Thoả thuận về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
88
lượt xem
6
download

Thoả thuận về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thoả thuận về dự án khu vực "phòng chống hiv/aids', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS

 1. I U Ư C QU C T C A B NGO I GIAO S 19/LPQT NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THO THU N GI A VI T NAM - ÚC Tho thu n gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Úc v D án khu v c "Phòng ch ng HIV/AIDS khu v c Châu Á" có hi u l c t ngày 26 tháng 3 năm 2003. LT. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Tr n Duy Thi THO THU N GI A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH ÚC V D ÁN KHU V C "PHÒNG CH NG HIV/AIDS KHU V C CHÂU Á" 1. Ph n chung Tho thu n này th hi n tinh th n hi u bi t và nh ng d nh c a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Úc liên quan n trách nhi m và óng góp c a hai Chính ph i v i D án Khu v c Phòng ch ng HIV/AIDS khu v c Châu Á. M c tiêu chung c a d án là nh m làm gi m s lây lan HIV và nh hư ng c a nó khu v c Châu á. D án s ư c ti n hành Vi t Nam, Liên bang Mi-an-ma và hai t nh c a nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa (t nh Vân Nam và Khu t tr Qu ng Tây) có n i dung trình b y chi ti t t i Ph l c I c a Tho thu n. Tho thu n này ư c so n th o trên cơ s và b sung cho các i u kho n ã nêu trong Biên b n Ghi nh v H p tác Phát tri n gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Úc ký t i Can-bê-ra ngày 27 tháng 5 năm 1993. 2. Cơ quan th c hi n Cơ quan th c hi n d án g m: Chính ph Vi t Nam:
 2. B Y t (Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS) là cơ quan u m i cho vi c tri n khai d án. B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i là các cơ quan ph i h p ng th c hi n d án. Chính ph Úc: Cơ quan phát tri n Qu c t c a Úc (AusAID) thu c B Ngo i giao và Thương m i Úc. AusAID có th m i các nhà th u có năng l c phù h p tham gia th c hi n nghĩa v c a AusAID theo nh ng n i dung nêu trong Tho thu n này. 3. Các nh nghĩa Dùng cho các m c ích c a b n Tho thu n này. a) "Ho t ng" nghĩa là b t kỳ ho t ng nào ư c tri n khai ph i h p có liên quan n m t ho c t t c các h p ph n c a d án như mô t trong Ph l c 1 c a b n Tho thu n này. b) "Nhân viên D án c a Úc" ch ngư i Úc, hay ngư i nh cư t i Úc, hay ngư i khác không ph i là ngư i Vi t Nam hay ngư i nh cư t i Vi t Nam và ang làm vi c t i Vi t Nam th c hi n m t ho t ng trong khuôn kh c a Tho thu n này và là ngư i nh n lương ho c chi phí l y t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng ó; c) "Nhân s c a d án" là t t c các cán b d án bao g m ngư i Úc hay ngư i b n a hay công dân c a Vi t Nam ang làm vi c t i Vi t Nam trong khuôn kh d án ư c mô t trong b n Tho thu n này và là ngư i nh n lương ho c chi phí l y t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng d án; d) "V t tư D án c a Úc" bao g m các trang thi t b , nguyên li u hay v t tư cung c p th c hi n d án mà chi phí hoàn toàn ư c l y t ngu n v n do Chính ph Úc óng góp cho d án. e) "Trư ng nhóm chuyên gia Úc" là ngư i i di n cho Nhà th u Úc t i Vi t Nam, C ng hoà nhân dân Trung Hoa và Liên bang Mi-an-ma; f) "Nhà th u qu n lý c a Úc" ACIL Australia Pty. Ltd. là cơ quan ký h p ng v i AusAID, nhân danh Chính ph Úc tri n khai d án; g) "Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam" là Ban ch u trách nhi m giám sát vi c tri n khai d án Vi t Nam, rà soát K ho ch công tác năm trư c khi ưa vào ho t ng và gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n d án t i Vi t Nam; h) "Giám c d án" là ngư i thay m t Nhà th u Úc ch u trách nhi m trư c Chính ph Úc v vi c tri n khai d án, là ngư i nh n lương ho c chi phí l y t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng d án;
 3. i) "C v n d án c p cao Vi t Nam" là ngư i thay m t Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS (NASB) Vi t Nam, ph i h p ch t ch v i Trư ng nhóm chuyên gia úc h tr công tác i u ph i, qu n lý, giám sát và ánh giá c p cao vi c tri n khai d án Vi t Nam ng th i m b o d án t ư c nh ng k t qu theo như k ho ch ã nh. C v n d án c p cao s dành t i a 40% th i gian công tác hàng tháng cho d án và s ư c d án h tr cho th i gian ó; j) "Cán b c p cao c a Vi t Nam tham gia d án" là nh ng ngư i i di n cho các cơ quan Chính ph Vi t Nam bao g m: Văn phòng thư ng tr c ch ng AIDS (B Y t ), Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý (B Công an) và C c phòng ch ng t n n xã h i (B Lao ng Thương binh và Xã h i) tham gia vào thành ph n c a Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam, ch u trách nhi m h tr quá trình tri n khai d án trong khuôn kh c a Tho thu n này; k) "Cán b d án qu c gia Vi t Nam" là ngư i do Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS (NASB) ch nh, có nhi m v báo cáo cho C v n d án c p cao Vi t Nam và h tr i u ph i viên d án qu c gia Vi t Nam trong công tác tri n khai d án, là ngư i s làm vi c t i tr s Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS (NASB) và nh n lương ho c chi phí l y t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng d án; l) " i u ph i viên d án qu c gia Vi t Nam" là ngư i do Nhà th u qu n lý Úc tuy n d ng, n m dư i s qu n lý c a Trư ng nhóm chuyên gia Úc, ch u trách nhi m i v i vi c tri n khai d án Vi t Nam và là ngư i nh n lương ho c chi phí lâý t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng c a d án; m) "Cán b hành chính d án Vi t Nam" là ngư i do Nhà th u Úc tuy n d ng, ch u trách nhi m, dư i s giám sát c a i u ph i viên d án qu c gia Vi t Nam, i v i vi c h tr v hành chính và tài chính cho ho t ng d án t i Vi t Nam và là ngư i nh n lương ho c chi phí l y t ngu n v n c a Chính ph Úc tài tr cho ho t ng d án; n) "Ban i u ph i d án khu v c" là Ban ch u trách nhi m: giám sát vi c tri n khai d án t t c các khu v c d án bao g m Khu t tr ngư i Zuang Qu ng Tây và t nh Vân Nam thu c C ng hoà nhân dân Trung Hoa, Liên bang Mi-an-ma và Vi t Nam; h tr vi c trao i thông tin, nh ng bài h c kinh nghi m gi a các cơ quan h u quan c a Chính ph các nư c Vi t Nam, C ng hoà nhân dân Trung Hoa và Liên bang Mi-an- ma; h tr vi c chia s ki n th c, kinh nghi m c a d án v i các di n àn khu v c; ki m duy t các ho t ng theo d ki n; và ti n hành phân b ngu n l c trong t t c các khu v c tri n khai d án; o) T t c các kho n ti n nêu trong tài li u này u tính b ng ôla Úc (A$) tr trư ng h p khác bi t có ghi chú c th . 4. Qu n lý d án Công tác qu n lý d án Vi t Nam s do Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam, ư c thành l p trên cơ s nh ng thành viên do Chính ph Vi t Nam và Chính ph Úc ch nh, m nhi m. Chính ph Vi t Nam s ch nh v trí ng Ch t ch c a Ban i u ph i, và cũng s ch nh các thành viên c a Ban (các cán b c p cao tham gia d
 4. án) t Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS tr c thu c B Y t (NASB), Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý tr c thu c B Công an (SODC) và C c phòng ch ng t n n xã h i tr c thu c B Lao n Thương binh và Xã h i (DSEF). Chính ph Úc s ch nh Trư ng nhóm chuyên gia Úc, Giám c d án và m t i di n c a Chính ph Úc làm thành viên c a Ban i u ph i d án. Ban i u ph i d án qu c gia s nhóm h p ít nh t 2 l n m t năm và cũng s tham d vào cu c h p thư ng niên c a Ban i u ph i d án khu v c. Ch c năng nhi m v c a Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam bao g m: (a) Giám sát vi c tri n khai d án thông quan vi c th c hi n cơ c u giám sát ánh giá; (b) Thông tin cho c 2 Chính ph v vi c ti n d án, và xu t nh ng thay i trong h p ph n c a d án, trong d trù kinh phí và trong hư ng phát tri n d án trong tương lai; (c) xu t v i Chính ph Úc v nh ng ho t ng s ư c th c hi n Vi t Nam, th i i m tri n khai và nh ng i u ki n c n thi t tri n khai ho t ng ó. Nh ng trách nhi m chính c a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Úc ư c mô t trong Ph l c 3 và 4 c a b n Tho thu n này. 5. Các kho n óng góp Các kho n óng góp c a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Úc ư c nêu chi ti t trong Ph l c 3 và 4 c a B n Tho thu n. T ng v n óng góp theo d ki n c a Chính ph Úc cho d án này là 8.639.320 ôla Úc chia cho ba nư c cùng tham gia th c hi n. Nhà th u Úc s ch u trách nhi m gi i ngân d án theo s u quy n c a Chính ph Úc. Chính ph Úc có th s thNm nh và duy t K ho ch công tác năm c a d án do Ban i u ph i d án khu v c trình. óng góp c a Chính ph Vi t Nam cho d án ư c ư c tính vào kho ng 62.000 ôla Úc và ư c li t kê trong ph n mô t chi ti t v " óng góp c a Chính ph Vi t Nam" trong Ph l c 4 c a b n Tho thu n này. 6. S a i ngân sách Trong th i gian th c hi n d án có th s a i các kho n chi phí th c t do hai Chính ph óng góp trên cơ s khuy n ngh c a các cơ quan th c hi n d án c a Úc và Vi t Nam ã ư c Ban i u ph i d án Vi t Nam thông qua và ư c chính ph Úc phê duy t. 7. V t tư do Phía chính ph Úc cung c p cho d án i u 13 c a Biên b n Ghi nh v H p tác Phát tri n gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Úc s ư c áp d ng qu n lý trang thi t b và v t tư k thu t do phía Úc cung c p cho d án. Theo như i u kho n 9 dư i ây c a b n Tho thu n này, t t c v t tư trang thi t b do Chính ph Úc cung c p cho d án s d ng Văn phòng d án qu c gia Vi t Nam s tr thành tài s n c a Chính ph Vi t Nam khi d án k t thúc.
 5. Th theo nh ng văn b n pháp lu t liên quan do Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành v vi c áp d ng thu giá tr gia tăng (VAT) i v i các d án H tr Phát tri n Chính th c (ODA), d án s ư c mi n tr thu VAT khi mua s m thi t b v t tư hay thuê mư n các d ch v th c hi n d án. 8. B o hành i v i các thi t b cung c p theo Tho thu n này, Chính ph Vi t Nam s ch u m i r i ro liên quan n vi c l p t và b o dư ng thi t b tuỳ theo các i u ki n b o hành c a Chính ph Úc áp d ng i v i nhà th u cung c p thi t b . i l i, Chính ph Úc, thay m t Chính ph Vi t Nam, s s d ng t t c quy n h n trong tay khi u n i nhà cung c p trong trư ng h p phát hi n thi t b khi m khuy t dư i b t kỳ hình th c nào. 9. Khi u n i Chính ph Vi t Nam s b i thư ng cho Chính ph úc t t c nh ng khi u n i c a Nhà nư c i v i Chính ph úc v nh ng t n th t x y ra do phía Chính ph Vi t Nam không th c hi n ư c nghĩa v c a mình như ã quy nh trong Tho thu n này. 10. S a i tho thu n Tho thu n này có th s a i b t c lúc nào khi có thư trao i gi a hai Chính ph . 11. Th i h n c a tho thu n Tho thu n này s có hi u l c k t ngày ký còn d án s ư c coi như ã b t u k t khi oàn chuyên gia úc tham gia vào vi c kh i ng d án trên toàn khu v c. óng góp c a phía úc cho d án cũng như t t c m i cam k t ghi trong tho thu n s ch m d t sau b n năm k t ngày b t u d án, ho c vào m t th i i m khác do hai Chính ph th ng nh t sau này. B n ti ng Anh và b n ti ng Vi t c a Tho thu n này u có giá tr như nhau. M i bên s gi m t b n ti ng Anh và m t b n ti ng Vi t sau khi ký k t. B n ti ng Anh s ư c dùng gi i quy t nh ng hi u l m có th x y ra trong quá trình áp d ng tho thu n. Các ph l c c a Tho thu n này là b ph n không th tách r i, g m: Ph l c 1: Mô t d án; Ph l c 2: Nh ng trách nhi m chính, t ch c và qu n lý d án; Ph l c 3: óng góp c a Chính ph Úc; Ph l c 4: óng góp c a Chính ph Vi t Nam. Tho thu n ư c ký t i Hà N i thành hai b n, ngày 26 tháng 3 năm 2003. PH L C 1 MÔ T D ÁN
 6. A. Tóm t t sơ lư c d án D án phòng ch ng HIV/AIDS khu v c Châu á ư c xây d ng trong khuôn kh sáng ki n h tr 200 tri u ôla Úc trong 6 năm cho Chương trình phòng ch ng HIV/AIDS toàn c u c a Chính ph Úc và s ư c tri n khai thông qua Chương trình tài tr ông Nam Châu á c a Cơ quan phát tri n qu c t Úc (AusAID). Vào tháng 7 năm 2001, AusAID ã ký h p ng v i m t nhóm chuyên gia ánh giá tính kh thi và thi t k d án (FDS) nh m ánh giá kh năng th c hi n d án và xây d ng văn ki n d án (PDD). Theo d ki n, t ng kinh phí tài tr cho d án kho ng 8,8 tri u ôla Úc kéo dài trong 48 tháng. Gi i pháp ti p c n mang tính chi n lư c c a d án là nh m làm gi m nguy cơ lây nhi m HIV liên quan n vi c s d ng ma tuý. Tr ng tâm khu v c c a d án s là Liên bang Mi-an-ma, Vi t Nam và 2 t nh mi n Nam nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa. D án s h tr n l c c a khu v c trong công tác nâng cao năng l c cho các Chính ph s t i và các c ng ng trong vi c áp d ng phương pháp ti p c n a ngành nh m t o ra m t n n t ng chi n lư c và th c ti n cho công tác ho ch nh chi n lư c, l p k ho ch, lên chương trình phòng ch ng ma tuý và HIV. Các ho t ng s nh m: t o ra m t môi trư ng chính sách h tr cho các phương pháp ti p c n hi u qu i v i v n HIV/AIDS và tiêm chích ma tuý, h tr vi c tri n khai m t s lư ng l n nh ng mô hình can thi p có hi u qu nh m gi m thi u nguy cơ lây nhi m HIV trong i tư ng tiêm chích ma tuý, và tăng cư ng h p tác khu v c trong vi c ngăn ng a i d ch HIV/AIDS trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý. AusAID s ký h p ng v i m t Nhà th u qu n lý c a Úc (AMC) th c hi n công tác qu n lý d án. M t trư ng nhóm chuyên gia Úc (ATL) và m t c v n c nh sát khu v c (RPA) s làm vi c t i văn phòng d án khu v c (RPO). Nh ng i u ph i viên d án s oc tuy n d ng i u ph i và qu n lý nh ng kho n u tư c a Chính ph Úc t i Vi t Nam, Liên bang Mi-an-ma, t nh Vân Nam và Khu t tr c a ngư i Zhuang t nh Qu ng Tây thu c C ng hoà nhân dân Trung Hoa thông qua các văn phòng d án qu c giá Yangon, Hà N i, Côn Minh và Nam Minh. Văn phòng d án khu v c s ư c t m t trong b n a i m này. D án s óng vai trò ch o trong vi c phát ng m t phong trào mang tính khu v c ngăn ch n i d ch HIV/AIDS trong và t các i tư ng tiêm chích ma tuý, m t lĩnh v c chưa ư c s quan tâm úng m c t trư c t i nay. Các Chính ph , qua ó, s hi u rõ hơn tác h i c a i d ch này và các bi n pháp h u hi u thanh toán nó. Các chính sách c a Chính ph liên quan n n n s d ng ma tuý ư ng tiêm chích và HIV/AIDS s ư c hình thành thông qua công tác t p hu n, h tr k thu t, xây d ng năng l c, kinh nghi m tri n khai nh ng bi n pháp can thi p hi u qu và vi c ph bi n r ng rãi k t qu ánh giá d án cùng nh ng bài h c kinh nghi m. Thông qua vi c ph i h p v i các t ch c khu v c, các qu c gia không tri n khai d án cũng s có ư c thông tin v s phát tri n c a i d ch và nh ng bi n pháp can thi p hi u qu nh m làm gi m nguy cơ lây nhi m HIV liên quan n vi c s d ng ma tuý ư ng tiêm chích. Nh ng r i ro chính bao g m: b n ch t ph c t p c a v n mà d án mu n gi i quy t; không ph i cơ quan c nh sát/công an nào cũng s n sàng tham gia d án; không ph i b tc a phương nào, ngành công an và ngành y t cũng có th h p tác tích c c v i nhau; i tư ng tiêm chích ma tuý và i tư ng ã nhi m HIV s g p phi n ph c do
 7. b c l thân ph n c a mình trong quá trình tham gia d án; và h th ng pháp lý s t o ra rào c n cho vi c tri n khai d án. Vi t Nam, vi c tri n khai d án s ư c th c hi n thông qua Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS (B Y t ) trong s ph i h p v i Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý (B Công an) và C c phòng ch ng t n n xã h i (B Lao ng Thương binh và Xã h i). Liên bang Mi-an-ma, nh ng cơ quan ch ch t tham gia d án s là U ban qu c gia ki m soát ma tuý và Chương trình AIDS qu c gia. C ng hoà nhân dân Trung Hoa, d án ư c tri n khai thông qua B Y t c p qu c gia, và nhóm lãnh o phòng ch ng HIV/AIDS 2 t nh Qu ng Tây và Vân Nam. B. Thi t k d án 1. Xu t x và chuNn b d án Tháng 7 năm 2000, Ngo i trư ng Úc ã công b m t sáng ki n h tr 200 tri u ôla Úc cho Chương trình phòng ch ng HIV/AIDS toàn c u trong 6 năm. Sáng ki n này ư c ưa ra ng th i v i l i kêu g i c a các nư c thu c Hi p h i các qu c gia ông Nam á (ASEAN) nh m cam k t u tư ngân sách l n hơn i phó v i i d ch HIV/AIDS v n ang e d a s phát tri n kinh t Châu á. Tháng 1, 2 năm 2001, m t nhóm chuyên gia kh o sát d án (PIM) ã n thăm 7 nư c: Campuchia, Lào, In ônêxia, Liên bang Mi-an-ma, Philíppin, Thái Lan và Vi t Nam. Nhóm chuyên gia này ã xác nh ư c khu v c và cơ ch c n thi t cho vi n tr phòng ch n AIDS c a Chính ph Úc. Nhóm chuyên gia ã g p g và làm vi c v i các t ch c khu v c, i di n Chính ph các nư c và các Chương trình AIDS qu c gia, Chương trình ph i h p phòng ch ng AIDS c a Liên hi p qu c (UNAIDS), các cơ quan Liên hi p qu c, các nhà tài tr a phương, song phương, t ch c phi Chính ph c a a phương và qu c t và i di n AusAID các nư c. D a trên cơ s nh ng th o lu n trong quá trình làm vi c, nhóm chuyên gia ã khuy n ngh nên t ch c ánh giá tính kh thi và thi t k d án khu v c xoay quanh tr ng tâm là: "s d ng ma tuý và nguy cơ lây nhi m HIV". Tháng 7 năm 2001, AusAID ký h p ng thuê m t nhóm chuyên gia khác ánh giá tính kh thi c a d án và, n u kh thi thì chuNn b thi t k d án. Nhóm chuyên gia này bao g m 1 chuyên gia v thi t k d án c a AusAID, 3 chuyên gia trong lĩnh v c gi m tác h i và 2 chuyên gia chuyên phân tích chính sách liên quan n HIV/AIDS. Nhóm chuyên gia này ã n thăm và làm vi c C ng hoà nhân dân Trung Hoa (B c Kinh, Qu ng Tây và Vân Nam), Liên bang Mi-an-ma và Vi t Nam và cũng ã ã tham kh o ý ki n các cơ quan Liên hi p qu c, các t ch c phi Chính ph qu c t Băng Côc và c Ban thư ký ASEAN Jarcácta. Nhóm chuyên gia ã có nh ng cu c h p v i các cơ quan i tác trong nư c: B Y t , B Công an, B Tư pháp, B K ho ch và u tư và m t s cơ quan khác. Nhóm chuyên gia cũng ã tham kh o ý ki n c a các t ch c phi Chính ph và các bên tham gia khác như: ngư i nghi n ma tuý, ngư i tiêm chích ma tuý, gái m i dâm và c nh ng ngư i ã nhi m HIV/AIDS. Th c tr ng tình hình trong nư c cũng như khu v c ư c xem xét và th o lu n t i các cu c h p ng tham gia và k t lu n th ng nh t r ng c n ph i có m t d án khu v c áp d ng bi n pháp can thi p hi u qu nh m h n ch nguy có lây nhi m HIV trong nhóm ngư i tiêm chích ma tuý.
 8. 2. Tính h p lý c a d án K t th p k 70, vi c s n xu t và tiêu th ma tuý b t h p pháp ã phát tri n r t m nh h u h t các qu c gia thu c khu v c ông Nam Châu á, v i kh i i m ban u t p trung vào thu c phi n và hêrôin và sau ó là các ch t ma tuý h Amphêtamin (ATS). Vi c gia tăng m nh s n xu t và buôn bán v n chuy n ma tuý nh ng khu v c s n xu t ma tuý ã Ny m t b ph n l n dân chúng vào con ư ng s d ng ma tuý b t h p pháp tăng nhanh, c bi t là thanh thi u niên nhi u qu c gia ông Nam Châu á, và i ôi v i nó là ói nghèo, bi n ng th trư ng lao ng trong nư c, d ch chuy n ngư i qua biên gi i và s phát tri n kinh t không ng u. a ph n trong s ngư i s d ng ma tuy b t h p pháp này là tiêm chích hêrôin. Theo ư c tính, Châu á hi n ch a kho ng m t n a trong s 15 20 tri u ngư i tiêm chích hêrôin c a c th gi i. Vi c cung c p và s d ng ATS cũng ã Ny m t b ph n dân s , mà ch y u là thanh thi u niên không c là nh ng ngư i thu c nhóm nguy cơ, vào con ư ng s d ng ma túy và trong s ó không ít ngư i có hành vi tình d c không an toàn th m trí tiêm chích ma túy. M c dù d án ư c xây d ng i phó v i nguy cơ lây nhi m HIV trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý, nhưng nh n th c ư c nguy cơ ngày m t l n c a n n s d ng ATS, d án cũng s có trách nhi m nâng cao nh n th c cho m i ngư i v xu hư ng m i này. N n s d ng ma tuý ư ng tiêm chích ã có l ch s 20 30 năm và ã gây tác h i n Liên bang Mi-an-ma, mi n Nam C ng hoà nhân dân Trung Hoa, Vi t Nam, Thái Lan và Ma-lai-xia, và gi ây ang lan tràn r t nhanh sang Lào và In- ô-nê-xia. HIV ã i theo nh ng con ư ng buôn bán v n chuy n ch t ma tuý b t h p pháp thâm nh p vào nh ng khu v c t p trung ngư i s d ng ma tuý ư ng tiêm chích. M t khi ã thâm nh p vào c ng ng ngư i tiêm chích ma tuý, HIV s lây lan v i t c chóng m t. r t nhi u khu v c trên Châu á, s lư ng ngư i tiêm chích ma tuý b nhi m HIV tăng t g n như 0% n 40% trong vòng vài tháng. T l này ã tăng lên n g n 70% m t vài khu v c thu c Liên bang Mi-an-ma, C ng hoà nhân dân Trung Hoa và Vi t Nam và ây chính là th i i m c n có nh ng bi n pháp toàn di n và m nh m kh ng ch s phát tri n c a i d ch HIV/AIDS. S lây lan nhanh chóng c a HIV trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý s khi n cho i d ch HIV/AIDS nói chung ngày càng tr m tr ng: * Nh ng qu c gia có s lư ng l n ngư i tiêm chích ma tuý b nhi m HIV thì ang ph i ương u v i m t th c t là s ngư i b m và ch t vì căn b nh AIDS tăng nhanh trong khi b n thân qu c gia ó chưa cơ s v t ch t chăm sóc nh ng ngư i này. * Vi c lây lan HIV qua con ư ng quan h tình d c gi a ngư i tiêm chích ma tuý b nhi m v i b n tình c a h khi n cho HIV thâm nh p và lây lan m nh trong c ng ng nh ng ngư i bình thư ng; s lây lan qua con ư ng này s càng tr m tr ng nh ng nơi có nhi u gái m i dâm s d ng ma tuý ư ng tiêm chích (như chúng ta th y m t vài qu c gia ông Nam Châu á trong ó có Vi t Nam); s lây lan HIV qua con ư ng này cũng tăng m nh nh ng nơi có t l nhi m các căn b nh lây qua ư ng tình d c cao trong c ng ng. * Cùng v i HIV/AIDS, nh ng b nh truy n nhi m khác như lao, viêm gan B, viêm gan C và các b nh lây qua con ư ng tình d c cũng tăng m nh.
 9. Liên bang Mi-an-ma, C ng hoà nhân dân Trung Hoa và Vi t Nam, i tư ng tiêm chích ma tuý chi m t i 2 ph n 3 nh ng trư ng h p báo cáo b nhi m HIV, s trư ng h p nhi m qua con ư ng quan h tình d c gi a ngư i tiêm chích ma tuý v i b n tình c a h tuy không ư c th ng kê y nhưng cũng chi m t l không nh trong s 1 ph n 3 còn l i. Cho t i nay, Chính ph các nư c thu c khu v c Châu á, các t ch c phi Chính ph , các t ch c qu c t ho c khu v c có r t ít bi n pháp i phó v i s lây lan c a HIV trong và t nhóm ngư i tiêm chích ma tuý, ngo i tr nh ng bi n pháp phòng ch ng nói chung c p qu c gia và khu v c. M t ph n nguyên nhân là do thi u nh n th c v nhu c u ph i phòng ch ng s lây nhi m HIV trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý nhưng m t ph n cũng do thái kỳ th phân bi t i x c a c ng ng xã h i i v i nhóm ngư i này. ây là h u qu c a vi c áp d ng lu t pháp m t cách phi n di n i v i n n s d ng ma tuý và nh ng nguy cơ i kèm. Trong khuôn kh phương pháp ti p c n do ngành công an/c nh sát áp d ng này, s có r t ít khía c nh mà ngành y t có th can thi p vào v n lây nhi m HIV/AIDS trong nhóm i tư ng tiêm chích. Phương pháp ti p c n này cũng i kèm theo vi c phân b ph n l n kinh phí vào nh ng chi n lư c t n kém và ít hi u qu ví d như các trung tâm i u tr cai nghi n theo hình th c cư ng ch . D án này s hư ng t i vi c nâng cao bi n pháp i phó v i i d ch thông qua vi c t p trung gi i quy t v n lây nhi m HIV trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý. Trong khi các ho t ng ch y u di n ra trong nư c, d án s giúp xây d ng m i liên h v i các t ch c khu v c cho các bài h c kinh nghi m rút ra t d án s có nh hư ng n toàn b khu v c, và giúp cho các qu c gia láng gi ng xây d ng nh ng ho t ng m i, hi u qu hơn. Phương pháp ti p c n c a d án có 2 m t b sung cho nhau: * Nâng cao băng l c: làm vi c v i ngành y t , công an, c nh sát và phòng ch ng t n n xã h i nh m nâng cao năng l c và nh n th c c a h v vai trò c a mình trong nh ng chi n lư c phòng ng a hi u qu s lây lan HIV trong và t nh ng i tư ng tiêm chích ma tuý; và xây d ng m i quan h h p tác gi a ngành công an, c nh sát v i ngành y t và ngành phóng ch ng t n n xã h i sao cho c ba ngành s cùng nhau t o ra m t môi trư ng chính sách h tr cho các ho t ng can thi p hi u qu ; * Quá trình t p hu n, ánh giá s h tr cho nh ng chương trình hi u qu b n v ng giúp ngăn ch n s lây lan c a HIV/AIDS trong nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý: nhóm chuyên gia ánh giá kh thi và thi t k d án (FDS) g i ý vi c ưa vào s d ng phương pháp ánh giá và ph n ng nhanh (RAR), ây là phương pháp ã ư c T ch c Y t Th gi i (WHO) ki m ch ng, nó có th giúp nhanh chóng tăng s lư ng nh ng chương trình hi u qu b n v ng ngăn ch n s lây lan HIV trong nh ng i tư ng tiêm chích ma tuý. Nh ng chương trình này có xu hư ng n nh, b n v ng trong môi trư ng chính sách h tr do quá trình nâng cao năng l c t o ra, và s là cơ s th c ti n xây d ng chính sách sau này. M t bi n pháp i phó phù h p v i i d ch HIV/AIDS trong và t nhóm ngư i tiêm chích ma tuý, c bi t khu v c có t l lây nhi m HIV cao, òi h i ph i có nh ng chương trình can thi p trên di n r ng (có nghĩa là h tr giáo d c thay i hành vi cho m t s lư ng l n i tư ng tiêm chích ma tuý) và môi trư ng chính sách h tr cho
 10. phép vi c xây d ng và áp d ng nh ng chương trình can thi p ó. Thi u m t trong hai y u t ó thì bi n pháp i phó không th thành công. B ng cách xác nh nh ng v n ch ch t v chính sách hi n ang là rào c n i v i chương trình can thi p trên di n r ng và làm vi c v i nh ng B , ngành liên quan c bi t là ngành công an, c nh sát, ngành y t và ngành phòng ch ng t n n xã h i, d án s h tr vi c t o ra môi trư ng chính sách thích h p các c p, k c t i c ng ng và trên khu v c. i u này cho phép ti n hành nhi u chương trình can thi p hơn, t o i u ki n, cơ s th c ti n cho vi c xây d ng và áp d ng nh ng chính sách h tr còn khuy n khích các nhà tài tr cân nh c vi c u t cho các bi n pháp can thi p sáng t o và hi u qu nh m ngăn ch n s lây lan HIV trong và t nhóm i tư ng tiêm chích ma tuý. 3. Mô t d án M c tiêu c a d án là: "Gi m lây nhi m HIV và nh hư ng c a nó trong khu v c Châu á" M c ích c a d án là: "Nâng cao năng l c cho các Chính ph và c ng ng trong vi c làm gi m nguy cơ lây nhi m HIV do tiêm chích ma tuý" D án ư c thi t k tri n khai 3 nư c. Bài h c kinh nghi m rút ra t d án s ư c thông tin cho các nư c khác trong khu v c và h tr tăng cư ng h p tác khu v c trong công tác phòng ch ng i d ch AIDS. Ho t ng d án s t p trung vào c p qu c gia Liên bang Mi-an-ma và Vi t Nam t p trung vào c p t nh C ng hoà nhân dân Trung Hoa (T nh Vân Nam và T nh Qu ng Tây) và ôi chút liên quan n c p qu c gia C ng hoà nhân dân Trung Hoa. Vi c lên k ho ch tri n khai d án và th i i m: M t bi n pháp ti p c n tri n khai m m d o linh ho t s ư c áp d ng. Giai o n 6 tháng u d án ư c g i là giai o n kh i ng d án. Trong giai o n này Nhà th u Úc s ph i h p ch t ch v i các cơ quan th c hi n d án rà soát l i thi t k d án, chuNn b k ho ch tri n khai d án năm u tiên trên cơ s th ng nh t v cơ ch i u ph i và qu n lý d án trư c khi trình lên AusAID và B Y t th ng qua. Nh ng ho t ng trong khuôn kh c a h p ph n 1 và 3 ư c thi t k có th b t u ngay trong giai o n kh i ng d án (sau khi B Y t và AusAID ã thông qua K ho ch tri n khai d án c th cho năm u). Vi c l a ch n nh ng i u ki n c n thi t cho h p ph n 2 s b t u ngay khi cơ ch ph i h p ng th c hi n ư c xây d ng trong khuôn kh c a h p ph n 1. Trong quá trình tri n khai d án, vi c chuNn b K ho ch tri n khai d án t ng năm s giúp ánh giá ti n d án d a trên cơ s nh ng ho t ng d ki n và ra m c tiêu cho quá trình lên k ho ch năm ti p theo. D án s bao g m 4 h p ph n. Sau khi b n Tho thu n này ư c ký k t, Nhà th u Úc s ph i h p v i các bên i tác xây d ng m t K ho ch tri n khai d án chi ti t t i Vi t Nam cho năm u tiên v i nh ng ho t ng c th , y u t u vào c n thi t, k t qu u ra d ki n và ch tiêu ánh giá nh ng k t qu u ra ó. B n K ho ch tri n khai d án năm u tiên ó s ư c trình lên B Y t và AusAID xem xét trư c khi ưa vào th c hi n. N i dung sơ b các h p ph n d án như sau:
