phí khác c a D án bao g m: * Các chuy n nghiên c u kh o sát,
 11. * Chi phí ho t ng thư ng xuyên c a Văn phòng, * Phát hành các s tay, k ho ch và các báo cáo c a D án, * Chi phí i u tra s li u cơ b n ban u, * Chi phí t ch c 04 cu c h p c a Nhóm công tác k thu t (TWG) trong năm u tiên, * Chi phí cho các cu c h p c a Nhóm hài hoà th t c gi a các nhà tài tr v nh ng v n k thu t khi c n thi t. Qu u thác s ư c s d ng thanh toán cho các kho n sau: * Toàn b chi phí t ch c các khoá ào t o (không bao g m nhân viên d án Ôxtrâylia) * Toàn b chi phí t ch c các h i th o (không bao g m nhân viên d án Ôxtrâylia) * Chi phí i l i trong nư c, ăn và sinh ho t phí cho các cán b công ch c c a Chính ph , * Chi phí cho các chuyên gia tư v n trong nư c (cho các khoá ào t o và h i th o), * Qu ng cáo tìm nh ng ngư i có kinh nghi m M&E và IT Vi t Nam, * Chi phí h tr IT thư ng xuyên cho các B ngành, các t nh tham gia D án, * Chi phí các chuy n i th c t theo dõi thí i m, * Chi phí các chuy n i th c t ánh giá thí i m các d án ODA, * Mua sách và các tài li u tham kh o khác cho Thư vi n, * Chi phí biên t p và phát hành b n tin hàng tháng, * Các kh o sát nh kỳ hàng quý ki m tra vi c áp d ng nh ng tiêu chuNn v M&E, * Chi phí cho kho ng 12 cu c h p c a Ban Qu n lý D án, * Chi phí cho kho ng 31 cu c h p c a TWG, * Chi phí cho các cu c h p v hài hoà th t c M&E gi a các tài tr liên quan n nh ng v n chính sách khi c n thi t. GOA thông qua AusAID, có trách nhi m: 1. Ph i h p v i GOSRV qu n lý toàn b D án VAMESP - Giai o n II;
 12. 2. Ký h p ng v i m t AMC phù h p cho D án VAMESP - Giai o n II v i s tham gia ý ki n c a FERD/MPI; 3. Ph i h p v i FERD/MPI phê duy t vi c phân b ngu n l c Ôxtrâylia óng góp cho D án VAMESP - Giai o n II; 4. Ph i h p v i FERD/MPI phê duy t nh ng thay i phù h p v i các cách th c qu n lý cơ b n c a D án VAMESP - Giai o n II; 5. Ph i h p v i FERD/MPI xem xét và gi i quy t nh ng v n v ngu n l c ho c hành chính nh hư ng n vi c th c hi n các ho t ng d ki n c a D án; 6. Ph i h p v i FERD/MPI phê duy t Báo cáo kh i ng và các k ho ch hàng năm; 7. Ph i h p v i FERD/MPI phê duy t vi c b trí s d ng ngân sách hàng năm; 8. Ph i h p v i FERD/MPI phê duy t v nhân viên d án Ôxtrâylia và cán b d án Vi t Nam do Ôxtrâylia tr lương; 9. Ph i h p v i FERD/MPI tham gia các cu c h p c a Ban i u ph i D án (vai trò và trách nhi m c a Ban i u ph i D án ư c quy trong kho n 1 i u 8 c a b n ghi nh v H p tác Phát tri n gi a Chính ph Ôxtrâylia và Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam); 10. Phân b ngân sách cho AMC và Qu u thác trên cơ s Báo cáo kh i ng, các k ho ch hàng năm và các ư c tính chi phí 6 tháng ã ư c phê duy t; 11. Rà soát, phê duy t và chi tr các gi y ngh thanh toán AMC cho các báo cáo công tác; 12. Rà soát vi c qu n lý và ki m toán c a AMC; 13. Ph i h p v i FERD/MPI rà soát và ki m toán nh kỳ Qu u thác; 14. Ph i h p v i FERD/MPI thu x p các chuy n công tác cho Nhóm C v n K thu t (TAG) và ti n hành ánh giá gi a kỳ; 15. Thúc Ny hài hoà v M&E gi a các nhà tài tr thông qua các di n àn H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (CG) và các di n àn tài tr khác. PH L C 3 ÓNG GÓP C A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM óng góp c a GOSRV cho D án VAMESP - Giai o n II s ư c th c hi n dư i hình th c hi n v t. T ng tr giá óng góp b ng hi n v t c a GOSRV ư c tính không vư t quá A$ 1,54 tri u bao g m: * Cung c p a i m cho Văn phòng D án (ch làm vi c, i n và nư c);
 13. * Cung c p a i m cho Trung tâm Ngu n v M&E (ch làm vi c, i n và nư c); * a i m t ch c ào t o/các cu c h p cùng các trang thi t b (n u i u ki n cho phép); * Th i gian làm vi c c a Giám c D án Qu c gia, Phó Giám c D án qu c gia; * M t cán b tr lý hành chính làm vi c toàn b th i gian cho D án; * Th i gian làm vi c c a các cán b trong biên ch c a Nhóm T ng h p Theo dõi và ánh giá D án thu c FERD/MPI tham gia vào các ho t ng c a D án VAMESP - Giai o n II; * Th i gian làm vi c c a các cán b kh i i tác thu c FERD/MPI và các V chuyên ngành khác thu c MPI; * Th i gian làm vi c c a các ơn v tham gia D án (các B , ngành, t nh và các PMU ư c nêu rõ trong Tài li u Thi t k D án); * Thông tin liên l c và nh ng chi phí tiêu hao n u i u ki n cho phép. GOSRV thông qua FERD/MPI ch u trách nhi m: 1. Ph i h p v i AusAID qu n lý toàn b D án VAMESP - Giai o n II; 2. Tham gia cùng AusAID trong vi c l a ch n m t Nhà th u Qu n lý Ôxtrâylia (AMC) thích h p cho D án VAMESP - Giai o n II; 3. Ph i h p v i AusAID phê duy t vi c phân b các ngu n l c do Vi t Nam óng góp cho D án VAMESP - Giai o n II; 4. Ph i h p v i AusAID phê duy t nh ng thay i phù h p v i các cách th c qu n lý cơ b n c a D án VAMESP - Giai o n II; 5. Ph i h p v i AusAID xem xét và gi i quy t nh ng v n v ngu n l c ho c hành chính nh hư ng n vi c th c hi n các ho t ng d ki n c a D án; 6. Ph i h p v i AusAID phê duy t Báo cáo kh i ng và các k ho ch hàng năm; 7. Ph i h p v i AusAID phê duy t vi c b trí s d ng ngân sách hàng năm; 8. Ph i h p v i AusAID phê duy t v nhân s và các cán b d án Vi t Nam do Vi t Nam tr lương; 9. C m t cán b cao c p vào ví trí Giám c D án Qu c gia và các cán b i tác khác tham gia Ban i u ph i D án (PCC), Nhóm nòng c t qu n lý D án, Nhóm Công tác k thu t (TWG) và Văn phòng D án; 10. Cung c p a i m y cho Văn phòng D án và Trung tâm Ngu n v M&E;
 14. 11. Cung c p a i m t ch c ào t o và các cu c h p cùng các trang thi t b (n u i u ki n cho phép); 12. Ph i h p v i AusAID tham gia các cu c h p c a Ban i u ph i D án (vai trò và trách nhi m c a ban i u ph i D án ư c quy trong kho n 1 i u 8 c a b n ghi nh v H p tác Phát tri n gi a Chính ph Ôxtrâylia và Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam); 13. i u ph i s tham gia c a GOSRV vào D án VAMESP - Giai o n II như quy nh t i Tài li u Thi t k D án cho t ng s n phNm u ra và phù h p v i Báo cáo kh i ng và các k ho ch hàng năm ã ư cphê duy t; 14. Ph i h p v i AusAID ra soát và ki m toán nh kỳ Qu y thác; 15. Ph i h p v i AusAID thu x p các chuy n công tác cho Nhóm C v n K thu t (TAG) và ti n hành ánh giá gi a kỳ; 16. Thúc Ny hài hòa v M&E trong các cơ quan GOSRV thông qua các di n àn H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (CG) và các di n àn tài tr khác. Ngoài ra, GOSRV thông qua các cơ quan c p B , c p t nh và các PMU ư c l a ch n tham gia D án s ch u trách nhi m: 1. C các cán b phù h p tham gia Ban qu n lý d án (PMC) và các Nhóm Công tác K thu t (TWG) xây d ng, óng góp ý ki n và ph bi n chính sách và các quy trình th t c; 2. Thành l p các ơn v M&E ngay trong các cơ quan c a mình; 3. Tr lương và h tr chi phí cho các cán b và t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các ơn v M&E nói trên. 4. C các b có năng l c tham gia các khóa ào t o v M&E, các h i th o, các chuyên nghiên c u kh o sát và các cu c kh o sát theo quý do D án t ch c; 5. Tham gia vào các ho t ng c a D án dư i s i u ph i c a MPI; 6. N l c ti n t i t ư c m c tiêu hài hòa v M&E c a GOSRV; 7. Thúc Ny hài hòa v M&E v i các nhà tài tr thông qua các di n àn H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (CG) và các di n àn tài tr khác, và c p d án. Alexander Downer Võ H ng Phúc ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản