Thông báo Số: 22/TB-BTC

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông báo Số: 22/TB-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ KỲ VỤ (PHÍ BẢN QUYỀN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 22/TB-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 22/TB-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ KỲ VỤ (PHÍ BẢN QUYỀN) Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 16029/BTC-CST trao đổi ý kiến với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương về việc xác trị giá tính thuế nhập hàng hoá liên quan đến phí kỳ vụ (phí bản quyền) và có nêu rõ quan điểm: không cộng thêm khoản phí bản quyền (phí kỳ vụ) liên quan đến Hợp đồng Li-xăng sử dụng nhãn hiệu, bằng sáng chế, Hợp đồng Li-xăng về sử dụng "bí quyết kỹ thuật" vào trị giá tính thuế nhập khẩu mà tiếp tục áp dụng tính thuế nhà thần theo quy định hiện hành". Đến nay các Bộ đã có ý kiến tham gia và đều nhất trí với quan điểm xử lý của Bộ Tài chính. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ thông báo như sau: 1. Tổng cục Hải quan: rà soát các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008, đồng thời đưa nội dung phí bản quyền nêu trên trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2008/TT-BTC. 2. Tổng cục Thuế: hướng dẫn Cục thuế địa phương kiểm tra, thực hiện thu thuế nhà thầu theo đúng các qui định hiện hành đối với phần thu nhập từ phí bản quyền của bên chuyển giao công nghệ nước ngoài. Văn phòng Bộ xin gửi kèm bản photocopy công văn số 16029/BTC-CST ngày 12/11/2009 và các văn bản tham gia ý kiến của các Bộ để Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế thực hiện. Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế được biết, tổ chức triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG
  2. Nguyễn Đức Chi
Đồng bộ tài khoản