Thông báo số 59/2007/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 59/2007/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 59/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 14 tháng 2 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 59/2007/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 59/2007/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG, CH TNCH Y BAN QU C GIA V NGƯ I CAO TU I VI T NAM T I PHIÊN H P NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2007 Ngày 14 tháng 2 năm 2007, t i tr s Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng, Ch t ch y ban Qu c gia vè ngư i cao tu i Vi t Nam ã ch trì phiên h p c a y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam. Tham d cu c h p có các thành viên c a y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam. Sau khi nghe ng chí y viên Thư ng tr c y ban Qu c gia trình bày Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch năm 2006, phương hư ng nhi m v năm 2007 c a y ban Qu c gia; B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i báo cáo ý ki n c a các B liên quan v m t s ki n ngh c a y ban Qu c gia và ý ki n th o lu n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng, Ch t ch y ban Qu c gia có ý ki n k t luân như sau: 1. Trong năm 2006, các ho t ng v ngư i cao tu i ã ư c tri n khai và t k t qu khá t t, trong ó có s óng góp áng k c a các B , ngành, các thành viên y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam. 2. V Chương trình công tác năm 2007, c n chú tr ng thêm các v n sau ây: a) Tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c hi n các chính sách v ngư i cao tu i, xác nh rõ nh ng chính sách chưa ư c th c hi n ho c th c hi n chưa t t; các t nh, thành ph th c hi n t t, chưa th c hi n t t chính sách v ngư i cao tu i có bi n pháp ch o, ôn c th c hi n. Các B , ngành ph i ch u trách nhi m trong vi c th c hi n chính sách ngư i cao tu i thu c lĩnh v c B , ngành qu n lý. b) Trên cơ s theo dõi, ôn c vi c th c hi n chính sách các B , ngành, a phương, y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam nên nghiên c u, xu t s a i ho c b sung chính sách i v i ngư i cao tu i và các gi i pháp th c hi n các ch tiêu c a Chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i. Trong qúy II năm 2007, Phó Th tư ng - Ch t ch y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam s ch trì h p v i m t s B liên quan xem xét các ki n ngh c a các a phương v vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i và th c hi n các chính sách v ngư i cao tu i a phương. Văn phòng y ban
  2. Qu c gia v ngư i cao tu i ch trì, ph i h p v i các B , ngành chuNn b n i dung và chương trình, báo cáo Phó Th tư ng trư c ngày 30 tháng 4 năm 2007. c) y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam, các B , ngành liên quan c n ph i h p v i H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, t o i u ki n giúp H i phát huy vai trò trong các cu c v n ng có g n v i các ho t ng c a H i ngư i cao tu i; ph i h p v i Trung ương H i Ngư i cao tu i chuNn b t t d án Lu t Ngư i cao tu i trư c khi trình Qu c H i. d) y ban Qu c gia v ngư i cao tu i nghiên c u xu t m r ng các ho t ng h p tác qu c t , tranh th s giúp h p pháp c a các t ch c nư c ngoài t o thêm ngu n tr giúp cho ngư i cao tu i. ) giúp y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam ho t ng có hi u qu hơn, c n tri n khai m t s vi c dư i ây: - B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph d th o Quy t nh b sung lãnh o B o hi m Xã h i Vi t Nam làm thành viên y ban Qu c gia v ngư i cao tu i; hư ng d n vi c thành l p Ban công tác ngư i cao tu i a phương. - ng ý chuy n tr s Văn phòng y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam t Trung ương H i ngư i cao tu i Vi t Nam v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Trung ương H i ngư i cao tu i Vi t Nam tri n khai th c hi n. - B Tài chính b trí kinh phí b o m cho các ho t ng c a y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam theo quy nh hi n hành. Văn phòng Chính ph thông báo y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các thành viên y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG,CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng CP, các PTTg; - UBND các t nh, t/p tr c thu c Trung ương; - Các thành viên UB Qu c gia NCT Vi t Nam; - Các cơ quan có thành viên UB QG; - B o hi m xã h i VN; - VP y ban QG ngư i cao tu i VN; Tr n Qu c To n - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, các V : TH, TCCB, KTTH, CN, v III; - Lưu: Văn thư, VX (3), ttt 140
Đồng bộ tài khoản