Thông báo số 304/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
4
download

Thông báo số 304/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 304/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Hiv/Aids và phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 304/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 304/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGHN V CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CH NG MA TÚY T I CÁC T NH TR NG I M Ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2008, t i Qu n Sơn, Thành ph H i Phòng, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng - Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ã ch trì h i ngh v các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý t i các t nh tr ng i m. Tham d H i ngh có các Thành viên U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, i di n lãnh o Ban Tuyên giáo Trung ương, U ban v các v n xã h i c a Qu c h i, Trư ng Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, Giám c các S : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Công an, Giám c Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS, Chi C c trư ng Chi c c phòng, ch ng t n n xã h i, Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý thu c Công an c a 13 t nh, thành ph tr ng i m v HIV/AIDS và ma tuý. Tham d H i ngh còn có i di n 13 T ch c qu c t và các s quán là nh ng nhà tài tr chính cho Vi t Nam trong công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng ma tuý. Sau khi nghe báo cáo c a các B : Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính, ý ki n phát bi u c a các i bi u trong nư c và qu c t tham d H i ngh , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm là nhi m v quan tr ng, b c thi t i v i c nư c, c bi t là các t nh tr ng i m. Trong th i gian qua v i s ch o c a ng, Chính ph , y ban Qu c gia, s quan tâm c a các ngành, các c p, các a phương, oàn th và toàn th nhân dân, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý, m i dâm ã thu ư c nh ng k t qu bư c u tích c c: ki m ch ư c t c gia tăng HIV, t n n ma tuý. i v i các t nh tr ng i m cũng ã t ư c nh ng chuy n bi n như sau: - V phòng, ch ng HIV/AIDS: hình thái d ch nhi m HIV v n ang trong giai o n t p trung, t l nhi m HIV cao trong nhóm tiêm chích ma tuý, tuy d ch HIV ã có chi u hư ng ch ng l i nhưng v n ch a ng các y u t nguy cơ làm bùng n d ch, n u không tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng và can thi p gi m tác h i m t cách hi u qu , di n bi n d ch s ph c t p hơn trong th i gian t i, s ngư i chuy n sang giai o n AIDS và t vong có xu hư ng tăng nhanh (t l nhi m HIV trong nhóm ngư i
  2. nghi n chích ma tuý t i các t nh mi n núi phía B c t năm 2000 n nay tăng r t nhanh, c bi t là Thái Nguyên và i n Biên, Sơn La và B c K n...). - V phòng, ch ng ma tuý: ánh giá chung s ngư i nghi n ma tuý gi m; t i m t s t nh tr ng i m có s ngư i nghi n ma tuý gi m như: thành ph H Chí Minh (2.112 ngư i), Sơn La (1.600 ngư i)... ; nhưng t i m t s t nh có s ngư i nghi n ma tuý tăng là Qu ng Ninh (437 ngư i), Ngh An (248 ngư i)...; Hà N i là a phương có s ngư i nghi n ma tuý m i ư c phát hi n nhi u nh t (868 ngư i). Công tác phòng, ch ng t i ph m ma tuý t i 10 t nh tr ng i m ã ư c Ny m nh hơn: 9 tháng u năm 2008, các l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng ma tuý ã phát hi n, b t gi 5.634 v , chi m 78% s v v i 8.413 s i tư ng, chi m 85% s i tư ng so v i c nư c, s lư ng ma tuý thu ư c chi m 84% so v i lư ng ma tuý thu ư c trong c nư c. Vi c tri t phá tái tr ng cây thu c phi n và cây c n sa ã thu ư c nh ng k t qu : 6 tháng u năm 2008, t i a bàn các t nh tr ng i m ã phát hi n và tri t xóa 96,69 ha cây thu c phi n, trong ó nhi u nh t là Sơn La v i 35,8 ha, Yên Bái 33 ha, Lai Châu 19,3 ha… - nhi u t nh, các c p u ng, chính quy n các c p, Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm và các oàn th ã th hi n tinh th n trách nhi m cao, quy t tâm, kiên trì, sáng t o th c hi n các cơ ch , chính sách, gi i pháp phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng t n n ma tuý, nên ã thu ư c nh ng k t qu kh quan. Tuy có nh ng chuy n bi n tích c c, song ánh giá chung tình hình lây nhi m HIV/AIDS, t n n ma tuý các t nh tr ng i m v n còn r t b c xúc: - Các t nh tr ng i m có 75.872 trư ng h p nhi m HIV, chi m 55,5% s trư ng h p nhi m HIV trong c nư c, s b nh nhân chuy n giai o n AIDS là 18.927 ngư i, s ã t vong do AIDS là 20.009 ngư i; t l nhi m HIV trung bình c a 13 t nh tr ng i m là 366,84/100.000 dân. S lây nhi m HIV/AIDS t i 13 t nh, thành ph ư c phát hi n qua xét nghi m t năm 2006 n nay là 39.883 trư ng h p, chi m 62,47% s ngư i nhi m HIV ư c phát hi n trong c nư c. S ngư i nhi m HIV ang còn s ng t p trung nhi u nh t các thành ph l n là: H Chí Minh: 31.971 ngư i, Hà N i: 11.990 ngư i, H i Phòng: 6.161 ngư i... - Các t nh tr ng i m có 77.891/169.322 t ng s ngư i nghi n ma tuý trong c nư c, chi m g n 50% s ngư i nghi n trong c nư c, trong s ngư i nghi n ma tuý có t i trên 70% có hành vi vi ph m pháp lu t ho c có ti n án, ti n s ; các t nh, thành ph có nhi u ngư i nghi n ma tuý nh t là: Hà N i (23.251 ngư i), Sơn La (14.993 ngư i), thành ph H Chí Minh (11.495 ngư i), Thái Nguyên (5.699 ngư i)… - T l lây nhi m HIV r t cao trong nhóm tiêm chích ma tuý. - T n n và t i ph m ma tuý v n còn r t nghiêm tr ng. - Xu t hi n tình tr ng tái tr ng cây c n sa ngay t i m t s t nh ng b ng, thành ph l n như: Hà N i, H i Phòng, Hoà Bình... chưa ư c x lý nghiêm, tri t .
  3. Nguyên nhân c a nh ng tình hình trên do khách quan và ch quan. Song trư c h t ph i th y r ng m t s t nh tr ng i m s quan tâm lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n các c p chưa th t kiên quy t, chưa thư ng xuyên, tri t , m t s t nh m i d ng l i ch y u vi c ban hành các văn b n ch o; Ban ch o các c p (t t nh tr xu ng) chưa ch o sâu sát xu ng cơ s , chưa n m ch c tình hình, chưa t th c ti n c a t nh mình ra các gi i pháp có hi u qu ; công tác ch o ph i h p liên ngành t i m t s a phương, m t s c p chưa t t; ngu n l c c a nhà nư c u tư cho công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý tuy ư c quan tâm tăng lên năm sau cao hơn năm trư c, nhưng chưa áp ng yêu c u, vi c phân b , s d ng có nơi có lúc chưa hi u qu ; công tác t ch c, huy ng các ngu n l c, các l c lư ng xã h i cho phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý t i m t s a phương (nh t là c p cơ s ) chưa t t. V i nh ng lý do trên, công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý t i m t s t nh tr ng i m chưa có s chuy n bi n m nh. 2. Các B , ngành, các cơ quan Trung ương, các Thành viên U ban Qu c gia cũng ã có c g ng quan tâm, h tr , giúp các t nh tr ng i m trong vi c xây d ng cơ ch , chính sách, ch o tri n khai th c hi n, h tr ngu n l c. .. Tuy nhiên còn ch m trong vi c ph i h p v i các a phương t ng k t các mô hình có hi u qu , trong vi c theo dõi ánh giá các gi i pháp, các lo i thu c trong phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý, gi m tác h i… Công tác tuyên truy n c c p Trung ương và t i các a phương tuy có nhi u c g ng, nhưng còn nhi u h n ch và hi u qu chưa cao. 3. Nhi m v trong th i gian t i: nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý t i các t nh tr ng i m và trong c nư c, th i gian t i c n t p trung làm t t m t s công vi c sau: a) Các B , ngành, các t nh, thành ph c n t ch c quán tri t sâu r ng xu ng t n cơ s Ch th s 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr v "Ti p t c tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma tuý trong tình hình m i" b) B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các B : Văn hoá, Th thao và Du l ch, Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, các cơ quan liên quan, các t nh tr ng i m v HIV/AIDS và ma tuý nghiên c u, xu t các bi n pháp tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a nhân dân v tác h i và các gi i pháp phòng, ch ng HIV/AIDS và ma tuý, i m i v hình th c và n i dung tuyên truy n, phù h p v i t ng i tư ng t ng a bàn dân cư; báo cáo Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia trong tháng 11 năm 2008. c) Các B ch trì Chương trình M c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý n năm 2010, Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS, cùng các B ch trì th c hi n các án, d án c a chương trình và các B : K ho ch và u tư, Tài chính có trách nhi m xây d ng tiêu chí ưu tiên nh hư ng phân b ngu n l c, t o i u ki n h tr các t nh, thành ph tr ng
  4. i m và ch o i m c a Chính ph th c hi n có hi u qu công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma tuý trong th i gian t i; ưa ra các tiêu chí c th ph n u th c hi n, ki m tra và ánh giá theo nh kỳ; báo cáo Phó Th tư ng - Ch t ch U ban qu c gia trư c ngày 15 tháng 11 năm 2008. d) Ch t ch U ban nhân dân 13 t nh, thành ph tr ng i m ch o ánh giá nghiêm túc di n bi n, th c tr ng tình hình lây nhi m HIV/AIDS, t n n ma tuý trên a bàn; ánh giá nghiêm túc công tác lãnh o, ch o c a các c p các ngành; t ng k t ánh giá sâu các mô hình, các gi i pháp ã và ang th c hi n nh m rút ra nh ng kinh nghi m, bài h c c n thi t, có hi u qu . Trên cơ s ó xây d ng nhi m v , k ho ch và gi i pháp phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý, m i dâm năm 2009, báo cáo T nh u , H i ng nhân dân, ng th i g i báo cáo Th tư ng Chính ph , U ban Qu c gia và các B , ngành liên quan trư c ngày 30 tháng 12 năm 2008. Yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các t nh, Trư ng Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a t nh khNn trương hoàn thi n cơ ch ch o, Ban ch o các c p, c bi t là c p cơ s ; c ng c v m t t ch c, m b o s ch o, ph i h p liên ngành có hi u qu t ng c p, trư c h t là s ph i h p ng b gi a các ngành Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i và s ph i h p c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th , t ch c trên a bàn. ) Trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý, m i dâm các B , ngành, a phương c n nh n th c rõ m i quan h gi a lây nhi m HIV v i t n n ma tuý, m i dâm, t ó có s ph i h p ng b , có hi u qu gi a các ngành. Th c hi n có hi u qu phương châm: Ny m nh gi m cung, gi m c u và gi m tác h i; k t h p gi a ch a tr v i giáo d c thay i hành vi và t o l p môi trư ng lành m nh. B Công an, B Qu c phòng (B i biên phòng, C nh sát bi n), B Tài chính (T ng C c H i quan) c n có s ph i h p ch t ch v i các t nh tr ng i m, ph c t p v ma tuý Ny m nh phòng, ch ng t i ph m và t n n ma tuý t i các t nh này. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t c n ph i h p ch t ch v i các t nh tr ng i m t ch c tri n khai th c hi n, ánh giá t ng k t các mô hình, các gi i pháp, các bài thu c… có hi u qu , trong ó có v n thí i m s d ng Methadone, xu t m r ng vi c ng d ng. Các B , ngành, cơ quan thành viên U ban Qu c gia v i ch c năng và trách nhi m c a mình c n ch ng h tr , giúp các t nh trong vi c th c hi n các nhi m v phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng ma tuý, m i dâm. e) Văn phòng Chính ph ch trì cùng các B : Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính và các B , ngành có liên quan nghiên c u, t ng h p các ki n ngh c a 13 t nh tr ng i m v HIV/AIDS và ma tuý, xu t các gi i pháp x lý, báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các Thành viên U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./.
  5. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - U ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các thành viên UBQG phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý, B Công an; . Tr n Qu c To n - C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t ; - C c phòng, ch ng t n n xã h i, BL TBXH; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : NC, TH, PL, TT T, - Lưu: VT, KGVX(5), Hh 120
Đồng bộ tài khoản