intTypePromotion=1

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 7/2011

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
5
lượt xem
0
download

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 7/2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu này giới thiệu đến các bạn những thông tin về nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu và công nghệ phù hợp chế tạo bê tông khí chưng áp; bảo dưỡng nhanh lớp phủ sàn bê tông bằng tia cực tím... Mời các bạn cùng tham khảo "Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 7/2011" để nắm chi tiết hơn các nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 7/2011

 1. 7 Thaáng 4 - 2011
 2. HÖÅI NGHÕ TOAÂN CAÃNH THÕ TRÛÚÂNG BÊËT ÀÖÅNG SAÃN - TAÂI CHÑNH NÙM 2011 CÚ HÖÅI ÀÊÌU TÛ HÊËP DÊÎN TÛÂ CAÁC DÛÅ AÁN CUÃA TÊÅP ÀOAÂN ÀÊËT XANH Haâ Nöåi, ngaây 9 thaáng 4 nùm 2011 Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn lyá nhaâ vaâ thõ trûúâng Bêët àöång saãn Nguyïîn Maånh Haâ phaát biïíu taåi Höåi nghõ Toaân caãnh Höåi nghõ
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI HAI CÖNG NGHÏÅ 7 XÊY DÛÅNG SÖË 7 - 4/2011 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Nghõ àõnh söë 21/2011/NÀ - CP cuãa Chñnh phuã ban 5 haânh Quy àõnh chi tiïët vaâ biïån phaáp thi haânh Luêåt Sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã - Thöng tû söë 01/2011/TT-BKHCN cuãa Böå Khoa hoåc 6 vaâ Cöng nghïå hûúáng dêîn thaânh lêåp vaâ àùng kyá hoaåt àöång cuãa töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi, vùn phoâng àaåi diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác KH&CN nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam - Thöng tû söë 02/2011/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång 7 hûúáng dêîn xaác àõnh vaâ cöng böë chó söë giaá xêy dûång - Thöng tû 09/2011/TT-BTNMT vïì Quy àõnh àêëu thêìu 9 cung cêëp dõch vuå sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên saách nhaâ nûúác vïì ào àaåc àêët àai phuåc vuå cêëp giêëy chûáng TRUNG TÊM THÖNG TIN nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu nhaâ úã vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët - Quyïët àõnh söë 334/QÀ-BXD cuãa Böå Xêy dûång 10 TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI ban haânh Quy chïë Töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Uyã ban Giaám saát cuãa Viïåt Nam àïí thûåc hiïån Thoaã thuêån thûâa TEL : 8.215.137 - 8.215.138 nhêån lêîn nhau vïì dõch vuå Kiïën truác trong ASEAN FAX : (04)9.741.709 Email: citc_bxd@hn.vnn.vn Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 13/2011/QÀ-UBND cuãa Uyã ban nhên 12 dên thaânh phöë Haâ Nöåi Vïì viïåc ban haânh Quy àõnh quaãn lyá chiïëu saáng àö thõ trïn àõa baân Thaânh phöë Haâ GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT Nöåi CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 - Quyïët àõnh söë 15/2011/QÀ-UBND cuãa Uyã ban nhên 15 dên thaânh phöë Höì Chñ Minh ban haânh Chûúng trònh muåc tiïu vïì xêy dûång nöng thön múái trïn àõa baân thaânh phöë Höì Chñ Minh giai àoaån 2010 - 2020 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi: 16 + "Nghiïn cûáu lûåa choån nguyïn liïåu vaâ cöng nghïå phuâ húåp chïë taåo bï töng khñ chûng aáp" - Höåi nghõ thêím àõnh Quy hoaåch chung xêy dûång 17 Khu kinh tïë Àõnh An àïën nùm 2030 - Danh saách caác phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh 19 Xêy dûång àûúåc cöng nhêån thaáng 2 - 3/2011 - Nhûäng phaát triïín múái trong cöng nghïå nghiïìn cuãa 20 Cöng ty LOESCHE - Baão dûúäng nhanh lúáp phuã saân bï töng bùçng tia cûåc 23 tñm (UV) - Nhûäng phûúng phaáp caãi taåo khung thiïn nhiïn thaânh 25 phöë Nhizhnhyi Novgorod (LB Nga) - Thiïët lêåp hïå thöëng tiïu chuêín xêy dûång nöng thön 26 möåt caách khoa hoåc - yïu cêìu cêëp thiïët cuãa cöng cuöåc xêy dûång haâi hoâa àö thõ vaâ nöng thön cuãa Trung Quöëc CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH TS. ÀÙÅNG KIM GIAO Thöng tin - Höåi thaão têåp huêën quöëc tïë "Giaãi phaáp cöng nghïå 33 Ban biïn têåp: saãn xuêët vaâ ûáng duång bï töng khñ chûng aáp ACC THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH chêët lûúång cao" - Höåi nghõ “Toaân caãnh thõ trûúâng bêët àöång saãn - taâi 34 (Trûúãng ban) chñnh nùm 2011 vaâ cú höåi àêìu tû hêëp dêîn tûâ caác dûå aán CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) cuãa Têåp àoaân Àêët xanh KS.HUYÂNH PHÛÚÁC - Höåi nghõ àêìu tû xêy dûång caác cú súã xûã lyá chêët thaãi rùæn 35 vaâ Lïî khaánh thaânh nhaâ maáy xûã lyá vaâ taái chïë raác thaãi CN.ÀAÂO THÕ MINH TÊM Söng Cöng CN.BUÂI THÕ QUYÂNH ANH - Tònh hònh quaãn lyá, sûã duång nûúác mûa úã Singapore vaâ 38 CN.HOAÂNG ÀAÅI HAÃI möåt söë nûúác chêu AÁ khaác CN.NGUYÏÎN THÕ BÑCH NGOÅC - Hai trung têm trong möåt thaânh phöë 40 - Cöng taác quaãn lyá an toaân trong xêy dûång úã Trung 42 Quöëc - Quaãn lyá chi phñ vaâ àêëu thêìu xêy dûång àûúâng cao töëc 44 úã Trung Quöëc 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Nghõ àõnh söë 21/2011/NÀ - CP cuãa Chñnh phuã ban haânh Quy àõnh chi tiïët vaâ biïån phaáp thi haânh Luêåt Sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã Ngaây 29/3/2011 Chñnh phuã àaä coá Nghõ àõnh súã, vùn phoâng laâm viïåc, nhaâ úã; cú súã giaáo duåc, y söë 21/2011/NÀ-CP ban haânh Quy àõnh chi tiïët tïë, vui chúi giaãi trñ, thïí duåc, thïí thao; khaách saån, vaâ biïån phaáp thi haânh Luêåt Sûã duång nùng lûúång siïu thõ, nhaâ haâng, cûãa haâng coá tiïu thuå nùng tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã. Nghõ àõnh naây quy àõnh lûúång töíng cöång trong möåt nùm quy àöíi ra nùm viïåc thöëng kï sûã duång nùng lûúång; cú súã sûã trùm têën dêìu tûúng àûúng (500 TOE) trúã lïn. duång nùng lûúång troång àiïím; sûã duång nùng Nghõ àõnh naây quy àõnh sûã duång nùng lûúång lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã trong cú quan, àún tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã trong cú quan, àún võ sûã võ sûã duång ngên saách nhaâ nûúác; daán nhaän nùng duång ngên saách nhaâ nûúác. Khi thay thïë hoùåc lûúång cho phûúng tiïån, thiïët bõ sûã duång nùng mua sùæm múái phûúng tiïån, thiïët bõ, cú quan, lûúång; biïån phaáp thuác àêíy sûã duång nùng lûúång àún võ sûã duång ngên saách nhaâ nûúác phaãi mua tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã; kiïím tra, thanh tra vïì sûã sùæm caác phûúng tiïån, thiïët bõ thuöåc Danh muåc duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã. Nghõ phûúng tiïån, thiïët bõ tiïët kiïåm nùng lûúång àûúåc àõnh naây aáp duång àöëi vúái töí chûác, caá nhên sûã trang bõ, mua sùæm do Thuã tûúáng Chñnh phuã quy duång nùng lûúång taåi Viïåt Nam. àõnh. Haâng nùm caác àún võ naây phaãi lêåp baáo Nghõ àõnh naây quy àõnh chó tiïu thöëng kï vïì caáo sûã duång nùng lûúång cuãa àún võ mònh gûãi cú sûã duång nùng lûúång trong hïå thöëng chó tiïu quan quaãn lyá nhaâ nûúác coá thêím quyïìn. thöëng kï quöëc gia àûúåc aáp duång thöëng nhêët Nghõ àõnh naây quy àõnh phûúng tiïån, thiïët bõ trong caã nûúác vaâ cêåp nhêåp haâng nùm, bao göìm thuöåc Danh muåc phûúng tiïån, thiïët bõ phaãi daán caác chó tiïu chñnh nhû sau: Nhoám chó tiïu vïì söë nhaän nùng lûúång phaãi àûúåc daän nhaän trûúác khi lûúång, khöëi lûúång nùng lûúång sûã duång (chia àûa ra thõ trûúâng. Phoâng thûã nghiïåm àûúåc cêëp theo ngaânh kinh tïë, cú súã sûã duång nùng lûúång giêëy xaác nhêån thûã nghiïåm phuâ húåp tiïu chuêín troång àiïím, muåc àñch sûã duång, loaåi nùng lûúång); hiïåu suêët nùng lûúång cuãa phûúng tiïån, thiïët bõ Chó tiïu vïì suêët tiïu hao nùng lûúång chia theo àïí daán nhaän nùng lûúång (göìm 2 loaåi nhaän: möåt söë saãn phêím chuã yïëu; Nhoám chó tiïu vïì söë nhaän so saánh vaâ nhaän xaác nhêån) phaãi laâ phoâng lûúång, chuãng loaåi phûúng tiïån, thiïët bõ sûã duång thûã nghiïåm theo Danh muåc caác phoâng thûã nùng lûúång thuöåc Danh muåc phûúng tiïån, thiïët nghiïåm àaåt chuêín do Böå Cöng thûúng cöng böë. bõ sûã duång nùng lûúång phaãi daán nhaän nùng Höì sú àùng kyá daán nhaän nùng lûúång cho lûúång àûúåc saãn xuêët, nhêåp khêíu. phûúng tiïån, thiïët bõ bao göìm: caác thöng söë kyä Nghõ àõnh naây quy àõnh cú súã sûã duång nùng thuêåt cuãa phûúng tiïån, thiïët bõ; kïët quaã thûã lûúång troång àiïím laâ caác cú súã coá mûác sûã duång nghiïåm hiïåu suêët nùng lûúång cuãa phûúng tiïån, nùng lûúång sau àêy: Cú súã saãn xuêët cöng thiïët bõ do caác phoâng thûã nghiïåm quy àõnh taåi nghiïåp, nöng nghiïåp, àún võ vêån taãi coá tiïu thuå Àiïìu 16 Nghõ àõnh naây; giêëy àïì nghõ daán nhaän nùng lûúång töíng cöång trong möåt nùm quy àöíi ra nùng lûúång. Böå Cöng thûúng töí chûác thûåc hiïån möåt nghòn têën dêìu tûúng àûúng (1000 TOE) trúã viïåc cêëp Giêëy chûáng nhêån daán nhaän nùng lïn; Caác cöng trònh xêy dûång àûúåc duâng laâm truå lûúång àöëi vúái phûúng tiïån, thiïët bõ. Böå Taâi chñnh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. quy àõnh àöëi vúái lïå phñ cêëp Giêëy chûáng nhêån chuãng loaåi phûúng tiïån, thiïët bõ àûúåc daán nhaän daän nhaän nùng lûúång. Mêîu nhaän nùng lûúång do nùng lûúång àaä àûa ra thõ trûúâng trong nùm vaâ Böå Cöng thûúng quy àõnh. gûãi vïì Böå Cöng thûúng trûúác ngaây 01/3 nùm Trûúác 60 ngaây laâm viïåc, khi hiïåu lûåc cuãa tiïëp theo. Giêëy chûáng nhêån daán nhaän nùng lûúång hïët haån, Nghõ àõnh naây quy àõnh caác phûúng tiïån, cú súã saãn xuêët, doanh nghiïåp nhêåp khêíu àùng thiïët bõ nùng lûúång phaãi loaåi boã laâ caác phûúng kyá chûáng nhêån laåi. Cú súã saãn xuêët, doanh tiïån, thiïët bõ nùng lûúång khöng àaåt caác quy nghiïåp nhêåp khêíu khöng àûúåc daän nhaän nùng chuêín an toaân, hiïåu suêët sûã duång nùng lûúång bõ lûúång lïn phûúng tiïån, thiïët bõ maâ Giêëy chûáng thêëp hún mûác hiïåu suêët nùng lûúång töëi thiïíu. nhêån daän nhaän nùng lûúång àöëi vúái phûúng tiïån, Taåi Nghõ àõnh naây, Chñnh phuã giao Böå Cöng thiïët bõ àoá àaä hïët hiïåu lûåc. thûúng, Böå Xêy dûång, Böå Giao thöng vêån taãi, Nghõ àõnh naây quy àõnh àònh chó viïåc daän Böå Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön ban nhaän nùng lûúång trong caác trûúâng húåp sau: haânh quy àõnh vïì caác biïån phaáp quaãn lyá vaâ Daán nhaän nùng lûúång giaã; Daán nhaän nùng cöng nghïå khuyïën khñch hoùåc bùæt buöåc aáp lûúång khi chûa àûúåc cêëp Giêëy chûáng nhêån daán duång trong lônh vûåc quaãn lyá cuãa caác Böå. nhaän nùng lûúång hoùåc Giêëy chûáng nhêån daän Theo Nghõ àõnh naây, caác dûå aán àêìu tû saãn nhaän nùng lûúång àaä hïët haån, Giêëy chûáng nhêån xuêët phûúng tiïån, thiïët bõ tiïët kiïåm nùng lûúång; daán nhaän nùng lûúång bõ têíy xoaá; Nhaän nùng àêìu tû nêng cêëp dêy chuyïìn saãn xuêët, múã röång lûúång khöng àuáng nöåi dung, quy caách do Böå quy mö saãn xuêët bùçng cöng nghïå tiïët kiïåm Cöng thûúng ban haânh hoùåc ghi sai thöng söë nùng lûúång àûúåc höî trúå theo quy àõnh hiïån haânh hiïåu suêët nùng lûúång cuãa phûúng tiïån, thiïët bõ. vïì tñn duång àêìu tû vaâ ûu àaäi àêìu tû; Töí chûác, caá Giêëy chûáng nhêån daán nhaän nùng lûúång cho nhên àêìu tû saãn xuêët caác saãn phêím tiïët kiïåm phûúng tiïån, thiïët bõ bõ thu höìi trong caác trûúâng nùng lûúång, saãn phêím sûã duång nùng lûúång taái húåp sau: gian döëi trong höì sú àùng kyá daán nhaän taåo taåi Viïåt Nam àûúåc Nhaâ nûúác ûu àaäi vïì thuïë, nùng lûúång; coá kïët quaã thûã nghiïåm khöng àuáng höî trúå vöën, àêët àai àïí xêy dûång cú súã saãn xuêët. vúái hiïåu suêët nùng lûúång thûåc tïë cuãa phûúng Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây tiïån, thiïët bõ; bõ xûã phaåt 02 lêìn do vi phaåm quy 15/5/2011 vaâ thay thïë Nghõ àõnh söë 102/ àõnh. Haâng nùm, caác cú súã saãn xuêët, doanh 2003/NÀ-CP ngaây 03/9/2003 cuãa Chñnh phuã vïì nghiïåp nhêåp khêíu àaä àûúåc cêëp Giêëy chûáng sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã. nhêån daán nhaän nùng lûúång cho phûúng tiïån, thiïët bõ coá traách nhiïåm thöëng kï vïì söë lûúång, (Xem toaân vùn taåi: www.vietnam.gov.vn) Thöng tû söë 01/2011/TT-BKHCN cuãa Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå hûúáng dêîn thaânh lêåp vaâ àùng kyá hoaåt àöång cuãa töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi, vùn phoâng àaåi diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác KH&CN nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam Ngaây 16/3/2011, Böå Khoa hoåc vaâ Cöng (KH&CN) coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi, vùn phoâng nghïå àaä hanh haânh Thöng tû söë 01/2011/TT- àaåi diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác KH&CN nûúác BKHCN hûúáng dêîn thaânh lêåp vaâ àùng kyá hoaåt ngoaâi taåi Viïåt Nam. àöång cuãa töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå Thöng tû naây hûúáng dêîn vïì àiïìu kiïån thaânh 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. lêåp vaâ thuã tuåc àùng kyá hoaåt àöång cuãa töí chûác thaânh lêåp àïën Vùn phoâng Àùng kyá hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc, töí chûác nghiïn cûáu khoa KH&CN trûåc thuöåc Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå. hoåc vaâ phaát triïín cöng nghïå, töí chûác dõch vuå Trònh tûå, thuã tuåc ra quyïët àõnh thaânh lêåp àûúåc KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam thûåc hiïån theo quy àõnh taåi Àiïìu 14 vaâ Àiïìu 15 (töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi); thuã Nghõ àõnh söë 80/2010/NÀ-CP, trûâ trûúâng húåp tuåc thaânh lêåp, quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa vùn àùåc biïåt, Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå trònh Thuã phoâng àaåi diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác KH&CN tûúáng Chñnh phuã xem xeát, quyïët àõnh. nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam. - Vùn phoâng Àùng kyá coá traách nhiïåm laâ àêìu Theo Thöng tû naây, Töí chûác KH&CN coá vöën möëi tiïëp nhêån vaâ thêím àõnh höì sú thaânh lêåp cuãa àêìu tû nûúác ngoaâi àûúåc thaânh lêåp khi àaáp ûáng töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi. àêìy àuã caác àiïìu kiïån quy àõnh taåi Àiïìu 13 Nghõ Töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi àõnh söë 80/2010/NÀ-CP ngaây 14/7/2010 cuãa nöåp höì sú àùng kyá hoaåt àöång àïën Vùn phoâng Chñnh phuã quy àõnh vïì húåp taác, àêìu tû vúái nûúác Àùng kyá sau khi àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã hoùåc ngoaâi trong lônh vûåc KH&CN, cuå thïí: Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå quyïët àõnh thaânh - Àiïìu lïå hoaåt àöång cuãa töí chûác phaãi coá àêìy lêåp vaâ phï duyïåt àiïìu lïå theo thêím quyïìn. àuã caác nöåi dung cú baãn theo quy àõnh taåi Phuå Thöng tû naây cuäng quy àõnh Àiïìu kiïån thaânh luåc I keâm theo Thöng tû naây. Trong àoá, lônh vûåc lêåp vaâ höì sú àïì nghõ cêëp Giêëy pheáp thaânh lêåp hoaåt àöång àûúåc ghi roä raâng, cuå thïí, phuâ húåp vúái vùn phoâng àaåi diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác quy àõnh cuãa phaáp luêåt Viïåt Nam. KH&CN nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam; Trònh tûå, thuã - Àiïìu kiïån vïì nhên lûåc KH&CN, truå súã chñnh tuåc cêëp Giêëy pheáp thaânh lêåp vùn phoâng àaåi diïån, vaâ cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt aáp duång theo quy chi nhaánh cuãa töí chûác KH&CN nûúác ngoaâi taåi àõnh taåi Àiïìu 5 vaâ Àiïìu 6 cuãa Thöng tû söë Viïåt Nam; Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa vùn phoâng àaåi 02/2010/TT-BKHCN ngaây 18/3/2010 cuãa Böå diïån, chi nhaánh cuãa töí chûác kKH&CN nûúác Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå hûúáng dêîn thaânh lêåp ngoaâi taåi Viïåt Nam; Tuyïín duång vaâ quaãn lyá ngûúâi vaâ àùng kyá hoaåt àöång cuãa töí chûác KH&CN. laâm viïåc taåi vùn phoâng àaåi diïån, chi nhaánh cuãa Àöëi vúái trûúâng húåp töí chûác KH&CN liïn töí chûác KH&CN nûúác ngoaâi taåi Viïåt Nam. doanh giûäa töí chûác, caá nhên Viïåt Nam vaâ töí Thöng tû naây coá hiïåu lûåc sau 45 ngaây kïí tûâ chûác, caá nhên nûúác ngoaâi, söë vöën cuãa phña ngaây kyá vaâ baäi boã quy àõnh vïì thaânh lêåp töí chûác nûúác ngoaâi phaãi chiïëm ñt nhêët 10% töíng söë vöën KH&CN coá vöën nûúác ngoaâi taåi Àiïím a, Khoaãn àùng kyá hoaåt àöång cuãa töí chûác vaâ khöng àûúåc 2, Àiïìu 1, Thöng tû söë 02/2010/TT-BKHCN. thêëp hún 100.000.000 àöìng. Àïí thaânh lêåp töí chûác KH&CN coá vöën àêìu tû (Xem toaân vùn taåi: www.vietnam.gov.vn) nûúác ngoaâi, töí chûác, caá nhên gûãi höì sú àïì nghõ Thöng tû söë 02/2011/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång hûúáng dêîn xaác àõnh vaâ cöng böë chó söë giaá xêy dûång Ngaây 22/02/2011, Böå Xêy dûång àaä ban giaá dûå thêìu, àiïìu chónh giaá húåp àöìng xêy dûång haânh Thöng tû söë 02/2011/TT-BXD hûúáng dêîn vaâ quy àöíi chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh; xaác àõnh vaâ cöng böë chó söë giaá xêy dûång. xêy dûång vaâ cöng böë caác chó söë giaá xêy dûång Viïåc xaác àõnh vaâ cöng böë chó söë giaá xêy theo àõnh kyâ trïn àõa baân tónh, thaânh phöë trûåc dûång àïí lêåp vaâ àiïìu chónh töíng mûác àêìu tû, dûå thuöåc Trung ûúng; quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy toaán xêy dûång cöng trònh, dûå toaán goái thêìu vaâ dûång cöng trònh. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. Àöëi tûúång aáp duång cuãa Thöng tû bao göìm chi phñ naây phaãi àûúåc töíng húåp tûâ caác söë liïåu caác töí chûác, caá nhên coá liïn quan àïën viïåc thöëng kï vaâ àûúåc sûã duång cöë àõnh trong khoaãng quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh taåi thúâi gian töëi àa laâ 5 nùm. caác dûå aán sûã duång 30% vöën nhaâ nûúác trúã lïn; Theo Thöng tû naây, Súã Xêy dûång cêëp tónh töí Khuyïën khñch caác töí chûác, caá nhên liïn chûác thûåc hiïån viïåc thu thêåp söë liïåu, tñnh toaán quan àïën viïåc quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång vaâ àõnh kyâ cöng böë chó söë giaá xêy dûång àïí laâm cöng trònh sûã duång ñt hún 30% vöën nhaâ nûúác vaâ cú súã cho viïåc lêåp vaâ quaãn lyá chi phñ cuãa caác caác nguöìn vöën khaác aáp duång theo hûúáng dêîn cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân. Àöëi vúái caác taåi Thöng tû naây. cöng trònh chûa coá trong danh muåc chó söë giaá Theo Thöng tû naây, viïåc phên loaåi chó söë giaá xêy dûång do Böå Xêy dûång hoùåc caác tónh, thaânh xêy dûång àûúåc xaác àõnh theo cöng trònh, loaåi phöë trûåc thuöåc trung ûúng cöng böë thò chuã àêìu cöng trònh xêy dûång, bao göìm: Chó söë giaá xêy tû töí chûác xaác àõnh caác chó söë giaá cho cöng trònh dûång cöng trònh; Caác chó söë giaá theo cú cêëu chi vaâ quyïët àõnh viïåc aáp duång. Riïng àöëi vúái chó söë phñ (chó söë giaá phêìn xêy dûång, thiïët bõ, chi phñ giaá xêy dûång aáp duång àïí àiïìu chónh giaá húåp khaác; Caác chó söë giaá theo yïëu töë chi phñ (chó söë àöìng xêy dûång thò phaãi coá yá kiïën thoãa thuêån cuãa giaá VLXD, nhên cöng, maáy thi cöng); Caác chó Súã Xêy dûång àõa phûúng trûúác khi aáp duång. Àöëi söë giaá theo loaåi yïëu töë àêìu vaâo (Chó söë giaá theo vúái cöng trònh xêy dûång theo tuyïën ài qua àõa loaåi VLXD chuã yïëu, chó söë giaá theo loaåi nhên baân thuöåc nhiïìu tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc cöng xêy dûång chuã yïëu, chó söë giaá theo nhoám trung ûúng thò chuã àêìu tû töí chûác xaác àõnh chó maáy thi cöng xêy dûång chuã yïëu). söë giaá xêy dûång cho cöng trònh vaâ quyïët àõnh Àöëi vúái cöng trònh xêy dûång cuå thïí, viïåc tñnh viïåc aáp duång sau khi coá yá kiïën thoãa thuêån cuãa toaán toaân böå hay möåt söë caác chó söë giaá tuây Böå Xêy dûång. thuöåc muåc àñch, yïu cêìu cuå thïí trong cöng taác Kinh phñ cho viïåc thu thêåp söë liïåu, tñnh toaán quaãn lyá chi phñ vaâ giai àoaån àêìu tû xêy dûång xaác àõnh vaâ cöng böë caác chó söë giaá xêy dûång cöng trònh. trïn àõa baân caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Viïåc xaác àõnh chó söë giaá xêy dûång phaãi àaãm trung ûúng àûúåc cên àöëi, böë trñ tûâ nguöìn ngên baão caác nguyïn tùæc: Phaãn aánh khaách quan vaâ saách haâng nùm cuãa àõa phûúng. Trûúâng húåp phuâ húåp vúái sûå biïën àöång vïì giaá caã trïn thõ chuã àêìu tû tûå töí chûác xaác àõnh chó söë giaá xêy trûúâng xêy dûång taåi caác àõa phûúng; Kõp thúâi, dûång àïí aáp duång thò chi phñ thûåc hiïån cöng viïåc phuâ húåp vúái quy àõnh vïì quaãn lyá chi phñ àêìu tû naây àûúåc tñnh vaâo khoaãn muåc chi phñ khaác trong xêy dûång cöng trònh; Khi xaác àõnh chó söë giaá xêy töíng mûác àêìu tû cuãa dûå aán. dûång theo loaåi cöng trònh àïí cöng böë thò phaãi lûåa Thúâi àiïím àûúåc lûåa choån àïí tñnh toaán caác choån àûúåc danh muåc vaâ söë lûúång cöng trònh àaåi chó söë giaá xêy dûång àïí cöng böë: Thúâi àiïím göëc diïån nhêët àõnh àïí tñnh toaán; Chó söë giaá xêy dûång àûúåc xaác àõnh laâ nùm 2006. Thúâi àiïím so saánh àûúåc tñnh bònh quên trong khoaãng thúâi gian àûúåc laâ caác thaáng, quyá vaâ nùm cöng böë so vúái thúâi lûåa choån, khöng tñnh àïën möåt söë khoaãn chi phñ àiïím göëc. vïì böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû, laäi vay trong Viïåc xaác àõnh vaâ cöng böë chó söë giaá xêy dûång thúâi gian xêy dûång, vöën lûu àöång ban àêìu cho cöng trònh àûúåc tiïën haânh theo trònh tûå: Lêåp danh saãn xuêët kinh doanh. Àún võ tñnh chó söë giaá xêy muåc caác loaåi cöng trònh, lûåa choån caác yïëu töë chi dûång laâ phêìn trùm (%); Cú cêëu chi phñ àûúåc sûã phñ àêìu vaâo; Thu thêåp, xûã lyá caác söë liïåu, dûä liïåu duång àïí tñnh toaán chó söë giaá xêy dûång phaãi phuâ tñnh toaán; Xaác àõnh chó söë giaá xêy dûång cöng húåp vúái cú cêëu chi phñ theo quy àõnh vïì quaãn lyá trònh bao göìm: xaác àõnh caác cú cêëu chi phñ, tñnh chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh. Caác cú cêëu toaán caác chó söë giaá theo cú cêëu chi phñ, theo yïëu 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. töë chi phñ vaâ chó söë giaá cho tûâng loaåi yïëu töë àêìu tû vêën coá nùng lûåc, kinh nghiïåm àïí thûåc hiïån vaâo; Cöng böë caác chó söë giaá xêy dûång. möåt söë phêìn viïåc hoùåc toaân böå cöng viïåc thu Theo Thöng tû naây, Böå Xêy dûång chõu traách thêåp söë liïåu xaác àõnh caác chó söë giaá xêy dûång; nhiïåm hûúáng dêîn caác àõa phûúng töí chûác viïåc Thûåc hiïån viïåc cöng böë caác chó söë giaá xêy dûång xaác àõnh vaâ cöng böë caác chó söë giaá xêy dûång; trïn àõa baân tûâ thaáng 10/2011; Töí chûác viïåc Thûåc hiïån cöng böë chó söë giaá xêy dûång theo theo doäi thûúâng xuyïn caác thöng tin vïì giaá caã quyá, nùm cho ngaânh Xêy dûång kïí tûâ nùm 2012 thõ trûúâng xêy dûång taåi àõa phûúng; Cêåp nhêåt, theo Quyïët àõnh cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã; lûu trûä vaâ gûãi vïì Böå Xêy dûång caác thöng tin vïì Töíng húåp, lûu trûä thöng tin vïì biïën àöång giaá xêy giaá caã thõ trûúâng xêy dûång taåi àõa phûúng àõnh dûång cuãa caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung kyâ haâng thaáng; Xem xeát vaâ coá yá kiïën thoãa thuêån ûúng, khu vûåc; Höî trúå phêìn mïìm tñnh toaán, caác àöëi vúái nhûäng chó söë giaá xêy dûång aáp duång àïí thöng tin söë liïåu vïì cú cêëu chi phñ cuãa möåt söë àiïìu chónh giaá húåp àöìng xêy dûång do chuã àêìu loaåi cöng trònh àaåi diïån àïí caác àõa phûúng tham tû töí chûác xaác àõnh; Baáo caáo theo àõnh kyâ cöng khaão, aáp duång khi coá yïu cêìu cuå thïí; Töí chûác böë caác chó söë giaá xêy dûång vïì UBND cêëp tónh têåp huêën, hûúáng dêîn nghiïåp vuå vïì tñnh chó söë vaâ Böå Xêy dûång àïí theo doäi, kiïím tra. giaá xêy dûång theo yïu cêìu; Xem xeát vaâ coá yá Chuã àêìu tû coá traách nhiïåm: Töí chûác xaác kiïën thoãa thuêån àöëi vúái nhûäng chó söë giaá xêy àõnh chó söë giaá xêy dûång theo quy àõnh taåi dûång cuãa cöng trònh xêy dûång theo tuyïën ài qua Thöng tû naây àaãm baão tñnh khaách quan, chñnh àõa baân thuöåc nhiïìu tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc xaác, phuâ húåp vúái yïu cêìu quaãn lyá vaâ tûå chõu trung ûúng do chuã àêìu tû töí chûác xaác àõnh; traách nhiïåm vïì viïåc aáp duång. Trûúâng húåp Thanh tra, kiïím tra viïåc triïín khai thûåc hiïån caác khöng àuã àiïìu kiïån àïí tûå xaác àõnh àûúåc caác chó quy àõnh cuãa Thöng tû naây. söë giaá xêy dûång thò coá thïí kyá húåp àöìng thuï caác UBND cêëp tónh coá traách nhiïåm chó àaåo viïåc töí chûác tû vêën coá nùng lûåc, kinh nghiïåm thûåc töí chûác thûåc hiïån caác quy àõnh taåi Thöng tû naây hiïån. Töí chûác tû vêën xaác àõnh chó söë giaá xêy vaâ böë trñ nguöìn kinh phñ thûúâng xuyïn tûâ ngên dûång chõu traách nhiïåm trûúác chuã àêìu tû vaâ phaáp saách àïí töí chûác xaác àõnh vaâ cöng böë caác chó söë luêåt trong viïåc àaãm baão tñnh chñnh xaác, húåp lyá giaá xêy dûång; Chó àaåo Súã Xêy dûång töí chûác xaác cuãa caác chó söë giaá xêy dûång do mònh xaác àõnh; àõnh vaâ cöng böë kõp thúâi caác chó söë giaá xêy dûång Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây laâm cú súã trong viïåc lêåp vaâ quaãn lyá chi phñ àêìu 15/4/2011. tû xêy dûång cöng trònh trïn àõa baân, trûúâng húåp cêìn thiïët coá thïí kyá húåp àöìng thuï caác töí chûác (Xem toaân vùn taåi: www.moc.gov.vn) Thöng tû 09/2011/TT-BTNMT vïì Quy àõnh àêëu thêìu cung cêëp dõch vuå sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên saách nhaâ nûúác vïì ào àaåc àêët àai phuåc vuå cêëp giêëy chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu nhaâ úã vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët Ngaây 31/3/2011, Böå Taâi nguyïn vaâ Möi vïì ào àaåc àêët àai phuåc vuå cêëp giêëy chûáng nhêån trûúâng àaä ban haânh Thöng tû 09/2011/TT- quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu nhaâ úã vaâ taâi BTNMT vïì Quy àõnh àêëu thêìu cung cêëp dõch vuå saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên saách nhaâ nûúác Thöng tû naây quy àõnh àêëu thêìu cung cêëp TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. dõch vuå sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên saách nhaâ thûá nhêët (coá àiïím töíng húåp cao nhêët) seä àûúåc nûúác vïì ào àaåc àêët àai phuåc vuå cêëp giêëy chûáng cú quan töí chûác àêëu thêìu trònh cú quan coá thêím nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu nhaâ úã quyïìn phï duyïåt lûåa choån nhaâ cung cêëp dõch vuå vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët (dõch vuå kyä kyä thuêåt. Chi tiïët phûúng phaáp àaánh giaá höì sú thuêåt). Phaåm vi aáp duång laâ caác cú quan quaãn lyá dûå thêìu àûúåc quy àõnh taåi Phuå luåc söë 02 ban nhaâ nûúác, àún võ àûúåc giao dûå toaán ngên saách haânh keâm theo Thöng tû naây. àïí thûåc hiïån àêëu thêìu cung cêëp dõch vuå kyä Cùn cûá kïët quaã àaánh giaá höì sú dûå thêìu cuãa thuêåt; caác töí chûác trong nûúác, töí chûác nûúác töí chuyïn gia hoùåc àún võ tû vêën xeát thêìu, bïn ngoaâi vaâ caá nhên coá hoaåt àöång liïn quan àïën múâi thêìu coá nhiïåm vuå lêåp Baáo caáo àaánh giaá höì dõch vuå sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên saách nhaâ sú dûå thêìu trònh cú quan coá thêím quyïìn xem nûúác vïì ào àaåc àêët àai phuåc vuå cêëp giêëy chûáng xeát, quyïët àõnh phï duyïåt kïët quaã àêëu thêìu. nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu nhaâ úã Khi tiïën haânh thêím àõnh, cú quan, töí chûác coá vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët. traách nhiïåm thêím àõnh theo quy àõnh taåi khoaãn Thöng tû quy àõnh, cú quan töí chûác àêëu 1 Àiïìu 8 Quyïët àõnh söë 39/2008/QÀ-TTg ngaây thêìu dõch vuå kyä thuêåt sûã duång ngên saách nhaâ 14/3/2008 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh nûúác coá traách nhiïåm thaânh lêåp töí chuyïn gia Quy chïë àêëu thêìu, àùåt haâng, giao nhiïåm vuå hoùåc thuï tû vêën àïí àaánh giaá höì sú dûå thêìu. cung cêëp dõch vuå sûå nghiïåp cöng sûã duång ngên Viïåc àaánh giaá höì sú dûå thêìu phaãi cùn cûá vaâo saách nhaâ nûúác phaãi cùn cûá vaâo caác taâi liïåu do tiïu chuêín àaánh giaá höì sú dûå thêìu vaâ caác yïu bïn múâi thêìu cung cêëp, baáo caáo àaánh giaá höì sú cêìu khaác trong höì sú múâi thêìu àïí baão àaãm lûåa dûå thêìu cuãa töí chuyïn gia àêëu thêìu hoùåc töí choån àûúåc nhaâ cung cêëp coá àuã nùng lûåc, kinh chûác, àún võ trûåc tiïëp thûåc hiïån viïåc àaánh giaá höì nghiïåm, coá giaãi phaáp khaã thi àïí thûåc hiïån cung sú dûå thêìu (tû vêën àêëu thêìu, töí chûác àêëu thêìu cêëp dõch vuå kyä thuêåt. Trònh tûå àaánh giaá höì sú dûå chuyïn nghiïåp...), yá kiïën àaánh giaá cuãa tûâng thêìu theo caác bûúác àaánh giaá sú böå, àaánh giaá chi thaânh viïn trûåc tiïëp tham gia àaánh giaá höì sú dûå tiïët; thûåc hiïån àaánh giaá sú böå trûúác, nïëu höì sú thêìu vaâ caác taâi liïåu liïn quan nhùçm àaãm baão dûå thêìu àaåt yïu cêìu múái àûúåc àûa vaâo àaánh giaá tñnh trung thûåc, khaách quan trong viïåc thêím chi tiïët. Sûã duång phûúng phaáp thang àiïím àïí àõnh vïì kïët quaã àêëu thêìu. àaánh giaá chi tiïët höì sú dûå thêìu vïì caác mùåt: nùng Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây lûåc kyä thuêåt, nùng lûåc taâi chñnh vaâ thúâi gian cung 15/5/2011. ûáng dõch vuå; sau àoá thûåc hiïån àaánh giaá töíng húåp àïí xïëp haång höì sú dûå thêìu. Nhaâ thêìu xïëp (Xem toaân vùn taåi: www.vietnam.gov.vn) Quyïët àõnh söë 334/QÀ-BXD cuãa Böå xêy dûång ban haânh Quy chïë Töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Uyã ban Giaám saát cuãa Viïåt Nam àïí thûåc hiïån Thoaã thuêån thûâa nhêån lêîn nhau vïì dõch vuå Kiïën truác trong ASEAN Ngaây 28/3/2011, Böå Xêy dûång àaä ra Quyïët Theo Quyïët àõnh naây, Uyã ban Giaám saát cuãa àõnh söë 334/QÀ-BXD ban haânh Quy chïë Töí Viïåt Nam àïí thûåc hiïån thoaã thuêån thûâa nhêån lêîn chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Uyã ban Giaám saát cuãa nhau vïì dõch vuå Kiïën truác trong ASEAN (goåi tùæt Viïåt Nam àïí thûåc hiïån Thoaã thuêån thûâa nhêån laâ Uyã ban Giaám saát) àûúåc thaânh lêåp theo Quyïët lêîn nhau vïì dõch vuå Kiïën truác trong ASEAN. àõnh söë 815 /QÀ-BXD ngaây 6/8/2009/QÀ-BXD 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. cuãa Böå trûúãng Böå Xêy dûång àïí giuáp Böå Xêy trûúãng Böå Xêy dûång quyïët àõnh kiïån toaân Uyã ban dûång (laâ Cú quan quaãn lyá nghïì nghiïåp cuãa Viïåt giaám saát vaâ böí nhiïåm caác thaânh viïn cho nhiïåm Nam àöëi vúái dõch vuå Kiïën truác theo sûå phên kyâ múái. Ngoaâi ra, trong möåt nhiïåm kyâ, söë lûúång, cöng cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã) töí chûác triïín cú cêëu vaâ danh saách cuå thïí caác thaânh viïn cuãa khai vaâ giaám saát viïåc thûåc hiïån Thoaã thuêån thûâa Uyã ban giaám saát coá thïí àûúåc thay àöíi cho phuâ nhêån lêîn nhau vïì dõch vuå Kiïën truác trong húåp vúái yïu cêìu thûåc hiïån chûác nùng, nhiïåm vuå ASEAN (goåi tùæt laâ Thoãa thuêån); nghiïn cûáu àïì vaâ àiïìu kiïån cuå thïí cuãa tûâng giai àoaån. xuêët viïåc xêy dûång vaâ hoaân thiïån thïí chïë quaãn Uyã ban Giaám saát coá Chuã tõch, Phoá Chuã tõch lyá haânh nghïì dõch vuå Kiïën truác taåi Viïåt Nam; thûúâng trûåc, Thû kyá vaâ caác uyã viïn do Böå trûúãng thûåc hiïån caác nhiïåm vuå, quyïìn haån khaác vïì Böå Xêy dûång böí nhiïåm. Nhiïåm vuå, quyïìn haån quaãn lyá haânh nghïì dõch vuå Kiïën truác theo sûå uyã cuãa Chuã tõch, Phoá chuã tõch, Thû kyá vaâ caác uyã quyïìn cuãa Böå Xêy dûång hoùåc caác cú quan coá viïn cuãa Uyã ban Giaám saát àûúåc quy àõnh taåi thêím quyïìn khaác. Àiïìu 4 Quyïët àõnh 815/QÀ-BXD ngaây 6/8/2009 Uyã ban Giaám saát chõu sûå quaãn lyá, chó àaåo cuãa Böå trûúãng Böå Xêy dûång cuãa Böå trûúãng Böå Xêy dûång trong viïåc töí chûác Böå maáy giuáp viïåc Uyã ban Giaám saát göìm: triïín khai vaâ giaám saát viïåc thûåc hiïån Thoaã - Ban thû kyá laâ àún võ giuáp Uyã ban Giaám saát thuêån. thûåc hiïån caác cöng viïåc vïì töí chûác, haânh chñnh, Uyã ban Giaám saát thûåc hiïån nhiïåm vuå, quyïìn taâi vuå, àöëi nöåi, àöëi ngoaåi, tiïëp nhêån höì sú cuãa haån theo Quy àõnh taåi Àiïìu 2 cuãa Quyïët àõnh söë caác ûáng viïn vaâ kiïím tra höì sú trûúác khi trònh 815/QÀ-BXD ngaây 6/8/2009 cuãa Böå trûúãng Böå Uyã ban giaám saát xem xeát chêëp thuêån vaâ cêëp Xêy dûång, ngoaâi ra Uyã ban Giaám saát coân coá caác chûáng nhêån àùng baå cho caác Kiïën truác sû nhiïåm vuå, quyïìn haån sau: ASEAN. Ban Thû kyá coá tûâ 05 àïën 07 thaânh - Thûåc hiïån caác nhiïåm vuå theo yïu cêìu cuãa viïn, trong àoá Thû kyá Uyã ban giaám saát laâ Böå Xêy dûång vaâ àïì xuêët cuãa caác Höåi nghïì Trûúãng ban Thû kyá do Böå trûúãng Böå Xêy dûång nghiïåp. böí nhiïåm. - Lêåp kïë hoaåch töí chûác vaâ baão àaãm caác àiïìu - Ban Kiïím tra: Giuáp Uyã ban Giaám saát kiïím kiïån, phûúng tiïån laâm viïåc vaâ kinh phñ hoaåt tra viïåc haânh nghïì vaâ chêëp haânh caác quy àõnh àöång àïí trònh cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt vaâ cuãa caác kiïën truác sû àaä àûúåc cêëp chûáng nhêån töí chûác thûåc hiïån. àùng baå laâ Kiïën truác sû ASEAN, àïì nghõ mûác kyã - Thûåc hiïån nghiïn cûáu khoa hoåc, àïì taâi, dûå luêåt àöëi vúái nhûäng kiïën truác sû vi phaåm caác quy aán liïn quan àïën cöng taác quaãn lyá àùng baå Kiïën àõnh cuãa quy chïë àaánh giaá. Ban Kiïím tra coá tûâ truác sû ASEAN. 03 àïën 05 ngûúâi, trong àoá Trûúãng ban laâ thaânh - Húåp taác quöëc tïë vïì àaâo taåo, nghiïn cûáu viïn cuãa Uyã ban Giaám saát, do Chuã tõch uãy ban khoa hoåc liïn quan àïën cöng taác àùng baå Kiïën Giaám saát böí nhiïåm. truác sû ASEAN. - Höåi àöìng chuyïn mön: Giuáp Uyã ban giaám Theo Quyïët àõnh naây thò Uyã ban giaám saát saát caác vêën àïì vïì chuyïn mön khi cêìn thiïët hoùåc göìm coá 07 thaânh viïn, laâ caác Kiïën truác sû, àûúåc khi xem xeát, àïì xuêët àïí Uyã ban giaám saát cöng böí nhiïåm theo nhiïåm kyâ 03 nùm. Böå trûúãng Böå nhêån, cêëp chûáng nhêån àùng baå Kiïën truác sû Xêy dûång quyïët àõnh söë lûúång, cú cêëu vaâ böí ASEAN cho caác kiïën truác sû Viïåt Nam. Söë lûúång nhiïåm danh saách cuå thïí caác thaânh viïn cuãa Uyã thaânh viïn cuãa Höåi àöìng tuyâ thuöåc vaâo cöng viïåc ban Giaám saát trïn cú súã àïì cûã cuãa caác cú quan cuå thïí, trong àoá coá Chuã tõch Höåi àöìng laâ thaânh coá àaåi diïån trong thaânh phêìn cú cêëu cuãa Uyã ban viïn Uyã ban giaám saát vaâ Phoá Chuã tõch Höåi àöìng Giaám saát. Sau khi kïët thuác möîi nhiïåm kyâ, Böå do Chuã tõch Uyã ban Giaám saát böí nhiïåm. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. - Uyã ban Giaám saát quy àõnh cuå thïí chûác Nam. Àûúåc tham gia vaâ coá yá kiïën taåi caác cuöåc nùng, nhiïåm vuå, quyïìn haån, traách nhiïåm cuãa hoåp cuãa Höåi àöìng Kiïën truác sû ASEAN vúái tû caác Ban giuáp viïåc vaâ Höåi àöìng chuyïn mön. caách laâ àaåi diïån cho cú quan quaãn lyá haânh nghïì Quy chïë naây quy àõnh: Àõnh kyâ 6 thaáng möåt kiïën truác cuãa Viïåt Nam. UÃy ban Giaám saát chõu lêìn Uyã ban Giaám saát seä töí chûác cuöåc hoåp toaân sûå quaãn lyá cuãa Böå Xêy dûång vïì thûåc hiïån Thoãa thïí caác thaânh viïn àïí kiïím àiïím vïì thûåc hiïån thuêån; baáo caáo Böå Xêy dûång àõnh kyâ vïì moåi kïë hoaåch vaâ àïì ra kïë hoaåch cho thúâi gian tiïëp hoaåt àöång cuãa Uyã ban Giaám saát. Trong hoaåt theo; trûâ trûúâng húåp àöåt xuêët coá thïí töí chûác àöång cuãa mònh uãy ban Giaám saát àûúåc phöëi húåp cuöåc hoåp bêët thûúâng theo yïu cêìu cuãa Chuã tõch, vúái caác àún võ chûác nùng cuãa Böå Xêy dûång, caác Phoá Chuã tõch Uyã ban Giaám saát vaâ Trûúãng ban Höåi nghïì nghiïåp vaâ caác cú quan khaác coá liïn Thû kyá. Caác thaânh viïn cuãa Uyã ban Giaám saát coá quan àïí thûåc hiïån caác nhiïåm vuå àûúåc giao. Uyã traách nhiïåm tham dûå caác cuöåc hoåp cuãa Uyã ban ban Giaám saát àûúåc trao àöíi thöng tin, cung cêëp Giaám saát. Thû kyá Uyã ban Giaám saát gûãi thöng thöng tin vaâ àïì nghõ Höåi àöìng Kiïën truác ASEAN baáo múâi hoåp àïën tûâng thaânh viïn Uyã ban giaám cung cêëp caác thöng tin liïn quan àïën quaãn lyá saát trûúác thúâi àiïím hoåp 07 ngaây. Caác thaânh viïn haânh nghïì cuãa caác kiïën truác sû trong caác nûúác cuãa Uyã ban Giaám saát coá traách nhiïåm baáo caáo ASEAN. Tham gia caác cuöåc hoåp, höåi thaão coá viïåc thûåc hiïån caác nhiïåm vuå àûúåc phên cöng liïn quan do Höåi àöìng Kiïën truác sû ASEAN töí trong caác cuöåc hoåp cuãa Uyã ban Giaám saát. Uyã chûác. Uyã ban Giaám saát Viïåt Nam phöëi húåp vúái ban Giaám saát coá traách nhiïåm chuêín bõ nöåi dung Uyã ban Giaám saát cuãa caác nûúác ASEAN vaâ caác vaâ baáo caáo Böå Xêy dûång thûúâng kyâ 06 thaáng/ Höåi nghïì nghiïåp àïí trao àöíi vïì chuyïn mön lêìn vaâ baáo caáo àöåt xuêët theo yïu cêìu cuãa Böå nghiïåp vuå vaâ nhûäng vêën àïì liïn quan àïën cöng Xêy dûång. taác quaãn lyá vaâ phaát triïín nghïì nghiïåp cuãa caác Quy chïë naây quy àõnh Uyã ban Giaám saát coá kiïën truác sû haânh nghïì dõch vuå Kiïën truác. traách nhiïåm nghiïn cûáu, àïì xuêët vúái Böå Xêy Quy chïë coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây kyá. dûång vaâ caác cú quaãn lyá haânh nghïì ban haânh cú chïë quaãn lyá haânh nghïì dõch vuå Kiïën truác taåi Viïåt (Xem toaân vùn taåi: www.moc.gov.vn) VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 13/2011/QÀ-UBND cuãa Uyã ban nhên dên thaânh phöë Haâ Nöåi Vïì viïåc ban haânh Quy àõnh quaãn lyá chiïëu saáng àö thõ trïn àõa baân Thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 29/3/2011, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi chûác vaâ caá nhên liïn quan trong viïåc quaãn lyá, àaä coá Quyïët àõnh söë 13/2011/QÀ-UBND ban xêy dûång hïå thöëng chiïëu saáng àö thõ. Moåi töí haânh Quy àõnh quaãn lyá chiïëu saáng àö thõ trïn chûác, caá nhên trong vaâ ngoaâi nûúác khi tham gia àõa baân Thaânh phöë Haâ Nöåi. caác hoaåt àöång coá liïn quan àïën hïå thöëng chiïëu Quy àõnh naây quy àõnh vïì caác hoaåt àöång saáng àö thõ phaãi chêëp haânh Quy àõnh naây vaâ chiïëu saáng taåi caác àö thõ trïn àõa baân Thaânh caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt khaác coá liïn quan. phöë Haâ Nöåi vaâ traách nhiïåm cuãa caác cú quan, töí Theo Quy àõnh naây hoaåt àöång chiïëu saáng àö 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. thõ phaãi thûåc hiïån theo caác quy àõnh, tiïu chuêín muåc tiïu cuãa quy hoaåch àö thõ vaâ phaát triïín àö hiïån haânh cuãa ngaânh xêy dûång, àiïån lûåc, giao thõ thaânh phöë Haâ Nöåi, tuên thuã theo Àiïìu 9, thöng vaâ caác ngaânh khaác coá liïn quan àaãm baão Àiïìu 10, chûúng II, Nghõ àõnh söë 79/2009/NÀ- an toaân, myä quan àö thõ, baão vïå möi trûúâng vaâ CP ngaây 28/9/2009 cuãa Chñnh phuã vïì quaãn lyá tiïët kiïåm àiïån; Khi lêåp quy hoaåch chung xêy chiïëu saáng àö thõ. Thiïët kïë cöng trònh chiïëu dûång àö thõ, quy hoaåch chi tiïët caác khu àö thõ, saáng àö thõ phaãi tuên thuã theo quy hoaåch, quy khu dên cû, dûå aán xêy dûång phaát triïín haå têìng àõnh chiïëu saáng àö thõ vaâ dûå aán àûúåc duyïåt, caác àö thõ, cöng trònh giao thöng phaãi thiïët kïë hïå tiïu chuêín kyä thuêåt vïì chiïëu saáng àö thõ àöëi vúái thöëng chiïëu saáng cöng cöång àö thõ theo Quy tûâng cöng trònh hoùåc tûâng khu vûåc àûúåc chiïëu chuêín Xêy dûång Viïåt Nam, caác tiïu chuêín kyä saáng; àöëi vúái tuyïën àûúâng, khu vûåc múái chûa coá thuêåt vaâ nhûäng quy àõnh hiïån haânh khaác; quy hoaåch chi tiïët xêy dûång àûúåc phï duyïåt, Viïåc xêy dûång, caãi taåo caác cöng trònh chiïëu viïåc àêìu tû xêy dûång hïå thöëng chiïëu saáng àö thõ saáng àö thõ trïn àõa baân thaânh phöë phaãi: phuâ phaãi coá yá kiïën cuãa Súã Quy hoaåch – Kiïën truác. húåp vúái quy hoaåch àö thõ àûúåc cú quan coá thêím Quy àõnh naây quy àõnh thiïët kïë chiïëu saáng àöëi quyïìn phï duyïåt vaâ nhûäng quy àõnh hiïån haânh vúái cöng trònh giao thöng; Thiïët kïë chiïëu saáng khaác; khi xêy dûång, caãi taåo caác cöng trònh chiïëu àöëi vúái àûúâng ngoä xoám, àûúâng laâng, àûúâng liïn saáng àö thõ phaãi tuên thuã quy àõnh vïì quaãn lyá xaä, liïn thön; Thiïët kïë chiïëu saáng àöëi vúái khöng xêy dûång cöng trònh ngêìm haå têìng kyä thuêåt àö gian cöng cöång trong àö thõ; Thiïët kïë chiïëu thõ vaâ caãi taåo, sùæp xïëp caác àûúâng dêy, caáp ài saáng kiïën truác vaâ chiïëu saáng mùåt ngoaâi cöng nöíi (Quyïët àõnh söë 56/2009/QÀ-UBND ngaây trònh; Thiïët kïë chiïëu saáng trang trñ lïî tïët vaâ khu 27/3/2009 cuãa UBND Thaânh phöë vïì viïåc ban vûåc lïî höåi; haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, xêy dûång cöng trònh Xêy dûång caác cöng trònh chiïëu saáng àö thõ ngêìm haå têìng kyä thuêåt àö thõ vaâ caãi taåo, sùæp xïëp phaãi thûåc hiïån theo àuáng thiïët kïë àaä àûúåc phï taåi caác àûúâng dêy caáp ài nöíi trïn àõa baân thaânh duyïåt, trong quaá trònh thi cöng phaãi àaãm baão an phöë Haâ Nöåi) vaâ lùæp àùåt nguöìn saáng, caác thiïët bõ toaân, thuêån tiïån vaâ tuên thuã caác quy àõnh vïì chiïëu saáng hiïån àaåi vúái hiïåu suêët cao, àûúåc cêëp quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh; trûúác khi thi cöng giêëy chûáng nhêån saãn phêím tiïët kiïåm nùng xêy dûång cöng trònh chiïëu saáng àö thõ, chuã àêìu lûúång hoùåc daán nhaän tiïët kiïåm nùng lûúång cuãa tû vaâ àún võ thi cöng phaãi thöng baáo biïån phaáp cú quan coá thêím quyïìn cêëp theo quy àõnh cuãa thi cöng vaâ ngaây khúãi cöng cöng trònh àïën UBND phaáp luêåt, àaãm baão chêët lûúång chiïëu saáng àö phûúâng, xaä, thõ trêën súã taåi àïí phöëi húåp thûåc hiïån. thõ, tiïët kiïåm àiïån vaâ phaát triïín bïìn vûäng. Àún võ thi cöng xêy dûång cöng trònh chiïëu saáng Viïåc quaãn lyá, vêån haânh hïå thöëng chiïëu saáng àö thõ laâ àún võ coá tû caách phaáp nhên, àuã nùng cöng cöång àö thõ phaãi theo quy àõnh, quy trònh kyä lûåc, thiïët bõ theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Àún võ thuêåt vïì chiïëu saáng àaãm baão an toaân, tiïët kiïåm thi cöng xêy dûång cöng trònh chiïëu saáng àö thõ àiïån, phoâng chöëng chaáy nöí, baão vïå hïå thöëng phaãi àaãm baão an toaân cho hoaåt àöång vêån haânh chiïëu saáng cöng cöång àö thõ vaâ àuáng thúâi gian cuãa caác tuyïën dêy, caáp cuãa caác cöng trònh quy àõnh; Khöng sûã duång nguöìn àiïån cêëp cho hïå ngêìm, nöíi khaác vaâ àaãm baão an toaân giao thöng thöëng chiïëu saáng cöng cöång àö thõ vaâo muåc àñch trong suöët quaá trònh thi cöng. khaác; Viïåc quaãn lyá, sûã duång cöåt àeân chiïëu saáng Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 tuên thuã Quyïët àõnh söë 56/2009/ QÀ-UBND ngaây kïí tûâ ngaây kyá. ngaây 27/3/2009 cuãa UBND Thaânh phöë; Theo Quyïët àõnh naây Quy hoaåch hïå thöëng (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) chiïëu saáng àö thõ phaãi phuâ húåp vúái yïu cêìu, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Quyïët àõnh söë 15/2011/QÀ-UBND cuãa Uyã ban nhên dên thaânh phöë Höì Chñ Minh Vïì viïåc ban haânh Chûúng trònh muåc tiïu vïì xêy dûång nöng thön múái trïn àõa baân thaânh phöë Höì Chñ Minh giai àoaån 2010 - 2020 Ngaây 18/3/2011, Uyã ban nhên dên thaânh vaâ saãn xuêët trïn àõa baân xaä; 100% söë höå dên phöë Höì Chñ Minh àaä ra Quyïët àõnh söë àûúåc sûã duång àiïån thûúâng xuyïn vaâ an toaân tûâ 15/2011/QÀ-UBND ban haânh Chûúng trònh caác nguöìn àiïån cuãa xaä; Nhaâ Vùn hoaá àaåt àaåt yïu muåc tiïu vïì xêy dûång nöng thön múái trïn àõa cêìu tiïu chñ söë 6 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng baân thaânh phöë Höì Chñ Minh giai àoaån 2010 - thön múái. Hoaân thiïån hïå thöëng caác cöng trònh 2020. Muåc tiïu cuãa Chûúng trònh laâ xêy dûång phuåc vuå nhu cêìu vïì hoaåt àöång vùn hoáa thïí thao nöng thön múái coá kïët cêëu haå têìng kinh tïë - xaä trïn àõa baân xaä; Traåm Y tïë àaåt yïu cêìu tiïu chñ höåi theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, tûâng söë 15 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái; bûúác hiïån àaåi; cú cêëu kinh tïë vaâ caác hònh thûác Hoaân thiïån hïå thöëng caác cöng trònh phuåc vuå viïåc töí chûác saãn xuêët húåp lyá, gùæn nöng nghiïåp vúái chuêín hoáa vïì y tïë trïn àõa baân xaä. Àïën nùm phaát triïín nhanh cöng nghiïåp, dõch vuå; gùæn phaát 2015, 100% traåm y tïë xaä àaåt chuêín quöëc gia; triïín nöng thön vúái àö thõ theo quy hoaåch; xaä Trûúâng hoåc àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 5 trong Böå höåi nöng thön dên chuã, öín àõnh, giaâu baãn sùæc tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. Hoaân thiïån hïå vùn hoáa dên töåc; möi trûúâng sinh thaái àûúåc baão thöëng caác cöng trònh phuåc vuå viïåc chuêín hoáa vïì vïå; an ninh trêåt tûå àûúåc giûä vûäng; àúâi söëng vêåt giaáo duåc trïn àõa baân xaä. Àïën nùm 2015, 100% chêët vaâ tinh thêìn cuãa ngûúâi dên ngaây àûúåc trûúâng hoåc cêëp mêìm non, mêîu giaáo, tiïíu hoåc, nêng cao. Thúâi gian thûåc hiïån chûúng trònh tûâ trung hoåc cú súã àûúåc àêìu tû nêng cêëp àaåt chuêín nùm 2010 àïën nùm 2020. Chûúng trònh triïín Quöëc gia; Truå súã UBND xaä, vùn phoâng êëp vaâ khai trïn phaåm vi vuâng nöng thön thaânh phöë Höì nhaâ úã dên cû: àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 9 trong Böå Chñ Minh, lêëy xaä laâm àún võ thûåc hiïån. tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. Hoaân chónh truå Nöåi dung Chûúng trònh naây göìm 11 vêën àïì. súã UBND xaä, vùn phoâng êëp vaâ caác cöng trònh 1. Vïì quy hoaåch: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 1 phuå trúå; höî trúå sûãa chûäa kiïn cöë nhaâ úã khu dên cuãa Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. Àïën cû vúái kïët cêëu khang trang, haâi hoâa vúái möi nùm 2011, hoaân thaânh 100% (58 xaä) vïì cöng trûúâng thiïn nhiïn; Hïå thöëng thuãy lúåi àaåt yïu cêìu taác quy hoaåch xêy dûång nöng thön laâm cú súã tiïu chñ söë 3 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön àêìu tû xêy dûång nöng thön, thûåc hiïån caác tiïu múái. Caãi taåo, xêy dûång múái hïå thöëng thuãy lúåi trïn chñ khaác trong xêy dûång nöng thön múái giai àõa baân xaä; Chúå nöng thön àaåt yïu cêìu tiïu chñ àoaån 2010 - 2020. söë 7 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. 2. Vïì phaát triïín haå têìng kinh tïë - xaä höåi: Giao Caãi taåo, xêy dûång múái chúå àaáp ûáng nhu cêìu mua thöng àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 2 trong Böå tiïu chñ baán cuãa dên cû nöng thön. Àïën nùm 2015, coá quöëc gia nöng thön múái. Hoaân thiïån àûúâng giao trïn 50% söë xaä (30 xaä) coá chúå àaåt chuêín quöëc thöng àïën truå súã UBND xaä vaâ hïå thöëng giao gia; àïën nùm 2017, 100% söë xaä coá chúå àaåt thöng trïn àõa baân xaä; Àiïån àaåt yïu cêìu tiïu chñ chuêín quöëc gia; Bûu chñnh - Viïîn thöng àaåt yïu söë 4 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. cêìu tiïu chñ söë 8 trong Böå tiïu chñ quöëc gia nöng Àïën nùm 2015, hoaân thiïån hïå thöëng caác cöng thön múái. Caãi taåo, xêy dûång múái bûu àiïån àaáp trònh àaãm baão cung cêëp àiïån phuåc vuå sinh hoaåt ûáng nhu cêìu trao àöíi thöng tin, liïn laåc cuãa dên 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. cû nöng thön. Àïën nùm 2015, 100% xaä coá àiïím nöng thön àûúåc sûã duång nûúác húåp vïå sinh. phuåc vuå bûu chñnh viïîn thöng àaåt chuêín quöëc 10. Nêng cao chêët lûúång töí chûác Àaãng, gia; 100% êëp coá hïå thöëng internet. Thûåc hiïån chñnh quyïìn, àoaân thïí chñnh trõ - xaä höåi trïn àõa chñnh saách khuyïën khñch, höî trúå àïí 100% höå baân: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 18 cuãa Böå tiïu chñ gia àònh coá àiïån thoaåi (cöë àõnh, di àöång). quöëc gia nöng thön múái. Àïën nùm 2015 coá 3. Vïì chuyïín dõch cú cêëu kinh tïë, nêng cao 100% söë xaä àaåt chuêín. thu nhêåp: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 10 cuãa Böå tiïu 11. Giûä vûäng an ninh, trêåt tûå xaä höåi nöng chñ quöëc gia nöng thön múái. Àïën nùm 2015, thu thön: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 19 cuãa Böå tiïu chñ nhêåp bònh quên ngûúâi/nùm cuãa 30 xaä xêy dûång quöëc gia nöng thön múái. Àïën nùm 2015 coá nöng thön múái so vúái mûác bònh quên chung cuãa 100% söë xaä àaåt chuêín. khu vûåc nöng thön TP. Höì Chñ Minh tùng 1,5 lêìn. Töíng vöën àêìu tû cho chûúng trònh: 17.578,8 Àïën nùm 2020, GDP bònh quên àêìu ngûúâi/nùm tyã àöìng. Trong àoá bao göìm: Vöën ngên saách nhaâ úã nöng thön vaâo khoaãng 4.500 USD bùçng nûúác laâ 10.321,4 tyã àöìng, tyã lïå 59%; Vöën doanh khoaãng 75% bònh quên toaân thaânh phöë. Chuyïín nghiïåp laâ 2.812,6 tyã àöìng, tyã lïå 16%; Vöën tñn dõch cú cêëu lao àöång: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 12 duång laâ 2.285,2 tyã àöìng, tyã lïå 13%; Vöën nhên cuãa Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. dên àoáng goáp laâ 1.933,7 tyã àöìng, tyã lïå 11%; 4. Vïì giaãm ngheâo vaâ an sinh xaä höåi: Àaåt yïu Caác nguöìn vöën khaác: 234,0 tyã àöìng, tyã lïå 1%. cêìu tiïu chñ söë 11 cuãa Böå tiïu chñ quöëc gia vaâ Ûúác tñnh àêìu tû/xaä: 338,1 tyã àöìng, trong àoá phuâ húåp vúái àùåc àiïím riïng cuãa thaânh phöë. ngên saách nhaâ nûúác 198,5 tyã àöìng. 5. Vïì àöíi múái vaâ phaát triïín caác hònh thûác töí Theo Quyïët àõnh naây seä thaânh lêåp Ban Chó chûác saãn xuêët coá hiïåu quaã úã nöng thön: Àaåt yïu àaåo Xêy dûång nöng thön múái thaânh phöë vaâ Töí cêìu tiïu chñ söë 13 cuãa Böå tiïu chñ quöëc gia nöng cöng taác giuáp viïåc Ban Chó àaåo àïí chó àaåo thûåc thön múái. Àïën nùm 2015, coá trïn 50% söë xaä àaåt hiïån chûúng trònh muåc tiïu do àöìng chñ Chuã tõch chuêín (30 xaä) vaâ àïën nùm 2017 coá 100% söë xaä UÃy ban nhên dên thaânh phöë laâm Trûúãng ban, àaåt chuêín. Phoá Chuã tõch UBND thaânh phöë laâm Phoá Trûúãng 6. Vïì phaát triïín giaáo duåc - àaâo taåo úã nöng ban thûúâng trûåc, Giaám àöëc Súã Nöng nghiïåp vaâ thön: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 14 cuãa Böå tiïu chñ Phaát triïín nöng thön laâm Phoá Trûúãng ban, quöëc gia nöng thön múái. thaânh viïn laâ laänh àaåo caác Súã, ban, ngaânh coá 7. Phaát triïín y tïë, chùm soác sûác khoãe cû dên liïn quan vaâ 5 huyïån. nöng thön: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 15 cuãa Böå Thaânh lêåp Ban chó àaåo vaâ Töí cöng taác giuáp tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái vaâ phuâ húåp vúái viïåc thûåc hiïån chûúng trònh muåc tiïu xêy dûång àùåc àiïím riïng cuãa thaânh phöë. nöng thön múái úã cêëp huyïån àïí chó àaåo triïín 8. Xêy dûång àúâi söëng vùn hoáa, thöng tin vaâ khai thûåc hiïån chûúng trònh xêy dûång nöng thön truyïìn thöng nöng thön: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë múái trïn àõa baân huyïån. 16 cuãa Böå tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái. Súã Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön laâ 9. Cêëp nûúác saåch vaâ vïå sinh möi trûúâng cú quan thûúâng trûåc, giuáp Ban chó àaåo thaânh nöng thön: Àaåt yïu cêìu tiïu chñ söë 17 cuãa Böå phöë thûåc hiïån Chûúng trònh muåc tiïu xêy dûång tiïu chñ quöëc gia nöng thön múái; àaãm baão cung nöng thön múái trïn àõa baân thaânh phöë Höì Chñ cêëp àuã nûúác sinh hoaåt saåch vaâ húåp vïå sinh cho Minh. dên cû, trûúâng hoåc, traåm y tïë, cöng súã vaâ caác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 khu dõch vuå cöng cöång; thûåc hiïån caác yïu cêìu ngaây, kïí tûâ ngaây kyá. vïì baão vïå vaâ caãi thiïån möi trûúâng sinh thaái trïn àõa baân xaä. Àïën nùm 2015, 100% höå dên cû (Xem toaân vùn taåi: hochiminhcity.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Nghiïåm thu àïì taâi: "Nghiïn cûáu lûåa choån nguyïn liïåu vaâ cöng nghïå phuâ húåp chïë taåo bï töng khñ chûng aáp" Ngaây 01/4/2011, Höåi àöìng KHKT chuyïn liïåu húåp lyá cho 4 loaåi nguyïn liïåu chñnh cung ngaânh Böå Xêy dûång àaä tiïën haânh nghiïåm thu cêëp nguöìn SiO2 tûúng àöëi phöí biïën taåi Viïåt àïì taâi "Nghiïn cûáu lûåa choån nguyïn liïåu vaâ Nam laâ: Caát thaåch anh, àaá granit siïu axit, tro cöng nghïå phuâ húåp chïë taåo bï töng khñ chûng bay loâ àöët phun, tro xó loâ àöët têìng söi. Khaão saát aáp" maä söë RD 42-09 do KS. Nguyïîn Àònh Lúåi - aãnh hûúãng cuãa caác yïëu töë nguyïn liïåu (xi Viïån VLXD laâm chuã nhiïåm àïì taâi. mùng, vöi, thaåch cao...) vaâ caác yïëu töë cöng Bï töng khñ chûng aáp (AAC) do Tiïën sô nghïå (nhiïåt àöå baão dûúäng, aáp suêët...) àïí àûa ra Johan Axel Eriksson ngûúâi Thuåy Àiïín phaát tó lïå phöëi liïåu tûúng àöëi húåp lyá àûúåc saãn xuêët minh nùm 1923 vaâ àïën nùm 1930, ACC bùæt àêìu chêëp nhêån. Àïì taâi àaä àûa ra caác khuyïën nghõ vïì àûúåc saãn xuêët trïn quy mö cöng nghiïåp vaâ tó lïå phöëi liïåu cuäng nhû möåt söë thöng söë cöng àûúåc ûáng duång ûáng duång röång raäi trïn thïë giúái nghïå cú baãn trong saãn xuêët ACC nhû sau: vúái nhiïìu ûu àiïím vûúåt tröåi nhû thên thiïån möi - Tó lïå nguöìn cung cêëp silic trïn chêët rùæn coá trûúâng, siïu nheå, bïìn, tiïët kiïåm nùng lûúång hoáa kyá hiïåu laâ C/R laâ: 0,68 - 0,73 vúái caát thaåch anh; thaåch do khöng phaãi nung àöët truyïìn thöëng, 0,67 - 0,70 vúái tro bay; 0,65 - 0,68 vúái tro xó baão ön, chöëng chaáy, caách êm, caách nhiïåt, nhiïåt àiïån têìng söi; 0,70 - 0,73 vúái àaá giaâu silic chöëng thêëm rêët töët so vúái vêåt liïåu àêët seát nung. nghiïìn. Tó lïå naây àûúåc choån úã mûác cao khi Àöëi vúái Viïåt Nam, sau khi Quyïët àõnh söë khöng yïu cêìu cao vïì cûúâng àöå vaâ ngûúåc laåi. 567/QÀ-TTg ngaây 28/4/2010 cuãa Thuã tûúáng - Töíng tó lïå V/R vaâ X/R laâ 0,28 - 0,31: tó lïå Chñnh phuã vïì phï duyïåt Chûúng trònh phaát triïín naây úã giúái haån thêëp khi tó lïå C/R úã giúái haån cao vêåt liïåu xêy dûång khöng nung àïën nùm 2020 vaâ ngûúåc laåi. àûúåc ban haânh, hoaåt àöång àêìu tû trong lônh vûåc - Tó lïå thaåch cao trïn chêët rùæn coá kyá hiïåu laâ saãn xuêët vêåt liïåu xêy khöng nung, trong àoá coá TC/R laâ 0,03 - 0,05. gaåch ACC àaä bùæt àêìu àûúåc caác nhaâ àêìu tû - Tó lïå böåt nhöm trïn chêët rùæn coá kyá hiïåu laâ quan têm, möåt söë dêy chuyïìn saãn xuêët gaåch A/R laâ 0,0008 - 0,0012. Tó lïå naây àûúåc choån úã ACC àaä àûúåc àûa vaâo hoaåt àöång. Tuy nhiïn, mûác cao seä cho khöëi lûúång thïí tñch thêëp - tûúng viïåc nghiïn cûáu sêu vïì saãn phêím gaåch ACC ûáng vúái noá laâ cûúâng àöå saãn phêím cuäng khöng cho àïën nay chûa coá àún võ naâo thûåc hiïån. cao. Theo baáo caáo thuyïët minh Àïì taâi, nöåi dung - Tó lïå N/R àûúåc àiïìu chónh sao cho àûúâng nghiïn cûáu cuãa Àïì taâi bao göìm: Phên tñch,àaánh kñnh chaãy khöëi huyïìn phuâ laâ 230 ±30 mm. giaá chêët lûúång cuãa möåt söë loaåi nguyïn liïåu Àïì taâi àaä àûa ra caác hûúáng dêîn vïì lûåa choån chñnh sûã duång trong saãn xuêët gaåch ACC; Lûåa nguyïn liïåu saãn xuêët AAC, cuäng nhû caác lûu yá choån nguyïn liïåu (têåp trung vaâo caát silic nghiïìn, thûúâng gùåp. Vúái caác mûác coá khoaãng giao àöång tro bay, àaá siïu axit, xi mùng, vöi, thaåch cao); lúán nhû sau: Tó lïå phöëi liïåu. - Nguöìn cung cêëp SiO2 + Al2O3 thêëp nhêët tûâ Qua quaá trònh nghiïn cûáu, nhoám caác nhaâ 65 -80%. Khi giaá trõ naây úã mûác thêëp cêìn tùng khoa hoåc thûåc hiïån Àïì taâi àaä tñnh toaán tó lïå phöëi haâm lûúång X/R. Àêy laâ hûúáng múã àïí khùèng 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. àõnh nguyïn liïåu cung cêëp SiO2 cho saãn xuêët sûác vaâ sûå nghiïm tuác trong nghiïn cûáu cuãa Chuã ACC khöng quaá khoá khùn, trong àoá coá viïåc sûã nhiïåm vaâ nhoám cöång sûå thûåc hiïån Àïì taâi, vïì cú duång phïë thaãi tro, xó... àang laâ vêën àïì àang baãn nhoám nghiïn cûáu àaä hoaân thaânh toaân böå àûúåc xaä höåi quan têm. caác muåc tiïu, nöåi dung nghiïn cûáu àaä àïì ra. - Nguöìn cung cêëp vöi cêìn coá töíng haâm Àïì taâi àaä àûúåc Höåi àöìng nghiïåm thu thöng lûúång CaO + MgO thêëp nhêët tûâ 65 - 90%. qua vúái kïët quaã xïëp loaåi Xuêët sùæc. Caác baáo caáo phaãn biïån vaâ yá kiïën caác thaânh viïn Höåi àöìng nghiïåm thu àaä àaánh giaá cao cöng Minh Têm Höåi nghõ thêím àõnh Quy hoaåch chung xêy dûång Khu kinh tïë Àõnh An àïën nùm 2030 Ngaây 01/4/2011, taåi Haâ Nöåi àaä diïîn ra Höåi nghõ Thêím àõnh Quy hoaåch chung xêy dûång Khu kinh tïë Àõnh An àïën nùm 2030. Tham dûå Höåi nghõ coá Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Toaân - Chuã tõch Höåi àöìng thêím àõnh; Phoá Chuã tõch UBND tónh Traâ Vinh Trêìn Khiïu; àaåi diïån caác Böå, ngaânh Trung ûúng; caác súã, ngaânh thuöåc tónh Traâ Vinh; caác Cuåc, vuå chûác nùng cuãa Böå Xêy dûång; caác Höåi, Hiïåp höåi chuyïn ngaânh Xêy dûång. Traâ Vinh laâ möåt tónh coá nhiïìu tiïìm nùng vaâ Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Toaân cú höåi phaát triïín búãi caác yïëu töë nöåi sinh cuäng phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ thêím àõnh nhû nhûäng thuêån lúåi ngoaåi ûáng do võ thïë vaâ caác vêën lêåp quy hoaåch laâ Cöng ty Tû vêën vaâ Thiïët möëi quan hïå töíng thïí liïn vuâng mang laåi, tuy kïë kiïën truác Viïåt Nam (DAC). vêåy tónh cuäng àang coá nhiïìu khoá khùn thaách KKT Àõnh An nùçm úã phña Àöng Nam tónh Traâ thûác, trong àoá cú baãn nhêët laâ xuêët phaát àiïím Vinh, giaáp vúái söng Hêåu vaâ biïín Àöng, caách hiïån nay cuãa nïìn kinh tïë coân khaá thêëp. thaânh phöë Cêìn Thú 110 km, caách thaânh phöë Trûúác nhu cêìu bûác thiïët súám àûa Traâ Vinh Bïën Tre 80 km, caách thaânh phöë Höì Chñ Minh trúã thaânh tónh coá nïìn kinh tïë phaát triïín cao trong 160 km. Phaåm vi nghiïn cûáu trûåc tiïëp cuãa quy vuâng Àöìng bùçng söng Cûãu Long, viïåc hònh hoaåch coá diïån tñch tûå nhiïn 39.020 ha; phña Bùæc thaânh Khu Kinh tïë (KKT) Àõnh An àûúåc xaác àõnh giaáp tónh löå 914 vaâ caác xaä Long Hûäu, Hiïåp laâ möåt trong nhûäng troång àiïím mang tñnh àöåt Thaånh (huyïån Duyïn Haãi), Kim Sún (huyïån Traâ phaá, bûúác ngoùåt trong chiïën lûúåc phaát triïín kinh Cuá); phña Têy Nam giaáp söng Hêåu vaâ cûãa biïín tïë - xaä höåi cuãa tónh thúâi gian túái, taåo cuá hñch thuác Àõnh An, phña Nam vaâ Àöng Nam giaáp biïín vúái àêíy phaát triïín kinh tïë xaä höåi cuãa tónh noái riïng chiïìu daâi búâ biïín khoaãng 42 km. vaâ coân taác àöång lan toaã caã vuâng Àöìng bùçng Muåc tiïu cuãa QHC laâ phaát triïín KKT Àõnh An söng Cûãu Long. Do vêåy, viïåc lêåp Quy hoaåch thaânh KKT töíng húåp, hònh thaânh àêìu möëi giao chung (QHC) xêy dûång KKT Àõnh An àïën nùm lûu kinh tïë, giao thöng vêån taãI quan troång trong 2030 laâ rêët cêìn thiïët. khu vûåc, goáp phêìn thuác àêíy phaát triïín kinh tïë – Trûúác thûåc traång trïn, UBND tónh Traâ Vinh xaä höåi tónh Traâ Vinh vaâ Vuâng àöìng bùçng söng àaä töí chûác lêåp QHC xêy dûång KKT vúái àún võ tû Cûãu Long. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. QHC àaä àaánh giaá àiïìu kiïån tûå nhiïn, hiïån hoaåch phên khu chûác nùng àûúåc thûåc hiïån theo traång, caác nguöìn lûåc phaát triïín, haå têìng kyä thuêåt giai àoaån quy hoaåch daâi haån àïën nùm 2030 vaâ vaâ xaä höåi trïn àõa baân vuâng nghiïn cûáu, phên ngùæn haån àïën nùm 2020, trong àoá àaä xaác àõnh: tñch möëi quan hïå liïn vuâng vúái khu vûåc, caã nûúác Khu phi thuïë quan, caác khu vûåc phaát triïín àö thõ vaâ quöëc tïë, trïn cú súã àoá tiïën haânh àaánh giaá (bao göìm caác àö thõ hiïån coá vaâ caác khu vûåc dûå thûåc traång vaâ caác ûu thïë phaát triïín bao göìm caác kiïën phaát triïín múái), caác trung têm xaä vaâ àiïím thuêån lúåi, khoá khùn, haån chïë vaâ caác àöì aán quy dên cû nöng thön, khu vûåc phaát triïín cöng hoaåch àaä vaâ àang thûåc hiïån. nghiïåp, khu caãng vaâ dõch vuå caãng, khu vûåc dûå QHC àaä xaác àõnh caác tiïìn àïì phaát triïín KKT trûä phaát triïín, khu vûåc sinh thaáI, khu du lõch nghó bao göìm àöång lûåc vaâ caác dûå baáo phaát triïín. dûúäng, khu vûåc an ninh, quöëc phoâng, vuâng Ngoaâi dûå baáo phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, QHC nöng nghiïåp, vuâng nuöi tröìng thuyã saãn, vuâng àaä nghiïn cûáu caác cú súã hònh thaânh vaâ phaát diïm nghiïåp, vuâng baão töìn thiïn nhiïn, rûâng triïín àö thõ, dên cû nöng thön, cú súã kinh tïë - kyä phoâng höå, rûâng ngêåp mùån,… thuêåt, sûã duång àêët àai vaâ lûåa choån caác chó tiïu Nhûäng nöåi dung khaác àaä àûúåc tû vêën àïì kinh tïë - kyä thuêåt phaát triïín phuâ húåp vúái vuâng xuêët trong QHC bao göìm: Cú cêëu töí chûác nghiïn cûáu àöìng thúâi raâ soaát caác quy hoaåch, dûå khöng gian caác khu chûác nùng chñnh, àõnh aán àaä, àang vaâ seä thûåc hiïån trong khu vûåc àïí hûúáng kiïën truác caãnh quan cho tûâng khu vûåc nghiïn cûáu àiïìu chónh cho phuâ húåp vúái àõnh cuãa KKT; àõnh hûúáng hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt hûúáng quy hoaåch múái, nghiïn cûáu laâm roä caác phuâ húåp vúái quy chuêín vaâ tiïu chuêín, hiïån àaåi tiïìm nùng cuãa khu vûåc phuåc vuå cho phaát triïín àaáp ûáng nhûäng muåc tiïu phaát triïín. kinh tïë - xaä höåi. Ngoaâi ra, QHC cuäng àaä tiïën haânh àaánh giaá Nghiïn cûáu cho thêëy vúái võ trñ àõa lyá vaâ caác möi trûúâng chiïën lûúåc; xaác àõnh caác chûúng möëi quan hïå vuâng cuãa KKT cuâng vúái caác trònh, dûå aán ûu tiïn àêìu tû, àïì xuêët caác giaãi chûúng trònh dûå aán cêëp quöëc gia, tónh àaä, àang phaáp thûåc hiïån QHC vaâ dûå thaão Quy àõnh quaãn vaâ seä hònh thaânh vaâ phaát huy taác duång, laâ tiïìm lyá theo QHC. nùng, àöång lûåc thuêån lúåi cho KKT phaát triïín YÁ kiïën cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng thêím toaân diïån vïì kinh tïë-xaä höåi röång múã vúái caác àõnh vïì cú baãn thöëng nhêët vúái nöåi dung cuãa àöì trung têm kinh tïë, kyä thuêåt vaâ àö thõ trong tónh, aán, àaánh giaá nöåi dung QHC àaä baám saát Nhiïåm vuâng, caã nûúác vaâ quöëc tïë, KKT Àõnh An seä laâ vuå thiïët kïë àaä àûúåc phï duyïåt vaâ phuâ húåp vúái àiïím àïën hêëp dêîn cuãa caác nhaâ àêìu tû trong vaâ caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt liïn quan, kïë ngoaâi nûúác. thûâa nhiïìu kïët quaã nghiïn cûáu quy hoaåch. Caác QHC àaä xêy dûång àõnh hûúáng phaát triïín yá kiïën cuãa Höåi àöìng thêím àõnh cuäng àaä nïu ra khöng gian, phaát triïín caác cú súã kinh tïë, caác àö nhûäng nöåi dung cêìn àûúåc tû vêën tiïëp tuåc böí thõ vaâ dên cû nöng thön, phaát triïín hïå thöëng haå sung vaâ hoaân chónh nhû àaánh giaá hiïån traång têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi vaâ kïë hoaåch sûã cêìn töíng húåp vaâ toaân diïån laâm nöíi bêåt caác lúåi duång àêët cho KKT àïën nùm 2030; àaä àïì xuêët thïë, chuá yá giaãi trònh caác cùn cûá vaâ lyá luêån laâm cú mö hònh phaát triïín KKT dûåa trïn nguyïn tùæc súã àûa ra caác giaãi phaáp quy hoaåch; cêìn xaác khai thaác võ trñ àõa lyá, hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àõnh roä àùåc thuâ cuãa KKT vaâ caác àõnh hûúáng hiïån coá vaâ àang àûúåc àêìu tû (Trung têm àiïån ngaânh nghïì thïë maånh, muäi nhoån vaâ noâng cöët lûåc Duyïn HaãI, khu caãng vaâ dõch vuå caãng) baão àïí phaát huy lúåi thïë möåt caác hiïåu quaã vaâ thu huát àaãm kïët nöëi vúái caác haânh lang kinh tïë, hïå thöëng àêìu tû töët hún; nghiïn cûáu sêu hún vïì caác giaãi àö thõ trong tónh vaâ Vuâng ÀBSCL. phaáp thñch ûáng biïën àöíi khñ hêåu do Traâ Vinh laâ Trong àõnh hûúáng phaát triïín khöng gian, quy möåt trong 12 tónh coá tònh traång ngêåp nùång.,… 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, Thûá trûúãng khöng gian cêìn phên tñch laâm roä hún caác cùn cûá Nguyïîn Àònh Toaân - Chuã tõch Höåi àöìng thêím vaâ nïu möåt vaâi phûúng aán àïí lûåa choån; böí sung àõnh àaánh giaá cao cöng sûác cuãa àún võ tû vêën , chûúng trònh ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu; viïåc baám saát Nhiïåm vuå thiïët kïë àaä àûúåc phï duyïåt, thïí hiïån caác yá tûúãng khöng gian nïn roä hún,… yá kiïën àoáng goáp cuãa caác baáo caáo phaãn biïån vaâ Höåi àöìng thêím àõnh àaä thöëng nhêët thöng qua Höåi àöìng laâ rêët xaác àaáng vaâ böí ñch, àïì nghõ tû nöåi dung QHC. vêën tiïëp thu böí sung vaâ hoaân chónh àöì aán, trong àoá lûu yá möåt söë vêën àïì: Àöëi vúái phaát triïín Huyânh Phûúác Danh saách caác phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh Xêy dûång àûúåc cöng nhêån thaáng 2 - 3/2011 Trong thaáng 2 vaâ thaáng 3/2011 àaä coá 10 phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh Xêy dûång àûúåc Böå Xêy dûång ra quyïët àõnh cöng nhêån vaâ cho pheáp ài vaâo hoaåt àöång. Quyïë t àõnh coá hiïåu TT Tïn phoâng thñ nghiïåm Maä söë lûåc Phoân g TN Kiïím àõnh chêët lûúån g VLXD, thuöåc LAS-XD QÀ söë 71/QÀ-BXD Cty CP Àêìu tû Phaát triïí n Cöng nghïå Vêåt liïåu 1057 ngaây 28/ 2/2011 1 Dêìu khñ Viïåt Nam coá hiïåu lûåc àïë n: Söë nhaâ 173 Trung Kñnh - Phûúân g Yïn Hoaâ - 28/2/2014 Quêå n Cêì u Giêëy - TP. Haâ Nöåi Phoân g TN X D thuöåc Cty TNHH kiïím àõnh, tû vêën LAS-XD QÀ söë 73/QÀ-BXD vaâ àêìu tû XD Nam MEKONG 1078 ngaây 03/ 3/2011 2 B27-B28, Àûúâ ng söë 1 - Khu ÀTM Hûng P huá - coá hiïåu lûåc àïë n: Quêå n Caái Rùng - Tp. Cêìn Thú 02/3/2014 Phoân g TN vaâ kiïím àõnh chêët lûúån g cöng trònh X D LAS-XD QÀ söë 74/QÀ-BXD thuöåc Cty CP Yïn Lêåp 1074 ngaây 03/ 3/2011 3 Töí 24B - Phöë Mai S ún 2 - Phûúâ ng Tiïn Caát - Tp. coá hiïåu lûåc àïë n: Viïåt Trò - Tónh Phuá Thoå 02/3/2014 Phoân g TN XD vaâ cú lyá àêët thuöåc Xñ nghiïå p XD LAS-XD QÀ söë 76/QÀ-BXD Lûúä ng Bùç ng 1075 ngaây 07/ 3/2011 4 Söë 172, Àûúân g 21-8, Tp. Phan Rang-Thaá p coá hiïåu lûåc àïë n: Chaâ m, Tónh Ninh Thuêå n 07/3/2014 Phoân g TN VLX D - àõa chêët cöng trònh thuöåc Cty LAS-XD QÀ söë 77/QÀ-BXD CP tû vêën thiïët kïë XD Ninh Thuêån 153 ngaây 07/ 3/2011 5 Söë 42, Àûúân g 16/4, Tp. Phan Rang-Thaáp Chaâm, coá hiïåu lûåc àïë n: Tónh Ninh Thuêå n 07/3/2014 Phoân g TN Àõa kyä thuêåt thuöåc Cty CP tû vêën khaã o LAS-XD QÀ söë 78/QÀ-BXD saát vaâ kiïím àõnh X D SOILTESTS 638 ngaây 07/ 3/2011 6 Àûúâ ng Hûúng Löå 45, Töí 5 Ngoåc Höåi - Phûúân g coá hiïåu lûåc àïë n: Ngoåc Hiïåp - Tp. Nha Trang - Tónh Khaá nh Hoâa 07/3/2014 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Phoân g TN vaâ kiïím àõnh chêët lûúån g cöng trònh LAS-XD QÀ söë 79/QÀ-BXD thuöåc Cty CP tû vêën vaâ kiïím àõnh ALP HA 543 ngaây 07/ 3/2011 7 Söë 17, Ngoä 83, Têåp thïí Giao thöng 810 - Àûúân g coá hiïåu lûåc àïë n: Ngoåc Höìi - Phûúân g Hoaâng Liïåt - Quêån Hoaân g 07/3/2014 Mai - Haâ Nöåi Phoân g cöng nghïå vaâ kiïím àõnh vêåt liïå u thuöåc Cty LAS-XD QÀ söë 80/QÀ-BXD CP CONTE CH 824 ngaây 07/ 3/2011 8 Söë 26 Phöë Thuãy Lúåi 1- P hûúâ ng Trung Liïåt-Quêå n coá hiïåu lûåc àïë n: Àöën g Àa-Haâ Nöåi 31/8/2012 Phoân g TN chuyïn ngaân h XD, thuöåc Cty TNHH LAS-XD QÀ söë 82/QÀ-BXD Tû vêën Cöng nghïå Thiïët bõ vaâ Kiïím àõnh XD 160 ngaây 10/ 3/2011 9 Thön Hûäu Thuã - xaä Kim Long - huyïån Tam coá hiïåu lûåc àïë n: Dûúng - tónh Vônh Phuác 18/10/2013 Phoân g TN chuyïn ngaâ nh X D thuöåc Cöng ty CP LAS-XD QÀ söë 93/QÀ-BXD tû vêën XD thuãy lúåi Thaái Bònh 356 ngaây 14/ 3/2011 10 Söë 78 phöë Lyá Thûúâng Kiïåt - TP. Thaái Bònh - Tónh coá hiïåu lûåc àïë n: Thaái Bònh 21/3/2014 Huyânh Phûúác Nhûäng phaát triïín múái trong cöng nghïå nghiïìn cuãa Cöng ty LOESCHE Cöng ty Loesche GMBH (CHLB Àûác) thaânh Kïí tûâ lêìn àêìu tiïn àïën Viïåt Nam vaâo nùm lêåp nùm 1906 vaâ àaä hoaåt àöång rêët thaânh cöng 1998 àïën nay, Cöng ty Loesche GMBH àaä vaâ vúái nhûäng bûúác phaát triïín lúán trong cöng nghiïåp àang thûåc hiïån 26 àún haâng chïë taåo vaâ lùæp àùåt nghiïìn xi mùng trong hún 100 nùm qua. caác traåm nghiïìn phuåc vuå saãn xuêët xi mùng taåi Loesche thiïët kïë, chïë taåo, lùæp raáp tûâng maáy nûúác ta vaâ caác maáy moác thiïët bõ vêîn hoaåt àöång moác àún leã cho àïën lùæp àùåt caác traåm nghiïìn öín àõnh, trong thúâi gian túái Cty seä tùng cûúâng theo phûúng thûác chòa khoaá trao tay trong caác cung cêëp dõch vuå nhùçm caãi tiïën caác thiïët bõ àaä ngaânh: xi mùng, àiïån, theáp... vaâ àaä thu àûúåc cung cêëp cho caác àöëi taác Viïåt Nam vaâo thúâi nhiïìu thaânh cöng tûâ caác dûå aán trïn khùæp thïë gian trûúác àêy nhùçm àaåt àûúåc caác tiïu chuêín giúái. Loesche àaä vaâ àang thûåc hiïån nhiïìu dûå tiïn tiïën. aán/àún haâng taåi Viïåt Nam vaâ àûúåc khaách haâng Taåi Höåi thaão do TCty Cöng nghiïåp Xi mùng àaánh giaá cao taåi möåt söë dûå aán nhû: Maáy nghiïìn Viïåt Nam (VICEM) töí chûác vaâo ngaây 25/3/2011 clanh-ke taåi caác nhaâ maáy xi mùng Holcim Hoân taåi Haâ Nöåi, caác chuyïn gia cuãa Loesche àaä giúái Chöng, Holcim Thõ Vaãi, Phuá Hûäu (Bònh Phûúác) thiïåu nhûäng phaát triïín múái trong lônh vûåc cöng vaâ Tên Trûúâng (Xi mùng Cöng Thanh), maáy nghïå nghiïìn têåp trung vaâo maáy nghiïìn àûáng nghiïìn than taåi Nhaâ maáy xi mùng Nghi Sún, baánh lùn (MNÀBL) nghiïìn nguyïn liïåu thö cho maáy nghiïìn liïåu taåi caác nhaâ maáy xi mùng Phuác saãn xuêët xi mùng, nghiïìn nguyïn liïåu cung cêëp Sún, dêy chuyïìn 1 vaâ 2 xi mùng Bóm sún, xi cho nhaâ maáy nhiïåt àiïån, ngaânh khai thaác mùng Söng Thao. khoaáng saãn, trong àoá coá MNÀBL cöng suêët lúán, 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2