intTypePromotion=1

Thông báo Số: 55/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
5
download

Thông báo Số: 55/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 55/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 55/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG” Ngày 24 tháng 02 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công”. Cùng dự họp có các Phó Thủ tướng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau: 1. Đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, cần bổ sung mục tiêu Đề án nhằm tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và nhằm thu
  2. hút, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao trong các đơn vị sự nghiệp; bố cục cần làm rõ nội dung gắn với hai nhóm vấn đề cơ bản: đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và việc đẩy mạnh xã hội hóa ở một số loại hình dịch vụ công; bổ sung những giải pháp thực hiện có tính đặc thù trong mỗi lĩnh vực, đặc biệt cần làm rõ thêm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính đặc thù trong mỗi lĩnh vực, đặc biệt cần làm rõ thêm nhiệm vụ, giải pháp gắn với lĩnh vực khoa học và công nghệ. 2. Giao Bộ Tài chính, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện Đề án và thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, VH, TT&DL, XD, TN&MT, Tư pháp; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Vũ - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiến niên và Nhi đồng của Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, PL, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, KGVX (4).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2