Thông báo số 83/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 83/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 83/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 83/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 83/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Trong các ngày 06, 08 tháng 3 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về tình hình quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau: 1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước giai đoạn 2006 - 2020, tầm nhìn 2050 và những năm tiếp theo, là cơ sở để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, trước hết là đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; trước mắt, trong năm 2008 trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng của vùng Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng hệ thống đại học, cao đẳng các vùng còn lại trên phạm vi cả nước.
  2. Trong Đề án cần làm rõ các quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí xây dựng quy hoạch xây dựng các đại học, cao đẳng phù hợp với điều kiện của Việt Nam, phù hợp với loại trường, kết hợp giữa tiêu chí đất sử dụng và tiêu chí diện tích xây dựng cho các trường độc lập mới xây dựng, cho các khu đại học tập trung, cho việc chuyển đổi, di dời các trường đến nơi có điều kiện phù hợp hơn…; đề xuất mô hình quản lý quy hoạch xây dựng các đại học, cao đẳng và mô hình quản lý các khu đại học. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan rà soát quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, làm rõ các tiêu chí xây dựng trường (các trường độc lập, các cụm trường), định hướng sắp xếp địa điểm các trường, các khu đại học, di chuyển các trường ra khỏi các trung tâm thành phố lớn khi không có đủ diện tích đất đai để phát triển; xác định lộ trình và phương án thực hiện quy hoạch. 4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng giải pháp huy động các nguồn vốn và cơ chế tài chính để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và giao đất cho các trường đại học, cao đẳng, các khu đại học mới được thành lập; cơ chế, chính sách cho việc chuyển đổi, di chuyển các trường; cơ chế, chính sách cho việc huy động các nguồn lực xây dựng các trường đại học, các khu đại học. Đây là một nội dung quan trọng, đưa vào Đề án do Bộ Xây dựng chủ trì nêu trên. 5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án cụ thể thành lập ban xây dựng Đề án Quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 03 năm 2008. 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và công bố tiêu chí chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 - 2009 gắn với tiêu chí đất đai xây dựng của các trường. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - TTg, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; - UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Quốc Toản - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, VX, CN, NN, ĐP, IV, TTBC; - Lưu: KG (5b); VT.
Đồng bộ tài khoản