Thông báo số 3971/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Thông báo số 3971/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3971/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3971/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3971/2001/TCHQ- Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2001 CNTT&TKHQ THÔNG BÁO C A T NG C C H I QUAN S 3971/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C NH NG MÃ S DOANH NGHI P XNK CÓ THAY Đ I VÀ NH NG MÃ S DOANH NGHI P XNK ĐÃ ĐƯ C THU H I Kính g i: C c H i quan các t nh, thành ph Th c hi n Thông tư s 06/1998/TT-TCHQ ngày 3/9/1998 c a T ng c c H i quan v vi c đăng ký, qu n lý và s d ng mã s doanh nghi p XNK. T ngày 20/4/2001 đ n ngày 31/8/2001, C c CNTT&Th ng kê H i quan đã nh n đư c thông báo v danh sách các doanh nghi p đ i tên, các doanh nghi p thay đ i mã s doanh nghi p XNK và các doanh nghi p gi i th đã thu h i gi y ch ng nh n mã s doanh nghi p XNK c a C c h i quan các t nh, thành ph . C c CNTT & Th ng kê H i quan t p h p toàn b mã s doanh nghi p XNK đã thay đ i và mã s doanh nghi p XNK đã đư c thu h i trên toàn qu c (có danh sách kèm theo). C c CNTT & Th ng kê H i quan xin thông báo t i H i quan các t nh, thành ph và các V , C c c a T ng c c bi t đ theo dõi. Nguy n M nh Tùng (Đã ký) PH L C 1 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P GI I TH ĐÃ THU H I GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ MÃ S DOANH NGHI P XNK (Kèm theo Công văn s 3971/TCHQ-CNTT&TKHQ) Mã đã thu h i Tên đơn v Ngày thu C c H i quan h i 3500406677 Công ty TNHH Ti n Anh 05-06-2001 Bà R a - Vũng Tàu 0300915791 DNTN TM Tân Ng c Mai 06-06-2001 TP H Chí Minh 0302263615 Cty TNHH XNK B o Trân 06-06-2001 TP H Chí Minh
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3700147116001 Chi nhánh XNTD G m s Phư c 10-07-2001 TP H Chí Minh Hưng 0302131633 DNTN Thương m i An toàn Sài 10-07-2001 TP H Chí Minh Gòn 2900329418002 Chi nhánh Cty đ u tư H p tác 01-08-2001 Chi nhánh Cty Kinh t Vi t Lào t i TP. HCM đ u tư
Đồng bộ tài khoản