Thông báo số 245/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 245/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 245/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập tiểu Ban xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 245/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 245/TB-VPCP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V VI C THÀNH L P TI U BAN XÂY D NG "CHI N LƯ C PHÁT TRI N T NƯ C TH I KỲ 2011-2020 VÀ K HO CH 5 NĂM 2011-2015" Ngày 15 tháng 11 năm 2007, t i Hà N i, Th tư ng Nguy n T n Dũng và các Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng, Trương Vĩnh Tr ng và Hoàng Trung H i ã nghe báo cáo v vi c thành l p Ti u ban xây d ng "Chi n lư c phát tri n t nư c th i kỳ 2011-2020 và K ho ch 5 năm 2011-2015". Cùng d h p v i Th tư ng và các Phó Th tư ng có i di n lãnh o B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B K ho ch và u tư, và ý ki n c a các Phó Th tư ng, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. Ban Cán s ng Chính ph có trách nhi m t ch c và ch o vi c xây d ng "Chi n lư c phát tri n t nư c th i kỳ 2011-2020 và K ho ch 58 năm 2011-2015" trình B Chính tr và Ban ch p hành Trung ương ng. 2. ng ý nh ng n i dung nêu trên trong án thành l p Ti u ban xây d ng Chi n lư c do B K ho ch và u tư trình. Giao Ban cán s ng B K ho ch và u tư hoàn ch nh án và thay m t Ban cán s ng Chính ph trình B Chính tr cho ý ki n. V thành ph n Ti u ban, c n b sung thêm lãnh o c a m t s t nh thu c vùng núi phía B c ( i n Biên), mi n Trung (Ngh An), Tây Nguyên ( ăc L k), ng b ng sông C u Long (Sóc Trăng). 3. ng ý thành l p T Biên t p do B trư ng B K ho ch và u tư Võ H ng Phúc làm T trư ng; Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam Hoài Nam và Th trư ng B K ho ch và u tư Cao Vi t Sinh làm T phó. Giúp vi c cho T Biên t p có 2 nhóm công tác: - Nhóm xây d ng chi n lư c 10 năm do Ch t ch Vi n Khoa h c và xã h i Hoài Nam làm Trư ng nhóm; - Nhóm xây d ng k ho ch 5 năm do Th trư ng B K ho ch và u tư Cao Vi t Sinh làm Trư ng nhóm. Thành viên các nhóm c n b sung thêm m t s Th trư ng, i di n Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Qu c h i, Hi u trư ng m t s trư ng i h c l n,
  2. Vi n nghiên c u, T ng Giám c ho c Ch t ch H i ng qu n tr c a m t s T p oàn kinh t l n. 4. ng ý thành l p các T nghiên c u chuyên : M i B và thành ph tr c thu c Trung ương thành l p 01 t nghiên c u chuyên ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng các B và Ch t ch y ban nhân dân các thành ph tr c thu c Trung ương, ng th i, ch u s ch o phân công c a T Biên t p theo cơ ch ho t ng th ng nh t. Thành ph n các T nghiên c u chuyên do B trư ng các B và Ch t ch y ban nhân dân các thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : KH& T, Tài chính; - Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; - Văn phòng Trung ương ng; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph , các V : TH, CN, NN, VX, KG, NC, P, QHQT, CCHC, MDN, V III; Nguy n Qu c Huy - Lưu: VT, KTTH (3). Nguy n (3) 40.
Đồng bộ tài khoản