THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
297
lượt xem
26
download

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu thông báo nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Page 1 of 2 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..... ----------------------------- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ……….) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh....................................................................... 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................... ……......... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................................….................. Do: ................................................................................................... Cấp ngày: ........../......../..... ………….......... Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................…......... Điện thoại: ............................................................ Fax: .................................................................………........... Email: .................................................................. Website: ........................................................ …………......... 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................................................................................Nam/Nữ....................................…………… Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: ............................................Quốc tịch:................................................. Chứng minh nhân dân số:..................................................................................................................................... Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: ..................................................................................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...................................................................................... Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................................................ Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ............................................................................................…...... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................... ………….......... Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................................……. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN KINH DOANH NHƯ SAU: 1/ Vốn đầu tư ban đầu ( hoặc vốn điều lệ ) đã đăng ký: - Số vốn tăng ( hoặc giảm ): Trong đó: + Tiền Việt Nam: + Ngoại tệ tự do chuyển đổi: + Vàng: + Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn) - Vốn điều lệ mới: Trong đó: + Tiền Việt Nam: + Ngoại tệ tự do chuyển đổi: + Vàng: + Tài sản khác:(ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn) 2/ Thay đổi cơ cấu góp vốn: A/ Cơ cấu góp vốn đã đăng ký: Stt Số, ngày, nơi cấp Chỗ ở Nơi đăng ký hộ Vốn góp Tên thành CMND hoặc hộ chiếu hiện tại khẩu thường viên hoặc chứng thực cá đối với trú đối với Giá trị Phần Thời nhân hợp pháp khác thành thành viên là cá vốn vốn điểm (đối với cá nhân), viên là cá nhân hoặc địa góp góp (%) góp hoặc Giấy CNĐKKD nhân chỉ trụ sở chính vốn đối với doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc quyết định thành lập đối với tổ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/357/TBThaydoiVon.htm 3/3/2007
  2. Page 2 of 2 chức khác 1 2… Tổng cộng: B- Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi: Stt Số, ngày, nơi cấp Chỗ ở Nơi đăng ký Vốn góp Tên thành CMND hoặc hộ hiện tại hộ khẩu viên chiếu hoặc đối với thường trú Giá Phần Thời Loại tài chứng thực cá thành đối với thành trị vốn điểm sản, số nhân hợp pháp viên là viên là cá vốn góp góp lượng, giá khác (đối với cá cá nhân nhân hoặc góp (%) vốn trị của nhân), hoặc Giấy địa chỉ trụ sở từng loại CNĐKKD đối với chính đối với tài sản doanh nghiệp tổ chức góp vốn hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 1 2… Tổng cộng Công ty cam kết: - Thành viên mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. - Vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm (trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ) phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..200…. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Kèm theo đăng ký thay đổi: - …………….. http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2003/7/357/TBThaydoiVon.htm 3/3/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản