Thông tư 01/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
50
lượt xem
5
download

Thông tư 01/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn, phường do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1999/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 01/1999/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯ NG D N QU N LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t NSNN; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và Ngh đ nh s 51/1998/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u kho n c a Ngh đ nh 87/CP ngày 19/12/1996 quy đ nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch th c hi n dân ch xã; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n qu n lý thu chi ngân sách xã, th tr n, phư ng như sau: Ph n 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ngân sách xã, th tr n, phư ng là m t b ph n c a Ngân sách nhà nư c do U ban nhân dân xã, th tr n, phư ng (dư i đây g i chung là c p xã) xây d ng, qu n lý và H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh, giám sát th c hi n. 2. Ngân sách xã đư c xây d ng b ng các ngu n thu đư c phân c p và chi th c hi n các công vi c thu c ch c năng nhi m v c a chính quy n xã theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. M i kho n thu, chi xã ph i đư c ph n ánh vào ngân sách xã đ H i đ ng nhân dân th o lu n, quy t đ nh và ki m tra th c hi n. 4. Ngân sách xã đư c n đ nh t l ph n trăm phân chia các ngu n thu và s b sung c a ngân sách c p trên t 3 đ n 5 năm; th i gian c th c a t ng th i kỳ n đ nh do Th tư ng Chính ph quy t đ nh khi giao d toán ngân sách nhà nư c năm đ u th i kỳ n đ nh. 5. Cân đ i ngân sách xã ph i b o đ m nguyên t c chi không vư t quá ngu n thu quy đ nh, k c s b sung t ngân sách c p trên (n u có). C th : 5.1. Đ i v i ngân sách xã, th tr n:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Nhi m v chi thư ng xuyên cân đ i v i các ngu n thu đư c phân c p (không k các ngu n thu đ chi cho m t s m c tiêu c th như thu do nhân dân đóng góp, thu lao đ ng công ích, thu k t dư), n u thi u đư c ngân sách c p trên c p b sung. - Chi đ u tư phát tri n cân đ i ch y u t ngu n thu nhân dân đóng góp, thu lao đ ng công ích, t thu ngân sách xã, th tr n sau khi đã cân đ i đ chi thư ng xuyên và k t dư ngân sách xã (n u có); ngoài ra đư c b sung m t ph n t ngân sách c p trên theo s phân c p c a t nh. 5.2. Đ i v i ngân sách phư ng: Các kho n thu đư c phân c p đ đ m b o nhi m v chi thư ng xuyên quy đ nh, n u thi u đư c ngân sách c p trên b sung, n u th a đư c b trí chi b sung cho các ho t đ ng và s a ch a các cơ s văn hoá - xã h i - phúc l i c a phư ng. 6. Qu n lý ngân sách xã theo nguyên t c dân ch , công khai: - D toán, quy t toán ngân sách xã hàng năm đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh, các chương trình, d án do Nhà nư c, t ch c cá nhân đ u tư tr c ti p cho xã, các kho n ti n u quy n cho xã th c hi n, k t qu thanh tra, ki m tra ph i thông báo cho nhân dân bi t. - D án huy đ ng s d ng các kho n đóng góp c a nhân dân cho ngân sách xã đ xây d ng cơ s h t ng trư c khi trình H i đ ng nhân dân xã ho c cơ quan có th m quy n quy t đ nh ph i l y ý ki n nhân dân, sau khi th c hi n ph i thông báo k t qu cho nhân dân bi t. 7. Xã có nhi m v qu n lý các lo i tài s n công c a xã k c tài s n c a Nhà nư c, tài s n v ng ch n m trên đ a bàn xã chưa rõ cơ quan nào qu n lý. 8. T ch c Ban Tài chính xã: - U ban nhân dân xã ph i t ch c Ban Tài chính đ giúp U ban nhân dân xã xây d ng và th c hi n d toán thu chi ngân sách, l p báo cáo ngân sách hàng tháng, quy t toán ngân sách năm, t ch c qu n lý tài s n và tài chính Nhà nư c trên đ a bàn theo quy đ nh. - Ban Tài chính g m có: + M t Trư ng ban là u viên U ban nhân dân ph trách công tác tài chính. + Ph trách k toán có trình đ chuyên môn nghi p v (t i thi u ph i có trình đ sơ c p đ i v i mi n núi ho c trung c p đ i v i các vùng khác). + M t th qu (ho c có th m t cán b xã kiêm nhi m). Vi c tuy n ch n và ch đ đ i v i cán b tài chính k toán xã th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 99/LT ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph , B Tài chính, B Lao đ ng thương binh và xã h i.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n 2: N I DUNG THU, CHI C A NGÂN SÁCH XÃ A- N I DUNG THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N. a/ Ngu n thu c a ngân sách xã, th tr n: 1. Các kho n thu m t trăm ph n trăm (100%) đ t i xã: - Thu môn bài các cá nhân, h kinh doanh t b c 4 đ n b c 6 k c s thu khoán; - Các kho n phí, l phí quy đ nh thu vào ngân sách xã, th tr n; - Các kho n thu t ho t đ ng các s nghi p kinh t , văn hoá - xã h i, s nghi p khác; - Các kho n đóng góp c a t ch c, cá nhân g m: các kho n đóng góp theo quy đ nh c a pháp lu t; đóng góp theo quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân xã và đóng góp t nguy n khác. Trư ng h p các kho n huy đ ng đóng góp đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng chưa xác đ nh rõ, khi ti n hành s l p d toán riêng và ph i ph n ánh vào ngân sách trong quá trình th c hi n; - Thu t s d ng qu đ t công ích 5% và hoa l i công s n khác do xã, th tr n qu n lý; - Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân ngoài nư c tr c ti p cho xã, th tr n; - Thu k t dư ngân sách năm trư c; - Các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) v i ngân sách c p trên: - Thu s d ng đ t nông nghi p (t i thi u đ l i cho xã 20%); - Thu chuy n quy n s d ng đ t; - Thu nhà, đ t; - Ti n s d ng đ t; - Thu giá tr gia tăng không k thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u; - Thu thu nh p doanh nghi p không k thu thu nh p c a các đơn v h ch toán toàn ngành và thu x s ki n thi t; - Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao; - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thu s d ng v n ngân sách. - Thu tài nguyên; - L phí trư c b nhà, đ t; - Thu tiêu th đ c bi t hàng hoá s n xu t trong nư c thu vào các m t hàng bài lá, hàng mã, vàng mã và các d ch v kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê, kinh doanh gôn: bán vé h i viên, vé chơi gôn, kinh doanh ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c p t, kinh doanh vé đ t cư c: đua ng a, đua xe. Ngu n thu phân c p và t l phân chia c th c a t ng ngu n thu trên đây cho xã do t nh quy t đ nh trên cơ s yêu c u chi và s thu trên đ a bàn c a xã. 3. Thu b sung t ngân sách c p trên. Thu b sung t ngân sách c p trên cho xã có 2 lo i: - B sung đ cân đ i ngân sách: là kho n thu đư c xác đ nh trên cơ s gi a d toán chi đư c giao và các ngu n thu đư c phân c p (các kho n thu 100% và các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm), n u thi u đư c ngân sách c p trên c p b sung. S b sung này đư c n đ nh t 3 đ n 5 năm, hàng năm đư c tăng thêm m t ph n theo t l trư t giá và t c đ tăng trư ng kinh t do U ban nhân dân t nh quy đ nh. - B sung cho các m c tiêu, chương trình c a Nhà nư c t ng năm (n u có) tuỳ theo kh năng ngân sách và ch trương chung. Ngoài các kho n thu trên xã không t đ t ra các kho n thu riêng trái v i quy đ nh c a pháp lu t. b/ Nhi m v chi c a ngân sách xã, th tr n. 1. Chi thư ng xuyên v : 1.1. Công tác xã h i và ho t đ ng văn hoá, thông tin, th d c th thao do xã, th tr n qu n lý; - Tr c p hàng tháng cho cán b xã, th tr n ngh vi c theo Quy t đ nh 130/CP, Quy t đ nh 111/HĐBT đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph (không k tr c p hàng tháng cho cán b xã ngh vi c và tr c p thôi vi c 1 l n c a cán b xã, th tr n ngh vi c t ngày 01/01/1998 tr v sau do t ch c b o hi m xã h i chi); chi thăm h i các gia đình chính sách; c u t xã h i và công tác xã h i khác; - Ho t đ ng văn hoá, thông tin, th d c, th thao, truy n thanh do xã, th tr n t ch c. 1.2. H tr các l p b túc văn hoá, tr c p nhà tr , l p m u giáo, k c tr c p cho giáo viên m u giáo và cô nuôi d y tr do xã, th tr n qu n lý. 1.3. S nghi p y t :
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Mua s m trang b ho c b sung đ dùng chuyên môn ph c v khám, ch a b nh. - Phòng b nh và s nghi p y t khác. Riêng chi v sinh ho t phí và các kho n ph c p cán b y t công tác t i xã, th tr n do ngân sách c p t nh chi (đ i v i t nh không phân c p nhi m v chi y t cho huy n) ho c ngân sách c p huy n chi (đ i v i t nh có phân c p nhi m v chi y t cho c p huy n). 1.4. Qu n lý, duy tu, b o dư ng các công trình phúc l i, đư ng giao thông do xã, th tr n qu n lý như: b o dư ng s a ch a trư ng h c, tr m y t , nhà tr , l p m u giáo, nhà văn hoá, đài tư ng ni m; d m vá, s a ch a các c u, đư ng giao thông, công trình c p và thoát nư c công c ng; riêng đ i v i th tr n còn có s a ch a v a hè, đư ng ph n i th , đèn chi u sáng, công viên, cây xanh... 1.5. Ho t đ ng c a các cơ quan Nhà nư c xã, th tr n bao g m: - Sinh ho t phí theo m c quy đ nh hi n hành; - Sinh ho t phí cho đ i bi u H i đ ng nhân dân; - Các kho n ph c p theo quy đ nh c a Nhà nư c; - Phúc l i t p th , y t , v sinh; - Công tác phí; - Chi v ho t đ ng văn phòng như: ti n nhà, đi n, nư c, th p sáng, v t li u văn phòng, bưu phí, đi n tho i, h i ngh , chi ti p tân, khánh ti t; - Chi mua s m s a ch a thư ng xuyên nhà c a, phương ti n làm vi c; - Chi khác. 1.6. Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t đ ng c a cơ quan Đ ng c ng s n Vi t nam c a xã, th tr n sau khi đã tr đi kho n thu đ ng phí theo đi u l và các kho n thu khác (n u có). 1.7. Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t đ ng (k c ho t đ ng phí phó đoàn th ) c a M t tr n T qu c Vi t nam, Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t nam, H i Liên hi p Ph n Vi t nam, H i Nông dân Vi t nam c a xã, th tr n sau khi tr các kho n thu khác (n u có). 1.8. Đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t cho cán b xã, th tr n và các đ i tư ng khác theo ch đ hi n hành. 1.9. Công tác dân quân t v , tr t t an toàn xã h i: - Hu n luy n dân quân t v do xã, th tr n tri u t p;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các kho n ph c p huy đ ng dân quân t v theo quy đ nh c a Pháp l nh v dân quân t v ; - Đăng ký nghĩa v quân s , ti n đưa thanh niên đi nghĩa v quân s ; - Tuyên truy n, v n đ ng và t ch c phong trào b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i trên đ a bàn xã, th tr n; - Các kho n chi khác. 1.10. Các kho n chi nh m khuy n khích phát tri n các s nghi p kinh t như khuy n nông, khuy n ngư, khuy n lâm, nuôi dư ng phát tri n ngu n thu ngân sách xã, th tr n. 1.11. Các kho n chi khác theo quy đ nh. 2. Chi đ u tư phát tri n. Chi đ u tư phát tri n đ i v i ngân sách xã, th tr n g m: chi đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t xã h i theo s phân c p c a c p t nh t ngu n ngân sách và ngu n huy đ ng đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho t ng d án, m c tiêu nh t đ nh. B- N I DUNG THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯ NG. a/ Ngu n thu c a ngân sách phư ng: - Các kho n thu 100% cơ b n như các kho n thu 100% quy đ nh cho xã tr thu môn bài c a các cá nhân, h kinh doanh k c s thu khoán; các kho n thu huy đ ng đóng góp xây d ng cơ s h t ng. - Đ i v i các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm v i ngân sách c p trên, ngân sách phư ng không đư c phân c p các ngu n thu sau: + Thu nhà đ t; + Thu chuy n quy n s d ng đ t; + Ti n c p quy n s d ng đ t. - Thu b sung t ngân sách c p trên như quy đ nh cho xã. Ngoài các ngu n thu trên phư ng không t đ t ra các kho n thu riêng trái v i quy đ nh c a pháp lu t. b/ Nhi m v chi c a ngân sách phư ng. V chi phư ng đ m b o các kho n chi sau đây:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Công tác xã h i và ho t đ ng văn hoá, thông tin, th d c, th thao, truy n thanh do phư ng qu n lý: - Tr c p háng tháng cho cán b phư ng ngh vi c theo Quy t đ nh s 130/CP, Quy t đ nh s 111/HĐBT (như quy đ nh đ i v i cán b xã, th tr n ngh vi c), chi thăm h i các gia đình chính sách, c u t xã h i; - Ho t đ ng văn hoá, thông tin, th d c, th thao, truy n thanh do phư ng t ch c. 2. Ho t đ ng c a cơ quan Nhà nư c c a phư ng. 3. Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t đ ng c a Đ ng C ng s n Vi t nam c a phư ng sau khi đã tr ti n thu đ ng phí và các kho n thu khác (n u có). 4. Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t đ ng c a M t tr n T qu c Vi t nam, Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Ph n Vi t nam, H i C u chi n binh Vi t nam, H i Nông dân Vi t nam c a phư ng sau khi tr thu đoàn phí, h i phí và các kho n thu khác (n u có). 5. Đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t cho cán b phư ng. 6. Công tác dân quân t v , tr t t an toàn xã h i. 7. Các kho n chi khác theo quy đ nh. C- Đ NH M C CHI T NG H P CHO XÃ, PHƯ NG. Đ nh m c chi ngân sách xã là m c chi tính cho đ u xã nh m đ m b o cho xã th c hi n các nhi m v theo quy đ nh c a Nhà nư c. M c chi này là m c t ng h p đư c xác đ nh trên cơ s các chính sách, ch đ th ng nh t c a Nhà nư c phù h p v i kh năng cân đ i chung c a ngân sách nhà nư c và ngân sách t ng đ a phương. Đ nh m c là cơ s đ l p và phân b d toán ngân sách xã. Đ nh m c g m 2 ph n: Ph n 1- Ph n cơ b n đư c xác đ nh trên cơ s chính sách, ch đ c a Nhà nư c đ i v i cán b xã như: - Ngh đ nh 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/98 c a Chính ph s a đ i, b sung Ngh đ nh 50/CP ngày 26/7/1995 quy đ nh v ch đ sinh ho t phí đ i v i cán b xã, th tr n, phư ng. - Quy t đ nh 58/TTg ngày 03/02/94 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh m t s v n đ v t ch c và ch đ chính sách đ i v i y t cơ s . - Quy t đ nh 394/TTg ngày 11/06/96 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch đ sinh ho t phí đ i v i đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Quy t đ nh 164/TCCP ngày 29/06/95 c a Ban T ch c Chính ph v vi c ban hành quy ch t m th i v t ch c b n các xã mi n núi, vùng cao và ch c năng nhi m v , quy n h n c a trư ng b n. - Ngh đ nh 35/CP ngày 14/06/96 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Pháp l nh dân quân t v . - Các văn b n ch đ hi n hành khác... M c chi cơ b n bình quân: t 100 đ n 130 tri u đ ng tuỳ theo quy mô và đ c đi m t ng xã. M c tính trên s đư c đi u ch nh khi có chính sách ch đ b sung, s a đ i. Ph n 2- Ph n chi đ m b o cho ho t đ ng đ th c hi n các ch c năng, nhi m v c a xã. M c chi này đư c xác đ nh b ng m t h s so v i m c chi cơ b n trên. H s quy đ nh t 0,5 đ n 1,5 l n so v i m c chi cơ b n. Căn c vào kh năng ngân sách, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy đ nh c th h s áp d ng cho các xã, phư ng. Đ i v i các xã khai thác t t ngu n thu có s thu cao hơn m c chi thư ng xuyên nói trên thì ph n chênh l ch đư c s d ng đ đ u tư. Riêng chi đ u tư xây d ng cơ s h t ng không tính đ nh m c mà căn c vào ngu n thu huy đ ng đóng góp và b sung có m c tiêu c a ngân sách c p trên, kh năng cân đ i ngân sách đ quy t đ nh t ng công trình, d án c th hàng năm. Căn c vào đ nh m c trên và ch đ , tiêu chu n c a Nhà nư c, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v n d ng quy đ nh c th đ nh m c t ng công vi c cho phù h p kh năng ngân sách đ a phương. Ph n 3: L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH XÃ. A- L P D TOÁN NGÂN SÁCH XÃ. 1. Hàng năm, trên cơ s hư ng d n c a t nh và ch đ o c a huy n, U ban nhân dân xã ph i l p d toán ngân sách năm sau đ trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. D toán ngân sách xã bao g m: - D toán thu ngân sách nhà nư c đư c phân c p cho xã qu n lý. - D toán chi ngân sách xã, trong đó có d toán các kho n chi thư ng xuyên và d toán chi đ u tư xây d ng cơ b n (n u có). 2. Yêu c u đ i v i l p d toán ngân sách xã: - Tính đ y đ và chính xác các kho n thu theo quy đ nh c a Nhà nư c.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - B trí h p lý các nhu c u chi, đ m b o th c hi n các ch c năng, nhi m v c a chính quy n c p xã. - D toán ph i l p theo M c l c ngân sách nhà nư c và m u bi u quy đ nh c a B Tài chính. 3. Căn c l p d toán g m: - Nhi m v chi đư c phân c p và nh ng yêu c u th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a xã; - Các văn b n pháp lu t v thu, các ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách do c p có th m quy n quy đ nh; - Ngu n thu và kh năng thu theo nh ng quy đ nh v phân c p qu n lý ngân sách cho xã (các kho n thu 100%, các kho n thu phân chia, s b sung c a ngân sách c p trên); - S ki m tra v d toán ngân sách xã do U ban nhân dân c p huy n thông báo; - Tình hình th c hi n d toán ngân sách xã năm trư c. 4. Trình t l p d toán ngân sách xã: 4.1. Đánh giá tình hình th c hi n ngân sách năm trư c: Hàng năm, ngay t đ u tháng 7, các xã, phư ng ph i căn c vào tình hình th c hi n ngân sách 6 tháng, ư c th c hi n c năm. Trên cơ s đó phân tích tình hình nh m rút kinh nghi m cho vi c l p và t ch c th c hi n ngân sách năm sau. 4.2. Xác đ nh kh năng thu và yêu c u chi năm k ho ch: Các ban ho c t ch c thu c xã, phư ng căn c vào nhi m v và ch đ chi quy đ nh đ l p d trù nhu c u chi; Ban Tài chính xã, phư ng ph i h p v i Đ i thu thu xã (n u có) tính toán các kho n thu ngân sách nhà nư c giao cho xã qu n lý và tính ngu n thu ngân sách xã. Trên cơ s đó Ban Tài chính tính toán cân đ i, l p d toán thu chi ngân sách xã trình U ban nhân dân xã báo cáo Ch t ch và Phó Ch t ch H i đ ng nhân dân xã đ xem xét g i U ban nhân dân và Phòng Tài chính c p huy n. Th i gian báo cáo do t nh, thành ph quy đ nh cho phù h p v i quy đ nh t i đi m 5.1.3 m c III c a Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a B Tài chính. 5. Quy t đ nh d toán ngân sách c p xã: Sau khi xã, phư ng nh n đư c quy t đ nh giao nhi m v thu chi ngân sách c a huy n, Ban Tài chính xã có trách nhi m giúp U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh và phân b d toán thu, chi ngân sách xã. U ban nhân dân xã báo cáo U ban nhân dân và Phòng Tài chính huy n v d toán ngân sách xã đã đư c H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh, đ ng th i thông báo công khai cho dân bi t. 6. Đi u ch nh d toán ngân sách xã hàng năm (n u có).
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. D toán ngân sách xã đư c đi u ch nh trong các trư ng h p sau: - Có yêu c u c a U ban nhân dân c p trên đ đ m b o phù h p v i đ nh hư ng chung. - Có bi n đ ng l n v ngu n thu và nhi m v chi, do thiên tai đ ch ho c n thi t ph i có s đi u ch nh nhi m v thu chi ngân sách. Khi ph i đi u ch nh, U ban nhân dân c p xã ti n hành l p d toán đi u ch nh trình H i đ ng nhân dân c p xã quy t đ nh và báo cáo U ban nhân dân c p huy n. D toán đi u ch nh sau khi đư c duy t là d toán ngân sách chính th c c a xã trong năm k ho ch. 7. Bi u m u l p d toán ngân sách xã g m có: - Bi u t ng h p cân đ i thu chi ngân sách xã. - D toán thu ngân sách xã theo M c l c ngân sách nhà nư c; theo lo i. - D toán chi ngân sách xã theo M c l c ngân sách nhà nư c; theo lĩnh v c. - D toán chi đ u tư phát tri n. Ngoài các bi u m u cơ b n trên đây, S Tài chính - V t giá có th quy đ nh thêm m t s ph l c đ đáp ng yêu c u qu n lý c a đ a phương. B- CH P HÀNH D TOÁN NGÂN SÁCH XÃ. 1. Yêu c u t ch c th c hi n d toán ngân sách xã: - Đ m b o thu đúng ch đ chính sách c a Nhà nư c, thu đ y đ , k p th i các kho n ph i thu theo quy đ nh. - B o đ m kinh phí theo d toán đư c duy t, chi đúng m c đích và chính sách ch đ . 2. L p d toán thu, chi quý. 2.1. Căn c vào d toán c năm và kh năng thu cũng như nhu c u chi c a t ng quý, Ban Tài chính l p d toán quý (có chia ra tháng) đ đi u hành theo ti n đ công vi c. Đ i v i nh ng xã mà các ngu n thu ch y u theo mùa v , đ có ngu n b o đ m chi theo d toán đư c duy t, xã có th đ ngh cơ quan tài chính c p trên ưu tiên tăng ti n đ tr c p s b sung trong k ho ch (n u có). 2.2. D toán quý ph i g i Phòng Tài chính huy n và Kho b c nhà nư c nơi giao d ch làm cơ s theo dõi th c hi n. Trư ng h p n u có tăng ho c gi m thu so v i d toán ph i báo cáo đi u ch nh. 3. Đ ph n ánh các ho t đ ng thu, chi ngân sách, xã đư c m tài kho n thu, chi ngân sách t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. Ch t ch xã ho c ngư i đư c u quy n là
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch tài kho n. Ngoài ra, tuỳ theo yêu c u xã còn đư c m tài kho n ti n g i đ g i các kho n ti n khác c a xã (không ph i ti n c a ngân sách). Đ i v i các xã có nhi u khó khăn chưa có đi u ki n qu n lý thu, chi tr c ti p qua Kho b c thì t m th i đư c ph n ánh các ho t đ ng thu, chi ngân sách xã như hi n nay, nhưng t nh ph i có phương án c th đ trình H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh và báo cáo B Tài chính. 4. Xã có qu ti n m t t i xã đ chi các kho n chi có giá tr nh ; đ i v i nh ng xã xa Kho b c đi l i khó khăn còn đ nh p các kho n thu do xã thu nhưng chưa có đi u ki n n p tr c ti p vào Kho b c. Đ nh m c t n qu ti n m t t i xã do Kho b c nhà nư c nơi giao d ch quy đ nh cho t ng lo i xã cho phù h p. 5. T ch c thu: Vi c t ch c thu t i xã đư c phân c p như sau: - Cơ quan thu (các Đ i thu thu xã n u có) ho c t ch c, cá nhân đư c u nhi m thu n p Kho b c nhà nư c; Kho b c nhà nư c th c hi n phân chia các kho n thu theo t l quy đ nh c a U ban nhân dân c p t nh. Đ i v i các xã đi u ki n đi l i khó khăn, chưa giao d ch thư ng xuyên v i Kho b c nhà nư c, s thu t i xã đư c gi l i đ chi; đ nh kỳ hàng tháng làm th t c ghi thu và ghi chi vào ngân sách xã. Trư ng h p có thu đ t xu t l n và vư t đ nh m c t n qu ti n m t (do th i v , do đ u th u) ph i n p vào ngân sách xã t i Kho b c nhà nư c. - Các kho n thu ph i thu b ng biên lai thu ho c phi u thu do B Tài chính th ng nh t phát hành. Nghiêm c m thu b ng ghi s sách, không có biên lai ho c thu đ ngoài s sách. - Đ i v i s thu b sung c a ngân sách xã, Phòng Tài chính huy n căn c vào d toán s b sung c a t ng xã và kh năng cân đ i c a ngân sách huy n thông báo s b sung hàng quý (chia ra tháng) cho xã ch đ ng đi u hành ngân sách. Đ đ m b o cho xã có ngu n chi, nh t là chi cho b máy, Phòng tài chính c p huy n ph i c p s b sung cho xã đ nh kỳ hàng tháng. Huy n không đư c chi dùng vào vi c khác gây tr ng i cho đi u hành ngân sách c a xã. - Thu t qu đ t công ích (5%) và hoa l i công s n do xã qu n lý là ngu n thu quan tr ng và thư ng xuyên c a ngân sách xã hàng năm. Vì v y xã có th th c hi n hình th c đ u th u, khoán thu theo mùa v ho c xã t đ ng ra t ch c s n xu t thu hoa l i. Xã không đư c đ u th u thu khoán m t l n trong nhi u năm gây nh hư ng đ n ngu n cân đ i chi thư ng xuyên hàng năm c a xã. 6. Th c hi n chi: 6.1. Ch t ch U ban nhân dân xã ho c ngư i đư c u quy n ch u trách nhi m v quy t đ nh th c hi n các kho n chi ngân sách xã. - Vi c th c hi n chi ph i b o đ m nguyên t c:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Kinh phí đã đư c ghi trong d toán; + Đúng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c quy đ nh; + Đư c Ch t ch U ban nhân dân ho c ngư i đư c u quy n chu n chi; + Ngoài ra, vi c chi tiêu xã ph i b o đ m "ti n nào, vi c y" và th c hi n ưu tiên chi tr sinh ho t phí, các kho n ph c p cho cán b xã, không đ tình tr ng n sinh ho t phí, các kho n ph c p kéo dài. 6.2. C p phát ngân sách xã th c hi n b ng l nh chi ti n và thanh toán dư i 2 hình th c: - B ng ti n m t: Ngân sách xã chi b ng ti n m t trong các trư ng h p chi tr : + Sinh ho t phí và các kho n ph c p cho các cán b xã. + Công tác xã h i. + H i ngh phí (tr ph n ph i chuy n kho n thanh toán d ch v ),ti p khách, thăm h i. + Công tác phí. + Mua s m các kho n tr giá nh . Khi có nhu c u chi ti n m t, Ban Tài chính xã căn c vào d toán, ch đ chi tr hàng tháng l p l nh chi ti n kèm theo b ng kê ch ng t và gi y xin rút ti n m t ngân sách xã (quy đ nh t i văn b n s 420 TC/KBNN ngày 14/5/1998). Kho b c nhà nư c ki m tra và xu t qu ti n m t cho xã đ chi theo nh ng n i dung, yêu c u c a xã. Đ i v i ngu n thu đư c gi t i xã, Ch t ch U ban nhân dân xã ho c ngư i đư c u quy n căn c vào đ ngh c a Ph trách k toán quy t đ nh chi. Đ nh kỳ làm th t c ghi thu, ghi chi vào ngân sách xã kèm theo b ng kê ch ng t thu và chi. - B ng chuy n kho n đ thanh toán các kho n mua s m tài s n, v t tư, thanh toán cư c phí và các d ch v cho các đơn v cung c p ho c cung ng lao v . Vi c thanh toán này thông qua h th ng Kho b c nhà nư c đ tr tr c ti p b ng chuy n kho n cho các đơn v cung ng. 6.3. Chi đ u tư xây d ng cơ b n: vi c qu n lý v n đ u tư th c hi n theo phân c p c a t nh và quy đ nh c a Nhà nư c. V n đ u tư c a ngân sách xã do Ban Tài chính th m đ nh và c p phát qua Kho b c nhà nư c c p huy n. 7. Qu n lý các d án đ u tư b ng ngu n v n huy đ ng đóng góp c a nhân dân. Khi có ch trương huy đ ng nhân dân đóng góp xây d ng cơ s h t ng, Ban Tài chính xã giúp U ban nhân dân xã l p d án huy đ ng và s d ng các kho n đóng góp, đưa ra l y ý ki n c a nhân dân trư c khi trình H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c th . Đ i v i d án có quy mô l n liên quan đ n quy ho ch chung ph i có ý ki n c a c p có th m quy n trư c khi quy t đ nh. - Vi c thu các kho n đóng góp ph i b o đ m ch t ch : + Thu ph i có biên lai. + M s sách theo dõi và ph n ánh k p th i s ti n và hi n v t. + N u thu b ng ti n ph i g i vào tài kho n riêng đ qu n lý và s d ng đúng m c đích. Sau khi c p phát thanh toán đ i v i các d án, công trình c a xã ph i ph n ánh đ y đ vào thu chi ngân sách xã. - Quá trình thi công và thanh toán c p phát ph i có s giám sát c a Ban giám sát công trình do dân c . - K t qu đ u tư và quy t toán d án ho c công trình ph i đư c thông báo công khai cho nhân dân bi t. 8. Ki m tra ngân sách xã. Vi c ki m tra th c hi n ngân sách xã, th tr n, phư ng, các c p, các ngành ph i làm thư ng xuyên. 8.1. Ch t ch U ban nhân dân ho c ngư i đư c u quy n chu n chi ki m tra các ho t đ ng thu chi c a xã. 8.2. H i đ ng nhân dân giám sát, ki m tra vi c th c hi n thu chi ngân sách t i xã đ có nh ng yêu c u c n thi t cho vi c th c hi n ngân sách. 8.3. Các cơ quan tài chính c p trên nh t là c p huy n ph i thư ng xuyên ki m tra, hư ng d n công tác qu n lý ngân sách xã. C- K TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH XÃ. 1. M i ho t đ ng thu chi ngân sách xã, phư ng ph i đư c ph n ánh ghi chép theo m c l c ngân sách nhà nư c và ch đ k toán ngân sách xã hi n hành. Đ i v i tài s n, v t tư, xã - phư ng ph i có s sách theo dõi, qu n lý riêng. Ban Tài chính có trách nhi m ch đ o v m t nghi p v đ i v i công tác k toán, quy t toán k c đ i v i các t ch c, đơn v ph thu c và th c hi n công tác k toán, báo cáo k toán và quy t toán ngân sách c p mình. Kho b c nhà nư c nơi giao d ch th c hi n công tác k toán thu chi qu ngân sách cho t ng xã theo quy đ nh. 2. Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách xã, phư ng h t ngày 31 tháng 01 năm sau. 3. Đ th c hi n t t công tác khoá s và quy t toán hàng năm, Ban Tài chính xã c n th c hi n các vi c sau đây: - Ngay trong tháng 12 ph i rà soát t t c các kho n thu, chi theo d toán, t đó có bi n pháp nh m thu đ y đ các kho n ph i thu vào ngân sách gi i quy t k p th i các nhu
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c u chi theo d toán. Trư ng h p thu có kh năng h t ph i ch đ ng s p x p l i chi, ch gi i quy t nh ng kho n chi c n thi t không th đình hoãn đư c. - Ph i h p v i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ i chi u l i t t c các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c t ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31 tháng 12, b o đ m h ch toán đ y đ , chính xác các kho n thu, chi theo m c l c ngân sách nhà nư c, ki m tra l i s thu đư c phân chia gi a các c p ngân sách theo t l quy đ nh. + Đ i v i các kho n t m thu, t m gi , t m vay (n u có) c n xem xét x lý ho c hoàn tr , trư ng h p cơ quan có th m quy n x lý chưa x lý thì ph i làm th t c chuy n sang năm sau. + Các kho n thu đ t i xã cu i năm chưa chi h t ph i làm th t c n p vào ngân sách xã t i Kho b c nhà nư c. - Các kho n thu, chi phát sinh cu i năm đư c th c hi n theo nguyên t c sau đây: + Các kho n thu ph i n p ch m nh t trư c cu i gi ngày 31/12, n u n p sau tính vào thu ngân sách năm sau. + Đ i v i các kho n chi trong trư ng h p c n thi t ph i chi nhưng chưa chi đư c do thu t p trung ch m (ph i ngày c n h t năm m i thu đư c) thì đư c phép chi trong 10 ngày đ u c a th i gian ch nh lý quy t toán. 4. Quy t toán ngân sách xã hàng năm: 4.1. Ban Tài chính xã giúp U ban nhân dân l p báo cáo quy t toán thu chi ngân sách xã hàng năm g i Phòng Tài chính huy n đ t ng h p, đ ng th i trình H i đ ng nhân dân xã phê chu n. Trư ng h p báo cáo quy t toán năm c a xã do H i đ ng nhân dân xã phê chu n có s thay đ i so v i báo cáo quy t toán năm đã g i Phòng Tài chính huy n thì báo cáo b sung, đi u ch nh g i Phòng Tài chính huy n. Th i gian g i báo cáo quy t toán năm cho Phòng Tài chính huy n ch m nh t ngày 15 tháng 02 năm sau. 4.2. Quy t toán chi ngân sách xã không đư c l n hơn quy t toán thu. K t dư ngân sách xã là s chênh l ch gi a th c thu v i th c chi ngân sách xã. Toàn b k t dư năm trư c (n u có) đư c chuy n vào thu ngân sách năm sau. 4.3. Sau khi H i đ ng nhân dân xã phê chu n, báo cáo quy t toán đư c l p thành 04 b n (m u bi u đính kèm): + 1 b n g i H i đ ng nhân dân xã + 1 b n g i U ban nhân dân xã + 1 b n g i Phòng Tài chính huy n (n u có b sung, đi u ch nh) + 1 b n lưu t i Ban Tài chính xã. và thông báo nơi công c ng cho nhân dân trong xã bi t.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.4. Phòng Tài chính huy n có trách nhi m ki m tra báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách xã, n u có sai sót thì báo cáo U ban nhân dân huy n yêu c u H i đ ng nhân dân xã đi u ch nh l i theo đúng quy đ nh. 4.5. Báo cáo quy t toán kinh phí u quy n (n u có). Trư ng h p xã nh n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên ph i l p báo cáo quy t toán riêng kinh phí u quy n theo m u bi u quy đ nh c a B Tài chính g i cho cơ quan tài chính c p trên tr c ti p u quy n. Ph n 4: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th Thông tư s 14 TC/ NSNN ngày 28/3/1997 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý thu chi ngân sách xã và có hi u l c thi hành t năm ngân sách 1999. Các văn b n, ch đ v qu n lý thu, chi ngân sách xã trư c đây trái v i quy đ nh t i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a Đ ng và các đoàn th , U ban nhân dân các c p, các cơ quan qu n lý c p trên và đơn v s d ng ngân sách ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Tài chính đ có bi n pháp gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) BI U S 1/DT T nh. . . . . . . . . . . . . . . . Huy n. . . . . . . . . . . . . . . Xã . . . . . . . . . . . . . . . . . BI U CÂN Đ I D TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG NĂM. . . . . Đơn v : tri u đ ng N I DUNG THU D N I DUNG CHI D TOÁN TOÁN T NG S THU T NG S CHI I. Các kho n thu xã hư ng I. Các kho n chi thư ng xuyên 100%
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. Các kho n thu phân chia II. Chi đ u tư phát tri n theo t l III. Thu b sung III. D phòng Ph trách k toán Ngày tháng năm 199 Trư ng ban Tài chính xã (ký tên và đóng d u) BI U S 2/DT T nh. . . . . . . . . . . . . . . . Huy n. . . . . . . . . . . . . . . Xã . . . . . . . . . . . . . . . . . D TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG NĂM. . . . . Đơn v : tri u đ ng Chương Lo i Kho n M c N i dung ƯTH D % so thu năm báo toán sánh cáo năm DT/ƯTH Ph trách k toán Ngày tháng năm 199 Trư ng ban Tài chính xã (ký tên và đóng d u) BI U S 3/DT T nh. . . . . . . . . . . . . . . . Huy n. . . . . . . . . . . . . . . Xã . . . . . . . . . . . . . . . . . D TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG NĂM. . . . .
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v : tri u đ ng Chương Lo i Kho n M c N i dung thu ƯTH D % so sánh năm toán DT/ƯTH báo cáo năm Ph trách k toán Ngày tháng năm 199 Trư ng ban Tài chính xã (ký tên và đóng d u) BI U S 4/DT T nh. . . . . . . . . . . . . . . . Huy n. . . . . . . . . . . . . . . Xã . . . . . . . . . . . . . . . . . T NG H P D TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG NĂM. . . Đơn v : tri u đ ng N I DUNG ƯTH D % SO GHI NĂM TOÁN SÁNH CHÚ NĂM DT/ƯTH T NG THU I. Các kho n thu 100% - Thu môn bài h nh (t b c 4-6) - Phí, l phí - Đóng góp c a nhân dân - Thu t qu đ t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t đ ng kinh t và s nghi p - Đóng góp t nguy n - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác II. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm 1. Các kho n thu phân chia theo t l %
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (n u đư c t nh phân c p) - Thu VAT không k VAT hàng nh p kh u - Thu thu nh p doanh nghi p không k thu nh p c a các đơn v h ch toán toàn ngành - Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài - Thu s d ng v n ngân sách 2. Các kho n thu phân chia theo t l % gi a t nh, huy n, xã - Thu s d ng đ t nông nghi p - Thu chuy n quy n s d ng đ t (1) - Thu nhà đ t (1) - Ti n s d ng đ t (1) - Thu tài nguyên - L phí trư c b nhà, đ t - Thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng hóa s n xu t trong nư c III. Thu b sung t ngân sách c p trên. - Thu b sung t ngân sách c p trên v chi TX - Thu b sung t ngân sách c p trên v chi ĐTPT (1) Ngân sách phư ng không có kho n thu này Ph trách k toán Ngày tháng năm 199 Trư ng ban Tài chính xã (ký tên và đóng d u) BI U S 5/DT T nh. . . . . . . . . . . . . . . . Huy n. . . . . . . . . . . . . . . Xã . . . . . . . . . . . . . . . . . T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, TH TR N, PHƯ NG NĂM .... Đơn v : tri u đ ng N I DUNG ƯTH D % SO GHI NĂM TOÁN SÁNH CHÚ
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NĂM DT/ƯTH T NG CHI I. Chi thư ng xuyên 1. Chi s nghi p xã h i - Hưu xã, thôi vi c và tr c p khác - Già cô đơn, tr m côi, c u t 2. S nghi p giáo d c Trong đó: sinh ho t phí, ph c p 3. S nghi p y t Trong đó: sinh ho t phí, ph c p 4. S nghi p văn hoá, thông tin 5. S nghi p th d c th thao 6. S nghi p kinh t - SN giao thông - SN nông-lâm-thu l i-h i s n - SN th chính - Thương m i, d ch v - Các s nghi p khác 7. Chi qu n lý Nhà nư c, Đ ng, đoàn th chuyên môn nghi p v Trong đó: - Sinh ho t phí, ph c p - BHXH - BHYT - Ho t đ ng phí: + Qu n lý Nhà nư c + Đ ng + M t tr n T qu c + Đoàn thanh niên CSHCM + H i Ph n Vi t nam + H i C u chi n binh Vi t nam + H i Nông dân Vi t nam 8. Chi dân quân t v , tr t t an toàn xã h i 9. Chi khác II. Chi đ u tư phát tri n (1) III. D phòng (1) Ngân sách phư ng không có kho n chi này Ph trách k toán Ngày tháng năm 199 Trư ng ban Tài chính xã (ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản