intTypePromotion=1

Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
131
lượt xem
7
download

Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 303/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy Ngày 08 tháng 10 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau: 1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế và Công an đã báo cáo tương đối đầy đủ về việc sử dụng kinh phí (cả kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và kinh phí tài trợ) cho lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy; đã nêu được tiêu chí ưu tiên trong việc dự trù và phân bổ kinh phí để các cơ quan và địa phương thực hiện nhiệm vụ. 2. Về tài trợ của nước ngoài: Trong những năm qua, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã quan tâm và có những tài trợ quý báu cho Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế là nguồn tài trợ của nước ngoài chủ yếu cho lĩnh vực phòng, chống AIDS, còn lĩnh vực phòng, chống ma túy và mại dâm ít; các nhà tài trợ chủ động lựa chọn đối tác, lực chọn địa bàn, lực chọn cơ quan thực hiện, phân bổ viện trợ trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; diện bao phủ dự án hẹp, có sự chồng chéo; định mức chi không thống nhất giữa các dự án; quy trình thẩm định, phê duyệt và ký kết chương trình dự án viện trợ chưa hài hòa giữa các quy định, thủ tục trong nước và quy định của các nhà tài trợ nên thời gian xây dựng dự án bị kéo dài; năng lực quản lý và thực hiện một số dự án của cán bộ từ Trung ương đến địa phương còn hạn chế nên hiệu quả thực hiện dự án chưa cao, chưa đáp ứng được tốt yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra. Đây là vấn đề cần nghiên cứu khắc phục. 3. Kinh phí của nhà nước (trung ương và địa phương) đầu tư cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy còn hạn hẹp, nhưng đầu tư và phân bổ vẫn còn dàn trải, chưa tập trung cho các cấp cơ sở, các lực lượng trực tiếp; có nơi, có đơn vị sử dụng chưa có hiệu quả cao, chưa có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên và báo cáo đầy đủ theo quy định.
  2. 4. Để nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số công việc sau: a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, để đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết trong việc xây dựng đề án, dự án, tiếp nhận và sử dụng kinh phí viện trợ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2008. b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan nghiên cứu cơ chế điều phối, phối hợp sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí viện trợ, tổ chức cuộc họp với các nhà tài trợ cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền. c) Về tranh thủ viện trợ từ Quỹ Toàn cầu: Bộ Y tế cùng Văn phòng Chính phủ nghiên cứu đề xuất phương án tham gia của phía Việt Nam, đề xuất cơ chế phối hợp hợp lý, có hiệu quả. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, xây dựng dự án xin tài trợ từ Quỹ Toàn cầu để thực hiện nhiệm vụ theo đúng mục đích. d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ hoặc tạm ứng kinh phí cho Hải Phòng và Sơn La để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xây dựng các Trung tâm cai nghiện, sớm đưa vào sử dụng. đ) Về dự án viện trợ của Australia và Hà Lan cho phòng, chống HIV/AIDS: đồng ý lập Ban điều phối liên ngành do Bộ Y tế chủ trì, có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ. Bộ Y tế thông báo chính thức cho Bạn biết để sớm triển khai phê duyệt và thực hiện dự án. e) Để giúp Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong việc sử dụng việc xây dựng cơ chế huy động, phân bổ, quản lý và kiểm tra hiệu quả việc sử dụng kinh phí cho chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (cả kinh phí trong nước và viện trợ), thành lập Tổ công tác liên ngành gồm cán bộ của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ; trình Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dự thảo văn bản thành lập Tổ công tác này trước ngày 30 tháng 10 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo); PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg CP, các PTTg CP; - Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TW;
  3. - Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; (Đã ký) - Văn phòng Thường trực p/c ma túy Bộ Công an; - Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; - Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, BLĐTBXH; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT, Trần Quốc Toản - Lưu: VT, KGVX (5).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2