intTypePromotion=3

Thông báo Số: 97/TB-VPCP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
10
download

Thông báo Số: 97/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 97/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 97/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 97/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU Ngày 29 tháng 3 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Cùng dự với Phó Thủ tướng có lãnh đạo của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2009, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy và của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau: I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2009, trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của suy giảm kinh tế và thiên tai, dịch bệnh, nhưng Tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (10,78%); các kết quả về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong quý I năm 2010 cũng có nhiều triển vọng tốt, công tác an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, Bạc Liêu vẫn còn là tỉnh nghèo, thực lực kinh tế còn hạn chế, chưa có những dự án có quy mô lớn làm động lực phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực công nghiệp định hướng phát triển chưa rõ ràng, cụ thể. 2. Năm 2010, với mục tiêu chung của cả nước là đẩy mạnh phục hồi tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của cả nước, vì vậy, Tỉnh cần tập
  2. trung rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đồng thời đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới. Trong đó lưu ý một số việc: - Chỉ đạo rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực mà Tỉnh có tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng các dự án cụ thể. - Phối hợp với Bộ Công thương tính toán hiệu quả đầu tư các công trình công nghiệp trọng điểm trên địa bàn (điện, điện gió, cảng, khu công nghiệp…), bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và hiệu quả đầu tư các dự án; - Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, cần đẩy mạnh xã hội hóa để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động, trước hết là giao thông, thủy lợi, cơ sở du lịch và các khu công nghiệp. II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Tỉnh rà soát, cập nhật để điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tỉnh nghiên cứu kỹ điều kiện, quy mô cảng biển Gành Hào, nếu đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 3. Về việc đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện: Bộ Công thương nghiên cứu, tính toán kỹ tính khả thi, nguồn cung cấp nguyên liệu và hiệu quả đầu tư của dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1030/VPCP-KTN ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ. 4. Về việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 290/VPCP-KTN ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Công thương nghiên cứu, trình Chính phủ cơ chế đầu tư và giá điện đối với loại hình sản xuất điện sử dụng nguồn năng lượng gió để làm căn cứ kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này.
  3. 5. Về việc bổ sung Khu kinh tế Gành hào vào Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, thẩm định, nếu đáp ứng đủ tiêu chí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch Khu kinh tế để có cơ sở lập Đề án. 6. Về việc hỗ trợ đầu tư các khu công nghiệp Trà Kha, Láng Trâm: đồng ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí đủ vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện. 7. Về hỗ trợ vốn đầu tư lưới điện phục vụ đồng bào dân tộc Khmer: trên cơ sở dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán ngân sách năm 2011 - 2012, trước mắt xem xét ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 để thực hiện. Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm triển khai, thực hiện Dự án. 8. Về dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp và dự án trồng rừng: đồng ý về chủ trương, Tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. 9. Đối với việc bổ sung các dự án du lịch (cụm nhà cổ, vườn chim, tháp cổ Vĩnh Hưng, khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu) vào Quy hoạch phát triển du lịch Quốc gia và Đề án quy hoạch phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, nếu các dự án đủ điều kiện thì bổ sung vào Quy hoạch để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành du lịch của Tỉnh. 10. Về sân golf: trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư dự án, tác động đối với môi trường trồng lúa, môi trường thủy sản để xem xét về chủ trương và quy hoạch. 11. Về việc đầu tư các dự án giao thông: - Đồng ý chủ trương bổ sung tuyến đường Gành Hào - Giá Rai - Vĩnh Thuận vào quy hoạch các tuyến đường ngang của Quốc lộ Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. - Đối với các dự án (đường Hộ Phòng - Gành Hào, cầu Bạc Liêu 4, đường Cao Văn Lầu, đường bờ tây kênh Láng Trâm): Bộ Giao thông vận tải xem xét, bổ sung vào danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển giao thông vận tải vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.
  4. - Đối với các dự án (cầu Ngan Dừa, cầu Hưng Thành): Tỉnh chủ động cân đối sử dụng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. 12. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư dự án bờ kè sông Bạc Liêu, đoạn qua nội ô thị xã Bạc Liêu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bổ sung vào danh mục các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ. Tỉnh chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư và trình duyệt Dự án theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp vào danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015. 13. Về việc đầu tư các dự án (nâng cấp Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sân vận động, Tháp cổ Vĩnh Hưng, Khu căn cứ Tỉnh ủy): Tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể sự cần thiết, quy mô của từng dự án, triển khai và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện. 14. Đồng ý ứng 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ Tỉnh đầu tư hoàn thành dứt điểm các công trình thuộc Khu hành chính Tỉnh trong năm 2010. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể và bố trí kinh phí để hoàn trả vốn ứng vào năm 2011. 15. Về dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Bạc Liêu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho hợp phần thoát nước của Dự án; đối với hợp phần cấp nước, Tỉnh thực hiện theo quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - TTg, các Phó TTg Chính phủ; - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp Phạm Văn Phượng và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể
  5. thao và Du lịch, Công thương; - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH; - Lưu: VT, ĐP (5).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản