Thông báo số 483/TB-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo số 483/TB-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 483/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với trường Đại học luật Hà Nội ngày 05/02/2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 483/TB-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 483/TB-BTP Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG HÀ HÙNG CƯ NG T I BU I LÀM VI C V I TRƯ NG I H C LU T HÀ N I NGÀY 05/02/2008 Ngày 05 tháng 02 năm 2008, B trư ng Hà Hùng Cư ng ã có bu i làm vi c v i Trư ng i h c Lu t Hà N i nghe báo cáo v tình hình th c hi n các k t lu n c a B trư ng t i bu i làm vi c ngày 20/10/2007 và án Xây d ng Trư ng i h c Lu t Hà N i thành Trư ng tr ng i m ào t o cán b pháp lu t. Tham gia bu i làm vi c có các ng chí Th trư ng Hoàng Th Liên, inh Trung T ng; các ng chí trong Ban Giám hi u Trư ng, các ng chí lãnh o V T ch c cán b , V K ho ch - Tài chính và Văn phòng B . Sau khi nghe báo cáo k t qu th c hi n các ý ki n k t lu n c a B trư ng và nh ng n i dung chính c a án, ý ki n c a các ng chí d h p, B trư ng Hà Hùng Cư ng ã k t lu n như sau: 1. Trong th i gian qua, Trư ng ã có nhi u c g ng trong vi c th c hi n các ý ki n k t lu n c a B trư ng t i cu c h p ngày 20/10/2007, nh t là trong vi c áp d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng, m r ng quy mô ào t o. Bên c nh ó, còn m t s vi c Lãnh o B ã ng ý v ch trương nhưng tri n khai th c hi n còn ch m (thành l p Trung tâm Tư v n, Ban Ch o xây d ng án Trư ng tr ng i m); s ph i h p gi a Trư ng v i các ơn v thu c B trong vi c th c hi n m t s k t lu n c a B trư ng còn chưa ch t ch (ví d : Quy ch T ch c và ho t ng c a Trư ng, phân c p vi c quy t nh các d án s a ch a, thành l p Phòng Thanh tra). Trư ng c n ch ng, ph i h p ch t ch v i các ơn v thu c B th c hi n y các k t lu n c a B trư ng trong Quý I/2008. 2. Giao V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i Trư ng ánh giá nhu c u s d ng cán b trình trung h c lu t c a Ngành và xã h i, th c tr ng ào t o trung h c lu t trong th i gian qua ph c v vi c xây d ng án thành l p Trư ng Trung h c Lu t m t s khu v c. 3. Giao V K ho ch - Tài chính ph i h p v i Trư ng ti p t c ti n hành các th t c c n thi t theo quy nh c i t o, nâng c p Nhà A, ng th i chuNn b phương án quy ho ch Trư ng a i m m i, tương x ng quy mô c a Trư ng tr ng i m qu c gia, phù h p v i ch trương ưa các trư ng i h c ra kh i n i thành Hà N i. 4. Tăng cư ng m i quan h gi a Trư ng v i B : Trư ng c n ch ng hơn trong vi c ban hành Ngh nh m i thay th Ngh nh s 62/2003/N -CP không ng ngoài danh sách các ơn v thu c B trong Ngh nh m i; g n vi c ào t o chuyên môn v i các ho t ng l n c a B , Ngành; các ơn v thu c B c n t o i u ki n thu n l i cho s tham gia c a cán b , gi ng viên, h c viên c a Trư ng trong m t s ho t ng
  2. chuyên môn c a mình; Ny m nh vi c luân chuy n cán b gi a Trư ng và B , trư c m t c n ch p hành ý ki n ch o c a Lãnh o B i u ng m t vài cán b các ơn v thu c B ã xu t v công tác t i B ; giao V T ch c cán b nghiên c u, xây d ng phương án tuy n d ng sinh viên gi i c a Trư ng vào làm vi c t i B , trình Lãnh o B xem xét, quy t nh trong Quý II/2008. 5. Vi c xây d ng, th c hi n án xây d ng Trư ng i h c Lu t thành Trư ng tr ng i m v ào t o cán b pháp lu t là cơ h i l n cho Trư ng phát tri n m nh tr thành cơ s ào t o pháp lu t l n c a Vi t Nam cũng như trong khu v c. Ngành ã xác nh nhi m v ào t o lu t, ào t o các ch c danh tư pháp là nhi m v tr ng tâm công tác tư pháp năm 2008, do ó, Trư ng cũng c n xác nh vi c xây d ng án Trư ng tr ng i m là nhi m v quan tr ng hàng u. M c dù trong th i gian g n ây, Trư ng ã có nhi u c g ng xây d ng, hoàn thi n án nhưng ti n v n còn ch m; n i dung chưa ngang t m v i m t án trình Chính ph , Ban Ch o c i cách tư pháp Trung ương. Giao Trư ng i h c Lu t Hà N i ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b th c hi n ngay các th t c c n thi t thành l p Ban Ch o xây d ng án và T biên t p v i s tham gia c a các B , ngành có liên quan (như: B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B N i v , B K ho ch và u tư, Văn phòng Trung ương ng). Trư ng c n ti p thu các ý ki n ch o c a Lãnh o B , ý ki n óng góp c a các ơn v , t ch c, cá nhân ti p t c hoàn thi n án, trình Lãnh o B vào gi a tháng 3/2008, trong ó c n chú tr ng các n i dung liên quan n vi c xác nh các tiêu chí c a Trư ng tr ng i m; nghiên c u mô hình ào t o lu t c a m t s nư c trong khu v c; xác nh rõ th m nh t o nên s c thái ào t o riêng (thương hi u) c a Trư ng, ít ra trên m t s chuyên ngành c th ; lư c b các n i dung liên quan n ào t o trung h c lu t; xác nh l trình th c hi n xây d ng xong Trư ng tr ng i m vào năm 2015. Trên ây là k t lu n c a B trư ng Hà Hùng Cư ng t i bu i làm vi c v i Trư ng i h c Lu t Hà N i ngày 05 tháng 02 năm 2008, Văn phòng xin thông báo các ơn v bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (báo cáo); - Các Th trư ng (báo cáo); - Các ơn v thu c B ; - Trung tâm tin h c ( ưa tin lên m ng); - Lưu: VT, TH. Nguy n Duy Lãm
Đồng bộ tài khoản