Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với ôtô, linh kiện phụ tùng ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng b¸o cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 82/TB-VPCP ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc KÕt luËn cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi « t«, linh kiÖn phô tïng « t« Ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2003, t¹i Hµ Néi. Thñ tíng vµ c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ ®· häp ®Ó nghe c¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Th¬ng m¹i, Khoa häc vµ C«ng nghÖ b¸o c¸o vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi « t«, linh kiÖn vµ phô tïng « t«. Sau khi nghe b¸o c¸o cña Bé Tµi chÝnh, ý kiÕn cña c¸c Bé liªn quan, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· kÕt luËn nh sau: I. §Ó thùc hiÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n tíi n¨m 2020 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt; ®ång thêi, b¶o hé hîp lý, cã thêi h¹n s¶n xuÊt trong níc vµ thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt quèc tÕ, chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi « t«, phô tïng linh kiÖn « t« thùc hiÖn nh sau: 1. VÒ thuÕ nhËp khÈu ®èi víi « t«: a) C¸c lo¹i « t« th«ng dông, « t« cao cÊp vµ « t« chuyªn dïng cã cÊu t¹o ®Æc biÖt: gi÷ nguyªn møc thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b) Giao Bé Tµi chÝnh ®iÒu chinh t¨ng møc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè lo¹i « t« chuyªn dïng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, trong níc cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®îc ®Ó chèng gian lËn th¬ng m¹i, trèn thuÕ; quy ®Þnh møc thuÕ nhËp khÈu « t« ®· qua sö dông cao h¬n møc thuÕ nhËp khÈu cña xe míi cïng lo¹i. 2. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi « t« nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc: n¨m 2003 thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tõ n¨m 2004 trë ®i, thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt võa ®îc Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø ba th«ng qua. VÒ thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng « t«: a) Giao Bé Tµi chÝnh ban hµnh v¨n b¶n b·i bá quy ®Þnh vÒ thuÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn «t« d¹ng CKDI. b) Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé C«ng nghiÖp tiÕp tôc nghiªn cøu, tÝnh to¸n cô thÓ viÖc ®iÒu chØnh møc thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng «t« cïng víi viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi « t« s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc ®Ó x©y dùng lÞch tr×nh ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÊu linh kiÖn, phô tïng « t« theo híng: - §èi víi linh kiÖn « t«: gép thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu hai d¹ng CKD2 theo quy ®Þnh hiÖn hµnh thµnh mét d¹ng CKD vµ ®iÒu chinh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng kho¶ng tõ 5% ®Õn 10% trong thêi gian mét sè n¨m. TiÕp tôc duy tr× møc thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn «t« d¹ng IKD theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - §èi víi phô tïng «t«: ®iÒu chØnh møc thuÕ nhËp khÈu cho phï hîp víi viÖc ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn « t« d¹ng CKD trªn ®©y;
  2. 2 nh÷ng.phô tïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc ®iÒu chØnh t¨ng møc thuÕ nhËp khÈu ®Ó b¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong níc. c) Sau khi hoµn thiÖn lÞch tr×nh ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng «t«, Bé Tµi chÝnh cïng víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé C«ng nghiÖp tæ chøc häp víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« ®Ó gi¶i thÝch râ vÒ chñ tr¬ng cña Nhµ níc khi triÓn khai, thùc hiÖn lÞch tr×nh ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng « t« nªu trªn. II. Giao Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c¨n cø quy ®Þnh vÒ môc tiªu, yªu cÇu néi ®Þa ho¸ ngµnh c«ng nghiÖp «t« t¹i QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§- TTg ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nghiªn cøu, ban hµnh tríc ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2003 tiªu chuÈn l¾p r¸p « t« d¹ng CKD, LK§ thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn l¾p r¸p «t« d¹ng CKD2, IKD hiÖn hµnh. III. Giao Bé C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ trong quý III n¨m 2003, nghiªn cøu, x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu néi ®Þa ho¸ ngµnh c«ng nghiÖp « t« theo QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c«ng bè ®Ó c¸c doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t biÕt, thùc hiÖn. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Õ c¸c c¬ quan biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản