Thông báo số 316/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 316/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 316/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn một số đề xuất phương án tuyến mới đoạn đèo Tây Côn Lĩnh thuộc dự án đầu tư nâng câp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai (giai đoạn 1) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 316/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 316/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT NGÔ THNNH C T I CU C H P BÀN M T S XU T PHƯƠNG ÁN TUY N M I O N ÈO TÂY CÔN LĨNH THU C D ÁN U TƯ NÂNG CÂP QU C L 4 O N N I HÀ GIANG - LÀO CAI (GIAI O N 1) Ngày 09/7/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c và Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p xem xét v xu t phương án tuy n m i o n èo Tây Côn Lĩnh thu c D án u tư nâng c p Qu c l 4 o n n i Hà Giang - Lào Cai (giai o n 1). Tham d cu c h p có i di n các cơ quan: C c QLXD và CLCTGT; V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam, S GTVT Hà Giang, Ban QLDA 5, Trung tâm TVXD80, T ng công ty TVTK GTVT, Công ty c ph n Tư v n XDCTGT 2; Công ty TV và KSTK XD - B Qu c phòng. Sau khi nghe Ch u tư, TVTK báo cáo n i dung thi t k o n tuy n qua èo Tây Côn Lĩnh và các ý ki n óng góp c a các thành viên d h p. Th trư ng Ngô Th nh c th ng nh t v i Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: D án u tư, nâng c p Qu c l 4 o n n i Hà Giang - Lào Cai (giai o n 1) ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 2620/Q -BGTVT ngày 01/8/2005 và giao cho C c BVN làm ch u tư t i quy t nh 562/Q -BGTVT ngày 16/3/2007. Hi n nay d án ã tri n khai u th u 8/16 gói. Trong o n Tân Ti n - Thanh Th y (Km339-Km 414), có o n tuy n Km375-Km388 TVTK ã c g ng r t cao trong khâu thi t k k thu t theo các ý ki n mà B ã ch p thu n, ch o. H sơ thi t k ã xong nhưng thông qua thNm nh cho th y: V i án thi t k k thu t trình có kh năng thông tuy n nhưng không m b o an toàn trong khai thác b i các nguyên nhân khách quan: Tuy n i qua vùng a ch t r t khó khăn, á phong hóa m nh d ng b r i, b bào xói m nh khi g p nư c; m c dù ã nghiên c u y 2 phương án, châm chư c bán kính (Rmin = 25m, c bi t 17m) và d c d c (Imax = 111% chưa tính n tri t gi m) v n còn 11 lát xê, m t s o n ào sâu p cao trên sư n d c d gây s t trư t. Theo ý ki n xu t c a Ch u tư và Tư v n thi t k , B GTVT th ng nh t: 1. ng ý cho kh o sát b sung phương án tuy n i v i o n Km375-Km388 và giao C c BVN phê duy t cương b sung.
  2. 2. V th t c, b n gói th u liên quan t i o n ch nh tuy n nêu trên chưa t ch c u th u. Trên cơ s phương án kh o sát b sung Tư v n l p thi t k sơ b trình B GTVT ch p thu n i u ch nh d án. 2.1. Kh o sát thi t k sơ b xác nh tuy n và kh ng nh kh năng kh thi v tuy n ư ng (chưa kh o sát a ch t, thu văn, ch quan sát mô t ) Tư v n TKKT o n tuy n này l p cương, C c BVN phê duy t và tri n khai hoàn thành báo cáo B trư c 15/8/2008. 2.2. Sau khi bư c 1 nêu trên ư c quy t nh thông qua v tuy n, tri n khai kh o sát TKKT ng th i v i vi c l p h sơ i u ch nh d án u tư theo ti n ch o ư c kh ng nh trong cu c h p t i. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo n các ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các th trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, C c BVN. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản