Thông báo số 462/TB-BGTVT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Thông báo số 462/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 462/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về xây dựng bến phà Láng Sắt trên quốc lộ 53 dự án phát triển hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 462/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 462/TB-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P V XÂY D NG B N PHÀ LÁNG S T TRÊN QU C L 53 D ÁN PHÁT TRI N H T NG GIAO THÔNG NG B NG SÔNG C U LONG, S D NG V N VAY C A NGÂN HÀNG TH GI I (WB5) Ngày 09/10/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v xây d ng b n phà Láng S t trên Qu c l 53. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V Khoa h c công ngh , V K ho ch u tư, C c QLXD & CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam; C c Hàng h i Vi t Nam, Ban QLDA1; Công ty Tư v n BCOM; Công ty CPTVTK C ng – K thu t bi n (PortCoast); Sau khi nghe Công ty Tư v n BCOM; Công ty CPTVTK C ng – K thu t bi n (PortCoast) báo cáo và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d cu c h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. D án u tư xây d ng công trình lu ng cho tàu bi n tr ng t i l n vào sông H u là d án c p Qu c gia ph c v cho các tàu t i tr ng l n ra vào sông H u v n chuy n hàng hóa ph c v cho ng b ng sông C u Long v i kh i lư ng 21,0 ~ 22.0 Tri u t n/năm (hàng xu t nh p khNu) và hàng Container 450.000 ~ 500.000 TEU/năm cho giai o n 2010~2020, d án này ư c c bi t ưu tiên. Trong quá trình tri n khai d án WB5 thì ng th i có D án xây d ng công trình lu ng cho tàu bi n tr ng t i l n vào sông H u và nh n th y trong quá trình th c hi n 02 d án trên chưa có s ph i h p ch t ch v i nhau. 2. N u bình thư ng v trí ch n xây d ng b n phà Láng S t thu n ti n là n i tr c ti p vào tuy n Qu c l 53, tuy nhiên lu ng cho tàu bi n tr ng t i l n vào sông H u là c bi t ưu tiên và k t c u b n phà theo d ng Ponton thép 100T d ng bát giác là nh hư ng r t l n n lu ng tàu và gây m t an toàn cho hàng h i trong quá trình khai thác. Th ng nh t v trí xây d ng bên phà Láng S t theo Quy t nh s 3744/Q - BGTVT ngày 30/11/2007 c a B GTVT V/v: Phê duy t D án u tư xây d ng công trình lu ng cho tàu bi n tr ng t i l n vào sông H u (lu ng kênh Quan Chánh B ), C th v trí xây d ng: n m phía b h u r ch B n ò (b phía Trà Cú) và b h u Kênh Ông Năm Giao (b phía Duyên H i). 3. Phân giao nhi m v : - Vi c tư xây d ng b n phà Láng S t, ph m vi t b n phà ra m i bên kho ng 300m thu c D án u tư xây d ng công trình lu ng cho tàu bi n tr ng t i l n vào sông H u (lu ng kênh Quan Chánh B );
  2. - Ngoài ph m vi nói trên thu c D án phát tri n h t ng giao thông ng B ng Sông C u Long (WB5); - Giao hai ơn v Tư v n thi t k : Công ty CPTVTK C ng - K thu t bi n (PortCoast); Công ty Tư v n BCOM xác nh c th ph m vi thi t k c a d án; - C c ư ng b Vi t Nam; C c Hàng h i Vi t Nam theo ch c năng và nhi m v ư c giao gi i quy t các th t c liên quan theo quy nh v Qu n lý u tư xây d ng hi n hành. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr. Ngô Th nh c (báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản