Thông báo số 186/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo số 186/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 186/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2006 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 186/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 186/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2006 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGH SƠ K T CÔNG TÁC 9 THÁNG VÀ TRI N KHAI NHI M V QUÝ IV NĂM 2006 C A BAN CH Đ O TÂY B C Ngày 13 tháng 10 năm 2006, t i Hà N i, Ban Ch o Tây B c ã t ch c H i ngh sơ k t công tác 9 tháng và tri n khai nhi m v quý IV năm 2006. Tham d H i ngh có các thành viên Ban Ch o và i di n các B , cơ quan: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Công an, U ban Dân t c, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o Tây B c trình bày Báo cáo và ý ki n th o lu n c a i bi u, ng chí Trương Vĩnh Tr ng, U viên B Chính tr , Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban Ch o Tây B c ã k t lu n như sau: I. V TÌNH HÌNH 9 THÁNG VÙNG TÂY B C: Trong 9 tháng qua, nhìn chung tình hình các t nh vùng Tây B c n nh và có bư c phát tri n khá toàn di n; toàn Vùng không có các v vi c l n b c xúc, ph c t p v an ninh chính tr . T c tăng trư ng GDP bình quân trong vùng t 11,4%, cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c, tăng nhanh t tr ng công nghi p - xây d ng và thương m i - d ch v trong GDP. Các t nh ã tích c c ch o chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo hư ng s n xu t hàng hoá, ti m năng, l i th t ng bư c ư c phát huy. Công nghi p có bư c phát tri n; các chương trình m c tiêu t hi u qu ngày càng thi t th c. Ho t ng d ch v cơ b n áp ng nhu c u s n xu t và i s ng. Cơ s trư ng l p và i ngũ giáo viên ư c tăng cư ng. Công tác thông tin, tuyên truy n có nhi u c g ng; t ch c nhi u l h i văn hoá, th thao truy n th ng, thu hút s tham gia c a ông o nhân dân. Vi c th c hi n Ch th s 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s công tác i v i o Tin lành t k t qu bư c u, t o s th ng nh t trong nh n th c c a i ngũ cán b , tăng lòng tin c a ng bào các dân t c vào ư ng l i, chính sách tôn giáo c a ng và Nhà nư c. Qu c phòng, an ninh cơ b n ư c m b o. Ho t ng i ngo i phát tri n theo chi u hư ng t t trên c 2 tuy n biên gi i Vi t - Trung và Vi t - Lào. Tuy nhiên, so v i yêu c u c a Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr , nhi u n i dung công tác chuy n bi n còn ch m. Tây B c v n là vùng nghèo và khó khăn nh t c nư c, có nhi u v n xã h i b c xúc; qu c phòng, an ninh v n ti m Nn nhân t m t n nh. - Cơ s h t ng còn nhi u y u kém. Ngu n n i l c nh bé, kh năng thu hút t bên ngoài h n ch ; v n u tư ch y u t ngân sách nhà nư c th p so v i yêu c u. ây là nguyên nhân ch y u làm cho nhi u ti m năng, l i th c a Vùng ch m ư c phát huy.
  2. - Chuy n i cơ c u kinh t còn nhi u lúng túng, chưa t o ư c các y u t t phá Ny nhanh t c phát tri n kinh t - xã h i. Năng su t, ch t lư ng, hi u qu u tư trên a bàn v n th p, s n phNm thi u s c c nh tranh. - i s ng ng bào vùng cao, biên gi i v n h t s c khó khăn. Tình tr ng du canh du cư, di cư t do, buôn bán ma tuý, ph n , buôn l u qua biên gi i v n còn di n bi n ph c t p. - Ho t ng tôn giáo không bình thư ng di n ra trên di n r ng. - i ngũ cán b còn nhi u b t c p, nh t là trong h th ng chính tr cơ s . Nh ng khó khăn, y u kém trên cùng v i s l i d ng ch ng phá c a các th l c thù ch ang là nh ng nhân t ti m Nn gây m t n nh chính tr trong vùng. II. M T S NHI M V C N T P TRUNG CH Đ O TRONG QUÝ IV: - Ki m tra, ôn c các t nh trong vùng tri n khai quán tri t và lãnh o, t ch c th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t Trung ương III v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, c th hoá thành các chương trình tr ng tâm, sát h p i u ki n th c t t ng a phương. - Tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các d án tr ng i m trên a bàn Tây B c. Chú tr ng chương trình xoá ói gi m nghèo, các chính sách h tr theo các quy t nh 134, 135 (giai o n II), 159, 120, d án "Tái nh cư thu i n Sơn La". - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph i v i các t nh Tây B c. ôn c các B , ngành có liên quan có các gi i pháp tích c c s m kh i công c i t o qu c l 70 và Ny nhanh ti n chuNn b u tư ư ng cao t c Lào Cai - Yên Bái - Vi t Trì theo Ngh quy t 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 c a B Chính tr và ch o c a Th tư ng Chính ph . - Các cơ quan ư c giao nhi m v c n khNn trương hoàn thi n các án trong chương trình công tác năm 2006, trình c p có thNm quy n phê duy t ưa vào k ho ch năm 2007 và k ho ch các năm ti p theo. c bi t là các án: Nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s vùng cao Tây B c; Chính sách c thù thu hút u tư vào vùng Trung du và mi n núi B c B ; n nh s n xu t và i s ng dân di cư t do t i huy n Mư ng Lát (Thanh Hoá), Mư ng Nhé ( i n Biên); Ph sóng phát thanh, truy n hình t i các thôn b n c bi t khó khăn vùng Tây B c. - ChuNn b t t n i dung t ch c h i ngh gi a các cơ quan Trung ương và các t nh trong vùng óng góp ý ki n v các án: Ngu n l c tài chính cho phát tri n vùng Tây B c; b trí dân cư trên tuy n biên gi i Vi t - Lào. - Ti p t c ch o t ch c th c hi n Ch th 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s công tác i v i o Tin lành theo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph Trương Vĩnh Tr ng t i H i ngh ngày 28, 29 tháng 9 năm 2006 v rút kinh nghi m làm i m có các gi i pháp ch o ti p theo.
  3. - ôn c các B , ngành chuNn b báo cáo ph c v H i ngh ánh giá 2 năm th c hi n Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 c a B Chính tr trên a bàn Tây B c và các t nh trung du và mi n núi B c B ; xu t gi i pháp thi t th c th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v Ngh quy t ã ra. - ChuNn b báo cáo trình B Chính tr v k t qu 2 năm ho t ng c a Ban Ch o Tây B c. - Ti p t c ki n toàn t ch c c a Ban Ch o nh m nâng cao năng l c và hi u qu i u hành, áp ng yêu c u nhi m v trong tình hình m i. Văn phòng Chính ph xin thông báo Ban Ch o Tây B c và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th Tư ng CP; - Ban Kinh t TW; - Ban Ch o Tây B c; - Văn phòng Trung ương; - Các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và PTNT, Qu c phòng, Công an, U ban Dân t c;; Nguy n Xuân Phúc - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Các V : TH, KTTH, CN, NN, NC, KG, VX, TTBC, - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản