Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 2

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
766
lượt xem
376
download

Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình môn nguyên lý thống kê kinh tế Chương 4: "Xác suất (Probability)" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 2

 1. Chöông 4 Xaùc Suaát (Probability) Khaùi nieäm Phöông phaùp tính xaùc suaát Quy taéc coäng xaùc suaát Quy taéc nhaân xaùc suaát Coâng thöùc tính xaùc suaát toaøn phaàn Coâng thöùc Bayes Quy taéc ñeám
 2. Khaùi nieäm Xaùc suaát (Probability). Pheùp thö û(Experiment). Keát cuïc (Outcome). Bieán coá (Event).
 3. Phöông phaùp tính xaùc suaát Phöông phaùp khaùch quan Phöông phaùp coå ñieån Soá keát cuïc thuaän lôïi cho A P(A)= Toång soá keát cuïc ñoàng khaû naêng Phöông phaùp thöïc nghieäm Soá laàn bieán coá A xuaát hieän trong quaù khöù P(A)= Toång soá quan saùt
 4. Phöông phaùp tính xaùc suaát Phöông phaùp chuû quan Phaùn ñoaùn caù nhaân. Kinh nghieäm. Yù kieán chuyeân gia.
 5. Qui taéc coäng xaùc suaát Bieán coá xung khaéc Hai bieán coá goïi laø xung khaéc khi khoâng theå xaûy ra ñoàng thôøi trong moät pheùp thöû
 6. Qui taéc coäng xaùc suaát Giaûn ñoà Venn : A, B xung khaéc A B Coâng thöùc coäng ñaëc bieät P(A hoaëc B)= P(A) + P(B)
 7. ªBieán coá ñoái laäp A P ( A) + P ( A ) = 1 A P ( A) = 1 − P ( A )
 8. A, B khoâng xung khaéc Coâng thöùc coäng toång quaùt: P(A hoaëc B)=P(A) + P(B) -P(A.B) AvaøB B A
 9. Qui taéc nhaân xaùc suaát Bieán coá ñoäc laäp Coâng thöùc nhaân ñaëc bieät: P(A.B) = P(A).P(B)
 10. Qui taéc nhaân xaùc suaát Xaùc suaát coù ñieàu kieän. P ( A.B ) P (B / A) = P ( A) Vôùi: P ( A) ≠ 0
 11. Qui taéc nhaân xaùc suaát Hai bieán coá A, B khoâng ñoäc laäp Coâng thöùc nhaân xaùc suaát toång quaùt. P(A.B) = P(A).P(B/A)
 12. Coâng thöùc tính xaùc suaát ñaày ñuû Coâng thöùc tính xaùc suaát ñaày ñuû A2 A1 B A3 A4
 13. Coâng thöùc tính xaùc suaát ñaày ñuû Coâng thöùc: n P( B) = ∑ P( Ai ).P( B / Ai ) i =1
 14. Coâng thöùc Bayes Coâng thöùc Bayes P( Ai ).P(B / Ai ) P( Ai / B) = n ∑ P( A ).P(B / A ) i =1 i i
 15. Qui taéc ñeám Qui taéc nhaân Soá caùch ñeå hoaøn thaønh toaøn boä coâng vieäc n1.n2….nk Chænh hôïp n! A = k ( n − k )! n
 16. Qui taéc ñeám Chænh hôïp laëp. A n k = n k Toå hôïp. n! C =k k!(n − k)! n
 17. Chöông 5 Bieán ngaãu nhieân vaø caùc phaân phoái xaùc suaát thoâng duïng. Bieán ngaãu nhieân
 18. Bieán ngaãu nhieân Khaùi nieäm Kyù hieäu: X,Y,.. Bieán ngaãu nhieân vaø x, y…trò soá cuûa bieán ngaãu nhieân. Bieán ngaãu nhieân rôøi raïc. Bieán ngaãu nhieân lieân tuïc.
 19. Phaân phoái xaùc suaát Phaân phoái xaùc suaát cuûa bieán ngaãu nhieân rôøi raïc. X x1 x2 … xn Coäng Pi P1 P2 … Pn ∑ Pi=1
 20. Ñaëc tröng cuûa bieán ngaãu nhieân Trung bình (Kyø voïng-Expected) n μ = E( X ) = ∑ xi P( xi ) i =1 Phöông sai (Variance) n σ = ∑( xi − μ) P( xi ) 2 2 i =1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản