intTypePromotion=1

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 1/2012

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
2
lượt xem
0
download

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 1/2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 1/2012" với các nội dung trình bày một số bài viết sáng tạo chế độ quản lý quỹ tiết kiệm nhà ở, triệt để phát huy dụng bảo đảm ở nhà; đặc trưng vùng miền trong quy hoạch bảo tồn quần thể công trình kiến trúc cổ Cung Vạn Thọ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 1/2012

 1. 1 Thaáng 01 - 2012
 2. HÖÅI NGHÕ TRIÏÍN KHAI KÏË HOAÅCH NÙM 2012 CUÃA NGAÂNH XÊY DÛÅNG Haâ Nöåi, ngaây 06 thaáng 01 nùm 2012 Thuã tûúáng Chñnh phuã Nguyïîn Têën Duäng phaát biïíu chó àaåo Höåi nghõ Böå trûúãng Böå Xêy dûång Trõnh Àònh Duäng baáo caáo taåi Höåi nghõ
 3. Chóc mõng n¨m míi Caác baån àoåc vaâ cöång taác viïn thên mïën! Trong nhiïìu nùm qua, ÊËn phêím Thöng tin Xêy dûång cú baãn vaâ Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång àûúåc sûå quan têm, chó àaåo thûúâng xuyïn cuãa laänh àaåo Böå Xêy dûång vaâ sûå giuáp àúä, cöång taác nhiïåt tònh cuãa caác cú quan, àún võ trong Ngaânh àaä khöng ngûâng àûúåc nêng cao vïì chêët lûúång nöåi dung vaâ hònh thûác, phuåc vuå àùæc lûåc cöng taác chó àaåo, àiïìu haânh - quaãn lyá cuãa Laänh àaåo Böå, vaâ caác cú quan quaãn lyá Nhaâ nûúác vïì xêy dûång úã caác àõa phûúng trong caã nûúác. Nùm 2012, ÊËn phêím Thöng tin Xêy dûång cú baãn vaâ Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång rêët mong tiïëp tuåc nhêån àûúåc sûå quan têm chó àaåo cuãa laänh àaåo Böå Xêy dûång; sûå cöång taác, uãng höå cuãa caác àún võ, doanh nghiïåp trong vaâ ngoaâi ngaânh Xêy dûång; cuãa caác cöång taác viïn àïí ÊËn phêím ngaây caâng àaáp ûáng töët hún nûäa yïu cêìu cuãa caác baån àoåc vaâ caác cöång taác viïn. Nhên dõp nùm múái Xuên Nhêm Thòn - 2012, Trung têm Thöng tin - àún võ phaát haânh ÊËn phêím Thöng tin Xêy dûång cú baãn vaâ Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång xin kñnh chuác toaân thïí Quyá àöåc giaã, caác cöång taác viïn cuâng gia àònh lúâi chuác sûác khoãe, haånh phuác vaâ thaânh àaåt. GIAÁM ÀÖËC TRUNG TÊM THÖNG TIN TS. ÀÙÅNG KIM GIAO
 4. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI BA CÖNG NGHÏÅ XÊY DÛÅNG 1 SÖË 1 - 01/2012 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Nghõ àõnh söë 124/2011/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã sûãa 6 àöíi, böí sung möåt söë àiïìu Nghõ àõnh söë 117/2007/NÀ- CP ngaây 11/7/2007 cuãa Chñnh phuã vïì saãn xuêët, cung cêëp vaâ tiïu thuå nûúác saåch - Quyïët àõnh söë 2427/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh 7 phuã Phï duyïåt Chiïën lûúåc khoaáng saãn àïën nùm 2020, têìm nhòn àïën nùm 2030 - Thöng tû söë 44/2011/TT-BTNMT cuãa Böå Taâi nguyïn 8 vaâ Möi trûúâng vïì Quy àõnh Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì möi trûúâng QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì àöìng xûã lyá chêët thaãi nguy haåi trong loâ nung xi mùng Vùn baãn cuãa àõa phûúng TRUNG TÊM THÖNG TIN - Quyïët àõnh söë 42/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 10 dên tónh Khaánh Hoâa ban haânh Quy àõnh quaãn lyá möåt söë lônh vûåc trong hoaåt àöång thoaát nûúác àö thõ vaâ khu cöng TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI nghiïåp trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa - Quyïët àõnh söë 04/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 11 TEL : 8.215.137 - 8.215.138 dên thaânh phöë Bïën Tre vïì viïåc ban haânh Quy àõnh cú FAX : (04)9.741.709 cêëu vöën àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng àö thõ, giao Email: citc_bxd@hn.vnn.vn thöng nöng thön tûâ nguöìn vöën ngên saách vaâ khoaãn àoáng goáp tûå nguyïån cuãa nhên dên - Quyïët àõnh söë 1662/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên 12 tónh Haâ Nam phï duyïåt Kïë hoaåch haânh àöång triïín khai GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT thûåc hiïån chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia ûáng phoá vúái CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 biïën àöíi khñ hêåu giai àoaån 2012 – 2020 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi: 15 + “Nghiïn cûáu sûã duång cuöåi soãi khu vûåc söng Cam Löå- Quaãng Trõ laâm cöët liïåu cho bï töng vaâ cöët liïåu cho àûúâng giao thöng” + Quy trònh töíng quaát vïì khaão saát, phên tñch vaâ 17 àaánh giaá sûå cöë cöng trònh xêy dûång dên duång vaâ cöng nghiïåp + “Söí tay Thanh tra chuyïn ngaânh xêy dûång - têåp 2" 18 - Höåi nghõ Thêím àõnh Àöì aán Àiïìu chónh quy hoaåch 19 chung xêy dûång Thaânh phöë Nha Trang àïën nùm 2025 - Danh saách caác phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh Xêy 21 dûång àûúåc cöng nhêån thaáng 11-12/2011 - Höåi thaão khoa hoåc: “Àöång viïn nguöìn lûåc taâi chñnh 23 tûâ àêët àai àïí àêìu tû phaát triïín haå têìng cú súã” - Nhûäng àùåc àiïím nöíi bêåt trong tûå chuã saáng taåo vaâ xêy 25 dûång àö thõ cuãa Singapore - Bï töng 2% xi mùng - höîn húåp bï töng àöåc àaáo 30 àûúåc trao Giaãi thûúãng saáng taåo cuãa Hiïåp höåi kyä sû CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH xêy dûång dên duång Myä (ASCE) TS. ÀÙÅNG KIM GIAO Thöng tin - Höåi nghõ triïín khai nhiïåm vuå kïë hoaåch nùm 2012 32 Ban biïn têåp: ngaânh Xêy dûång THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH - Höåi nghõ töíng kïët phong traâo cöng nhên viïn chûác 35 lao àöång vaâ cöng taác cöng àoaân nùm 2011 cuãa Cöng (Trûúãng ban) àoaân Xêy dûång Viïåt Nam CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) - Höåi nghõ töíng kïët cöng taác nùm 2011 vaâ chûúng trònh 37 KS.HUYÂNH PHÛÚÁC cöng taác nùm 2012 cuãa Cuåc Quaãn lyá nhaâ vaâ Thõ trûúâng Bêët àöång saãn CN.ÀÖÎ KIM NHAÅN - Cöng ty TNHH Nhaâ nûúác möåt thaânh viïn Khaão saát vaâ 39 CN.BUÂI QUYÂNH ANH xêy dûång töíng kïët cöng taác nùm 2011 vaâ triïín khai 40 CN.TRÊÌN THU HUYÏÌN phûúng hûúáng nhiïåm vuå kïë hoaåch nùm 2012 CN.NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC - Ngaânh Xêy dûång Trung Quöëc sau 10 nùm gia nhêåp 41 WTO CN. NGUYÏÎN LÏå MINH - Saáng taåo chïë àöå quaãn lyá Quyä tiïët kiïåm nhaâ úã, triïåt àïí 44 CN. PHAÅM KHAÁNH LY phaát huy duång baão àaãm nhaâ úã - Àùåc trûng vuâng miïìn trong quy hoaåch baão töìn quêìn 47 thïí cöng trònh kiïën truác cöí Cung Vaån Thoå, tónh Quyá Chêu, Trung Quöëc TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Nghõ àõnh söë 124/2011/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã sûãa àöíi, böí sung möåt söë àiïìu Nghõ àõnh söë 117/2007/NÀ-CP ngaây 11/7/2007 cuãa Chñnh phuã vïì saãn xuêët, cung cêëp vaâ tiïu thuå nûúác saåch Ngaây 28/12/2011, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä Àiïìu 22 àûúåc sûãa àöíi, böí sung vïì: Nöåi dung ban haânh Nghõ àõnh 124/2011/NÀ-CP cuãa nhiïåm vuå quy hoaåch cêëp nûúác àö thõ; Baãn veä sú Chñnh phuã vïì sûãa àöíi, böí sung möåt söë àiïìu cuãa àöì võ trñ, ranh giúái vaâ möëi quan hïå vuâng; Thúâi Nghõ àõnh söë 117/2007/NÀ-CP ngaây 11/7/2007 gian lêåp nhiïåm vuå quy hoaåch cêëp nûúác àö thõ; cuãa Chñnh phuã vïì saãn xuêët, cung cêëp vaâ tiïu Àiïìu 24 vïì nöåi dung àöì aán quy hoaåch cêëp thuå nûúác saåch. nûúác àö thõ böí sung: Àaánh giaá hiïån traång hïå Theo Nghõ àõnh söë 124/2011/NÀ-CP, böí thöëng cêëp nûúác; Àaánh giaá cuå thïí trûä lûúång, chêët sung khoaãn 3, Àiïìu 6 Nghõ àõnh 117/2007/NÀ- lûúång caác nguöìn nûúác mùåt, nûúác ngêìm vaâ khaã CP nhû sau: Àún võ cêëp nûúác àûúåc miïîn tiïìn sûã nùng khai thaác cho cêëp nûúác; Xaác àõnh caác chó duång àêët, tiïìn thuï àêët àöëi vúái cöng trònh cêëp tiïu cêëp nûúác cho caác muåc àñch sûã duång, nhu nûúác bao göìm cöng trònh khai thaác, xûã lyá nûúác, cêìu cêëp nûúác; Lûåa choån cuå thïí nguöìn cêëp àûúâng öëng vaâ cöng trònh trïn maång lûúái àûúâng nûúác, xaác àõnh nhu cêìu, phên cêëp vuâng nûúác vaâ öëng cêëp nûúác, caác cöng trònh höî trúå quaãn lyá, xaác àõnh nhu cêìu sûã duång àêët cho caác cöng vêån haânh hïå thöëng cêëp nûúác (nhaâ haânh chñnh, trònh cêëp nûúác; Xaác àõnh maång lûúái àûúâng öëng nhaâ quaãn lyá, àiïìu haânh, nhaâ xûúãng, kho baäi vêåt cêëp nûúác võ trñ, quy mö cöng suêët caác cöng trònh tû, thiïët bõ); böí sung khoaãn 2 Àiïìu 12: Quy cêëp nûúác; Xaác àõnh chûúng trònh vaâ dûå aán àêìu hoaåch cêëp nûúác àûúåc töí chûác lêåp nhû möåt àïì tû ûu tiïn, xaác àõnh sú böå töíng mûác àêìu tû, dûå aán quy hoaåch riïng trong trûúâng húåp quy hoaåch kiïën nguöìn lûåc thûåc hiïån; Àïì xuêët caác quy àõnh cêëp nûúác àö thõ cho caác àö thõ laâ thaânh phöë trûåc baão vïå nguöìn nûúác, baão vïå hïå thöëng cêëp nûúác; thuöåc Trung ûúng (vaâ caác àö thõ khaác nïëu xeát Àaánh giaá möi trûúâng chiïën lûúåc; thêëy cêìn thiïët) nhùçm cuå thïí hoáa àõnh hûúáng cêëp Àiïìu 30 àûúåc böí sung, sûãa àöíi vïì nöåi dung nûúác àaä àûúåc xaác àõnh trong quy hoaåch chung khuyïën khñch, ûu àaäi vaâ höî trúå àêìu tû àöëi vúái dûå àö thõ; böí sung Àiïìu 13: Giai àoaån quy hoaåch aán àêìu tû xêy dûång cêëp nûúác àûúåc Nhaâ nûúác höî cêëp nûúác vuâng theo giai àoaån quy hoaåch xêy trúå: Àêìu tû xêy dûång caác cöng trònh haå têìng dûång vuâng. Thúâi gian lêåp àöì aán quy hoaåch cêëp ngoaâi haâng raâo nhû cêëp àiïån, àûúâng; Chi phñ nûúác vuâng khöng quaá 18 thaáng, kïí tûâ ngaây böìi thûúâng giaãi phoáng mùåt bùçng khi triïín khai nhiïåm vuå quy hoaåch àûúåc cêëp coá thêím quyïìn dûå aán cêëp nûúác taåi àö thõ; Chi phñ böìi thûúâng, phï duyïåt; Àiïìu 21: Giai àoaån quy hoaåch cêëp giaãi phoáng mùåt bùçng vaâ möåt phêìn chi phñ àêìu tû nûúác àö thõ theo giai àoaån quy hoaåch chung àö xêy dûång cöng trònh khi triïín khai dûå aán cêëp thõ. Thúâi gian lêåp àöì aán quy hoaåch cêëp nûúác àö nûúác cho nhûäng vuâng àùåc biïåt khoá khùn vïì thõ khöng quaá 9 thaáng, kïí tûâ ngaây nhiïåm vuå quy nguöìn nûúác, dên töåc ñt ngûúâi, miïìn nuái vaâ haãi hoaåch àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt; àaão; Ûu tiïn sûã duång caác nguöìn taâi chñnh ûu àaäi 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. cho dûå aán àêìu tû cêëp nûúác, khöng phên biïåt àöëi Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ tûúång sûã duång; Ûu tiïn höî trúå laäi xuêët sau àêìu ngaây 20/02/2012. tû caác dûå aán cêëp nûúác sûã duång nguöìn vöën vay thûúng maåi; (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) Quyïët àõnh söë 2427/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã Phï duyïåt Chiïën lûúåc khoaáng saãn àïën nùm 2020, têìm nhòn àïën nùm 2030 Ngaây 22/12/2011 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä thaác vaâ dûå trûä quöëc gia; thùm doâ àaáp ûáng nhu ban haânh Quyïët àõnh söë 2427/QÀ-TTg phï cêìu khai thaác, chïë biïën àïën nùm 2050 àöëi vúái duyïåt Chiïën lûúåc khoaáng saãn àïën nùm 2020, caác khoaáng saãn than, urani, titan – zircon, àêët têìm nhòn àïën nùm 2030. hiïëm, apatit, sùæt, chò, keäm, àöìng, thiïëc, man- Nöåi dung cuãa Chiïën lûúåc bao göìm: ûu tiïn gan, cromit, bauxit, caát thuãy tinh vaâ möåt söë àêìu tû cho àiïìu tra cú baãn àõa chêët vïì khoaáng khoaáng saãn khaác; khai thaác khoaáng saãn phaãi saãn caã phêìn àêët liïìn vaâ biïín, haãi àaão àïí laâm roä gùæn vúái chïë biïën, taåo ra caác saãn phêím coá giaá trõ tiïìm nùng taâi nguyïn khoaáng saãn; thùm doâ, kinh tïë cao, àïën nùm 2020 chêëm dûát caác cú súã khai thaác khoaáng saãn gùæn vúái chïë biïën vaâ sûã chïë biïën khoaáng saãn manh muán, cöng nghïå laåc duång hiïåu quaã; cên àöëi giûäa khai thaác vaâ dûå trûä hêåu, hiïåu quaã kinh tïë thêëp, gêy ö nhiïîm möi khoaáng saãn; phaát triïín bïìn vûäng cöng nghiïåp trûúâng, hònh thaânh caác khu cöng nghiïåp chïë khai khoaáng gùæn vúái baão vïå möi trûúâng vaâ àaãm biïën khoaáng saãn têåp trung vúái cöng nghïå tiïn baão quöëc phoâng - an ninh. tiïën, coá quy mö tûúng xûáng vúái tiïìm nùng cuãa Theo Chiïën lûúåc, khoaáng saãn laâ taâi nguyïn tûâng loaåi khoaáng saãn; chó xuêët khêíu saãn phêím khöng taái taåo, laâ taâi saãn quan troång cuãa quöëc sau chïë biïën coá giaá trõ cao àöëi vúái khoaáng saãn gia cêìn phaãi àûúåc quaãn lyá, baão vïå, khai thaác, sûã quy mö lúán, caác khoaáng saãn coân laåi khai thaác duång húåp lyá, tiïët kiïåm, coá hiïåu quaã nhùçm àaáp chïë biïën theo nhu cêìu trong nûúác, tùng cûúâng ûáng yïu cêìu cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët dûå trûä khoaáng saãn quöëc gia laâm cú súã phaát triïín nûúác, phaát triïín bïìn vûäng kinh tïë - xaä höåi trûúác bïìn vûäng kinh tïë - xaä höåi; khuyïën khñch húåp taác mùæt, lêu daâi vaâ baão àaãm quöëc phoâng, an ninh, àiïìu tra, thùm doâ, khai thaác, chïë biïën möåt söë baão vïå möi trûúâng. Trong cöng taác chïë biïën loaåi khoaáng saãn úã nûúác ngoaâi, ûu tiïn caác khoaáng saãn cêìn phaãi sûã duång cöng nghïå tiïn khoaáng saãn úã Viïåt Nam coá nhu cêìu sûã duång. tiïën, thên thiïån vúái möi trûúâng, taåo ra saãn phêím Khai thaác chïë biïën khoaáng saãn vêåt liïåu xêy coá giaá trõ kinh tïë cao; chuã yïëu phuåc vuå cho nhu dûång thöng thûúâng phaãi gùæn vúái an toaân lao cêìu sûã duång trong nûúác, chó xuêët khêíu saãn àöång, baão vïå caãnh quan möi trûúâng. Khöng phêím sau chïë biïën coá giaá trõ kinh tïë cao àöëi vúái khai thaác vêåt liïåu xêy dûång úã chên sûúân àöìi, khoaáng saãn quy mö lúán. nuái, doåc theo caác tuyïën àûúâng quöëc löå àïí baão Muåc tiïu àïì ra cuãa Chiïën lûúåc laâ: hoaân vïå caãnh quan. thaânh cöng taác lêåp baãn àöì àõa chêët vaâ àiïìu tra Taåi Quyïët àõnh phï duyïåt Chiïën lûúåc khoaáng saãn tó lïå 1/50.000 trïn diïån tñch laänh Khoaáng saãn àïën nùm 2020, têìm nhòn àïën nùm thöí, hoaân thaânh cöng taác àiïìu tra àõa chêët, 2030, Thuã tûúáng Chñnh phuã yïu cêìu caác àõa khoaáng saãn biïín tó lïå 1/50.000, àaánh giaá laâm roä phûúng vaâ Trung ûúng phaãi phöëi húåp chùåt cheä tiïìm nùng taâi nguyïn khoaáng saãn phuåc vuå khai àïí àêíy maånh cöng taác thanh tra, kiïím tra hoaåt TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. àöång khoaáng saãn; xûã lyá nghiïm caác vi phaåm chêët vïì khoaáng saãn, thùm doâ, khai thaác vaâ chïë phaáp luêåt trong hoaåt àöång khoaáng saãn, taåo cú biïën khoaáng saãn; àiïìu chónh caác chñnh saách taâi chïë vaâ taái cêëu truác cöng nghiïåp khai thaác, chïë chñnh coá liïn quan àïën hoaåt àöång xuêët khêíu biïën khoaáng saãn; xêy dûång quy hoaåch khoaáng khoaáng saãn theo hûúáng chó xuêët khêíu saãn saãn theo quy àõnh cuãa Luêåt Khoaáng saãn vaâ phuâ phêím sau chïë biïën coá giaá trõ cao àöëi vúái khoaáng húåp vúái àõnh hûúáng cuãa Chiïën lûúåc, khoanh saãn coá quy mö lúán; xêy dûång cú chïë ûu àaäi àõnh caác khu vûåc dûå trûä khoaáng saãn quöëc gia. nghïì phuâ húåp vúái àùåc thuâ nghïì nghiïåp, àaãm Haâng nùm ûu tiïn böë trñ àuã kinh phñ tûâ nguöìn baão öín àõnh phaát triïín nguöìn nhên lûåc cho àiïìu ngên saách nhaâ nûúác cho cöng taác àiïìu tra cú tra, thùm doâ, khai thaác vaâ chïë biïën khoaáng saãn. baãn àõa chêët vïì khoaáng saãn theo quy hoaåch, kïë Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ hoaåch àaä àûúåc phï duyïåt; tùng cûúâng àêìu tû ngaây kyá ban haânh. cho caác hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ ûáng duång cöng nghïå múái trong lônh vûåc àiïìu tra àõa (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) Thöng tû söë 44/2011/TT-BTNMT cuãa Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng vïì Quy àõnh Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì möi trûúâng QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì àöìng xûã lyá chêët thaãi nguy haåi trong loâ nung xi mùng Ngaây 26/12/2011 Böå Taâi nguyïn vaâ Möi saãn thiïn nhiïn, di tñch lõch sûã, vùn hoáa àûúåc trûúâng àaä ban haânh Thöng tû söë 44/2011/TT- xïëp haång; Phaãi coá biïån phaáp laâm nguöåi khñ thaãi BTNMT Quy àõnh Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia tûâ öëng khoái chñnh xuöëng dûúái 2000C trûúác khi vïì möi trûúâng QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy thaãi ra möi trûúâng; Phaãi coá hïå thöëng tiïëp nhêån, chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì àöìng xûã lyá chêët thaãi lûu giûä taåm thúâi vaâ naåp chêët thaãi möåt caách an nguy haåi trong loâ nung xi mùng. toaân, húåp lyá theo quy àõnh; Àaáp ûáng caác yïu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì àöìng xûã lyá cêìu quy àõnh taåi Thöng tû naây. chêët thaãi nguy haåi trong loâ nung xi mùng aáp Àöëi vúái caác thöng söë ö nhiïîm àùåc trûng duång àöëi vúái caác cú súã, dêy chuyïìn saãn xuêët xi chung trong khñ thaãi cöng nghiïåp saãn xuêët xi mùng aáp duång àöìng xûã lyá chêët thaãi nguy haåi mùng, aáp duång cho khñ thaãi àöìng xûã lyá CTNH (CTNH) trong loâ nung xi mùng, cú quan quaãn lyá trong àiïìu kiïån hoaåt àöång bònh thûúâng, nöìng àöå nhaâ nûúác vïì möi trûúâng vaâ caác töí chûác, caá nhên töëi àa cho pheáp àûúåc tñnh theo cöng thûác: coá liïn quan àïën viïåc àöìng xûã lyá CTNH trong loâ Cmax = C x Kp x Kv nung xi mùng. Theo Quy chuêín naây, yïu cêìu Trong àoá, Cmax laâ nöìng àöå töëi àa cho pheáp chung àöëi vúái cú súã xi mùng àöìng xûã lyá CTNH cuãa caác thöng söë ö nhiïîm àùåc trûng chung laâ phaãi coá sûã duång cöng nghïå loâ quay phûúng trong khñ thaãi àöìng xûã lyá CTNH, àûúåc tñnh bùçng phaáp khö; coá àõa àiïím khöng thuöåc nhûäng khu miligam trïn meát khöëi khñ thaãi chuêín (mg/Nm3); vûåc theo quy àõnh taåi Nghõ àõnh söë 42/2009/NÀ- C laâ nöìng àöå laâm cú súã tñnh toaán nöìng àöå töëi àa CP ngaây 7/5/2009 cuãa Chñnh phuã vïì viïåc phên cho pheáp (Cmax) cuãa caác thöng söë ö nhiïîm loaåi àö thõ, vuâng ngoaåi thaânh coá khoaãng caách túái àùåc trûng chung trong trong khñ thaãi àöìng xûã lyá ranh giúái nöåi thaânh àö thõ loaåi àùåc biïåt, àö thõ CTNH; Kp laâ hïå söë cöng xuêët vaâ Kv laâ hïå söë loaåi I dûúái 05km, vuâng rûâng àùåc duång, khu di vuâng – khu vûåc. 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Viïåc vêån haânh thûã quy trònh xûã lyá phaãi àûúåc Phûúng phaáp xaác àõnh nöìng àöå caác thöng tiïën haânh theo quy àõnh taåi Thöng tû naây. söë ö nhiïîm quy àõnh taåi Quy chuêín naây àûúåc Trûúâng húåp vêån haânh thûã nghiïåm àöìng xûã lyá thûåc hiïån theo caác Tiïu chuêín quöëc gia: TCVN CTNH coá chûáa thaânh phêìn halogen hûäu cú vûúåt 5977: 2009 - Phaát thaãi cuãa nguöìn tônh - Xaác ngûúäng quy àõnh taåi QCVN 07: 2009/BTNMT - àõnh nöìng àöå khöëi lûúång cuãa buåi bùçng phûúng Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì ngûúäng chêët phaáp thuã cöng; TCVN 6750: 2000 - Sûå phaát thaãi thaãi nguy haåi thò phaãi giaám saát thöng söë cuãa nguöìn tônh - Xaác àõnh nöìng àöå khöëi lûúång Dioxin/Furan theo quy àõnh taåi Quy chuêín naây. lûu huyânh dioxit – Phûúng phaáp sùæc kyá khñ ion; CTNH trûúác khi àûúåc naåp vaâo àöìng xûã lyá phaãi TCVN 7172: 2002 - Sûå phaát thaãi cuãa nguöìn tônh àaãm baão öín àõnh vïì mùåt chêët lûúång, söë lûúång - Xaác àõnh nöìng àöå khöëi lûúång nitú oxit – vaâ nhiïåt trõ, cuäng nhû àöìng nhêët vïì kñch thûúác, Phûúng phaáp trùæc quang duâng naphtyletylendi- tñnh chêët, thaânh phêìn hoaá hoåc àïí khöng aãnh amin; TCVN 7242: 2003 - Loâ àöët chêët thaãi rùæn y hûúãng àïën viïåc vêån haânh bònh thûúâng cuãa loâ tïë - Phûúng phaáp xaác àõnh nöìng àöå cacbon nung, chêët lûúång saãn phêím vaâ khñ thaãi. monoxit (CO) trong khñ thaãi; TCVN 7243: 2003 Ngoaâi caác quy trònh chung vïì naåp liïåu cuãa - Loâ àöët chêët thaãi rùæn y tïë - Phûúng phaáp xaác saãn xuêët xi mùng, viïåc naåp CTNH vaâo àöìng xûã àõnh nöìng àöå axit flohydric (HF) trong khñ thaãi; lyá phaãi tuên thuã caác yïu cêìu cuå thïí sau: Khöng TCVN 7244: 2003 - Loâ àöët chêët thaãi rùæn y tïë - àûúåc naåp CTNH khi loâ nung coân úã chïë àöå sêëy Phûúng phaáp xaác àõnh nöìng àöå axit clohydric trong quaá trònh khúãi àöång hoùåc mûác naåp liïåu (HCl) trong khñ thaãi; TCVN 7245: 2003 - Loâ àöët dûúái 75% àõnh mûác vêån haânh töëi ûu; Khöng chêët thaãi rùæn y tïë - Phûúng phaáp xaác àõnh nöìng àûúåc naåp chêët thaãi (nguy haåi vaâ thöng thûúâng) àöå nitú oxit (NOx) trong khñ thaãi; Khi chûa coá coá chûáa halogen vaâo böå phêån tiïìn nung hoùåc caác Tiïu chuêín quöëc gia àïí xaác àõnh nöìng àöå tiïìn canxi hoáa; Khöng àûúåc naåp chêët thaãi hûäu cuãa caác thöng söë ö nhiïîm àûúåc quy àõnh taåi cú (nguy haåi vaâ thöng thûúâng) vaâo böå phêån tiïìn Quy chuêín naây thò aáp duång tiïu chuêín quöëc tïë nung; Giûä öín àõnh mûác naåp CTNH khi loâ nung coá àöå chñnh xaác tûúng àûúng hoùåc cao hún. chaåy öín àõnh vúái àõnh mûác vêån haânh töëi ûu. Cú súã xi mùng àöìng xûã lyá CTNH àaä hoaåt Yïu cêìu vïì quy trònh dûâng loâ nung nhû sau: àöång theo Giêëy pheáp quaãn lyá CTNH trûúác ngaây Trûúâng húåp dûâng loâ nung khêín cêëp, phaãi ngûâng Quy chuêín naây coá hiïåu lûåc taåm thúâi thûåc hiïån ngay viïåc naåp CTNH trûúác khi ngûâng naåp theo nöåi dung quy àõnh taåi Baáo caáo Àaánh giaá nguyïn liïåu vaâ nhiïn liïåu truyïìn thöëng àöìng taác àöång möi trûúâng àaä àûúåc phï duyïåt, Giêëy thúâi phaãi tuên thuã nghiïm ngùåt quy trònh dûâng loâ pheáp àaä àûúåc cêëp vaâ phaãi nêng cêëp, àiïìu chónh nung theo quy àõnh. Trûúâng húåp dûâng loâ nung vïì mùåt kyä thuêåt àïí àaáp ûáng quy àõnh taåi Quy theo lõch trònh, phaãi ngûâng naåp chêët thaãi ñt nhêët chuêín naây trûúác ngaây 01/01/2014. Caác cú súã, 02 giúâ trûúác khi dûâng loâ nung, chuyïín sang sûã dêy chuyïìn saãn xuêët xi mùng àaáp ûáng yïu cêìu duång nhiïn liïåu, nguyïn liïåu truyïìn thöëng vaâ kyä thuêåt cuãa Quy chuêín naây àûúåc pheáp àöìng xûã tiïën haânh caác bûúác dûâng loâ nung theo quy àõnh. lyá chêët thaãi thöng thûúâng. Trûúâng húåp caác vùn Yïu cêìu vïì quan trùæc, giaám saát möi trûúâng baãn quy phaåm phaáp luêåt, Quy chuêín kyä thuêåt Phaãi coá thiïët bõ quan trùæc tûå àöång liïn tuåc khñ quöëc gia, Tiïu chuêín quöëc gia viïån dêîn trong thaãi àöìng xûã lyá CTNH àöëi vúái ñt nhêët hai thöng Quy chuêín naây àûúåc sûãa àöíi, böí sung hoùåc söë nhiïåt àöå vaâ CO. Caác thöng söë quan trùæc tûå thay thïë thò aáp duång theo vùn baãn múái. àöång liïn tuåc khaác do cú quan cêëp pheáp haânh Thöng tû coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây 01/03/2012. nghïì quaãn lyá CTNH yïu cêìu tuây theo tònh hònh thûåc tïë. (Xem toaân vùn taåi: www.nea.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 42/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Khaánh Hoâa ban haânh Quy àõnh quaãn lyá möåt söë lônh vûåc trong hoaåt àöång thoaát nûúác àö thõ vaâ khu cöng nghiïåp trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa Ngaây 19/12/2011 UBND tónh Khaánh Hoâa àaä nhaâ nûúác vïì thoaát nûúác xem xeát thöëng nhêët ra Quyïët àõnh söë 42/2011/QÀ-UBND ban haânh bùçng vùn baãn trûúác khi trònh cêëp coá thêím quyïìn Quy àõnh quaãn lyá möåt söë lônh vûåc trong hoaåt phï duyïåt; Viïåc quy hoaåch, àêìu tû xêy dûång hïå àöång thoaát nûúác àö thõ vaâ khu cöng nghiïåp trïn thöëng thoaát nûúác phaãi kïët húåp vúái caác cöng àõa baân tónh Khaánh Hoâa. trònh haå têìng khaác. Àöëi vúái caác khu cöng Quy àõnh naây quy àõnh traách nhiïåm cuãa caác nghiïåp, àö thõ múái hònh thaânh phaãi quy hoaåch, cú quan, höå thoaát nûúác vïì: àêìu tû phaát triïín, xêy dûång hïå thöëng thoaát nûúác mûa, nûúác thaãi quaãn lyá vêån haânh, khai thaác hïå thöëng thoaát nûúác riïng; Khi caãi taåo, múã röång, xêy dûång múái caác taåi khu vûåc àö thõ vaâ caác khu cöng nghiïåp, khu cöng trònh haå têìng kyä thuêåt, àùåc biïåt laâ cöng du lõch, khu kinh tïë, khu cöng nghïå cao (sau àêy trònh giao thöng coá liïn quan àïën hïå thöëng thoaát goåi tùæt laâ khu cöng nghiïåp) trïn àõa baân tónh nûúác àö thõ vaâ khu cöng nghiïåp, chuã àêìu tû phaãi Khaánh Hoâa. Àöëi tûúång aáp duång laâ caác súã, ban, coá phûúng aán àaãm baão an toaân cho hïå thöëng ngaânh, UÃy ban nhên dên caác cêëp, töí chûác, caá haå têìng kyä thuêåt àaä coá trûúác, baão àaãm thoaát nhên vaâ höå gia àònh trong nûúác; töí chûác, caá nhên nûúác bònh thûúâng vaâ coá nghôa vuå caãi taåo, phuåc nûúác ngoaâi coá hoaåt àöång liïn quan àïën thoaát höìi hoùåc xêy dûång múái àöìng böå caác haång muåc nûúác trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa. cöng trònh thoaát nûúác coá liïn quan, àaãm baão vïå Caác quy àõnh vïì chêët lûúång nûúác xaã thaãi sinh möi trûúâng trong vaâ sau khi caãi taåo, xêy göìm: Nûúác thaãi tûâ hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ, dûång; Cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác vïì thoaát nûúác khu cöng nghiïåp, tûâ caác höå thoaát nûúác àún leã xaã taåi àõa phûúng, àún võ thoaát nûúác àûúåc giao ra nguöìn tiïëp nhêån phaãi àaåt Quy chuêín kyä thuêåt quaãn lyá, vêån haânh hïå thöëng thoaát nûúác trïn àõa quöëc gia vïì möi trûúâng hiïån haânh. Nûúác thaãi tûâ baân coá quyïìn vaâ nghôa vuå tham gia giaám saát caác höå thoaát nûúác (höå gia àònh, cú quan haânh quaá trònh xêy dûång caác haång muåc cöng trònh chñnh sûå nghiïåp, cú súã saãn xuêët, kinh doanh thoaát nûúác cuãa caác dûå aán àêìu tû xêy dûång caác dõch vuå) xaã vaâo hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ, khu cöng trònh haå têìng kyä thuêåt coá liïn quan. Àún võ cöng nghiïåp phaãi baão àaãm caác quy chuêín nûúác thoaát nûúác coá quyïìn tûâ chöëi nhêån baân giao thaãi xaã vaâo hïå thöëng thoaát nûúác do cú quan nhaâ cöng trònh thoaát nûúác nïëu chêët lûúång xêy dûång nûúác coá thêím quyïìn quy àõnh. khöng baão àaãm theo quy àõnh. Theo Quy àõnh naây nguyïn tùæc kïët húåp cöng UBND cêëp huyïån laâ chuã súã hûäu cöng trònh trònh thoaát nûúác vúái caác cöng trònh haå têìng kyä thoaát nûúác trong phaåm vi àõa giúái haânh chñnh do thuêåt khaác laâ: Caác àöì aán quy hoaåch, dûå aán àêìu mònh quaãn lyá. Caác töí chûác kinh doanh, phaát tû caác cöng trònh haå têìng kyä thuêåt khaác (giao triïín khu àö thõ múái súã hûäu, quaãn lyá, vêån haânh thöng, thuãy lúåi,...) phaãi baão àaãm tñnh àöìng böå hïå thöëng thoaát nûúác trïn àõa baân do mònh quaãn vúái hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ vaâ khu cöng lyá àïën khi baân giao theo quy àõnh. Caác töí chûác, nghiïåp coá liïn quan vaâ àûúåc cú quan quaãn lyá caá nhên laâ chuã súã hûäu cöng trònh thoaát nûúác do 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. mònh boã vöën àêìu tû àïën khi baân giao cho UBND nûúác vaâ caác dûå aán khaác coá hïå thöëng thoaát nûúác cêëp huyïån (nïëu coá quy àõnh trong giêëy pheáp ài keâm sûã duång vöën coá nguöìn göëc tûâ vöën nhaâ àêìu tû, giêëy chûáng nhêån àêìu tû). Ban Quaãn lyá nûúác, khi àêìu tû xêy dûång hoaân thaânh, chuã àêìu khu cöng nghiïå#p laâ chuã súã hûäu caác cöng trònh tû coá traách nhiïåm baân giao cho chuã súã hûäu vaâ thoaát nûúác cuãa khu cöng nghiïåp àûúåc àêìu tû tûâ àún võ thoaát nûúác trïn àõa baân àïí töí chûác quaãn nguöìn vöën coá nguöìn göëc nhaâ nûúác do mònh lyá vaâ vêån haânh. Trûúâng húåp cöng trònh thoaát quaãn lyá. nûúác coá chuã àêìu tû vûâa laâ chuã súã hûäu vûâa laâ Viïåc lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt vaâ triïín khai àún võ thoaát nûúác thò chuã àêìu tû coá traách nhiïåm thûåc hiïån caác dûå aán àêìu tû xêy dûång cöng trònh töí chûác thûåc hiïån viïåc baân giao giûäa caác àún võ thoaát nûúác phaãi tuên theo caác quy àõnh cuãa trûåc thuöåc.Thúâi gian baân giao chêåm nhêët laâ sau Nghõ àõnh söë 88/2007/NÀ-CP ngaây 28/5/2007 12 thaáng kïí tûâ ngaây hïët thúâi gian baão haânh cuãa cuãa Chñnh phuã, caác quy àõnh khaác coá liïn quan cöng trònh. cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû xêy dûång cöng trònh. Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí Viïåc lûåa choån phûúng aán kyä thuêåt, cöng nghïå tûâ ngaây kyá vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë 121/2004/ vaâ quy mö cöng suêët, xaác àõnh töíng mûác àêìu tû QÀ-UB ngaây 22/04/2004 cuãa UBND tónh Khaánh cuãa dûå aán phaãi àûúåc xem xeát möåt caách àöìng böå Hoâa vïì viïåc ban haânh Quy chïë quaãn lyá hïå vúái chi phñ quaãn lyá, vêån haânh àïí baão àaãm hiïåu thöëng thoaát nûúác àö thõ tónh Khaánh Hoâa. quaã kinh tïë töíng húåp cuãa dûå aán. Caác dûå aán àêìu tû xêy dûång cöng trònh thoaát (Xem toaân vùn taåi: www.khanhhoa.gov.vn) Quyïët àõnh söë 04/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên thaânh phöë Bïën Tre vïì viïåc ban haânh Quy àõnh cú cêëu vöën àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng àö thõ, giao thöng nöng thön tûâ nguöìn vöën ngên saách vaâ khoaãn àoáng goáp tûå nguyïån cuãa nhên dên Ngaây 16/12/2011 UBND thaânh phöë Bïën Tre àûúåc giao nhiïåm vuå chuã àêìu tû thûåc hiïån viïåc àaä ra Quyïët àõnh söë 04/2011/QÀ-UBND ban quaãn lyá vaâ sûã duång vöën àêìu tû phaãi àaãm baão haânh Quy àõnh cú cêëu vöën àêìu tû xêy dûång cú àuáng muåc àñch, tiïët kiïåm, hiïåu quaã, dên chuã, súã haå têìng àö thõ, giao thöng nöng thön tûâ cöng khai minh baåch. nguöìn vöën ngên saách vaâ khoaãn àoáng goáp tûå Theo Quy àõnh naây, cöng trònh àêìu tû múái, nguyïån cuãa nhên dên. Viïåc quaãn lyá, cêëp phaát mùåt àûúâng röång tûâ 3,5m trúã lïn thò ngên saách vöën àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng nhû: Giao nhaâ nûúác àêìu tû 100% giaá trõ cöng trònh, nhên thöng nöng thön, löå heãm àö thõ, hïå thöëng thoaát dên tûå nguyïån àoáng goáp àêët àai, hoa maâu, tûå di nûúác khu dên cû, chiïëu saáng cöng cöång, boá dúâi vêåt kiïën truác. Àöëi vúái cöng trònh do nhên dên laáng vóa heâ… coá sûã duång nguöìn vöën tûâ àoáng tûå àoáng goáp àïí àêìu tû (do nhên dên tûå laâm) goáp tûå nguyïån cuãa nhên dên vaâ ngên saách nhaâ hoùåc bùçng vöën höî trúå trûåc tiïëp cuãa caác töí chûác, nûúác höî trúå phaãi theo àuáng caác quy àõnh cuãa caá nhên trong vaâ ngoaâi nûúác àïí phuåc vuå trûåc phaáp luêåt hiïån haânh vïì quaãn lyá àêìu tû xêy dûång tiïëp cho lúåi ñch cöång àöìng dên cû trong àõa cú baãn vaâ quaãn lyá ngên saách. phûún thò ngên saách nhaâ nûúác höî trúå: Vïì kïët Theo àoá, UBND xaä, phûúâng, caác àún võ cêëu: Bïtöng cöët theáp; bïtöng khöng cöët theáp; TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. nhûåa nguöåi hoùåc nhûåa thêm nhêåp; Vïì quy mö: trònh, vêån àöång nhên dên tûå nguyïån àoáng goáp Chiïìu daâi àûúâng töëi thiïíu tûâ 100m trúã lïn, bïì 10% giaá trõ cöng trònh vaâ àêët àai, hoa maâu, tûå di daây lúán hún 8cm (àöëi vúái àûúâng bïtöng); Chiïìu dúâi vêåt kiïën truác. röång mùåt àûúâng tûâ 2m àïën dûúái 3m ngên saách Àöëi vúái cöng trònh quan troång phuåc vuå phaát nhaâ nûúác höî trúå 25% giaá trõ cöng trònh; Chiïìu triïín kinh tïë, an ninh, quöëc phoâng, vïå sinh möi röång mùåt àûúâng tûâ 3m trúã lïn ngên saách nhaâ trûúâng: Ngên saách nhaâ nûúác àêìu tû 100% giaá trõ nûúác höî trúå 35% giaá trõ cöng trònh; Àöëi vúái cöng trònh, nhên dên tûå nguyïån àoáng goáp àêët nhûäng tuyïën àûúâng àaä àûúåc xêy dûång, àõa àai, hoa maâu, tûå di dúâi vêåt kiïën truác. phûúng àïì nghõ àûúåc múã röång mùåt àûúâng thaânh Têåp thïí töí nhên dên tûå quaãn hoùåc nhoám, caá àûúâng röång tûâ 3m trúã lïn: nhaâ nûúác höî trúå 35% nhên hoåp baân chuã trûúng xêy dûång, thöng qua giaá trõ cöng trònh cho phêìn múã röång; Khöng höî thiïët kïë sú böå, dûå toaán sú böå, mûác àoáng goáp vaâ trúå caác cöng trònh coá chiïìu röång mùåt àûúâng dûúái thúâi gian àoáng goáp cuãa tûâng höå (coá biïn baãn) vaâ 2m; Àöëi vúái cöng trònh giao thöng nhên dên tûå cöng khai cho nhên dên biïët àïí thûåc hiïån. Têåp laâm, ngên saách nhaâ nûúác höî trúå coá thïí khöng thïí töí nhên dên tûå quaãn, êëp, khu phöë hoùåc lêåp höì sú thiïët kïë theo quy àõnh àêìu tû, chó lêåp nhoám cûã àaåi diïån cuãa mònh quaãn lyá nguöìn vöën höì sú dûå toaán thi cöng. huy àöång theo quy àõnh àïí töí chûác àiïìu haânh Àöëi vúái caác cöng trònh xêy dûång bùçng cöëng quaãn lyá trong quaá trònh thi cöng. bï töng cöët theáp: Ngên saách nhaâ nûúác höî trúå Thúâi gian aáp duång cho caác cöng trònh àûúåc 70% giaá trõ cöng trònh, vêån àöång nhên dên tûå quyïët àõnh phï duyïåt tûâ ngaây 01/01/2012. Caác nguyïån àoáng goáp 30% giaá trõ cöng trònh vaâ àêët cöng trònh àaä khúãi cöng tûâ nùm 2011 trúã vïì àai, hoa maâu, tûå di dúâi vêåt kiïën truác àïí thoaát trûúác aáp duång theo quy àõnh cuä. Quyïët àõnh naây nûúác trong khu vûåc töí nhên dên tûå quaãn. coá hiïåu lûåc sau 07 (baãy) ngaây kïí tûâ ngaây kyá ban Àöëi vúái caác cöng trònh xêy dûång bùçng cöëng haânh vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë 03/2011/QÀ- bï töng cöët theáp coá àêëu nöëi vaâo hïå thöëng thoaát UBND ngaây 28/01/2011 cuãa UBND thaânh phöë nûúác cöng cöång àïí thoaát nûúác mùåt àûúâng liïn Bïën Tre, tónh Bïën Tre ban haânh Quy àõnh cú thöng qua khu vûåc dên cû caác khu phöë, àûúâng cêëu vöën àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng àö thõ, phöë phuåc vuå cho viïåc xoáa àiïím àen ö nhiïîm giao thöng nöng thön tûâ nguöìn vöën ngên saách möi trûúâng, phuåc vuå phaát triïín kinh tïë, xêy dûång vaâ khoaãn àoáng goáp tûå nguyïån cuãa nhên dên. xaä, phûúâng vùn hoaá, xêy dûång nöng thön múái: ngên saách nhaâ nûúác höî trúå 90% giaá trõ cöng (Xem toaân vùn taåi: www.bentre.gov.vn) Quyïët àõnh söë 1662/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Haâ Nam phï duyïåt Kïë hoaåch haânh àöång triïín khai thûåc hiïån chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu giai àoaån 2012 – 2020 Ngaây 22/12/2011 UBND tónh Haâ Nam àaä ban laâ tùng cûúâng nùng lûåc ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ haânh Quyïët àõnh söë 1662/QÀ-UBND phï duyïåt hêåu cuãa con ngûúâi vaâ caác hïå thöëng tûå nhiïn, Kïë hoaåch haânh àöång cuãa tónh Haâ Nam triïín khai phaát triïín nïìn kinh tïë caác-bon thêëp nhùçm baão vïå thûåc hiïån chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia ûáng vaâ nêng cao chêët lûúång cuöåc söëng, baão àaãm an phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu giai àoaån 2012 - 2020. ninh vaâ phaát triïín bïìn vûäng, baão vïå cuöåc söëng Nöåi dung chuã yïëu cuãa Kïë hoaåch haânh àöång naây cuãa ngûúâi dên, phoâng traánh vaâ giaãm thiïíu nhûäng 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. hiïím hoåa cuãa biïën àöíi khñ hêåu. xaãy ra; Nhên röång mö hònh cöång àöìng thñch ûáng Theo àoá, muåc tiïu cuãa Kïë hoaåch haânh àöång vúái biïën àöíi khñ hêåu. àûúåc àïì ra göìm: Àaãm baão an ninh lûúng thûåc, Kïë hoaåch haânh àöång àûa ra giaãi phaáp thûåc an ninh nùng lûúång, an ninh nguöìn nûúác, xoáa àoái hiïån bùçng caách xêy dûång hïå thöëng töí chûác vaâ giaãm ngheâo, bònh àùèng giúái, an sinh xaä höåi, sûác caác thïí chïë phuâ húåp àïí quaãn lyá, àiïìu haânh triïín khoãe cöång àöìng, nêng cao àúâi söëng, baão vïå taâi khai Kïë hoaåch haânh àöång nhùçm triïín khai thûåc nguyïn thiïn nhiïn trong böëi caãnh biïën àöíi khñ hiïån chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia ûáng phoá hêåu; Nïìn kinh tïë caác-bon thêëp, tùng trûúãng xanh vúái biïën àöíi khñ hêåu tûâ tónh túái huyïån, thaânh phöë, trúã thaânh xu hûúáng chuã àaåo trong phaát triïín bïìn bao göìm: Xêy dûång, böí sung, hoaân chónh hïå vûäng; giaãm nheå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh vaâ tùng thöëng vùn baãn phaáp luêåt liïn quan àïën biïën àöíi khaã nùng hêëp thuå khñ nhaâ kñnh dêìn trúã thaânh chó khñ hêåu vaâ caác cú chïë chñnh saách khaác àïí triïín tiïu bùæt buöåc trong phaát triïín kinh tïë - xaä höåi; khai caác hoaåt àöång; Xêy dûång cú chïë khuyïën Nêng cao nhêån thûác, traách nhiïåm vaâ nùng lûåc khñch viïåc phöëi húåp thûåc hiïån Kïë hoaåch haânh ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu cuãa caác Súã, ngaânh àöång trïn toaân tónh, caác Súã, ban, ngaânh; Hoaân vaâ cöång àöìng; Phaát triïín tiïìm lûåc khoa hoåc vaâ thiïån hïå thöëng töí chûác, nêng cao hiïåu quaã hoaåt cöng nghïå, chêët lûúång nguöìn nhên lûåc; Hoaân àöång cuãa böå maáy quaãn lyá tûâ cêëp tónh àïën thiïån thïí chïë, chñnh saách, phaát triïín vaâ sûã duång huyïån, thaânh phöë. Tuyïn truyïìn, phöí biïën, hiïåu quaã nguöìn lûåc taâi chñnh; têån duång caác cú quaán triïåt chuã trûúng, quan àiïím cuãa Àaãng vaâ höåi tûâ biïën àöíi khñ hêåu àïí phaát triïín kinh tïë - xaä Nhaâ nûúác vïì biïën àöíi khñ hêåu; phöí biïën kiïën höåi; phaát triïín vaâ nhên röång löëi söëng, mêîu hònh thûác, nêng cao nhêån thûác vïì biïën àöíi khñ hêåu. tiïu thuå thên thiïån vúái hïå thöëng khñ hêåu. Tùng cûúâng húåp taác quöëc tïë nhùçm têån duång töëi Chó tiïu thûåc hiïån àïën nùm 2015: Hoaân thiïån àa sûå höî trúå quöëc tïë vïì taâi chñnh, chuyïín giao àïì xuêët caác giaãi phaáp cuå thïí àïí phoâng chöëng cöng nghïå, trao àöíi thöng tin vaâ àaâo taåo nguöìn hiïåu quaã thiïn tai; Hoaân thaânh viïåc raâ soaát vaâ nhên lûåc trong caác hoaåt àöång thñch ûáng vaâ giaãm àiïìu chónh quy hoaåch sûã duång àêët; Ûu tiïn triïín nheå biïën àöíi khñ hêåu. khai thûåc hiïån nhiïåm vuå troång têm trong Chiïën Kinh phñ thûåc hiïån Kïë hoaåch haânh àöång cuãa lûúåc quöëc gia phoâng, chöëng vaâ giaãm nheå thiïn tónh Haâ Nam nhùçm triïín khai thûåc hiïån chûúng tai; Triïín khai xêy dûång thñ àiïím mö hònh cöång trònh muåc tiïu quöëc gia ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ àöìng thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu. hêåu giai àoaån 2012-2020 bao göìm 65 dûå aán, Chó tiïu thûåc hiïån àïën nùm 2020: Hoaân thaânh nhiïåm vuå, töíng kinh phñ ûúác tñnh khoaãng 150 tó triïín khai caác giaãi phaáp cuå thïí àïí phoâng chöëng àöìng (kinh phñ naây khöng bao göìm kinh phñ cho hiïåu quaã thiïn tai; Hoaân thaânh Kïë hoaåch thûåc viïåc triïín khai caác àïì aán, dûå aán, nhiïåm vuå thuöåc hiïån Chiïën lûúåc quöëc gia phoâng, chöëng vaâ giaãm caác chiïën lûúåc, chûúng trònh àaä àûúåc phï duyïåt). nheå thiïn tai àïën nùm 2020; Hoaân thaânh viïåc raâ Trong àoá, Ngên saách Trung ûúng: khoaãng 40%, soaát, xêy dûång caác quy chuêín xêy dûång trong ûu tiïn àêìu tû cho caác dûå aán troång àiïím cêëp vuâng thûúâng xuyïn bõ thiïn tai; Hoaân thiïån caác baách, cuå thïí laâ têåp trung vaâo ûáng phoá vúái thiïn cú súã haå têìng kyä thuêåt chuã yïëu vaâ quy hoaåch caác tai, giaãm phaát thaãi khñ nhaâ kñnh. Ngên saách Tónh: khu dên cû nhùçm ûáng phoá hiïåu quaã vúái biïën àöíi chuã àöång böë trñ khoaãng 20% têåp trung vaâo viïåc khñ hêåu; Hoaân thaânh tùng cûúâng nùng lûåc cho tùng cûúâng nùng lûåc quaãn lyá vïì biïën àöíi khñ hêåu, lûåc lûúång tòm kiïëm cûáu naån chuyïn nghiïåp, laâm hoaân thiïån cú chïë chñnh saách, xêy dûång cöång noâng cöët cho viïåc chó àaåo phöëi húåp vaâ hiïåp àöìng àöìng ûáng phoá hiïåu quaã vúái biïën àöíi khñ hêåu, phaát chùåt cheä giûäa caác lûåc lûúång tòm kiïëm cûáu naån àïí triïín nguöìn nhên lûåc vaâ nêng cao nhêån thûác chuã àöång ûáng phoá khi coá tònh huöëng cêëp baách cöång àöìng. Vöën nûúác ngoaâi: xêy dûång vaâ ban TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. haânh cú chïë phuâ húåp àïí huy àöång khoaãng 30% UBND tónh cêìn chuã àöång vêån àöång taâi trúå quöëc nguöìn vöën thûåc hiïån Kïë hoaåch haânh àöång tûâ sûå tïë, tùng cûúâng huy àöång sûå àoáng goáp cuãa cöång höî trúå cuãa quöëc tïë, caác quyä liïn quan àïën biïën àöìng, doanh nghiïåp. Chuá troång cöng taác phöëi àöíi khñ hêåu; höî trúå ODA; vay ûu àaäi cuãa Chñnh húåp giûäa caác àún võ, ban, ngaânh coá liïn quan. phuã caác nûúác; àêìu tû cuãa caác doanh nghiïåp Tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá, sûã duång caác nûúác ngoaâi. Huy àöång tûâ caác thaânh phêìn kinh tïë nguöìn vöën àêìu tû àaåt hiïåu quaã cao; ûu tiïn àêìu vaâ caác nguöìn vöën khaác: xêy dûång vaâ ban haânh tû cho caác dûå aán cêëp baách, khöng thïí trò hoaän. cú chïë khuyïën khñch moåi thaânh phêìn kinh tïë Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ tham gia àêìu tû khoaãng 10% nguöìn vöën thûåc ngaây kyá ban haânh. hiïån Kïë hoaåch haânh àöång. Nhaâ nûúác àaãm baão caác nguöìn lûåc cêìn thiïët, (Xem toaân vùn taåi: www.hanam.gov.vn) 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. Nghiïåm thu àïì taâi: “Nghiïn cûáu sûã duång cuöåi soãi khu vûåc söng Cam Löå- Quaãng Trõ laâm cöët liïåu cho bï töng vaâ cöët liïåu cho àûúâng giao thöng” Ngaây 30/12/2011, taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä tiïën haânh nghiïåm thu àïì taâi: “Nghiïn cûáu sûã duång cuöåi soãi khu vûåc söng Cam Löå- Quaãng Trõ laâm cöët liïåu cho bï töng vaâ cöët liïåu cho àûúâng giao thöng” do ThS. Lï Viïåt Huâng – Viïån Vêåt liïåu xêy dûång laâm chuã nhiïåm àïì taâi. Th.S Trêìn Àònh Thaái - Phoá Vuå trûúãng Vuå KHCN vaâ MT Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Xuêët phaát tûâ viïåc Cöng ty xêy dûång Thöëng Nhêët, tónh Ninh Bònh àang thûåc hiïån möåt söë dûå Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng aán xêy dûång thuöåc khu vûåc Cam Löå vaâ Haãi Lùng tónh Quaãng Trõ, trong àoá coá dûå aán “Keâ Àïí coá cú súã sûã duång töët tûâ cuöåi soãi nghiïìn chöëng lúã, chónh trõ doâng chaãy, àêåp dêng tñch taåi khu vûåc caác söng Àùkröng, söng Hiïëu, suöëi nûúác vaâ xêy dûång àûúâng ûáng cûáu, öín àõnh dên Chin Hin, suöëi khoaáng noáng thuöåc huyïån Cam cû phaát triïín hai bïn búâ söng Cam Löå”. Trong Löå, tónh Quaãng Trõ laâm cöët liïåu cho xêy dûång, quaá trònh thûåc dûå aán, möåt lûúång lúán cuöåi, soãi, Cöng ty xêy dûång Thöëng Nhêët àaä phöëi húåp vúái saån cêìn àûúåc naåo veát, di dúâi. Theo baãn veä thiïët Viïån Vêåt liïåu xêy dûång tiïën haânh khaão saát, lêëy kïë cho Haång muåc “Keâ chöëng xoái lúã vaâ chónh mêîu taåi caác võ trñ khai thaác cuöåi soãi vaâ lêëy mêîu doâng chaãy” cuãa Dûå aán do Cty Cöí phêìn Tû Vêën cuöåi soãi nghiïìn tûâ dêy chuyïìn nghiïìn saâng cuöåi Àêìu Tû vaâ Xêy dûång Quaãng Trõ thûåc hiïån àaä soãi laâm cöët liïåu cho xêy dûång cuãa Cöng ty xêy àûúåc caác cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt, cuöåi, dûång Thöëng Nhêët taåi Cam Löå, Quaãng Trõ àïí soãi, saån àûúåc khai thaác taåi 51 võ trñ doåc theo àaánh giaá tñnh chêët cuãa cuöåi soãi ban àêìu, cuöåi söng Hiïëu, suöëi Chin Hin, suöëi khoaáng noáng soãi qua nghiïìn vaâ khaã nùng sûã duång cuöåi soãi khu vûåc xaä Cam Tuyïìn vaâ Cam Thaânh, huyïån nghiïìn laâm cöët liïåu cho bï töng xi mùng, bï Cam Löå vúái töíng cöång khöëi lûúång theo tñnh toaán töng atphan vaâ cêëp phöëi vêåt liïåu àaá dùm cho xêëp xó khoaãng 3,7 triïåu m3, thûåc hiïån trong 3 moáng àûúâng giao thöng. nùm tûâ 2011 àïën 2013. Theo khaão saát sú böå Thay mùåt nhoám nghiïn cûáu ThS. Lï Viïåt cuãa Cöng ty, caác loaåi cuöåi soãi úã caác söng naây Huâng àaä àoåc baáo caáo toám tùæt kïët quaã cuãa àïì chuã yïëu laâ cuåc cuöåi to cúä haåt 20-40cm lêîn vúái taâi. Vúái khöëi lûúång 105 trang, böë cuåc nöåi dung cuöåi soãi nhoã vaâ saån, caát. Xeát thêëy viïåc sûã duång cuãa àïì taâi chia ra laâm 8 phêìn. cuöåi soãi taåi khu vûåc naây coá hiïåu quaã, Cöng ty Qua quaá trònh lêëy mêîu vaâ phên tñch cho xêy dûång Thöëng Nhêët àaä àêìu tû dêy chuyïìn thêëy, khöëi lûúång riïng vaâ khöëi lûúång thïí tñch cuãa saâng cöët liïåu tûâ cuöåi soãi taåi Cam Löå àïí phuåc vuå caác mêîu àaá caát kïët nhoã hún möåt chuát so vúái àaá cho nhu cêìu cuãa Cöng ty. vöi, trong khi mêîu àaá Magma xêm nhêåp daång TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. syenit coá khöëi lûúång riïng, khöëi lûúång thïí tñch liïåu. Àöìng thúâi cuäng khöng coá sûå khaác biïåt lúán hún so vúái mêîu àaá vöi. Hêìu hïët caác mêîu àaá àaáng kïí giûäa cûúâng àöå uöën vaâ mö àun àaân höìi caát kïët coá àöå huát nûúác trong khoaãng 0,5 – 1,0%, cuãa caác mêîu bï töng sûã duång cöët liïåu lúán laâ àiïìu naây thïí hiïån àöå huát nûúác cuãa cuöåi soãi cuöåi soãi nghiïìn vaâ àaá vöi. Àùåc biïåt cöët liïåu soãi khöng lúán, phuâ húåp vúái tiïu chuêín EN 13043 vïì dùm tûâ cuöåi soãi nghiïìn khi sûã duång laâm cöët liïåu cöët liïåu cho bï töng atphan. Vïì cûúâng àöå neán cho bï töng xi mùng khöng coá nguy cú gêy cuãa caác mêîu àaá cuöåi laâ khaá cao, dao àöång phaãn ûáng kiïìm silic cho cöët liïåu. Cöët liïåu soãi trong khoaãng 80- 180MPA àöëi vúái caác mêîu cuöåi dùm tûâ cuöåi soãi nghiïìn chûáa lûúång khöng àaáng caát kïët vaâ 180-200MPA àöëi vúái hai mêîu àaá kïí caác taåp chêët vaâ chêët gêy haåi cho tñnh chêët bï magma xêm nhêåp. Hêìu hïët caác mêîu àaá cuöåi töng nhû Clorua, sunphat, SiO2 vö àõnh hònh, àïìu coá cûúâng àöå neán lúán hún so vúái mêîu àaá vöi khoaáng vêåt seát gêy trûúng núã thïí tñch khi gùåp àöëi chûáng. Tuy nhiïn qua thñ nghiïåm cuäng cho êím vaâ caác chêët gêy chêåm àöng kïët hoùåc chêåm thêëy, tuy caác mêîu àaá cuöåi tuy lêëy cuâng möåt chöî phaát triïín cûúâng àöå bï töng. laâ söng Hiïëu nhûng coá cûúâng àöå dao àöång Ngoaâi ra, tûâ cöët liïåu soãi dùm vúái caác cêëp haåt trong khoaãng tûúng àöëi lúán. Àiïìu naây àoâi hoãi, 20-40mm, 10-20mm, 2,5-10mm vaâ maåt cuöåi soãi trong quaá trònh saãn xuêët cöët liïåu tûâ loaåi cuöåi soãi 0-5mm coá thïí chïë taåo àûúåc cêëp phöëi àaá dùm loaåi söng naây, cêìn phaãi kiïím tra chêët lûúång chùåt cheä II vúái Dmax 37,5mm vaâ tûâ soãi dùm vúái caác cêëp vaâ àöå öín àõnh cuãa cöët liïåu àïí coá sûå phên loaåi haåt 20-40mm, 10-20mm, 2,5-10mm vaâ maåt àaá cöët liïåu cêìn thiïët trûúác khi sûã duång. nguyïn khai 0-5mm coá thïí chïë taåo àûúåc cêëp Àöëi vúái cöng nghïå saãn xuêët cuöåi soãi laâm cöët phöëi àaá dùm loaåi I vúái Dmax 25mm, caác cêëp phöëi liïåu xêy dûång, seä coá sûå khaác nhau tuây theo yïu àaá dùm tûâ soãi dùm coá thaânh phêìn haåt, hònh daång cêìu sûã duång cêëp haåt cuãa saãn phêím. Khi cêìn haåt vaâ chó tiïu cú lyá phuâ húåp vúái caác quy àõnh thay àöíi kñch thûúác cuãa saãn phêím, lûúái saâng trong tiïu chuêín 22TCN 334:2006 àöëi vúái cêëp cuãa maáy saâng rung phên loaåi seä àûúåc thay phöëi àaá dùm loaåi I hoùåc loaåi II cho moáng àûúâng bùçng loaåi coá mùæt lûúái thñch húåp àïí saãn phêím taåo giao thöng. Caác tñnh chêët cú lyá, tûúng quan vïì ra coá cêëp haåt nhû yïu cêìu. Qua nghiïn cûáu sûã àöå êím töëi ûu vaâ khöëi lûúång thïí tñch lúán nhêët, khaã duång cuöåi soãi nghiïìn laâm cöët liïåu bï töng vaâ cöët nùng khaáng neán luán CBR cuãa cêëp phöëi àaá dùm liïåu cho àûúâng bï töng cho thêëy: tûâ soãi dùm nghiïìn tûúng tûå nhu cêëp phöëi àaá dùm Nïëu sûã duång cöët liïåu lúán cuöåi soãi nghiïìn tûâ àaá vöi nghiïìn cuâng thaânh phêìn cêëp haåt. Qua thay thïë cöët liïåu lúán tûâ àaá vöi, thò lûúång duâng nghiïn cûáu coân cho thêëy, àaá dùm tûâ cuöåi soãi nûúác nûúác ban àêìu àïí bï töng àaåt àûúåc tñnh nghiïìn Cam Löå coá thïí thay thïë cöët liïåu lúán tûâ caác nùng sûã duång phaãi tùng khoaãng tûâ 3-6 lñt/m3 bï nguöìn àaá nguyïn khai nhû àaá vöi trong höîn húåp töng trong caã trûúâng húåp bï töng khöng àöå suåt cöët liïåu cho bï töng nhûåa àûúâng. Caác tñnh chêët 8±2cm vaâ bï töng sûã duång phuå gia siïu deão coá hònh daång, cúä haåt vaâ caác tñnh chêët cú lyá cuãa cöët àöå suåt 18±2cm. Sau 30 phuát töín thêët àöå suåt cuãa liïåu lúán tûâ cuöåi soãi nghiïìn hoaân toaân àaáp ûáng caác höîn húåp bï töng sûã duång cöët liïåu cuöåi soãi àûúåc caác yïu cêìu kyä thuêåt àöëi vúái cöët liïåu lúán cho vaâ àaá vöi laâ tûúng àûúng nhau. Khöëi lûúång thïí saãn xuêët bï töng nhûåa II theo tiïu chuêín tñch cuãa bï töng sûã duång cuöåi soãi thêëp hún bï 22TCN249:1998, àöëi vúái yïu cêìu cöët liïåu cho bï töng cöët liïåu àaá vöi khoaãng 1,5 - 3% àöëi vúái caác töng nhûåa loaåi I theo 22TCN249:1998 thò coá hai cêëp phöëi bï töng coá àöå suåt 8±2cm vaâ thêëp hún chó tiïu àoá laâ chó tiïu yïu cêìu vïì 100% haâm 0,6-1% vúái caác cêëp phöëi bï töng coá àöå suåt lûúång haåt dêåp vúä vaâ chó söë neán dêåp xi lanh nhoã 18±2cm. Cûúâng àöå neán cuãa bï töng sûã duång hún 8% thò cöët liïåu tûâ cuöåi soãi nghiïìn khöng thoãa cöët liïåu lúán tûâ cuöåi soãi nghiïìn tûúng àûúng so maän hai yïu cêìu naây. Tuy nhiïn, theo caác tiïu vúái cûúâng àöå bï töng àaá vöi cuâng cêëp phöëi vêåt chuêín cuãa nûúác ngoaâi nhû tiïu chuêín ASTM 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. D692, EN 12043, tiïu chuêín möåt söë tiïíu bang Caác thaânh viïn trong Höåi àöìng àaánh giaá, cuãa Myä quy àõnh vïì cöët liïåu lúán cho bï töng àêy laâ àïì taâi coá yá nghôa vïì mùåt kinh tïë vaâ xaä höåi. atphan thò caác mêîu cuöåi soãi nghiïìn thñ nghiïåm Thöng qua cöng taác nghiïn cûáu cho thêëy cuöåi àïìu àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu laâm cöët liïåu lúán cho soãi taåi nhûäng khu vûåc naây coá chêët lûúång töët, tñnh bï töng atphan kïí caã loaåi bï töng atphan cho lúáp chêët maâi moân thêëp hún àaá vöi, àùåc biïåt laâ khöng mùåt àûúâng yïu cêìu nöìng àöå ma saát cao. Thêåm coá nguy cú gêy phaãn ûáng kiïìm. Tuy nhiïn trong chñ, bï töng atphan sûã duång cöët liïåu lúán tûâ àaá quaá trònh nghiïn cûáu vêîn coân möåt söë sai soát dùm cuöåi soãi nghiïìn Cam Löå coân coá haâm lûúång nhoã, cêìn àûúåc àiïìu chónh laåi. nhûåa töëi ûu tûúng àûúng vúái bï töng sûã duång cöët Phaát biïíu kïët luêån taåi cuöåc hoåp, Trêìn Àònh liïåu lúán tûâ àaá vöi nghiïìn. Caác tñnh chêët cú lyá cuãa Thaái - Chuã tõch Höåi àöìng cho rùçng, àêy laâ kïët bï töng atphan cöët liïåu lúán tûâ cuöåi soãi nghiïìn quaã nghiïn cûáu khaá cöng phu, àûúåc thûåc hiïån hoaân toaân àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu kyä thuêåt nghiïm tuác vaâ coá traách nhiïåm. Qua nhûäng yá àöëi vúái bï töng nhûåa loaåi I vaâ loaåi II theo tiïu kiïën cuãa caác thaânh viïn, Chuã tõch Höåi àöìng àaä chuêín 22TCN249:1998. Ngoaâi ra, àöå öín àõnh àïì nghõ nhoám àïì taâi tiïëp thu, chónh sûãa vaâ böí marshall cuãa bï töng atphan cöët liïåu cuöåi soãi sung nhûäng sai soát, nhûäng phêìn coân thiïëu trong nghiïìn coân töët hún so vúái bï töng atphan cöët liïåu àïì taâi àïí àïì taâi àûúåc hoaân thiïån hún. àaá vöi nghiïìn. Do àoá coá thïí sûã duång cöët liïåu soãi Àïì taâi àaä àûúåc Höåi àöìng àaánh giaá vaâ xïëp dùm nghiïìn tûâ cuöåi soãi thay thïë cöët liïåu nghiïìn loaåi Xuêët sùæc./. tûâ àaá vöi àïí phuåc vuå cho nhu cêìu xêy dûång dên duång, cöng nghiïåp, giao thöng, thuãy lúåi trong àõa Bñch Ngoåc baân tónh. Quy trònh töíng quaát vïì khaão saát, phên tñch vaâ àaánh giaá sûå cöë cöng trònh xêy dûång dên duång vaâ cöng nghiïåp Ngaây 29/12/2011, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu àïì taâi “Quy trònh töíng quaát vïì khaão saát, phên tñch vaâ àaánh giaá sûå cöë cöng trònh xêy dûång dên duång vaâ cöng nghiïåp” do PGS.TS. Nguyïîn Vùn Huâng – Trûúâng ÀHXD Haâ Nöåi laâm chuã nhiïåm àïì taâi. TS. Nguyïîn Trung Hoâa – Vuå trûúãng Vuå KHCN & MT, Böå Xêy dûång laâ Chuã tõch Höåi àöìng. Theo baáo caáo cuãa chuã nhiïåm àïì taâi, khi coá sûå cöë xaãy ra àöëi vúái caác cöng trònh xêy dûång dên duång vaâ cöng nghiïåp, cú quan coá traách Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng nhiïåm cêìn töí chûác khaão saát, phên tñch vaâ àaánh giaá tònh traång hû hoãng cuãa cöng trònh àïí coá töíng quaát giuáp caác nhaâ quaãn lyá, nghiïn cûáu, phûúng hûúáng xûã lyá thñch húåp. Nöåi dung cöng cuäng nhû caác àún võ coá liïn quan tòm hiïíu àûúåc viïåc göìm: Tiïëp cêån vaâ thu thêåp thöng tin vïì sûå nguyïn nhên gêy ra caác sûå cöë cöng trònh, tûâ àoá cöë; Phên tñch nguyïn nhên vaâ diïîn biïën sûå cöë; xaác àõnh àûúåc vai troâ, traách nhiïåm cuãa caác bïn. Phên tñch vaâ àaánh giaá tònh traång cuãa sûå cöë; Xaác Cùn cûá vaâo àùåc àiïím cuãa cöng trònh, tñnh àõnh traách nhiïåm vaâ baâi hoåc ruát ra. Muåc àñch chêët vaâ mûác àöå cuãa sûå cöë maâ chuêín bõ àêìy àuã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi laâ tòm ra àûúåc quy trònh caác phûúng tiïån phuåc vuå cho cöng taác khaão saát. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. Caác loaåi phûúng tiïån bao göìm caác duång cuå cêìm Cöng taác baão trò sûãa chûäa coá thûåc hiïån kõp thúâi tay àïí kiïím tra kñch thûúác kïët cêëu, tònh traång sai khöng, coá cho pheáp tûå caãi taåo thay àöíi kïët cêëu lïåch, biïën daång, kñch thûúác caác khe nûát, …, caác khöng. Theo thöëng kï taåi möåt söë àõa phûúng, thiïët bõ chuyïn duâng trong caác thñ nghiïåm ngûúâi ta thêëy rùçng coá túái 6-23% sûå cöë cöng trònh khöng phaá hoaåi sûã duång taåi hiïån trûúâng nhû caác coá liïn quan àïën cöng taác baão trò. maáy doâ siïu êm àïí kiïím tra cûúâng àöå vêåt liïåu, Theo àaánh giaá cuãa Höåi àöìng, àêy laâ àïì taâi tñnh àöìng nhêët cuãa vêåt liïåu, maáy kiïím tra “tûâ” àïí cêëp thiïët phuåc vuå cho cöng taác quaãn lyá, giaám saát, khaão saát thùm doâ cöët theáp, thiïët bõ phaát hiïån kiïím àõnh cöng trònh xêy dûång, laâ cùn cûá quan nhûäng khuyïët têåt cuãa àûúâng haân, …, caác troång àïí àaánh giaá vaâ phên tñch cöng trònh möîi khi phûúng tiïån phaát hiïån mûác àöå nhiïîm acid, coá sûå cöë xaãy ra. Nhoám thûåc hiïån àïì taâi àaä àûa ra kiïìm, ... Ngoaâi ra coân phaãi chuêín bõ phoâng thñ àûúåc Sú àöì quy trònh àiïìu tra sûå cöë vaâ xûã lyá sûå nghiïåm àêìy àuã phûúng tiïån àïí kiïím tra tñnh cöë laâ möåt sú àöì coá giaá trõ thûåc tiïîn vaâ rêët khoa nùng cú lyá cuãa vêåt liïåu, caác phûúng tiïån phên hoåc. Àöìng thúâi nhoám cuäng phên tñch vaâ tòm ra tñch thaânh phêìn vêåt liïåu, hoáa chêët ùn moân, … baâi hoåc sûå cöë àûúåc chia thaânh 4 nhoám cú baãn Nhoám thûåc hiïån àïì taâi cuäng àûa ra nöåi dung göìm: Khöng tuên thuã quy àõnh cuãa vùn baãn quy cöng taác àiïìu tra khaão saát sûå cöë göìm caác cöng phaåm phaáp luêåt; Nhûäng löîi vaâ vi phaåm caác tiïu viïåc cuå thïí sau: Kiïím tra höì sú thiïët kïë; Kiïím chuêín, quy chuêín kyä thuêåt trong khaão saát thiïët tra hiïån traång cöng trònh bùçng mùæt thûúâng, bùçng kïë vaâ thi cöng; Nhûäng thiïëu soát vaâ nhûäng löîi caác thñ nghiïåm khöng phaá huãy vaâ phaá huãy mêîu, khaác nhau cuãa con ngûúâi trong thiïët kïë vaâ thi kiïím tra kïët cêëu bï töng cöët theáp, kïët cêëu gaåch cöng àaä laâm giaãm mûác dûå trûä àöå bïìn cuãa ccs chi àaá, kïët cêëu göî; Àaánh giaá khaã nùng chõu taãi coân tiïët kïët cêëu riïng reä; Nhûäng taác àöång ngùæn haån laåi cuãa cöng trònh; Kiïím tra laåi khaã nùng chõu taãi nguy hiïím do thiïn nhiïn gêy ra vûúåt quaá nhûäng cuãa cöng trònh bùçng phûúng phaáp tñnh toaán gò maâ tiïu chuêín kyä thuêåt quy àõnh. phên tñch; Kiïím tra laåi khaã nùng chõu taãi cuãa Caác uãy viïn phaãn biïån vaâ thaânh viïn Höåi cöng trònh bùçng phûúng phaáp kïët húåp vúái thñ àöìng àïìu nhêët trñ àaánh giaá cao giaá trõ cuãa àïì taâi, nghiïåm chêët taãi taåi hiïån trûúâng. vaâ sûå thaânh cöng cuãa àïì taâi khi àaåt àûúåc muåc Àöëi vúái caác cöng trònh àaä ài vaâo sûã duång, nïëu àñch nghiïn cûáu àaä àïì ra. Kïët luêån cuöåc hoåp, xaãy ra sûå cöë cuäng àïìu phaãi xeát àïën têët caã caác Chuã tõch Höåi àöìng TS. Nguyïîn Trung Hoâa àaä bûúác nhû àöëi vúái cöng trònh xêy múái. Ngoaâi ra yïu cêìu nhoám àïì taâi tiïëp thu yá kiïën àoáng goáp coân phaãi xeát àïën traách nhiïåm cuãa ngûúâi sûã duång böí sung cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng àïí nhanh khai thaác cöng trònh. Trong quaá trònh khai thaác choáng hoaân thiïån thuyïët minh Àïì taâi. Àïì taâi àaä cöng trònh, chûác nùng cöng trònh àûúåc giûä àûúåc Höåi àöìng nghiïåm thu vúái kïët quaã àaåt loaåi nguyïn hay àaä thay àöíi. Taãi troång sûã duång coá Khaá. tùng lïn khöng. Möi trûúâng laâm viïåc cuãa cöng trònh coá thay àöíi, àùåc biïåt laâ möi trûúâng ùn moân. Quyânh Anh "Söí tay Thanh tra chuyïn ngaânh xêy dûång - têåp 2" Ngaây 3/1/2012, taåi cú quan Böå Xêy dûång, taâi do TS. Phaåm Gia Yïn - Chaánh Thanh tra Böå Höåi àöìng KHCN do TS. Trêìn Hûäu Haâ, Phoá Vuå Xêy dûång laâm chuã nhiïåm àïì taâi. trûúãng Vuå KHCN & Möi trûúâng, Böå Xêy dûång Theo nhoám taác giaã, hiïån nay, hoaåt àöång xêy laâm Chuã tõch Höåi àöìng àaä hoåp nghiïåm thu kïët dûång diïîn ra úã khùæp núi, vúái töëc àöå phaát triïín quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi khoa hoåc "Söí tay nhanh choáng. Caác cöng trònh xêy dûång quy mö Thanh tra chuyïn ngaânh xêy dûång - têåp 2" - àïì àa daång, viïåc àêìu tû xêy dûång do nhiïìu chuã thïí 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. khaác nhau thûåc hiïån, khöëi lûúång cöng viïåc vaâ àöëi tûúång cêìn thanh tra - kiïím tra trong lônh vûåc xêy dûång ngaây caâng phûác taåp hún. Caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt do Nhaâ nûúác ban haânh tuy kõp thúâi vaâ tûúng àöëi àêìy àuã, chi tiïët; song tònh traång vi phaåm caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì xêy dûång, tònh hònh khiïëu naåi töë caáo vïì nhaâ àêët vêîn tiïëp tuåc xaãy ra. Caác nguyïn nhên chuã yïëu maâ nhoám taác giaã àuác kïët laâ: möåt söë vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt hûúáng dêîn thûåc hiïån chûa thöëng nhêët; thuã tuåc haânh chñnh chûa minh baåch TS. Trêìn Hûäu Haâ - Chuã tõch Höåi àöìng phaát biïíu kïët luêån cuöåc hoåp vaâ khoá tiïëp cêån; quy trònh lêåp, thêím àõnh, phï àöìng àïìu nhêët trñ cho rùçng, àïì taâi coá tñnh thûåc duyïåt dûå aán, cêëp pheáp xêy dûång coân qua nhiïìu tiïîn rêët cao. Theo àaánh giaá cuãa Höåi àöìng, Söí bûúác, thúâi haån giaãi quyïët chûa phuâ húåp; kiïën tay Thanh tra xêy dûång coá thïí àûúåc xem laâ thûác chuyïn mön, kiïën thûác phaáp luêåt cuãa möåt cuöën cêím nang böí sung nguöìn taâi liïåu tham böå phêån caán böå thanh tra coân thiïëu... khaão vïì kiïën thûác phaáp luêåt, phûúng phaáp laâm Àïì taâi biïn soaån “Söí tay Thanh tra xêy dûång viïåc, biïån phaáp xûã lyá caác tònh huöëng cho caán - têåp 2” àûúåc nghiïn cûáu nhùçm höî trúå àöåi nguä böå, cöng chûác, viïn chûác Thanh tra Xêy dûång. caán böå thanh tra chuyïn ngaânh xêy dûång tiïëp Tuy nhiïn, àïí ngûúâi àoåc dïî hiïíu, dïî aáp duång cêån nhanh, vaâ coá hïå thöëng vïì phaáp luêåt xêy trong thûåc tiïîn thò cêìn coá sûå biïn têåp laåi möåt söë dûång; nêng cao nùng lûåc chuyïn mön, nghiïåp thuêåt ngûä chuyïn ngaânh trong Söí tay, cêåp nhêåt vuå giuáp Böå Xêy dûång vaâ UBND caác cêëp thûåc caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt hiïån haânh, hiïån töët chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác trong lônh trònh baây roä raâng, ngùæn goån hún. vûåc xêy dûång. Kïët luêån cuöåc hoåp, TS.Trêìn Hûäu Haâ - Chuã Söí tay Thanh tra xêy dûång hïå thöëng hoáa tõch Höåi àöìng nghiïåm thu àaä baây toã sûå nhêët trñ kiïën thûác phaáp luêåt vïì xêy dûång, thanh tra, vúái nhûäng nhêån xeát cuãa Höåi àöìng, vaâ àïì nghõ khiïëu naåi, töë caáo vaâ tònh huöëng àiïín hònh dûúái nhoám taác giaã tiïëp thu caác yá kiïën àoáng goáp, hònh thûác hoãi - àaáp vïì cöng taác thanh tra - kiïím nhanh choáng böí sung hoaân thiïån àïì taâi trong tra trong caác lônh vûåc: Quaãn lyá VLXD; Phaát triïín thúâi gian súám nhêët. Àïì taâi àaä àûúåc Höåi àöìng àö thõ, haå têìng kyä thuêåt àö thõ; Cöng taác quaãn lyá nghiïåm thu vúái kïët quaã Khaá. nhaâ úã; Kinh doanh bêët àöång saãn; Cöng taác giaãi quyïët khiïëu naåi, töë caáo. Lïå Minh Caác baáo caáo phaãn biïån vaâ caác uãy viïn Höåi Höåi nghõ Thêím àõnh Àöì aán Àiïìu chónh quy hoaåch chung xêy dûång Thaânh phöë Nha Trang àïën nùm 2025 Ngaây 5/01/2012, taåi truå súã cú quan Böå Xêy Tham dûå Höåi nghõ coá Chuã tõch UBND tónh dûång, Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Khaánh Hoâa Nguyïîn Chiïën Thùæng; àaåi diïån cuãa Toaân àaä chuã trò Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Àiïìu Vùn phoâng Chñnh phuã vaâ caác Böå: Taâi Chñnh, chónh quy hoaåch chung xêy dûång Thaânh phöë Quöëc phoâng, Cöng thûúng, Giao thöng, Vùn Nha Trang àïën nùm 2025 . hoáa – thïí thao vaâ du lõch; Cuåc Phaát triïín àö thõ, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Cuåc Phaát triïín haå têìng - Böå Xêy dûång; laänh àaåo caác súã, ngaânh liïn quan cuãa Thaânh phöë Nha Trang vaâ tónh Khaánh Hoâa. Theo Thuyïët minh cuãa Àöì aán àiïìu chónh quy hoaåch chung Thaânh phöë Nha Trang àïën nùm 2025, Thaânh phöë Nha Trang àûúåc xaác àõnh laâ àö thõ trung têm cuãa tónh Khaánh Hoâa, laâ thaânh phöë du lõch biïín nöíi tiïëng trong vaâ ngoaâi nûúác. Thaânh phöë Nha Trang coá võ trñ kïët nöëi thuêån lúåi vúái thõ trûúâng nöåi àõa quan troång vaâ laâ vuâng kinh tïë troång àiïím phña Nam, vuâng àöìng bùçng söng Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng thêím àõnh Cûãu Long, vuâng Têy Nguyïn vaâ vuâng Nam khu vûåc Têy Nha Trang tûâ hònh thûác xêy dûång Trung böå, àùåc biïåt laâ kïët nöëi vúái caác trung têm múái hoaân toaân thaânh khu vûåc caãi taåo, nêng cêëp du lõch quan troång nhû: TP. HCM, Àaâ Laåt, Phan caác khu dên cû hiïån traång, caãi taåo hïå thöëng Thiïët, Buön Ma Thuöåt. söng phuåc vuå cho thoaát nûúác trïn cú súã caác Quy hoaåch chung TP. Nha Trang àûúåc àiïìu söng hiïån traång, xen cêëy caác khu chûác nùng chónh vaâ phï duyïåt nùm 1998. Tuy nhiïn do xêy dûång múái khi coá nhu cêìu; Töí chûác àö thõ du thûåc tïë phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa vuâng, àoâi lõch sinh thaái ven Söng Caái; Khu vûåc Sên Vêån hoãi quy hoaåch chung cêìn phaãi àiïìu chónh àïí àöång 19/8 vaâ caác cöng trònh TDTT trung têm àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu phaát triïín thïë maånh cuãa àûúåc di chuyïín vïì xaä Phûúác Àöìng, vaâ daânh quyä Nha Trang, trong xu thïë toaân cêìu hoáa vaâ caånh àêët khu vûåc naây àïí xêy dûång cöng viïn kïët húåp tranh ngaây caâng maånh meä naây. böë trñ baäi àêåu xa ngêìm cho khu vûåc trung têm Taåi Höåi nghõ, caác àaåi biïíu àaä nghe àaåi diïån thaânh phöë; Böí sung caác nöåi dung thiïët kïë àö thõ cuãa Viïån Kiïën truác, Quy hoaåch Àö thõ vaâ nöng phuâ húåp vúái Luêåt Quy hoaåch; Àiïìu chónh caác thön, Böå Xêy dûång - àún võ tû vêën toám tùæt nöåi nöåi dung vïì cú súã haå têìng phuâ húåp vúái caác nöåi dung cuãa àöì aán quy hoaåch, trong àoá nöåi dung dung vïì töí chûác khöng gian vaâ caác dûå aán coá cú baãn àiïìu chónh böí sung giûäa 2 àöì aán Quy liïn quan. hoaåch chung xêy dûång thaânh phöë Nha Trang Caác chiïën lûúåc àûúåc àûa ra àïí thûåc hiïån àûúåc duyïåt nùm 1998 vaâ àöì aán Àiïìu chónh Quy muåc tiïu súám àûa Nha Trang trúã thaânh Trung hoaåch chung xêy dûång thaânh phöë Nha Trang têm du lõch biïín quöëc tïë têìm nhòn phaát triïín àïën giai àoaån àïën nùm 2025 laâ: Múã röång ranh giúái nùm 2025 göìm: Phaát triïín àö thõ vúái quy mö nghiïn cûáu quy hoaåch thaânh phöë Nha Trang vïì húåp lyá, àaãm baão hiïåu quaã; Têåp trung vaâo phaát phña Têy àïën àûúâng QL 1A caãi tuyïën qua huyïån triïín du lõch, dõch vuå - laâ ngaânh kinh tïë chñnh Diïn Khaánh; Xaác àõnh têìm nhòn vaâ caác chiïën cuãa Thaânh phöë; Taåo baãn sùæc caãnh quan àö thõ lûúåc phaát triïín àö thõ chñnh; Àiïìu chónh khu vûåc tûâ àùåc àiïím caãnh quan thiïn nhiïn vaâ hïå sinh àöìng truäng phña Têy àûúâng Lï Höìng Phong thaái àùåc trûng; Phaát triïín cêëu truác àö thõ phuâ thaânh khu àö thõ sinh thaái, cöng viïn sinh thaái húåp vúái àiïìu kiïån vùn hoáa – xaä höåi – nhên vùn; cöng cöång, kïët húåp dõch vuå du lõch vaâ daânh quyä Phên vuâng chûác nùng. Trong àoá caác dûå aán àêët nghiïn cûáu phûúng aán böë trñ àö thõ haânh chiïën lûúåc àûúåc ûu tiïn àêìu tû khi thûåc hiïån quy chñnh múái cuãa tónh; Böí sung khu vûåc Sên bay hoaåch àiïìu chónh laâ: Xêy dûång hïå thöëng thoaát Nha Trang vaâ dõnh hûúáng quy hoaåch thaânh khu nûúác thaãi theo tûâng giai àoaån; Xêy dûång khu trung têm àö thõ dõch vuå - taâi chñnh cuãa thaânh cöng viïn – trung têm haânh chñnh vaâ àö thõ sinh phöë Nha Trang; Àiïìu chónh töí chûác khöng gian thaái taåi khu àöìng truäng; Caác khu àö thõ du lõch 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2