Thông báo số 450/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
3
download

Thông báo số 450/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 450/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án xây dựng cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông – QL60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 450/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 450/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG D ÁN XÂY D NG C U R CH MI U VÀ C U HÀM LUÔNG – QL60 (Phiên h p giao ban ngày 22/9/2008) Ngày 22/9/2008, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i Văn phòng Công ty BOT c u R ch Mi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u và c u Hàm Luông – QL60. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, C c Giám nh và QLCL CTGT, V KHCN, S GTVT t nh Ti n Giang, S GTVT t nh B n Tre, T công tác giúp B trư ng (Ông T ng Tr n Tùng), Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng Công ty TVTK GTVT (TVTK, TVGS), T ng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT R ch Mi u, Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Vi t Nam, Liên danh Công ty c ph n cơ khí & XDCT 465-473-492, Công ty CP XDCTGT 479, Công ty CP CTGT 810, Công ty thi công cơ gi i 1, Công ty liên h p xây d ng V n Cư ng. Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các ơn v báo cáo v tình hình th c hi n, thi công c u R ch Mi u, c u Hàm Luông và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: I. CÔNG TRÌNH XÂY D NG C U R CH MI U: 1. ánh giá chung: - Th i gian qua (sau khi k t thúc công tác h p long c u chính – c u dây văng) các ơn v tham gia trên công trư ng ã có nhi u c g ng tri n khai, cơ b n hoàn thành các h ng m c theo ti n cam k t. Tuy nhiên, v n còn m t s n i dung công vi c, các ơn v chưa quy t li t tri n khai, kh i lư ng còn l i không l n, nhưng có yêu c u k thu t chi ti t, t m . Vì v y, lưu ý các ơn v h t s c chú ý trong quá trình th c hi n, tuân th theo úng các quy nh trong ch d n k thu t nh m m c ích b o m yêu c u ch t lư ng c a công trình; Yêu c u Ông TG . Ban QLDA 7 ch u trách nhi m tăng cư ng ch o (b trí 1 Lãnh o Ban tr c ti p ch o, t ng h p, i u ph i, xây d ng k ho ch thi công c th , chi ti t t ng n i dung công vi c) các ơn v trong công tác ph i h p thi công hoàn thành các h ng m c tính ch t an xen c n có k t h p ch t ch gi a ph m vi, nhân l c, thi t b , th i gian cùng hoàn thành d t i m công trình.
  2. - Lãnh o B GTVT bi u dương s n l c, c g ng c a các ơn v tham gia trên công trư ng, c bi t là Công ty C u 12, Công ty C u 14, TVGS, Công ty VSL Vi t Nam, v.v. ã kh c ph c khó khăn t p trung thi công và làm ch ư c công ngh . 2. V th t c: - Yêu c u Ban QLDA 7, Công ty BOT căn c vào n i dung các Ngh nh, Thông tư, văn b n hư ng d n th c hi n c a B Xây d ng và B GTVT rà soát l i toàn b các n i dung các h ng m c công vi c, khNn trương hoàn thành các v n ã ư c phân c p, y quy n thNm nh, phê duy t hoàn thành trư c 20/10/2008, t ng h p báo cáo B (qua C c QLXD & CLCTGT) xem xét, quy t nh các n i dung còn t n t i; - Ch p thu n v nguyên t c ch trương i u ch nh v t li u l p y m i n i khe co dãn c u chính theo ngh c a Ban i u hành D án c u R ch Mi u (văn b n s 161/B H ngày 12/09/2008) và ư c TEDI th ng nh t t i văn b n s 2876/CLH ngày 20/9/2008. Giao Ban QLDA 7 hoàn thành các th t c ti p theo (thNm nh, phê duy t h sơ, ch o theo dõi quá trình tri n khai); - Ch p thu n v nguyên t c ch trương i u ch nh v trí h th ng c p nư c PCCC theo phương án xu t c a TEDI. Ban QLDA 7 s m ch o các ơn v liên quan l p thi t k , thNm nh, th a thu n v i cơ quan PCCC và phê duy t h sơ thi t k làm cơ s cho các ơn v tri n khai th c hi n. - Ch p thu n v nguyên t c ch trương i u chuy n kh i lư ng thi công p mái Taluy nút giao thông s 2 cho Tcty XDCTGT5 thi công theo thi t k i u ch nh t p á h c sang k t c u g ch bê tông khoét l ã ư c B GTVT ch p thu n ch trương. Ban QLDA 7 hoàn ch nh các th t c chuy n giao theo quy nh; - Ban QLDA 7 căn c vào ti n thi công chi ti t th c hi n các n i dung công vi c còn l i, trong tháng 10/2008 l p và hoàn thành k ho ch chi ti t phân giao trách nhi m c th cho t ng cá nhân, ơn v tri n khai các n i dung công vi c c th và có báo cáo B GTVT (qua C c QLXD & CLCTGT) nh kỳ 10 ngày/l n; - V tài chính: Căn c vào ngu n v n B Tài chính ti p t c c p, Ban QLDA 7 khNn trương cân i, rà soát các kh i lư ng hoàn thành c a các ơn v , hoàn ch nh các th t c theo các quy nh c a h p ng, các văn b n v qu n lý u tư xây d ng hi n hành, s m thanh toán, t m thanh toán, t m ng cho các ơn v có kinh phí ho t ng, th c hi n hoàn thành các kh i lư ng còn l i, b o m ti n theo cam k t; - V công tác i u ch nh giá: Căn c vào các n i dung c th quy nh trong văn b n s 5927/BGTVT-QLXD ngày 11/08/2008 c a B GTVT, Ban QLDA 7 khNn trương tri n khai th c hi n. - Công tác i u ch nh TM T: Trong tháng 10/2008, V KH T s m trình B xem xét quy t nh i u ch nh d án và TM T làm cơ s tri n khai các bư c ti p theo. ng th i, tham mưu báo cáo B tìm ngu n v n b sung ti p t c gi i ngân cho D án. 3. V ti n : a. i v i TCty XDCTGT1:
  3. - T p trung ch o th c hi n công tác tháo r g i kê t m trong tháng 9/2008; - X lý tháo r h th ng à giáo ph c v thi công, ch nh trang b m t tr tháp b o m tính thNm m ; thu d n toàn b các thi t b , v t tư không s d ng trên m t c u, t o i u ki n m t b ng cho các ơn v thi công l p phòng nư c và th m BTN m t c u tri n khai trong tháng 10/2009; ng th i, làm cơ s cho TEDI chuNn xác s li u u vào, tính toán i u ch nh các thông s c n thi t; - Giao nhi m v cho TCty XDCTGT1 thi công h th ng m c quan tr c, o c, theo h sơ thi t k c a TEDI ư c Ban QLDA 7 phê duy t, hoàn thành trư c 10/10/2008 (TEDI c ngư i theo dõi, giám sát ch t ch trong quá trình thi công và ch u trách nhi m d n m c cao c, t a chuNn v.v.); - H th ng lan can, b bò ph n c u chính: Hoàn thành trư c 20/10/2008. Lưu ý: Trong th i gian ch căn ch nh h th ng cáp DƯL, chưa l p ư c h th ng lan can chính th c, TCty XDCTGT1 ch o b trí l p t h th ng lan can t m b o m an toàn cho ngư i lao ng tham gia thi công trong khu v c; - Ph i h p v i Công ty VSL trong công tác i u ch nh l i k t c u xe căng ch nh, b o m an toàn tuy t i trong quá trình thao tác khi làm vi c trên h th ng; b. i v i TCty XDCTGT6: - T p trung hoàn thành công tác l p t lan can, b bò c a c u d n và c u s 2; - Trong tháng 9/2008, Công ty 675 hoàn thành công ngh thi công l p BTN m t c u, trình V KH T xem xét ch p thu n; trong quá trình thi công l p BTN m t c u, yêu c u ph i tuân th ch t ch các quy nh công ngh thi công; h t s c lưu ý khi thi công th m BTN cho ph n c u d n; - KhNn trương hoàn thành các n i dung còn l i c a h ng m c c u thang xu ng c n Tân Vinh khi có m t b ng; c. i v i TCty TVTKGTVT-TEDI: - Yêu c u TG TCty TVTKGTVT ch o các ơn v liên quan thư ng xuyên b trí cán b ch ch t theo dõi, giám sát công tác thi công hi n trư ng, m b o áp ng, x lý k p th i các v n k thu t phát sinh trong quá trình thi công. B trí K sư có năng l c, kinh nghi m v thi công ư ng theo dõi, giám sát h ng m c thi công th m BTN m t c u; - ChuNn b các s li u cho công tác t ng k t, sau khi hoàn thành D án; - KhNn trương hoàn thành H sơ thi t k th t i c u, làm cơ s Ban QLDA 7 trình V KHCN tham mưu báo cáo tr c ti p Lãnh o xem xét, quy t nh; - Hi n t i, các khe co dãn c a c u ã cơ b n l p t xong, yêu c u Tư v n b trí l c lư ng theo dõi, quan tr c, l p h sơ bàn giao cho Công ty BOT qu n lý;
  4. - ChuNn xác s li u u vào, tính toán i u ch nh các thông s c n thi t, thông qua V KHCN, C c QLXD T ng công tác giúp B trư ng trư c 20/10/2008, làm cơ s cung c p cho Công ty VSL căng ch nh h th ng cáp DƯL và dây văng trong tháng 10/2008; - Thi t k b sung h th ng à giáo ph c v thi công căng ch nh cho 3 bó cáp dây văng phía u d m, do h th ng xe căng ch nh không di chuy n vào ư c, t o i u ki n thu n l i cho Công ty VSL thi công; d. i v i Công ty VSL: - Ki m tra l i h th ng kích căng ch nh, chuNn xác l i các thông s trư c khi ưa vào v n hành, căng ch nh cáp DƯL và cáp dây văng, nh m b o m ch t lư ng c a công trình; - Ch ng ki m tra l i s ho t ng c a h th ng xe căng ch nh cáp DƯL, ph i h p v i Tư v n, TCty XDCTGT1 gia cư ng b sung các chi ti t c n thi t m b o an toàn tuy t i cho ngư i lao ng khi làm vi c. - Ph i h p v i Tedi thi t k h th ng à giáo t m ph c v thi công căng ch nh cáp dây văng u d m; 4. M t s v n khác: - ngh UBND t nh Bi n Tre ch o các ơn v liên quan s m hoàn thành công tác GPMB phát sinh thêm ph m vi c u thang xu ng c n Tân Vinh trong tháng 9/2008 t o i u ki n cho ơn v thi công hoàn ch nh h ng m c này. B GTVT ghi nh n xu t c a UBND t nh v h ng m c chi u sáng ph n ư ng thu c D án. Giao V KH T ch trì ph i h p v i Công ty BOT xem xét, cân i ngu n v n xu t phương án tri n khai th c hi n, trình B trong tháng 10/2008; - ngh UBND t nh Ti n Giang ch o các ơn v liên quan s m tri n khai công tác tr ng cây xanh, t o c nh quan khu v c nút giao thông s 1 và Ny nhanh thi công các kh i lư ng còn l i c a D án nâng c p c i t o QL60, hoàn thành ng b v i ti n c a D án. Lưu ý Ch u tư công tác B GT trong quá trình thi công trên QL60, h n ch t i a nh hư ng n các phương ti n lưu thông trên tuy n; - Trong tháng 9/2008, Ban QLDA 7 hoàn thành k ho ch d ki n th i gian th t i c u theo nguyên t c ph i b o m ch t lư ng, an toàn tuy t i cho công trình. ng th i, hoàn ch nh các công tác n i nghi p ph c v cho ho t ng c a D án, thành l p t công tác chuyên trách do Ban ch trì gi i quy t các n i dung t n t i, Ny nhanh công tác thanh toán, t m ng, thúc Ny công tác gi i ngân, t o i u ki n cho các ơn v có kh năng tài chính hoàn thành s m các kh i lư ng còn l i. - Giao v KH T trong tháng 11/2008, ch trì ph i h p v i Ban QLDA 7, Công ty BOT, S Tài chính a phương s m hoàn thành công tác i u ch nh D án, TM T, phương án tài chính, m c thu phí v.v báo cáo Th tư ng Chính ph xin ý ki n ch o th c hi n.
  5. - D án xây d ng c u R ch Mi u là công trình Qu c gia, có t m quan tr ng c bi t i v i s phát tri n Kinh t - Xã h i – An ninh Qu c phòng c a khu v c nói riêng và c nư c nói chung. Vì v y, Ban QLDA 7 s m có văn b n ngh các cơ quan b o v a phương có phương án ưa công trình vào k ho ch b o v ngay t th i i m này. II. CÔNG TRÌNH XÂY D NG C U HÀM LUÔNG: 1. ánh giá chung: C u Hàm Luông – QL 60 là công trình l n u tiên áp d ng công ngh d m liên t c BTCTDƯL có chi u dài nh p chính l = 150m thi công theo phương pháp úc h ng cân b ng. Vì v y, B GTVT ưa công trình c u Hàm Luông vào danh m c công trình c n có s ch o theo dõi ch t ch , nh m m c ích b o m ch t lư ng và an toàn tuy t i cho công trình. V ti n chung, các ơn v tham gia ã c g ng, n l c hoàn thành kh i lư ng l n trên công trình, m b o ti n theo yêu c u, c bi t các ơn v thi công các h ng m c công trình trên sông như Công ty c u 12, Công ty CP XDCTGT 479. 2. V th t c: - i v i h ng m c ư ng u c u phía B n Tre: B GTVT ã có văn b n ch p thu n ch trương i u ch nh quy mô. Yêu c u Ban QLDA 7 ch o các ơn v liên quan khNn trương hoàn ch nh các th t c ti p theo s m tri n khai th c hi n. ng th i, ph i h p v i UBND t nh B n Tre gi i quy t s m công tác GPMB bàn giao toàn b cho ơn v thi công theo ti n sau: Trong tháng 10/2008 hoàn thành ph n di d i ư ng dây i n cao th khu v c m M5 c u Cái Xép; trong tháng 11/2008 hoàn thành ph n m r ng ư ng u c u phía th xã B n Tre; - Yêu c u Tư v n TEDI rà soát l i h sơ thi t k BVTC, TCTC, hoàn ch nh nh ng n i dung còn t n t i (n u có), lưu ý các n i dung x lý n n t y u (công tác gia t i, th i gian gia t i, quan tr c theo dõi v.v.) - V KHCN ch trì ph i h p v i C c QLXD & CLCTGT, T công tác giúp B trư ng xem xét, ch p thu n Công ngh thi công d m BTCTDƯL theo phương pháp úc Ny nh p l = 150m trư c 15/10/2008; - Yêu c u Ban QLDA 7 tăng cư ng hơn n a s ch o c th , chi ti t, ph i h p ch t ch gi a các ơn v tham gia thi công trên công trình, m b o cho công trình hoàn thành úng ti n theo cam k t và t ch t lư ng theo yêu c u. Trong tháng 10/2008 hoàn thành ti n chi ti t thi công các h ng m c, trên cơ s ó Ban QLDA 7 tăng cư ng công tác ki m tra và có báo cáo B chi ti t các h ng m c, kh i lư ng hoàn thành, khó khăn, t n t i c a t ng ơn v , xu t gi i pháp kh c ph c, nh kỳ 15 ngày/l n; 3. M t s v n khác: - i v i vi c mua d m BTCTDƯT: Giao Ban QLDA 7 rà soát l i, cân i kh i lư ng thi công d m c a Công ty thi công cơ gi i 1, n u c n thi t th ng nh t gi i pháp cho phép t mua c a Công ty 620, m b o không vư t kinh phí giá tr h p ng c a gói th u;
  6. - Công tác i u ch nh giá: Trong tháng 10/2008, Ban QLDA 7 hoàn thành công tác thNm nh, phê duy t d toán b sung làm cơ s thanh toán, t m thanh toán, t m ng cho các ơn v thi công. ng th i, trong tháng 9/2008 báo cáo B ăng ký v ph n v n b sung c n thi t cho công trình; - Lưu ý Công ty c u 12, Công ty CP XDCTGT 479, trong quá trình thi công các tr trên sông ph i căn c vào m c nư c thi công theo thi t k quy t nh th i gian bê tông b t áy và hút nư c trong vòng vây c c ván thép, m b o an toàn tuy t i và không x y ra s c thi công; -V v n ng HDPE b c cáp DƯL ngoài: Giao v KHCN ch trì ph i h p v i Tư v n l p Tiêu chuNn k thu t i v i yêu c u ch t lư ng c a ng HDPE. Trân cơ s ó t hàng Nhà máy nh a Ti n Phong s n xu t, m b o tuân th theo các yêu c u quy nh trong tiêu chuNn k thu t. - ngh UBND t nh B n Tre c g ng Ny nhanh công tác GPMB, hoàn thành úng ti n ã th ng nh t, m b o cho D án xây d ng c u Hàm Luông hoàn thành úng ti n v i ch t lư ng cao nh t. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c (báo cáo); - UBND t nh Ti n Giang - UBND t nh B n Tre; - Các ơn v d h p; (Ban QLDA7 sao g i các ơn v thi công) - Lưu: VP, VT, CG (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản