Thông báo 6627/TM-XNK

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo 6627/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 6627/TM-XNK

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 6627/TM-XNK NGµY 30 TH¸NG 12 N¡M 2004 VÒ VIÖC H¦íNG DÉN NéP LÖ PHÝ H¹N NG¹CH HµNG DÖT MAY XUÊT KHÈU SANG THÞ TR¦êNG HOA Kú N¡M 2005 KÝnh göi: Th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Hoa Kú n¨m 2005 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 79/2004/Q§-BTC ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng Hoa Kú, Bé Th¬ng m¹i híng dÉn nh sau: 1- KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005, tÊt c¶ c¸c l« hµng dÖt may cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú (tÝnh theo ngµy ký vËn ®¬n) ®îc ¸p dông møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch hµng dÖt may nh Phô lôc kÌm theo C«ng v¨n nµy. 2- C¸c chñng lo¹i hµng (Cat.) kh«ng n»m trong Phô lôc kÌm theo C«ng v¨n nµy khi xuÊt khÈu thÞ trêng Hoa Kú kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch. 3- Th¬ng nh©n nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch cho tõng Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch hoÆc tõng l« hµng xuÊt khÈu. Khi lµm thñ tôc cÊp Visa, th¬ng nh©n ph¶i xuÊt tr×nh víi Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc chøng tõ ®· nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch vµo tµi kho¶n cña Bé Th¬ng m¹i sè 920.01.023 t¹i Kho b¹c Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi. Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o th¬ng nh©n biÕt vµ thùc hiÖn. PHô LôC BiÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng Hoa Kú theo QuyÕt ®Þnh sè: 79 /2004/Q§-BTC ngµy 11/10/2004 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng b¸o sè 6627/TM-XNK ngµy 30/12/2004 cña Bé Th¬ng m¹i) MøC THU STT T£N CHñNG LO¹I HµNG CAT §¥N VÞ TÝNH (§åNG) 1 ChØ may, sîi ®Ó b¸n lÎ 200 Kg 0 2 Sîi b«ng ®· tr¶i 301 Kg 0 3 TÊt chÊt liÖu b«ng 332 T¸ ®«i 0 4 ¸o kho¸c nam d¹ng comple 333 T¸ 0 5 ¸o kho¸c nam n÷ chÊt liÖu b«ng 334/335 T¸ 1.800 ¸o s¬mi nam dÖt kim nam, n÷ 6 338/339 T¸ 750 chÊt liÖu b«ng 7 ¸o s¬mi nam dÖt thoi chÊt liÖu 340/640 T¸ 1.200
  2. MøC THU STT T£N CHñNG LO¹I HµNG CAT §¥N VÞ TÝNH (§åNG) b«ng vµ sîi nh©n t¹o ¸o s¬mi n÷ dÖt thoi chÊt liÖu 8 341/641 T¸ 1.200 b«ng vµ sîi nh©n t¹o V¸y ng¾n chÊt liÖu b«ng vµ sîi 9 342/642 T¸ 750 nh©n t¹o 10 ¸o sweater chÊt liÖu b«ng 345 T¸ 0 11 QuÇn nam n÷ chÊt liÖu b«ng 347/348 T¸ 2.400 QuÇn ¸o ngñ chÊt liÖu b«ng vµ 12 351/651 T¸ 0 sîi nh©n t¹o §å lãt chÊt liÖu b«ng vµ sîi 13 352/652 T¸ 0 nh©n t¹o 14 QuÇn yÕm,... 359/659-C Kg 0 15 QuÇn ¸o b¬i 359/659-S Kg 450 16 ¸o kho¸c nam chÊt liÖu len 434 T¸ 0 17 ¸o kho¸c n÷ chÊt liÖu len 435 T¸ 0 18 S¬mi nam, n÷ chÊt liÖu len 440 T¸ 0 19 QuÇn nam chÊt liÖu len 447 T¸ 0 20 QuÇn n÷ chÊt liÖu len 448 T¸ 0 V¶i b»ng sîi fi-la-m¨ng tæng hîp 21 620 M2 0 kh¸c 22 TÊt chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 632 T¸ ®«i 0 ¸o s¬mi dÖt kim nam n÷ chÊt 23 638/639 T¸ 750 liÖu sîi nh©n t¹o ¸o sweater chÊt liÖu sîi nh©n 24 645/646 T¸ 0 t¹o QuÇn nam n÷ chÊt liÖu sîi 25 647/648 T¸ 1.500 nh©n t¹o
Đồng bộ tài khoản