 11. H p ph n 1: Nâng cao năng l c: Nh m xây d ng m t môi trư ng chính sách h tr cho vi c tri n khai các ho t ng phòng ch ng m t cách có hi u qu i d ch HIV/AIDS trong và t các i tư ng nghi n chích ma tuý. * K t qu 1.1. D án s ti n hành t ch c các ho t ng như ph i h p ào t o, tham quan nghiên c u và h i ngh h i th o ph i h p cho các quan ch c ngành y t , ngành công an/c nh sát và ngành phòng ch ng t n n xã h i t t c các c p. Các ho t ng này s nh n ư c s tr giúp v m t k thu t c a ngành y t , ngành công an/c nh sát và ngành phòng ch ng t n n xã h i xây d ng m t cơ ch ph i h p ho t ng gi a các ban ngành nh m thúc Ny vi c tri n khai các ho t ng có hi u qu và xây d ng nh ng chính sách h tr . * K t qu 1.2: T i t ng a phương c th , nh ng ho t ng này s giúp nâng cao nh n th c và s h tr c a các cán b ngành y t , ngành công an/c nh sát và ngành phòng ch ng t n n xã h i v i các bi n pháp can thi p có hi u qu . * K t qu 1.3: Nhìn chung, d án s cung c p cho các quan ch c ch ch t ngành y t và quan ch c các ban ngành liên quan n công tác gi m c u ma tuý y thông tin v tính hi u qu c a các bi n pháp can thi p phòng ch ng HIV/AIDS khác nhau, nh ng mô hình chăm sóc và h tr ngư i nghi n chích ma tuý và gia ình c a h và qua ó t o cơ s cho vi c ho ch nh chính sách và phân b m t cách có hi u qu nh ng ngu n l c s n có. H p ph n 2: Nhân r ng nh ng mô hình có hi u qu : Nh m h tr vi c tri n khai nhân r ng nh ng mô hình phòng ch ng HIV/AIDS m t cách có hi u qu trong nhóm i tư ng nghi n chích ma tuý. * K t qu 2.1: D án s ti n hành m t quá trình t p hu n, ánh giá và xây d ng chương trình ho t ng. Phương pháp ánh giá và ph n ng nhanh (RAR) ư c ngh ti n hành m t s a phương ư c l a ch n. Phương pháp này s giúp nâng cao năng l c cho các cơ quan ch ch t tuy n cơ s giúp h có th hi u và ngăn ch n có hi u qu tình hình s d ng ma tuý và HIV/AIDS t i a phương c a mình. * K t qu 2.2: Quá trình này s d n n vi c v n d ng nh ng mô hình có hi u qu (theo như s li u ánh giá còn giá tr c a a phương) tri n khai m t s nh ng chương trình phòng ch ng HIV/AIDS trong nhóm i tư ng nghi n chích ma tuý. * K t qu 2.3:
 12. Nh ng bài h c kinh nghi m úc k t t chương trình này s ư c thu th p như nh ng b ng ch ng minh ho và s ư c ph bi n t o cơ s cho vi c ho ch nh chính sách và tri n khai th c ti n các ho t ng gi m nguy cơ lây nhi m HIV liên quan n vi c s d ng ma tuý. H p ph n 3: H p tác khu v c: Nh m nâng cao s h p tác khu v c trong công cu c phòng ch ng HIV/AIDS trên i tư ng nghi n chích ma tuý. * K t qu 3.1: D án s t ch c nh ng cu c h p thư ng kỳ gi a các quan ch c ngành y t , ngành công an/c nh sát và ngành phòng ch ng t n n xã h i c a Liên bang Mi-an-ma, Vi t Nam và C ng hoà nhân dân Trung Hoa th o lu n v v n liên quan n s d ng ma tuý b t h p pháp cũng như i d ch HIV/AIDS. * K t qu 3.2: Tương t như v y, nh ng ki n th c và bài h c kinh nghi m rút ra t d án s ươc chia s v i nh ng cơ quan/di n àn phòng ch ng HIV/AIDS và ma tuý trong khu v c ví d như di n àn c a UNDCP cho h i ng các quan ch c c p cao c a qu c gia khu v c sông Mêkông ho c di n àn APICT c a UNAIDS h nghiên c u. D án cũng s ph i h p và thư ng xuyên thông tin cho các U ban ASEAN và các nhóm hành ng trong lĩnh v c phòng ch ng HIV/AIDS và ma tuý. H p ph n 4: Qu n lý d án: Nh m qu n lý m t cách có hi u qu và báo cáo y v ho t ng c a d án cũng như t o i u ki n cho công tác ki m tra, ánh giá d án, m t cơ ch qu n lý các ho t ng c p qu c gia và khu v c s ư c xây d ng. H th ng ki m tra, ánh giá d án này s thư ng xuyên rà soát và ánh giá ti n c ad án. 4. Tri n khai th c hi n Tr ng tâm c a d án là nh m tăng cư ng gi i pháp ti p c n a ngành trong vi c gi i quy t i d ch HIV/AIDS và l m d ng ma tuý có s tham gia c a các cơ quan qu n lý các v n liên quan n l m d ng ma tuý và lây nhi m HIV như ngành y t , c nh sát/công an và ngành phòng ch ng t n n xã h i. Các ho t ng Vi t Nam và Liên bang Mi-an-ma s do các cơ quan ch c năng v phòng ch ng HIV/AIDS và ma tuý c p qu c gia th c hi n. Vi t Nam, nh ng cơ quan ó là B Y t thông qua Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS trong s ph i h p v i Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý thu c B Công an và C c Phòng ch ng t n n xã h i thu c B Lao ng Thương binh và Xã h i. Liên bang Mi-an-ma, các cơ quan ch ch t tham gia là U ban Trung ương v ki m soát ma tuý và Chương trình phòng ch ng AIDS qu c gia. c ng hoà dân ch nhân dân Trung Hoa, nhi m v chính s thu c v B Y t c p trung ương có s ph i h p ch t ch c a U ban i u ph i AIDS qu c gia và U ban ki m soát ma tuý qu c gia. Khu t tr Qu ng Tây và t nh Vân Nam, các Nhóm ch o trong công tác phòng ng a HIV/AIDS s là các cơ quan i tác chính. Vân Nam, có th s thi t l p m t văn phòng t i Vi n nghiên c u l m d ng ma tuý Vân Nam Côn Minh và Qu ng Tây là t i Trung tâm khu v c phòng ng a và ki m soát d ch b nh Nam Ninh. Các bên tham gia chính như các c ng ng, các cơ quan chính ph c p qu n/t nh (C ng hoà nhân dân Trung Hoa) và c p qu n, huy n
 13. ( Vi t Nam và Liên bang Mi-an-ma) và các t ch c phi chính ph ( nh ng nơi có) s ư c m i tham gia ánh giá và th c hi n các ho t ng và các chính sách h tr gi i quy t v n lây nhi m HIV/AIDS trong các i tư ng tiêm chích ma tuý. M t nhà th u qu n lý c a Úc (AMC) s ư c Cơ quan phát tri n qu c t c a Úc (AusAID)ch n ký h p ng và ch u trách nhi m qu n lý d án. M t trư ng nhóm chuyên gia Úc (ATL) s làm vi c t i Văn phòng d án khu v c (RPO) và ư c tr lương t kho n óng góp c a Chính ph Úc. M t chuyên gia tư v n dài h n trong lĩnh v c c nh sát c a khu v c (RPA), ngư i ư c tr lương t kho n óng góp c a Chính ph Úc, s là m t thành viên c a Văn phòng d án khu v c, nhưng không nh t thi t ph i làm vi c cùng văn phòng. Các i u ph i viên c a d án s ư c tuy n d ng i u ph i và qu n lý các ngu n u tư c a Chính ph Úc Vi t Nam, Liên bang Mi- an-ma, Vân Nam và Qu ng Tây và làm vi c t i các Văn pòng t Yangon, Hà N i, Côn Minh và Nam Ninh. Các cán b d án qu c gia s do Chính ph Liên bang Mi- an-ma, Chính ph C ng hoà nhân dân Trung Qu c và Chính ph Vi t Nam ch nh và s làm vi c t i B Y t hay Văn phòng phòng ch ng AIDS qu c gia các nư c/t nh tham gia d án. Văn phòng d án khu v c s ư c t t i Hà N i trong vòng ít nh t 12 tháng u. Sau ó, d án s quy t nh l i vi c t Văn phòng d án khu v c m t trong b n a i m tri n khai d án. c p khu v c, d án s ph i h p ch t ch v i Hi p h i các Qu c gia ông Nam Á (ASEAN), các cơ quan c a Liên h p qu c và các Nhóm công tác ã ư c thi t l p nh m tăng cư ng quan h h p tác, ph i h p và trao i thông tin v i các nư c khác trong khu v c. D án s thi t l p nh ng m i liên h công tác m t cách chính th c và không chính th c v i các Nhóm công tác này. B n Ban i u ph i d án qu c gia (NPCC) s ư c thành l p 4 a i m: Hà N i, Côn Minh, Nam Ninh và Yangun. M i NPCC s ch u trách nhi m giám sát vi c tri n khai d án c p qu c gia ho c c p t nh, rà soát k ho ch công tác năm trư c khi ưa vào th c hi n và gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình tri n khai d án. Thành viên c a Ban i u ph i qu c gia s bao g m: Trư ng nhóm chuyên gia Úc, Giám c d án, i di n c a Chính ph Úc và i di n c a ngành công an/c nh sát và ngành y t c p t nh t nh Vân Nam và Khu t tr t nh Qu ng Tây C ng hoà nhân dân Trung Hoa và c p qu c gia Vi t Nam và Liên bang Mi-an-ma. Nhóm h p Ban i u ph i d án qu c gia s ư c t ch c 6 tháng m t l n hay 1 năm m t l n tuỳ theo tình hình c th . Hàng năm, nhóm h p Ban i u ph i d án khu v c (RPCC) s ư c t ch c. Ban i u ph i d án khu v c s ch u trách nhi m giám sát d án c p khu v c, h tr vi c trao i thông tin và kinh nghi m gi a các cơ quan và các Chính ph c a 3 nư c tham gia d án, h tr vi c thông tin v tình hình tri n khai và bài h c kinh nghi m c a d án cho các di n àn khu v c, rà soát l i K ho ch công tác năm, thNm nh và thông qua các ho t ng d ki n c a d án và phân b ngu n l c cho t ng i m tri n khai d án. Thành viên tham gia RPCC bao g m: Trư ng nhón chuyên gia Úc, Giám c d án, i di n c a Chính ph Úc và i di n c a ngành công an/c nh sát và ngành y t c a các qu c gia: C ng hoà nhân dân Trung Hoa, Vi t Nam, Liên ban Mi-an-ma. Nh ng b n K ho ch công tác năm s ư c Nhà th u Úc xây d ng trên cơ s ph i h p v i các cán b d án, ư c g i n m t trong 4 Ban i u ph i d án qu c gia thông qua và cu i cùng ư c trình lên Chính ph Úc phê duy t.
 14. Trong khuôn kh các ngu n l c h n ch c a d án, m t cơ ch giám sát và ánh giá phù h p v i quy mô và tính ph c t p c a d án s ư c thi t l p trong giai o n kh i u c a d án giám sát ti n th c hi n các h p ph n và các k t qu c a d án. Các i u ph i viên qu c gia s h tr công tác giám sát k t qu u ra. Tr ng tâm là ph i xây d ng ư c các ch tiêu v a mang tính nh lư ng, v a mang tính nh tính. 5. L i ích, r i ro và lu n ch ng D án này s óng m t vai trò quan tr ng trong vi c tìm ra m t gi i pháp mang tính khu v c nh m i phó v i tình tr ng lây lan HIV/AIDS trong và t các i tư ng tiêm chích ma tuý, m t v n hi n chưa ư c gi i quy t m t cách tho áng. Chính ph các nư c s ư c nâng cao nh n th c v tác h i c a i d ch và nh ng gi i pháp mang l i hi u qu trong vi c ngăn ch n d ch b nh này. Các ch trương chính sách c a chính ph liên quan t i v n tiêm chích ma tuý và HIV/AIDS s ư c c p nh t và b sung thêm thông tin qua các khoá t p hu n, các ho t ng tr giúp v k thu t, xây d ng năng l c th ch và kinh nghi m có ư c trong vi c th c thi các chương trình can thi p có hi u qu và ph bi n các k t qu ánh giá và nh ng bài h c kinh nghi m. Ho t ng này s h tr Chính ph các nư c trong vi c s d ng có hi u qu các ngu n l c v tài chính, k thu t và các ngu n l c khác. Trong khuôn kh c a d án, các nư c tham gia cũng có th h c h i l n nhau. Thông qua m i quan h h p tác v i các t ch c và các nư c khác trong khu v c, d án s giúp các qu c gia này n m b t ư c nhi u thông tin hơn v i d ch nói chung và v các gi i pháp ti p c n có hi u qu nh m làm gi m nguy cơ lây nhi m HIV qua con ư ng tiêm chích ma tuý. D án s có m t s r i ro c n ph i ư c giám sát thư ng xuyên. K ho ch qu n lý r i ro s ư c c p nh t b sung ngay trong giai o n kh i u c a d án. Nh ng v n r i ro chính là: * Nh ng v n mà d án d ki n gi i quy t l i là nh ng v n còn gây nhi u tranh cãi và do v y nh ng ý ki n ph n i ph c t p có th n y sinh. * Không ph i cơ quan c nh sát/công an nào cũng s n sàng tham gia vào các ho t ng c a d án. * Không ph i b t c a phương nào ngành công an và ngành y t cũng có th h p tác tích c c v i nhau. * Các i tư ng tiêm chích ma tuý, nh ng i tư ng tiêm chích ma tuý ã b nhi m HIV/AIDS có th g p phi n ph c do b l di n khi tham gia vào d án. * Các khuôn kh pháp lý c n tr vi c th c hi n các ho t ng có hi u qu ngăn ch n s lây lan HIV/AIDS trong các i tư ng tiêm chích ma tuý. * Các nư c khác ph n i nh ng gi i pháp ti p c n c a d án. * Các nhà tài tr s không tr giúp cho các ho t ng d án trong tương lai. * Các cơ quan trong khu v c không s n lòng d án và nhân viên c a các cơ quan i tác d án tham gia vào các di n àn khu v c.
 15. 6. Th o lu n Do oàn chuyên gia c a Úc (FDS) ph i hoàn thành nghiên c u thi t k ti n kh thi trong m t th i gian ng n cho nên AusAID v n ti p t c ph i th o lu n thêm v i Chính ph các nư c tham gia v d án. Th i gian mà oàn chuyên gia này ti n hành nghiên c u các nư c, c bi t là Liên bang Mi-an-ma và Vi t Nam, là r t ng n. H u qu là các qu c gia, trong khi ư c tham gia th o lu n và ã th ng nh t v cách phân tích v n , thì chưa ư c tham kh o k v thi t k và n i dung c a D án. Nh ng bu i th o lu n chi ti t v vai trò c a các cơ quan i tác, các cơ quan ng th c hi n chưa ư c t ch c trong giai o n nghiên c u ti n kh thi và thi t k d án. 7. K lu n và khuy n ngh D án này phù h p v i cam k t c a Cơ quan phát tri n qu c t Úc trong vi c h tr Châu Á gi m b t tác ng c a i d ch HIV/AIDS trong khu v c. Liên bang Mi-an- ma, Vi t Nam và m t s t nh c a C ng hoà nhân dân Trung Hoa, 50% s ngư i nhi m HIV/AIDS là i tư ng tiêm chích ma tuý. HIV lây lan m t cách nhanh chóng trong c ng ng ngư i nghi n chích ma tuý và hi n v n ang là con ư ng lây chính khi n cho HIV thâm nh p vào c ng ng ngư i lành. Có nhi u i m chung gi a 3 nư c tham gia d án v th c tr ng i d ch HIV/AIDS trong nhóm nghi n chích ma tuý và cách th c s d ng gi i quy t v n nghi n chích ma tuý và lây nhi m HIV liên quan n nghi n chích ma tuý khi n chúng ta có th tin r ng bài h c kinh nghi m qu c gia này cũng có th h u d ng và b ích i v i hai qu c gia còn l i. Chính b i v y, m t d án mang tính khu v c là thích h p v i m c tiêu tăng cư ng h p tác khu v c s giúp Vi t Nam, Liên bang Mi-an-ma, C ng hoà nhân dân Trung Hoa và c nh ng qu c gia khác trong khu v c xây d ng nh ng chương trình can thi p hi u qu và nh ng chính sách h tr cho ho t ng làm gi m nguy cơ lây nhi m HIV liên quan n tiêm chích ma tuý. PH L C 2 NH NG TRÁCH NHI M CHÍNH, T CH C VÀ QU N LÝ D ÁN Cơ quan th c hi n d án c a Vi t Nam Cơ quan chính tham gia th c hi n là B Y t thông qua Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS thu c B Y t . Các cơ quan ph i h p ng th c hi n d án là Văn hòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý (SODC) thu c B Công an và C c phòng ch ng t n n xã h i (DSEP) thu c B Lao ng Thương binh và Xã h i. Vai trò c th và trách nhi m c a các cơ quan ph i h p ng th c hi n d án s ư c Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam làm rõ trong giai o n sáu tháng kh i ng d án. Cơ quan th c hi n d án c a Úc "ACIL Australia Pty Ltd" là Nhà th u qu n lý Úc ư c tuy n ch n thay m t Chính ph Úc (AusAID) ph i h p ch t ch v i các cơ quan i tác Vi t Nam th c hi n d án.
 16. T ch c qu n lý Cơ c u t ch c qu n lý d án ư c thi t k nh m thi t l p m t quan h i tác ch t ch gi a các cơ quan i tác c a Chính ph Vi t Nam, Chính ph Úc và Nhà th u qu n lý Úc. Trách nhi m qu n lý Chính ph Úc, thông qua Cơ quan Phát tri n Qu c t (AusAID), mb os c pv n y và giám sát ch t ch ti n thi công d án theo úng ch qu n lý như ã h p ng v i Nhà th u (AMC). Nhà th u (AMC) có trách nhi m th c hi n úng nh ng cam k t nêu trong h p ng v i Chính ph Úc, m b o th c hi n thành công các m c tiêu và k t qu c a d án, cung c p y thông tin giám sát ti n th c hi n. Trách nhi m qu n lý d án c a nhà th u (AMC) bao g m các nhi m v sau ây: * Hoàn thi n y các th t c cho cán b d án trư c khi lên ư ng nh n nhi m v (h sơ s c kho , b o hi m và tuy n d ng nhân l c k p th i); * Thành l p văn phòng d án khu v c và mua s m trang thi t b cơ b n cho văn phòng d án qu c gia thu c Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS; * áp ng các yêu c u v nghĩa v b o m ch t lư ng ho t ng c a văn phòng h sơ lưu tr , báo cáo giúp ti n hành các ho t ng thi t k và bi n pháp qu n lý giám sát t ng k t qu h p ng; * Mua s m các trang thi t b cơ b n và d ch v thuê mư n bao g m c vi c mua m t chi c ô tô ph c v d án; * áp ng t t c các yêu c u v qu n lý tài chính, thanh tra và qu n lý tài s n d án; * Duy trì thông tinliên l c thư ng xuyên h u hi u v i AusAID Canberra và Vi t Nam; * Giám sát ti n th c hi n d án theo yêu c u và cung c p y các báo cáo cho Chính ph Úc và Chính ph Vi t Nam. Chính ph Vi t Nam có trách nhi m m b o t t c các cơ quan, t ch c th hư ng l i ích c a d án ph i thu x p y nh ng yêu c u c n thi t có th tích c c tham gia th c hi n d án theo úng ti n quy nh v th i gian. Trách nhi m nói trên bao g m c vi c xúc ti n thành l p Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam và tham gia Ban i u ph i d án khu v c như ã tho thu n và c p phép ho t ng cho Nhà th u Úc (AMC) ư c làm vi c v i các cơ quan trung ương và t nh thành. Chính ph Vi t Nam cũng có trách nhi m b o m các ngu n l c i ng như ã tho thu n bao g m: b nhi m cán b i tác d án, ch nh cán b tham gia các cu c t p hu n, m b o s tham gia c a các quan ch c h u trách trong các cuôc h p c a Ban i u ph i d án qu c gia và Ban i u ph i d án khu v c cũng như nh ng i u ki n c n thi t h tham gia cu c h p này, d ch nh ng tài li u c n thi t c a cơ quan i tác Vi t Nam có liên quan n d án sang ti ng Anh, h tr Nhà th u qu n lý Úc tri n khai th c hi n
 17. các ho t ng c a d án t i Vi t Nam, cung c p các thông tin tư li u c n thi t cho vi c th c hi n d án, và h tr giám sát ti n tri n khai d án. Ban i u ph i d án Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam (NPCC) s ư c thành l p như m t di n àn ch ch t th o lu n c p cao nh ng v n liên quan n qu n lý và th c hi n d án. Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam s giám sát quá trình th c hi n d án, rà soát K ho ch công tác năm trư c khi ti n hành tri n khai và gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n d án. Thành viên c a Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam s g m: Trư ng nhóm chuyên gia Úc, Giám c d án, i di n c a Chính ph Úc, i di n Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS (NASB), i di n Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng ma tuý (SODC) và i di n C c phòng ch ng t n n xã ho i (DSEP), các thành viên khác c a Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam s do chính Ban i u ph i quy t nh n u th y c n thi t. Ban i u ph i d án qu c gia Vi t Nam s nhóm h p 6 tháng m t l n hay 1 năm m t l n tuỳ theo yêu c u c th . Ban i u ph i d án khu v c (RPCC) s nhóm h p 1 năm m t l n. Ban i u ph i d án khu v c s giám sát tình hình tri n khai d án c p khu v c, h tr vi c trao i thông tin và kinh nghi m gi a các ban ngành c a Chính ph các nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa, Liên bang Mi-an-ma và Vi t Nam, h tr vi c cung c p thông tin tư li u và bài h c kinh nghi m c a d án cho các di n àn khu v c, rà soát các K ho ch công tác năm, thNm nh các D th o ho t ng d án và theo dõi vi c phân b ngu n l c c a d án t t c nh ng a i m tri n khai d án. Thành viên c a Ban i u ph i d án khu v c bao g m Trư ng nhóm chuyên gia Úc, Giám c d án, i di n c a Chính ph Úc và i di n c a ngành công an/c nh sát và ngành Y t c p t nh t nh Vân Nam và Khu t tr t nh Qu ng Tây C ng hoà nhân dân Trung Hoa và c p qu c gia Vi t Nam và Liên bang Mi-an-ma. i di n c a Chính ph Úc t i Ban i u ph i d án khu v c s luôn luôn gi quy n ng ch t ch v i m t trong b n i di n c a các Chính ph khác trên cơ s quay vòng theo nhi m kỳ. Nhà th u Úc (AMC) ch u trách nhi m xây d ng K ho ch công tác năm, trên tinh th n tham kh o ý ki n óng góp c a các bên tham gia d án, K ho ch công tác năm s ư c g i n m t trong b n Ban i u ph i d án qu c gia (NPCC) và Ban i u ph i d án khu v c (RPCC) rà soát l i và sau ó ư c trình lên Chính ph Úc phê duy t. Nhà th u Úc s chuNn b d th o chương trình ngh s , cung c p d ch v thư ký cho Ban i u ph i d án qu c gia và khu v c (NPCC và RPCC), i u ph i ho t ng trù b cho h i ngh c a các Ban i u ph i d án (NPCC và RPCC), hoàn thi n và phân phát biên b n và văn ki n h i ngh . Tài li u dùng trong h i ngh s ư c t p h p, biên so n, biên d ch và phân phát cho các i bi u ch m nh t m t tu n trư c khi nhóm h p. Văn phòng d án Văn phòng d án qu c gia t i Hà N i s tr c ti p qu n lý các ho t ng c a d án Vi t Nam, a i m tr s văn phòng là n m trong Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS. Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS ngoài vi c cung c p v trí
 18. t tr s Văn phòng d án qu c gia còn thông qua cơ ch v n i ng c a B Y t cung c p chi phí v n hành ho t ng c a văn phòng bao g m ti n i n, nư c, xăng xe, d ch v internet, văn phòng phNm ph c v d án và ti n i n tho i và fax (tr i n tho i và fax qu c t ). Văn phòng d án khu v c s ư c t t i Hà N i trong vòng ít nh t là 12 tháng u c a d án. Sau ó, d án s quy t nh l i vi c t Văn phòng d án khu v c m t trong b n a i m tri n khai d án. T ch c giám sát ki m tra và báo cáo Nhà th u Úc s ti n hành các ho t ng sau nh m th c hi n t t công tác giám sát và báo cáo tình hình th c hi n d án: * T p h p và hoàn thi n n i dung Báo cáo giai o n kh i ng d án trong th i gian sáu tháng u tiên th c hi n d án; * Xây d ng K ho ch công tác năm cho các năm tài chính 2002 2003, 2003 2004, 2004 2005 và 205 2006; * T p h p và cung c p báo cáo cho các h i ngh sơ k t 6 tháng c a Ban i u ph i d án qu c gia (NPCC) và báo cáo cho các h i ngh t ng k t năm c a Ban i u ph i d án khu v c (RPCC); * Thi t l p và v n hành các cơ ch giám sát nh m m b o th c hi n k p th i và hoàn thi n các k t qu ra; * ChuNn b k p th i và biên d ch t t c các báo cáo theo úng kỳ h n; * Vi t Báo cáo k t thúc d án. Chi phí Ư c tính t ng chi phí cho các h p ph n như sau: H p ph n 1: $ 1.708.000 H p ph n 2: $ 3.371.720 H p ph n 3: $ 1.268.800 H p ph n 4: $ 2.620.800 T ng c ng: $ 8.969,320 Ph n óng góp c a Chính ph Úc là $ 8.639,320 cho c 4 h p ph n trong khuôn kh kinh phí d án và ph n óng góp c a Chính ph Vi t Nam ư c ư c tính kho ng 62.000 ôla Úc và ư c li t kê trong ph n mô t chi ti t v " óng góp c a Chính ph Vi t nam" trong Ph l c 4 c a b n Tho thu n này. Chính ph nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa và Chính ph Liên Bang Mi-an-ma s óng góp ph n kinh phí tương
 19. ng là kho ng $ 210,000 và $ 58,000 trang tr i ph n còn l i c a kinh phí d án. Ban i u ph i d án khu v c s quy t nh b t kỳ thay i nào liên quan n t ng kinh phí d án (x y ra trong quá trình tri n khai d án) sau khi ã thông qua Chính ph Úc và Chính ph Vi t Nam. Chính ph Úc và Chính ph Vi t Nam mong r ng nh ng thay i v kinh phí ch di n ra trong khuôn kh các h p ph n, nhưng t ng kinh phí d án cũng không vư t quá 8,639,320 ôla Úc theo ch s l m phát t i m t b ng giá c Úc năm 2001. Chính ph Úc s quy t nh cơ ch thích h p tính toán s l m phát d a trên m t b ng giá c Úc năm ó. PH L C 3 ÓNG GÓP VÀ TRÁCH NHI M C A ÚC óng góp Chính ph Úc s cung c p cho d án t ng s v n là 8,639,320 ôla Úc Ư c tính giá tr óng góp c a Chính ph Úc cho các h p ph n c a d án như sau: H p ph n 1: $ 1.562.000 H p ph n 2: $ 3.283.720 H p ph n 3: $ 1.268.800 H p ph n 4: $ 2.524.800 Ư c tính ph n kinh phí d án mà Vi t Nam ư c hư ng x p x 900.000 ôla M tương ương 1.582.000 ôla Úc (v i t giá ô: 1 ôla Úc = 0.5689 ôla M ). Do b n ch t mang tính khu v c c a d án, t i th i i m Tho thu n ư c ký k t, d án ch có th ưa ra con s d ki n ph n th hư ng c a m i qu c gia. Phân b kinh phí cho t ng ho t ng c th t i m i nư c s ư c ti n hành trong quá trình xây d ng K ho ch tri n khai d án t ng năm. Trách nhi m Trách nhi m c a Chính ph Úc, thông qua Cơ quan H p tác Phát tri n Qu c t (AusAID và Nhà th u qu n lý Úc (AMC) bao g m: AusAID * Liên l c ph i h p v i B Y t (Văn phòng thư ng tr c Phòng ch ng AIDS) trong vi c chi o th c hi n d án; * Rà soát và phê duy t K ho ch công tác năm và các báo cáo c a d án thông báo ti n th c hi n các ho t ng d án nh m t ư c các m c tiêu ra; * Thanh toán các chi phí h tr k thu t c a Úc cho d án;
 20. * ng ch to các h i ngh Ban i u ph i d án qu c gia và khu v c (NPCC và RPCC). Nhà th u qu n lý d án c a Úc (AMC) * Nhà th u Úc có trách nhi m i u hành th c hi n d án theo úng lu t pháp c a Vi t Nam; * Cung ng chuyên gia tư v n dài h n và ng n hàn cho d án theo quy nh trong Văn ki n D án (PDD); * Thành l p văn phòng d án khu v c Hà N i. Văn phòng d án khu v c s ư c t Hà N i trong vòng ít nh t là 12 tháng u tiên c a d án. T t c nh ng v t tư, trang thi t b ph c v cho Văn phòng d án khu v c s thu c quy n qu n lý c a Nhà th u Úc cho n khi d án k t thúc. Ban i u ph i d á khu v c, v i s ng ý c a AusAID, s quy t nh vi c chuy n giao nh ng v t tư, trang thi t b này cho các cơ quan i tác các nư c tham gia d án khi d án k t thúc; * Qu n lý tài chính và ph i h p v i các bên i tác l p k ho ch tri n khai d án t i Vi t Nam; * Mua s m nh ng trang thi t b cơ b n cho văn phòng d án qu c gia thu c Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS tương t như nh ng v t tư, trang thi t b ư c mua ph c v Văn phòng d án qu c gia Liên bang Mi-an-ma và C ng hoà nhân dân Trung Hoa. Nh ng v t tư, trang thi t b ph c v cho Văn phòng d án qu c gia s thu c v B Y t (Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS) sau khi d án k t thúc; * T p h p tài li u, so n th o báo cáo ti n th c hi n d án và k t qu thu ư c theo h n nh trong k t ho ch; * Nhà th u Úc có trách nhi m thông báo v i B Y t và các bên tham gia v ti n d án và tình hình chi tiêu tài chính 6 tháng m t l n; * Thi t l p, duy trì h th ng thông tin liên l c thư ng xuyên, hi u qu v i các cơ quan i tác c a Chính ph Vi t nam, các t ch c qu c gia tài tr khác và AusAID Canbêra và Vi t Nam; * Tri n khai th c hi n d án theo như h p ng Nhà th u ký v i AusAID; * Thanh toán chi phí i l i, ăn và công tác phí cho Cán b c p cao c a Vi t Nam tham gia d án khi h i công tác nư c ngoài vì m c ích c a d án ho c khi h i công tác ngo i t nh Vi t Nam vì m c ích c a d án; * Thanh toán lương và các chi phí liên quan n nhân s d án bao g m: C v n d án c p cao Vi t Nam, Cán b d án qu c gia Vi t Nam, i u ph i viên d án qu c gia Vi t Nam và Cán b hành chính d án Vi t Nam; * Thanh toán toàn b chi phí cho các khoá ào t o, t p hu n trong và ngoài nư c ngo i tr chi phí thuê a i m t p hu n trong nư c do Văn phòng thư ng tr c phòng ch ng AIDS chi tr trong khuôn kh óng góp c a Chính ph Vi t Nam cho d án;
Đồng bộ tài khoản